CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŽYMĖJIMŲ AVIACIJOS MEDICINOS CENTRAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. balandžio 11 d Nr. 4R-56

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr.1178/2011 (OL 2011, L 311, p.1) IV priedo MED dalies D skyriaus 1 skirsnio nuostatomis, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2012 m. kovo 30 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 290/2012 (OL 2012, L.100, p.1) ir 2014 m. kovo 13 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 245/2014 (OL, 2014, L 74, p.33) nuostatomis,

1. T v i r t i n u pažymėjimų Aviacijos medicinos centrams išdavimo taisykles (pridedama);

2. N u s t a t a u, kad pažymėjimai, išduoti iki šio įsakymo įsigaliojimo aviacijos medicinos centrams pagal Aviacijos medicinos centro paskyrimo nuostatus, patvirtintus Civilinės aviacijos direktoriaus 2006 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 4R-53 „Dėl Aviacijos medicinos centro paskyrimo nuostatų patvirtinimo“, laikomi galiojančiais iki juose nurodytos galiojimo datos, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. balandžio 8 d.

3. Pripažįstu netekusiu galios:

3.1. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. 4R-53 „Dėl Aviacijos medicinos centro paskyrimo nuostatų patvirtinimo“.

3.2. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 4R-75 “Dėl formų tvirtinimo“ 1.1 punktą.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                     Kęstutis Auryla


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Civilinės aviacijos

administracijos direktoriaus

2014 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 4R-56

 

 

 

PAŽYMĖJIMŲ AVIACIJOS MEDICINOS CENTRAMS IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pažymėjimų Aviacijos medicinos centrams išdavimo taisykles (toliau – taisyklės) nustato 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL, 2011, L311, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 290/2012 (OL, 2012, L100, p. 1) bei 2014 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 245/2014 (toliau – Reglamentas) numatytų pažymėjimų išdavimo, keitimo, galiojimo apribojimo, sustabdymo ir panaikinimo sąlygas bei tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente.

3. Pažymėjimus Aviacijos medicinos centrams (toliau – pažymėjimas) išduoda, keičia, jų galiojimą apriboja, sustabdo arba panaikina Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA).

4. Pažymėjimas išduodamas neribotam laikui ir negali būti perduodamas.

5. CAA, atsižvelgdama į civilinės aviacijos specialistų geografinį pasiskirstymą, nustato Aviacijos medicinos centrų (toliau – AeMC) skaičių.

6. Sertifikuotas AeMC turi laikytis pažymėjimo priede nustatytų taikymo srities ir teisių.

7. Pažymėjimas gali būti išduotas tik asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kurios vadybos sistema, mokymo programos, procedūros ir vadovai atitinka Reglamento VII priede (ORA dalis) nustatytus reikalavimus.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PAŽYMĖJIMUI GAUTI TEIKIMO TVARKA

 

8. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, norinti gauti pažymėjimą arba keisti esamą pažymėjimą, pateikia CAA prašymą ir šiuos dokumentus bei informaciją:

8.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos licencijos kopiją;

8.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių gydytojų sąrašą, jų turimų galiojančių licencijų kopijas ir aviacijos medicinos kursų baigimo pažymėjimų kopijas;

8.3. medicinos prietaisų, privalomų nurodytai paslaugai teikti, išskyrus vienkartinius medicinos prietaisus, sąrašą (nurodant prietaiso pavadinimą, modelį, gamintojo pavadinimą, pagaminimo metus, serijos numerį);

8.4. kokybės vadybos sistemos veiklos vadovą;

9. CAA pateikiami dokumentai turi būti patvirtinti AeMC antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Dokumentų kopijos turi turėti kopijos tikrumo žymą. Ją sudaro žodžiai „Kopija tikra“, dokumento kopijos tikrumą liudijančio AeMC vadovo ar kito teisės aktu suteiktus įgaliojimus turinčio darbuotojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data, antspaudas. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote rašomas žodis „Kopija tikra“ ir pasirašoma, paskutiniame lape rašoma nesutrumpinta kopijos tikrumo žyma.

10. Prireikus CAA gali reikalauti pateikti dokumentų originalus ir daryti jų kopijas.

11. Prašymas išduoti pažymėjimą ir kiti CAA teikiami dokumentai privalo būti parengti lietuvių kalba. Jei pateikiami užsienio valstybės dokumentai, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą ir jų vertimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus peržiūri įgaliotas CAA atstovas. Jei pateikti ne visi taisyklių 8 punkte išvardyti dokumentai arba jei pateiktuose dokumentuose yra neaiškumų, CAA atstovas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo apie tai raštu informuoti prašymą pateikusios įstaigos vadovą arba jo įgaliotą atstovą ir nurodyti, per kiek laiko turi būti pateikti trūkstami dokumentai arba padaryti patikslinimai.

13. Jei per nustatytą laiką trūkstami dokumentai ir duomenys nepateikiami, prašymas nenagrinėjamas, o pateikti dokumentai grąžinami pareiškėjui.

 

III. SKYRIUS

PRAŠYMO IŠDUOTI PAŽYMĖJIMĄ NAGRINĖJIMO IR SPRENDIMO PRIĖMIMO TVARKA

.

14. CAA išduoda nustatytos formos pažymėjimą su priedu (priedas) asmens sveikatos priežiūros įstaigai, jeigu:

14.1. ji turi Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą galiojančią licenciją;

14.2. jai vadovauja pagal Reglamento reikalavimus paskirtas ir įgaliotas aviacijos medicinos gydytojas, atsakingas už tyrimų rezultatų įvertinimo koordinavimą, pranešimų pasirašymą;

14.3. įstaigoje dirba:

14.3.1. bendrosios praktikos gydytojas ar gydytojas terapeutas;

14.3.2. gydytojas otorinolaringologas;

14.3.3. gydytojas oftalmologas;

14.3.4. gydytojas neurologas;

14.3.5. gydytojas kardiologas;

14.3.6. gydytojas traumatologas ar chirurgas;

14.3.7. psichologas ar gydytojas psichiatras;

14.3.8. gydytojas stomatologas;

14.3.9. gydytojas ginekologas;

14.3.10. gydytojas radiologas;

14.4. yra medicinos įranga, privaloma nurodytai paslaugai teikti, atliekant civilinės aviacijos specialistų sveikatos patikros tyrimus, pateikiamas sąrašas pagal Reglamento reikalavimus;

14.5. dirbantys gydytojai yra išklausę išplėstinį aviacijos medicinos kursą;

14.6. laikomasi būtinų sąlygų, užtikrinančių duomenų apie sveikatos būklę konfidencialumą.

15. Prašymą išduoti pažymėjimą nagrinėja CAA direktoriaus paskirta komisija (arba pareigūnas), kuri per 30 darbo dienų nuo visų šių taisyklių 8 punkte nurodytų dokumentų ir duomenų gavimo dienos įvertina, ar asmens sveikatos priežiūros įstaiga atitinka šių taisyklių 14 punkte nustatytus reikalavimus, surašo aktą, kuriame rekomenduoja išduoti (arba atsisakyti išduoti) pažymėjimą.

16. Atsižvelgdamas į komisijos išvadas ir rekomendacijas, CAA direktorius per 10 darbo dienų priima sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti pažymėjimą.

17. Tais atvejais, kai priimamas sprendimas atsisakyti išduoti pažymėjimą, prašymą pateikusiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai per 10 darbo dienų apie tai turi būti pranešta raštu. Pranešime turi būti nurodomi atsisakymo išduoti pažymėjimą motyvai,

18. Pažymėjimai registruojami registracijos žurnale.

19. Pažymėjimo originalas perduodamas prašymą pateikusiai sveikatos priežiūros įstaigai, o jo kopija ir visi su pažymėjimo išdavimu ir veiklos pagal jį priežiūra susiję dokumentai ir duomenys įsegami į bylą, saugomą CAA.

20. Pažymėjimas atiduodamas pareiškėjo vadovui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba jo įgaliotam asmeniui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, jei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip. Pažymėjimas atiduodamas įsitikinus, kad pareiškėjas yra sumokėjęs nustatyto dydžio rinkliavą.

 

IV. SKYRIUS

NUOLATINĖ PRIEŽIŪRA

 

21. Apie bet kokį pakeitimą, kuriam pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 ir jo įgyvendinimo taisykles reikia išankstinio patvirtinimo, AeMC turi pateikti prašymą ir gauti CAA patvirtinimą pagal Reglamento VII priedo ORA.GEN.130 punkte nustatytus reikalavimus.

22. Apie bet kokį informacijos, pateiktos pagal šių taisyklių 8 punktą pasikeitimą, kuriam nereikia šių taisyklių 21 punkte numatyto patvirtinimo, AeMC privalo pranešti CAA per 10 darbo dienų nuo pasikeitimo datos.

23. CAA neinformavus apie bet kokius pokyčius, pažymėjimu suteikiamų teisių galiojimas sustabdomas arba jos panaikinamos, remiantis CAA sprendimu, sustabdant arba panaikinant pažymėjimo galiojimą.

24. CAA Aviacijos medicinos skyrius privalo nuolat kontroliuoti, kaip AeMC atitinka šių taisyklių reikalavimus.

25. Kiekvienų metų pradžioje CAA Aviacijos medicinos skyriaus vedėjas sudaro metinę AeMC priežiūros programą ir kontroliuoja jos vykdymą.

26. Atlikdamas AeMC priežiūrą CAA Aviacijos medicinos skyrius privalo vadovautis Reglamento VI priedo ARA.GEN.350 punkto nuostatomis.

27. Nustačius trūkumus, CAA privalo apie tai pranešti Aviacijos medicinos centrui ir nurodyti protingą terminą, per kurį jis privalo ištaisyti nustatytus trūkumus.

28. Jei AeMC pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas, o per nustatytą terminą trūkumai nebuvo pašalinti, pažymėjimo galiojimas panaikinamas.

 

V. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. CAA sprendimą neišduoti pažymėjimo, taip pat sprendimą dėl pažymėjimo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo Aviacijos medicinos centras gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

30. CAA, išdavusi pažymėjimą, sustabdžiusi arba panaikinusi jo galiojimą, apie tai skelbia savo interneto tinklalapyje.