LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-352 „DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 9 d. Nr. 1R-137

Vilnius

 

 

Pakeičiu Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

„24. Vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, susijusius su uždraudimu vykdyti tam tikrą veiklą arba įpareigojimu atlikti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, kai skolininkas per teismo sprendime arba antstolio raginime nustatytą terminą sprendimo neįvykdo, antstolis surašo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą ir kreipiasi į teismą CPK 771 straipsnyje nustatyta tvarka. Tokia pat tvarka kreipiamasi į teismą, kai nevykdomas nepiniginio pobūdžio teismo sprendimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Gavęs informaciją, kad sprendimo nevykdymas gali sukelti pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai arba turtui, antstolis apie susidariusią situaciją nedelsdamas informuoja kompetentingas institucijas.“

2. Papildau 241 punktu:

„241. Pažymas, išduotas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagal 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose (toliau – Reglamentas (ES) 606/2013) 5 ir 14 straipsnių nuostatas, antstolis vykdo vadovaudamasis Civilinio proceso kodekse nustatytomis vykdymo proceso taisyklėmis. Pažymos priskirtinos šios Instrukcijos 2 lentelės 7 punkte nurodytų vykdomųjų dokumentų kategorijai.

Jeigu, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 606/2013 11 straipsniu, būtina patikslinti pažymoje nurodytus faktinius apsaugos priemonės elementus, antstolis priima motyvuotą patvarkymą, kuriuo informuoja skolininką apie apsaugos priemonės patikslinimą ir pažymoje nustatyto (-ų) įpareigojimo (-ų) nevykdymo pasekmes. Antstolio patvarkymas kartu su patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti siunčiamas skolininkui.

Tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta arba skolininkas atsisako patvirtinti šiame punkte išvardytų dokumentų gavimą, neįteikti procesiniai dokumentai skelbiami interneto svetainėje www.antstoliai.lt.

Jeigu skolininkas nevykdo pažymoje nustatyto (-ų) įpareigojimo (-ų), antstolis surašo pažymoje nustatyto (-ų) įpareigojimo (-ų) neįvykdymo aktą ir kreipiasi į teismą Civilinio proceso kodekso 771 straipsnyje nustatyta tvarka.

Vykdant pažymas, išduotas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagal Reglamentą (ES) Nr. 606/2013, vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas.“

3. Pakeičiu 2 lentelės 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių                40 eurų          24 eurai už vieną antstolio darbo

taikymo                                                                              valandą areštuojant (aprašant) turtą

arba vykdant nepiniginio pobūdžio

vykdomuosius dokumentus dėl

laikinųjų apsaugos priemonių

taikymo“.           

 

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                   Juozas Bernatonis

 

 

 

SUDERINTA                                                               SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos                     Lietuvos antstolių rūmų

2015 m. gegužės 29 d. raštu                                          2015 m. gegužės 27 d. raštu Nr. S-14839-20042

Nr. ((1.19-0206-5K-1511818)-6K-1504331