Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. SPALIO 30 D. NUTARIMO NR. 1079 „DĖL DOKUMENTŲ LEGALIZAVIMO IR TVIRTINIMO PAŽYMA (APOSTILLE) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. 1385
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 30 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašą:

1.2.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Dokumentų legalizavimas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento (toliau – Konsulinis departamentas) valstybės tarnautojo arba diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos konsulinio pareigūno (toliau – konsulinis pareigūnas) atliekamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas, kurio reikia tam, kad vienos valstybės dokumentus galėtų svarstyti kitos valstybės institucijos, šie dokumentai sukeltų teisines pasekmes kitoje valstybėje, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas.

2.2. Dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) – Konsulinio departamento valstybės tarnautojo ar notaro atliekamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille), numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (toliau – Hagos konvencija). Patvirtinimo reikia tam, kad Lietuvos Respublikoje išduotus dokumentus galėtų svarstyti kitų valstybių Hagos konvencijos dalyvių institucijos, šie dokumentai sukeltų teisines pasekmes tose valstybėse, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti patvirtintas pažyma (Apostille).“

1.2.3. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

LEGALIZUOJAMI IR TVIRTINAMI PAŽYMA (APOSTILLE) DOKUMENTAI“.

1.2.4. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų nuorašai legalizuojami ar tvirtinami pažyma (Apostille) tik tada, kai jų tikrumas yra paliudytas notariškai, o patys dokumentai atitinka šio Aprašo 5 punkte nustatytus reikalavimus.“

1.2.5. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ LEGALIZAVIMO IR TVIRTINIMO PAŽYMA (APOSTILLE) PROCEDŪRA“.

1.2.6. Pakeisti 8 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

Pažyma (Apostille) dokumentai tvirtinami Konsuliniame departamente arba pas notarą.“

1.2.7. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Kai dokumentus pateikia ne jų savininkas, o jo įgaliotas atstovas, Konsulinio departamento valstybės tarnautojai, konsuliniai pareigūnai arba notarai turi teisę paprašyti pateikti notariškai patvirtintą įgaliojimą arba kitą atstovavimą įrodantį dokumentą.“

1.2.8. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Konsulinio departamento valstybės tarnautojai ir notarai šio Aprašo 3 punkte nurodytus dokumentus, kurie bus pateikiami užsienio valstybėse, prisijungusiose prie Hagos konvencijos, tvirtina pažyma (Apostille) (1 priedas).

Konsulinio departamento valstybės tarnautojai pažyma (Apostille) tvirtina šio Aprašo 3 punkte nurodytus dokumentus, pateiktus per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas.

Dokumentai Konsuliniame departamente legalizuojami įrašant legalizavimo įrašą (2 priedas).“

1.2.9. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Dokumentus, atitinkančius šio Aprašo reikalavimus, Konsulinio departamento valstybės tarnautojai arba notarai tvirtina pažyma (Apostille), prisega ją specialiu spaudu prie tvirtinamo dokumento lapo, kuriame yra dokumentą išdavusio pareigūno parašas, nurodytos pareigos ir uždėtas antspaudas, pasirašo ir antspauduoja jį reljefiniu antspaudu ir rašaliniu Konsulinio departamento antspaudu su Lietuvos valstybės herbu arba notaro antspaudu su Lietuvos valstybės pavadinimu ir herbu, savo pavarde.

Pažyma (Apostille) pildoma lietuvių ir (ar) anglų kalba.“

1.2.10. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Asmens, kuriam atsisakyta legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) dokumentą, prašymu atsisakymo priežastys turi būti išdėstomos raštu. Notarai atsisakymą tvirtinti dokumentą pažyma (Apostille) parengia Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 40 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.“

1.2.11. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Visi Konsulinio departamento valstybės tarnautojų ir konsulinių pareigūnų legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille) dokumentai registruojami kompiuterinėje dokumentų legalizavimo programoje arba legalizuotų dokumentų registravimo knygoje; joje nurodomi šie registruojamo dokumento duomenys:

21.1. dokumento registravimo eilės numeris arba pažymos (Apostille) serija ir numeris;

21.2. registravimo data;

21.3. dokumento pateikimo ir atlikimo datos;

21.4. dokumento pateikėjas;

21.5. pateikėjo asmens tapatybės dokumento serija ir numeris;

21.6. dokumento pavadinimas;

21.7. duomenys apie dokumentą (pavadinimas, išdavimo data, registracijos numeris ir panašiai);

21.8. dokumentą pasirašiusio arba jį legalizavusio asmens vardas, pavardė ir pareigos;

21.9. valiuta ir sumokėto konsulinio mokesčio suma;

21.10. kita svarbi informacija įrašoma į skiltį „PASTABOS“ (atleidimo nuo mokesčio pagrindas, duomenys apie įgaliojimą ir panašiai).“

1.2.12. Papildyti 211 punktu:

211. Notaro tvirtinami pažyma (Apostille) dokumentai registruojami notariniame registre tokia pat tvarka kaip ir kiti notariniai veiksmai.“

1.2.13. Papildyti 212 punktu:

212. Kiekvienam legalizuotam dokumentui kompiuterinėje programoje ar registravimo žurnale suteikiamas atskiras eilės numeris. Jis turi būti įrašytas legalizavimo įraše. Informacija iš kompiuterinės programos turi būti perkeliama į elektroninę laikmeną ir joje saugoma.“

1.2.14. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) imamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarime Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyto dydžio konsulinis mokestis. Už dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) notarui mokamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyto dydžio atlyginimas.“

1.2.15. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.2.16. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos teikia Konsuliniam departamentui ir Lietuvos notarų rūmams jų kompetencijai priklausančių pareigūnų, įgaliotų tvirtinti dokumentus antspaudu su Lietuvos valstybės herbu, parašų ir antspaudų pavyzdžių rinkinius. Pasikeitus įgaliotiems pareigūnams ir antspaudų pavyzdžiams, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos nedelsdamos praneša apie tai Konsuliniam departamentui ir Lietuvos notarų rūmams.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną, išskyrus šio nutarimo 1.2.8 papunkčiu keičiamo 13 punkto antrąją pastraipą.

3. Šio nutarimo 1.2.8 papunkčiu keičiamo 13 punkto antroji pastraipa įsigalioja 2016 m. sausio 18 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras, pavaduojantis

užsienio reikalų ministrą                                                                  Juozas Olekas