LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1K-337 „DĖL TECHNINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 9 d. Nr. 1K-55

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Techninės paramos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 64.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

64.8. jei iš techninės paramos lėšų finansuotos išlaidos pagal pateiktus mokėjimo prašymus nebuvo pripažintos tinkamomis finansuoti, atlikti finansavimo šaltinių keitimą, jei lėšos išmokėtos einamaisiais metais, arba grąžinti lėšas į valstybės iždo sąskaitą, iš kurios jos buvo išmokėtos;“.

1.2. Pakeičiu 93 punktą ir jį išdėstau taip:

93. Įgyvendinančioji institucija veiksmų programos administravimo projekto ir informavimo apie veiksmų programą projekto įgyvendinimo laikotarpiu, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus „Projektų įgyvendinimas“ 24 skirsnyje „Patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje“ ir vidaus procedūrų apraše nustatyta patikros vietoje atlikimo tvarka, privalo ne rečiau kaip kas dvejus metus atlikti kiekvieno veiksmų programos administravimo projekto ir informavimo apie veiksmų programą projekto patikrą vietoje. Jei veiksmų programos administravimo projekto ar informavimo apie veiksmų programą projekto įgyvendinimo laikotarpis yra trumpesnis nei dveji metai, įgyvendinančioji institucija privalo atlikti projekto patikrą vietoje bent kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Patikrą vietoje įgyvendinančioji institucija taip pat privalo atlikti esant įtarimui, kad techninės paramos gavėjo teikiama informacija yra netiksli, neišsami arba klaidinanti, kitais įgyvendinančiosios institucijos nustatytais atvejais. Įgyvendinančioji institucija, atlikdama patikrą vietoje, atsako į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 285.1 papunktyje ir 285.3–285.9 papunkčiuose nustatytus klausimus, taip pat įvertina, ar techninės paramos projekto veiklos vykdomos vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais techninės paramos projekto įgyvendinimą.“

1.3. Pakeičiu 97 punktą ir jį išdėstau taip:

97. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą, priima sprendimą:

97.1. pažeidimas nenustatytas;

97.2. pažeidimas nustatytas, bet gali būti ištaisytas;

97.3. pažeidimas nustatytas, su juo susijusios projekto išlaidos pripažįstamos netinkamomis finansuoti (kai išlaidos nebuvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai);

97.4. pažeidimas nustatytas, su juo susijusios projekto išlaidos pripažįstamos netinkamomis finansuoti ir šios išlaidos susigrąžinamos (kai išlaidos buvo pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai).

1.4. Pakeičiu 125.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

125.3. Tarnybinių komandiruočių išlaidos ta dalimi, kuri susijusi su Taisyklių 114.1 papunktyje nurodytų funkcijų atlikimu.“

1.5. Pakeičiu 131 punktą ir jį išdėstau taip:

131. Veiksmų programos administravimo projektuose supaprastintai apmokamos tarnybinių komandiruočių ir (ar) kelionių Lietuvoje metu reikalingų degalų, viešojo transporto, vykstant į komandiruotės ar kelionės tikslo Lietuvoje vietą ir iš jos, išlaidos ir dienpinigiai už tarnybines komandiruotes Lietuvoje, išskyrus taksi išlaidas ir kompensacijas degalų įsigijimo ir automobilio amortizacijos išlaidoms padengti, apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 1.8 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 993 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose“ 1.9 papunkčiu, kurios deklaruojamos įgyvendinančiajai institucijai pagal realiai patirtas išlaidas, pateikiant šių išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.“

1.6. Pakeičiu 1311 punktą ir jį išdėstau taip:

1311. Techninės paramos gavėjų nuo tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios patirtos ir įgyvendinančiajai institucijai kaip supaprastintai apmokamos išlaidos deklaruotos Taisyklių 131 punkte nurodytos taksi išlaidos ir kompensacijos degalų įsigijimo ir automobilio amortizacijos išlaidoms padengti perskaičiuojamos pagal techninės paramos gavėjų faktiškai patirtas išlaidas.“

1.7. Papildau 1312 punktu:

1312. Techninės paramos gavėjų nuo tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios patirtos tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes išlaidos perskaičiuojamos pagal faktiškai patirtas išlaidas – įgyvendinančioji institucija tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes išlaidas, įtrauktas į mokėjimo prašymus taikant supaprastintai apmokamų išlaidų vieneto dydžius, pripažįsta netinkamomis finansuoti, o techninės paramos gavėjas nuo tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios patirtas tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes išlaidas įtraukia į mokėjimo prašymus pagal faktiškai patirtas išlaidas.“

1.8. Pakeičiu 132 punktą ir jį išdėstau taip:

132. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai, jų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatyti Komandiruočių ir kelionių fiksuotųjų įkainių nustatymo techninės paramos projektuose tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.“

1.9. Papildau 1331 punktu:

1331. Vadovaujančiajai arba audito institucijai nustačius, kad supaprastintai apmokamų išlaidų dydis ar jo taikymo sąlygos buvo netinkamai nustatyti, tais atvejais, kai dydis turėjo būti mažesnis ar jo taikymo sąlygos kitokios, techninės paramos gavėjų iki tokio dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo dienos patirtos išlaidos perskaičiuojamos pagal patikslintą supaprastintai apmokamų išlaidų dydį arba pagal faktiškai patirtas išlaidas. Vadovaujančioji institucija informuoja techninės paramos gavėjus, kaip turi būti perskaičiuojamos atitinkamos išlaidos. Techninės paramos gavėjų techninės paramos lėšomis apmokėtos išlaidos, kurios atlikus perskaičiavimą tapo netinkamomis finansuoti techninės paramos lėšomis, turi būti kompensuojamos iš kitų nei techninės paramos lėšų. Techninės paramos gavėjas, neturėdamas kitų nei techninės paramos lėšų šioms išlaidoms kompensuoti, kreipiasi į vadovaujančiąją instituciją su prašymu papildomai skirti valstybės biudžeto lėšų.“

1.10.    Pakeičiu 181.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

181.3. Renginių organizavimo išlaidos (patalpų, reikiamos įrangos nuomos, renginio medžiagos parengimo, vertimo, fotografavimo, maitinimo, transporto nuomos ir kitos susijusios išlaidos), kai šios išlaidos yra būtinos veiksmingam užduoties vykdymui užtikrinti, ir tik ta išlaidų dalis, kuri yra pagrįstai susijusi su užduoties vykdymu.“

1.11.    Pakeičiu 181.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

181.4. Tarnybinių komandiruočių (išskyrus registravimosi renginyje mokesčius ir bilietų į renginį pirkimo išlaidas) išlaidos, kai jos yra būtinos veiksmingam užduoties vykdymui užtikrinti. Tarnybinių komandiruočių ir kelionių Lietuvoje išlaidas metodinės pagalbos centras deklaruoja įgyvendinančiajai institucijai vadovaudamasis Taisyklių IV skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatomis.“

1.12.  Pakeičiu 181.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

181.7. Turto įsigijimo išlaidos, kai turto naudingo tarnavimo laikas yra trumpesnis negu užduoties vykdymo trukmė, taip pat turto nuomos, nusidėvėjimo, eksploatavimo ir draudimo išlaidos, jei užduoties vykdymas trunka ilgiau nei 1 mėnesį, kai šios išlaidos yra būtinos veiksmingam užduoties vykdymui užtikrinti, ir tik ta išlaidų dalis, kuri yra pagrįstai susijusi su užduoties vykdymu.“

1.13.  Pakeičiu 181.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

181.8. Patalpų nuomos, nusidėvėjimo, eksploatavimo ir draudimo išlaidos, jei užduoties vykdymas trunka ilgiau nei 6 mėnesius, kai šios išlaidos yra būtinos veiksmingam užduoties vykdymui užtikrinti, ir tik ta išlaidų dalis, kuri yra pagrįstai susijusi su užduoties vykdymu.“

1.14.  Pakeičiu 181.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

181.9. Transporto priemonių nuomos, nusidėvėjimo, eksploatavimo ir draudimo išlaidos, jei užduoties vykdymas trunka ilgiau nei 6 mėnesius, kai šios išlaidos yra būtinos veiksmingam užduoties vykdymui užtikrinti, ir tik ta išlaidų dalis, kuri yra pagrįstai susijusi su užduoties vykdymu.“

1.15.  Pakeičiu 1 priedą:

1.15.1. Pakeičiu 21 skyriaus 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Mano atstovaujamas galimas techninės paramos gavėjas sutikimo įgyvendinti techninės paramos projektą pateikimo dieną neturi su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei galimas techninės paramos gavėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus, arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 eurų (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).“

1.15.2. Pakeičiu 21 skyriaus 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Mano atstovaujamo galimo techninės paramos gavėjo vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti galimo techninės paramos gavėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl galimo techninės paramos gavėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei galimo techninės paramos gavėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).“ 

1.16.  Pakeičiu 2 priedą:

1.16.1. Pakeičiu pirmąją lentelę ir ją išdėstau taip:

 

Paraiškos kodas

(Kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, įrašomas veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės numeris)

Pareiškėjo pavadinimas

(Įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(Įrašomas projekto pavadinimas)

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ                PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama paraišką grąžinus pakartotiniam vertinimui)“.

 

1.16.2. Pakeičiu 5.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) neturi su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas (-i) juridinis (-iai) asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-iai), arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 eurų (tikrinama ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos; jei nustatoma, kad skola viršija 50 eurų, pareiškėjui leidžiama dokumentais pagrįsti, kad paraiškos pateikimo dieną skola neviršijo 50 eurų) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);“.

1.16.3. Pakeičiu 5.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);“.

1.16.4. Pakeičiu 7.1 papunkčio skiltį „Bendrojo reikalavimo vertinimo aspektai ir paaiškinimai“ ir ją išdėstau taip:

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 671 punktą) kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle. Taip pat taikoma tais atvejais, kai teikiamas investicijų projektas kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle su viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva.

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas. Kai projektas įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, ministerijos ar Regioninės plėtros departamento sprendimas priimamas atsižvelgiant į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktą vertinimo išvadą dėl partnerystės ar koncesijos projekto socialinės ir ekonominės naudos. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika) ir Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika (toliau – Kokybės metodika), kurios skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jei Investicijų projektų rengimo metodiką numatoma taikyti su išimtimis, tokios išimtys turi būti suderintos su vadovaujančiąja institucija ir numatytos projektų finansavimo sąlygų apraše.

Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams ir projekto įgyvendinimo metu, išskyrus atvejus, kai taikomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 196.1 arba 196.5 papunkčio reikalavimai.)“.

1.16.5. Pakeičiu 7.1.4 papunkčio skiltį „Bendrojo reikalavimo vertinimo aspektai ir paaiškinimai“ ir ją išdėstau taip:

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes.

(Įsitikinama, kad optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal didžiausią ekonominės grynosios dabartinės vertės reikšmę (kuri turi būti didesnė nei 0), palyginus ekonominį naudos ir išlaidų santykį (kuris turi būti didesnis už 1) bei ekonominę vidinę grąžos normą (kurios reikšmė visais atvejais turi būti didesnė už taikomą socialinę diskonto normą). Jei analizuojama tik viena projekto įgyvendinimo alternatyva, įsitikinama, kad ji finansiškai gyvybinga (kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais sukauptas grynųjų pinigų srautas negali būti neigiamas) ir ekonominė grynoji dabartinė vertė yra teigiama. Papildomai atsižvelgiama (jei apskaičiuojama) į ekonominę vidinę grąžos normą, kuri turi būti didesnė nei taikoma socialinė diskonto norma, ir ekonominį naudos ir išlaidų santykį, kuris turi būti didesnis už 1.);“.

1.16.6. Pakeičiu 7.2 papunkčio skiltį „Bendrojo reikalavimo vertinimo aspektai ir paaiškinimai“ ir ją išdėstau taip:

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 671 punktą) kartu su sąnaudų efektyvumo skaičiuokle.

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas. Kai projektas įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, ministerijos ar Regioninės plėtros departamento sprendimas priimamas atsižvelgiant į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktą vertinimo išvadą dėl partnerystės ar koncesijos projekto socialinės ir ekonominės naudos. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika ir Kokybės metodika.

Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams ir projekto įgyvendinimo metu, išskyrus atvejus, kai taikomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 196.1 arba 196.5 papunkčio reikalavimai.)“.

1.16.7. Pakeičiu 7.4 papunkčio skiltį „Bendrojo reikalavimo detalizavimas“ ir ją išdėstau taip:

„Veiksmų programos administravimo projekto veiklą nustato vadovaujančioji institucija, užpildydama dalį Sutikimo įgyvendinti techninės paramos projektą formos. Ši veikla numatoma atsižvelgiant į priemonės „Veiksmų programos administravimas“ aprašyme nustatytas remiamas veiklas. Ar techninės paramos gavėjų planuojamos išlaidos atitinka Techninės paramos administravimo taisyklėse nustatytas tinkamas finansuoti išlaidas, kasmet vertina įgyvendinančioji institucija pagal techninės paramos gavėjų pateiktą informaciją apie numatomos gauti techninės paramos veiksmų programai administruoti poreikį.

Įgyvendinant veiksmų programos administravimo projektus, projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nėra vertinamos iki sutikimo įgyvendinti techninės paramos projektą pateikimo pradėtos ar įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros.

Veiksmų programos administravimo projekto išlaidų atitiktį Techninės paramos administravimo taisyklių IV skyriuje nustatytiems techninės paramos projektų išlaidoms taikomiems reikalavimams tikrins įgyvendinančioji institucija veiksmų programos administravimo projekto įgyvendinimo metu. Įgyvendinant Techninės paramos administravimo taisyklių nuostatas užtikrinama, kad, techninės paramos projekto veiklai skyrus techninės paramos lėšų, bus išvengta dvigubo finansavimo rizikos ir veiklų dubliavimosi. Ar veiksmų programos administravimo projekto išlaidos nėra finansuojamos pakartotinai, tikrins įgyvendinančioji institucija veiksmų programos administravimo projekto įgyvendinimo metu.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir į tai, kad veiksmų programos administravimo projekto veiklos apimtys kasmet didėja ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu jų negalima nustatyti, laikoma, kad projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu veiksmų programos administravimo projektas atitinka šį kriterijų.

Galima teigti, kad visi informavimo apie veiksmų programą projektai atitinka šį vertinimo aspektą.

Informavimo apie veiksmų programą projekto veiklos nustatomos atsižvelgiant į priemonių įgyvendinimo plane patvirtintos priemonės „Informavimas apie veiksmų programą“ aprašyme nustatytas remiamas veiklas.

Įgyvendinant informavimo apie veiksmų programą projektus, atitikties bendriesiems projektų reikalavimams vertinimo metu nėra vertinamos iki sutikimo įgyvendinti techninės paramos projektą pateikimo pradėtos ar įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros.

Informavimo apie veiksmų programą projekto išlaidų atitiktį Techninės paramos administravimo taisyklių IV skyriuje nustatytiems reikalavimams dėl techninės paramos projektų išlaidų ir tai, ar informavimo apie veiksmų programą projekto veiklos ir išlaidos nėra finansuojamos pakartotinai, tikrins įgyvendinančioji institucija informavimo apie veiksmų programą projekto įgyvendinimo metu.

Galima teigti, kad visi veiksmų programos vertinimo projektai atitinka šį vertinimo aspektą.

Projekto veiklos ir išlaidos bus nurodytos metiniuose Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planuose, kurie detalizuoja 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą. Tinkamos finansuoti išlaidos nustatytos Techninės paramos administravimo taisyklėse.“

1.17.  Pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.    N u s t a t a u, kad techninės paramos gavėjų nuo tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžios patirtos tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes išlaidos perskaičiuojamos pagal faktiškai patirtas išlaidas per 120 dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos. 

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                           Vilius Šapoka