LIETUVOS RESPUBLIKOS

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO NR. IX-2135 3, 5, 34, 66, 68, 77, 78 STRAIPSNIŲ IR 1 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 27 d. Nr. XIII-1300

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Papildyti 3 straipsnį 491 dalimi:

491. Ribotini veiksmai – tam tikroje apibrėžtoje teritorijoje pasikartojančių veiksmų, atliekamų naudojantis viešosiomis judriojo telefono ryšio paslaugomis, seka, kuri leidžia nustatyti, ar viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos naudojamos nusikalstamai (nusikalstamoms) veikai (veikoms) daryti.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vyriausybės įgaliotos institucijos, formuodamos ir įgyvendindamos elektroninių ryšių veiklos politiką:

1) koordinuoja valstybės elektroninių ryšių srities investicinių projektų rengimą, vertina šiuos projektus ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami;

2) bendradarbiauja su užsienio valstybių elektroninių ryšių veiklos politikos formavimo institucijomis, pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos institucijose, komitetuose ir grupėse, kurių veikla susijusi su elektroniniais ryšiais (telekomunikacijomis), radijo ryšio įrenginiais ir galiniais įrenginiais, elektromagnetiniu suderinamumu ir (arba) radijo spektro valdymu;

3) renka informaciją, reikalingą elektroninių ryšių veiklos politikai formuoti ir įgyvendinti;

4) nenugalimos jėgos ir ekstremaliųjų situacijų ar kitų ypatingų aplinkybių atvejais, taip pat siekiant pasirengti visuotinei mobilizacijai, valstybės gynybai, užtikrinant valstybės saugumą ir viešąją tvarką, įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka duoda ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, taip pat aparatūros ir įrenginių savininkams ar naudotojams privalomus nurodymus, užduotis ir užsakymus;

5) paskelbia (notifikuoja) sertifikacijos ir kontrolės įstaigas bei bandymų laboratorijas, atsakingas už aparatūros ir įrenginių atitikties įvertinimą Vyriausybės nustatyta tvarka;

6) imasi priemonių, kad fiziniams asmenims būtų užtikrinta galimybė naudotis suderintų socialinių paslaugų numeriu 116000 teikiama paslauga;

7) tvirtina Ribotinų veiksmų sąrašą, įvertinusi viešųjų ryšių tinklų ir (arba) elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pasiūlymus.“

 

3 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 34 straipsnio 16 dalį.

 

4 straipsnis. 66 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 66 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šio Įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys, išskyrus šio Įstatymo 1 priedo 6.3 punkte nurodytus duomenis, saugomi 6 mėnesius nuo ryšio datos. Šio Įstatymo 1 priedo 6.3 punkte nurodyti duomenys saugomi 2 mėnesius nuo ryšio datos.“

2. Pakeisti 66 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Pareiga saugoti duomenis apima ir šio Įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje nurodytų duomenų, išskyrus šio Įstatymo 1 priedo 6.3 punkte nurodytus duomenis, susijusių su nesėkmingais skambučiais, saugojimą, kai tuos duomenis generuoja ar tvarko bei saugo (telefonijos duomenys) arba registruoja (interneto duomenys) viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, teikdami atitinkamas paslaugas.“

 

5 straipsnis. 68 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 68 straipsnį 5 dalimi:

5. Siekiant užtikrinti, kad būtų suteikta būtinoji medicinos ar kita būtina pagalba, kai turima informacijos, kad kilo grėsmė asmens gyvybei ir (ar) sveikatai ir asmens buvimo vietos negalima nustatyti kitomis priemonėmis arba kitų priemonių naudojimas negalimas ar netikslingas dėl būtinumo suteikti pagalbą nedelsiant, o bet koks delsimas galėtų turėti nepataisomų padarinių asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai neatlygintinai teikia vietos nustatymo duomenis realiu laiku policijos įstaigai. Tokie duomenys pateikiami nedelsiant, kai tik įgaliotas policijos įstaigos pareigūnas raštu arba elektroninėmis priemonėmis pateikia motyvuotą užklausą. Vietos nustatymo duomenų teikimas nutraukiamas, kai pagalba suteikiama arba grėsmė asmens sveikatai ir (ar) gyvybei išnyksta. Policijos įstaiga, nustačiusi, kad vietos nustatymo duomenys nesusiję su jų panaudojimui keliamais tikslais, šiuos duomenis nedelsiant sunaikina. Policijos įstaiga, gavusi vietos nustatymo duomenis, nedelsdama informuoja asmenį, kurio vietos nustatymo duomenys buvo gauti, apie tai, kokiu pagrindu ir kokiais tikslais šie duomenys buvo gauti, taip pat apie su šių duomenų gavimu ir panaudojimu susijusių asmens teisių gynimo būdus. Šios dalies nuostatos netaikomos, kai vietos nustatymo duomenys renkami ir kaupiami kriminalinės žvalgybos, žvalgybos ir ikiteisminį tyrimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.

2. Papildyti 68 straipsnį 6 dalimi:

6. Kriminalinės žvalgybos subjektai, žvalgybos institucijos ir ikiteisminio tyrimo įstaigos, įgyvendindamos įstatymų jiems pavestus uždavinius, turi teisę neatlygintinai gauti informaciją apie abonento ar faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo telefono ryšio numerį iš viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų be abonento ar faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo sutikimo. Tokie duomenys pateikiami nedelsiant, kai tik įgalioti kriminalinės žvalgybos subjektų, žvalgybos institucijų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnai raštu arba elektroninėmis priemonėmis pateikia motyvuotą užklausą.“

 

6 straipsnis. 77 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 77 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu šio Įstatymo 65 straipsnyje nurodyti duomenys reikalingi kriminalinės žvalgybos subjektams, žvalgybos institucijoms, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokurorui, teismui ar teisėjui nusikalstamoms veikoms užkardyti, tirti, nustatyti, Vyriausybės įgaliotos institucijos – kriminalinės žvalgybos subjekto, žvalgybos institucijų – nurodymu ūkio subjektai, teikiantys elektroninių ryšių tinklus ir (arba) paslaugas, turi tokią informaciją, išskyrus šio Įstatymo 1 priedo 6.3 punkte nurodytus duomenis, saugoti ilgiau, negu nurodyta šio Įstatymo 66 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius papildomai. Už tokios informacijos saugojimą mokama valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka.“

2. Papildyti 77 straipsnį 8 dalimi:

8. Teismas, nustatęs, kad viešieji ryšių tinklai ir (arba) viešosios elektroninių ryšių paslaugos buvo panaudoti nusikalstamoms veikoms, turi teisę nurodyti viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams nutraukti šių paslaugų teikimą arba blokuoti skambučius į tam tikrus telefono ryšio numerius.“

3. Papildyti 77 straipsnį 9 dalimi:

9. Vyriausybės įgaliota institucija, vadovaudamasi Ribotinų veiksmų sąrašu, turi teisę nurodyti viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams nutraukti viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimą abonentams ar faktiniams elektroninių ryšių paslaugų naudotojams. Abonentai ar faktiniai elektroninių ryšių paslaugų naudotojai, manantys, kad viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimas jiems nutrauktas nepagrįstai, per 30 dienų nuo paslaugų teikimo nutraukimo gali kreiptis į savo viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėją su prašymu peržiūrėti nurodymą nutraukti viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimą. Viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas privalo išnagrinėti skundą šio įstatymo 34 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka. Jeigu abonentų ar faktinių elektroninių ryšių naudotojų netenkina viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų atsakymas dėl viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo jiems nutraukimo ar paslaugų teikėjas neatsako abonentui ar faktiniam elektroninių ryšių naudotojui per šio įstatymo 34 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą, viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjo sprendimą nutraukti viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimą abonentai ar faktiniai elektroninių ryšių paslaugų naudotojai per 30 dienų nuo atsakymo išsiuntimo dienos ar termino, nustatyto šio įstatymo 34 straipsnio 5 dalyje, pabaigos (kai paslaugų teikėjas atsakymo nepateikia) gali skųsti bendrosios kompetencijos teismui. Prieš nutraukdami viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimą viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai elektroninėmis ryšio priemonėmis apie tai informuoja abonentą ar faktinį elektroninių ryšių paslaugų naudotoją.“

4. Papildyti 77 straipsnį 10 dalimi:

10. Viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, nustatę, kad naudojantis viešosiomis judriojo telefono ryšio paslaugomis vykdomi ribotini veiksmai arba judriojo ryšio įrenginio tarptautinis judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI) yra besidubliuojantis, arba kad jis pakeistas taip, kad neatitinka nustatytų judriojo ryšio įrangos identifikatoriaus formavimo reikalavimų, taip pat kai turima duomenų, kad judriojo ryšio įrenginys buvo pagrobtas ar įgytas neteisėtu būdu, privalo nutraukti šių paslaugų teikimą abonentams ar faktiniams elektroninių ryšių paslaugų naudotojams ir apie tai informuoti Vyriausybės įgaliotą instituciją. Abonentai ar faktiniai elektroninių ryšių paslaugų naudotojai, manantys, kad viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimas jiems nutrauktas nepagrįstai, per 30 dienų nuo paslaugų teikimo nutraukimo gali kreiptis į savo viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėją su prašymu peržiūrėti sprendimą nutraukti viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimą. Viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas privalo išnagrinėti skundą šio įstatymo 34 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka. Jeigu abonentų ar faktinių elektroninių ryšių naudotojų netenkina viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų atsakymas dėl viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo jiems nutraukimo ar paslaugų teikėjas neatsako abonentui ar faktiniam elektroninių ryšių naudotojui per šio įstatymo 34 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą, viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjo sprendimą nutraukti viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimą abonentai ar faktiniai elektroninių ryšių paslaugų naudotojai per 30 dienų nuo atsakymo išsiuntimo dienos ar termino, nustatyto šio įstatymo 34 straipsnio 5 dalyje, pabaigos (kai paslaugų teikėjas atsakymo nepateikia) gali skųsti bendrosios kompetencijos teismui. Prieš nutraukdami viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimą viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai elektroninėmis ryšio priemonėmis apie tai informuoja abonentą ar faktinį elektroninių ryšių paslaugų naudotoją.“

 

7 straipsnis. 78 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 78 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nenugalimos jėgos ir ekstremaliųjų situacijų ar kitų ypatingų aplinkybių atvejais, taip pat siekdama pasirengti visuotinei mobilizacijai, valstybės gynybai, užtikrindama valstybės ir visuomenės saugumą bei viešąją tvarką, Vyriausybė ar jos įgaliota institucija įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali duoti ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, taip pat aparatūros ir įrenginių savininkams ar naudotojams privalomus nurodymus, užduotis ir užsakymus apsaugoti ir palaikyti reikalingus elektroninių ryšių tinklus, taip pat juos sujungti bei prireikus apriboti visuomenės galimybę naudotis elektroninių ryšių tinklais.“

 

8 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

elektroninių ryšių įstatymo

1 priedas

 

DUOMENŲ, KURIE TURI BŪTI SAUGOMI, KATEGORIJOS

 

1. Duomenys, būtini ryšio šaltiniui išaiškinti ir nustatyti:

1.1. susiję su fiksuoto telefono ryšio tinklu ir judriuoju telefono ryšiu:

1.1.1. telefono ryšio numeris, iš kurio skambinta;

1.1.2. abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo vardas ir pavardė (pavadinimas) bei adresas;

1.2. susiję su interneto prieiga, interneto elektroniniu paštu ir internetine telefonija:

1.2.1. suteikti naudotojų atpažinimo kodai;

1.2.2. naudotojo atpažinimo kodai ir telefono ryšio numeriai, suteikti visiems ryšiams, patenkantiems į viešąjį telefono tinklą;

1.2.3. abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo, kuriam ryšio metu buvo suteiktas interneto protokolo (IP) adresas, naudotojo atpažinimo kodas ar telefono ryšio numeris, vardas ir pavardė (pavadinimas) bei adresas.

2. Duomenys, būtini ryšio paskirties taškui nustatyti:

2.1. susiję su fiksuoto telefono ryšio tinklu ir judriuoju telefono ryšiu:

2.1.1. rinktas telefono ryšio numeris ar numeriai (telefono ryšio numeris, į kurį skambinta), o papildomų paslaugų, pvz., skambučių peradresavimo ar skambučių persiuntimo, atvejais – telefono ryšio numeris arba numeriai, į kuriuos nukreiptas skambutis;

2.1.2. abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo vardas ir pavardė (pavadinimas) bei adresas;

2.2. susiję su internetu perduodamu elektroniniu paštu ir internetine telefonija:

2.2.1. telefono skambučių internetu numatomo (numatomų) gavėjo (gavėjų) naudotojo atpažinimo kodas ar telefono ryšio numeris;

2.2.2. abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo vardas bei adresas ir telefono skambučių internetu numatomo gavėjo naudotojo atpažinimo kodas.

3. Duomenys, būtini ryšio datai, laikui ir trukmei nustatyti:

3.1. susiję su fiksuoto telefono ryšio tinklu ir judriuoju telefono ryšiu – ryšio data bei ryšio pradžios ir pabaigos laikas arba ryšio pradžios laikas ir ryšio trukmė;

3.2. susiję su prieiga prie interneto, internetu perduodamu elektroniniu paštu ir internetine telefonija:

3.2.1. prisijungimo prie interneto ir atsijungimo nuo interneto prieigos paslaugų data ir laikas tam tikroje laiko juostoje, dinamiškas ar statiškas interneto protokolo (IP) adresas, kurį ryšiui suteikė prieigos prie interneto paslaugos teikėjas, ir abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų naudotojo atpažinimo kodas;

3.2.2. prisijungimo prie interneto ir atsijungimo nuo internetu perduodamo elektroninio pašto paslaugos ar internetinės telefonijos paslaugos data ir laikas tam tikroje laiko juostoje.

4. Duomenys, būtini ryšio tipui nustatyti:

4.1. susiję su fiksuoto telefono ryšio tinklu ir judriuoju telefono ryšiu – telefono ryšio paslauga, kuria pasinaudota;

4.2. susiję su interneto prieiga, internetu perduodamu elektroniniu paštu ir internetine telefonija – interneto paslauga, kuria pasinaudota.

5. Duomenys, būtini naudotojų ryšio įrangai ar tam, kas turėtų būti ryšio įranga, nustatyti:

5.1. susiję su fiksuoto telefono ryšio tinklu – telefono ryšio numeriai, į kuriuos ir iš kurių skambinta;

5.2. susiję su judriuoju telefono ryšiu:

5.2.1. telefono ryšio numeriai, į kuriuos ir iš kurių skambinta;

5.2.2. kviečiančiosios šalies tarptautinis judriojo ryšio abonento identifikatorius (IMSI);

5.2.3. kviečiančiosios šalies tarptautinis judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI);

5.2.4. kviečiamosios šalies tarptautinis judriojo ryšio abonento identifikatorius (IMSI);

5.2.5. kviečiamosios šalies tarptautinis judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI);

5.2.6. jeigu viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos iš anksto apmokėtos, paslaugų pirminio aktyvavimo Lietuvos Respublikoje data ir laikas bei vietovės, kurioje paslaugos buvo aktyvuotos, žyma (Cell ID);

5.3. susiję su interneto prieiga, internetu perduodamu elektroniniu paštu ir internetine telefonija:

5.3.1. telefono, iš kurio skambinama, ryšio numeris, naudojamas tiesioginio rinkimo interneto ryšiui;

5.3.2. skaitmeninė abonento linija (DSL) ar kiti pranešimo siuntėjo galiniai tinklo taškai.

6. Duomenys, būtini judriojo ryšio įrangos vietai nustatyti:

6.1. vietovės žyma (Cell ID) ryšio pradžioje;

6.2. duomenys, reikalingi nustatyti geografinei tinklo įrangos vietai, atitinkančiai vietovės žymą (Cell ID), tuo momentu, kai ryšio duomenys buvo išsaugoti;

6.3. duomenys, reikalingi nustatyti geografinei tinklo įrangos vietai, atitinkančiai vietovės žymų zoną (LAI), kaip tai apibrėžta telekomunikacijų standartuose;

6.4. duomenys apie judriojo ryšio paslaugas teikiančio ūkio subjekto aktyvias (naudojamas) bazinių stočių aprėpties celes:

6.4.1. vietovės žyma (Cell ID);

6.4.2. geografinės koordinatės;

6.4.3. užklausos metu esanti skleidžiamo signalo kryptis.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija iki 2018 m. spalio 31 d. patvirtina Ribotinų veiksmų sąrašą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė