LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2010 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO

NR. SP-65 „VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJO AR SKLEIDĖJO DEKLARACIJOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

 

2014 m. sausio 29 d. Nr. Sp-15

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 2 punktu, nusprendžia:

1. Pakeisti Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. Sp-65 „Dėl Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo“:

1.1. pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymu.“;

1.2. pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme.“;

1.3. pripažinti 5 punktą netekusiu galios;

1.4. pakeisti 7.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

7.1.  ne politinės kampanijos laikotarpiu skleidžiami įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie valstybės politikų, politinių partijų, jų valdymo organų veiklą, išskyrus atvejus, kai tokiais pranešimais yra agituojama per būsimą politinę kampaniją balsuoti valstybės politiko, politinės partijos ar jos nario interesais arba už tokius pranešimus yra atsilyginama, ar numatoma atsilyginti;“;

1.5. pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

1.6. „10. Įkainiai teikiami ir Deklaracija pildoma bei Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikiama naudojantis Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posisteme (toliau – Finansavimo posistemė).“;

1.7. pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo atstovas su Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliotu asmeniu pasirašo Politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo informacijos teikimo elektroniniu būdu sutartį ir pasižadėjimą, patvirtintus Vyriausiosios rinkimų sprendimu. Duomenims įvesti suteikiamas Finansavimo posistemės vartotojo vardas ir slaptažodis.“;

1.8. pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Prieš Deklaracijos pildymą Finansavimo posistemėje turi būti deklaruoti viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo politinės reklamos įkainiai.“;

1.9. pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Rekomenduojama Deklaraciją informacinėje Finansavimo posistemėje pildyti nuolat, priėmus kiekvieną užsakymą parengti ar paskleisti politinę reklamą.“;

1.10. pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Įvedus informaciją apie politinės kampanijos metu parengtą ir paskleistą politinę reklamą ir Finansavimo posistemėje patvirtinus Deklaraciją, tai yra Deklaracijos peržiūros lange paspaudus klavišą „Patvirtinti deklaraciją“, Deklaracija pateikiama Vyriausiajai rinkimų komisijai. Nepatvirtinus Deklaracijos, laikoma, kad ji Vyriausiajai rinkimų komisijai nepateikta.“;

1.11. pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Pateikta Deklaracija ir jos priedas skelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje.“.

2. Pakeisti viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos formą (pridedama):

2.1. pakeisti stulpelio „Agitacinis siužetas per televiziją pagal Įstatymo 19 straipsnį*(Taip/Ne)“ pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„Agitacinis siužetas per televiziją (Taip/Ne)“;

2.2. išbraukti pastabą.

 

Pirmininkas                                                                                       Zenonas Vaigauskas