Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ IR VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTIES 2017 METAMS NUSTATYMO

 

2016 m. lapkričio 23 d. Nr. 1178

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 11 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Patvirtinti, kad 2017 metais Aprašo 7.4 papunktyje nurodytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą teikia „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos elektrinės kombinuotojo ciklo bloku.

2Netvirtinti Aprašo 7.2, 7.3, 7.5 ir 7.6 papunkčiuose nustatytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiančių asmenų ir Aprašo 7.5 ir 7.6 papunkčiuose nustatytų vykdomų projektų 2017 metams.

3. Nenustatyti remtinos elektros energijos gamybos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse apimties 2017 metams.

4. Nenustatyti remtinos elektros energijos gamybos, būtinos elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, apimties 2017 metams.

 

 

 

Laikinai einantis

Ministro Pirmininko pareigas                                                          Algirdas Butkevičius

 

 

 

Laikinai einantis

energetikos ministro pareigas                                                          Rokas Masiulis