LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1316 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gruodžio 8 d. Nr. XII-2139

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtiems valstybės institucijų ir įstaigų vadovams, kitiems Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtiems valstybės pareigūnams, Vyriausybės įstaigų vadovams ir Vyriausybės priimamiems kitiems šių įstaigų pareigūnams taikomi šio Įstatymo 32 ir 33 straipsniai. Šiems valstybės pareigūnams, išskyrus tuos, kurių kasmetines atostogas reglamentuoja specialūs įstatymai, taip pat taikomas šio Įstatymo 36 straipsnis. Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleriui šis Įstatymas taikomas be išlygų, o Seimo kancleriui – su Seimo statute numatytomis taisyklėmis.

2. Papildyti 4 straipsnio 5 dalį 9 punktu:

9) Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė