LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius IR gyvulius MOKĖJIMO

 

2017 m. sausio 24 d. Nr. 3D-47

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/142 (OL 2016 L 28, p. 8), 37 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 610 „Dėl 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos“, atsižvelgdamas į Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 „Dėl Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, 8 punktą, Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-554 „Dėl Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, 7 punktą, Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius nuo 2014 metų skyrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 3D-771 „Dėl Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius nuo 2014 metų skyrimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktą:

1. T v i r t i n u 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius išmokų dydžių suvestinę (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už baltyminius augalus skiriama pareiškėjui už 2011 metais deklaruotus ir 2011 metų susietosios papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už baltyminių augalų pasėlius teikimo reikalavimus atitikusius plotus;

2.2. perimant ar paveldint valdą, pareiškėjas perima arba paveldi ir pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą, mokamą už atskaitos laikotarpiu paramos teikimo reikalavimus atitikusį plotą perimtoje ar paveldėtoje valdoje.

3. N u r o d a u, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos:

3.1. pagal iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro elektroniniu būdu perduotus duomenis ir suvestines apskaičiuoja kiekvienam pareiškėjui ir (arba) gyvulių laikytojui skiriamos pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos sumą;

3.2. nacionalinės paramos lėšas užsako ir išmoka Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                            Bronius Markauskas

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3D-47

 

2016 metų PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖS PARAMOS pasėlius IR gyvulius IŠMOKŲ dydžių suvestinė

 

1.

AUGALININKYSTĖS SEKTORIUS

Išmokos dydis,

Eur / vnt

1.1.

Atsietoji išmoka už baltyminius augalus

23,40 Eur / ha

2.

GYVULININKYSTĖS SEKTORIUs

 

2.1.

Atsietoji specialioji išmoka už bulius

212,00 Eur / vnt.

2.2.

Atsietoji išmoka už karves žindenes

111,00 Eur / vnt.

2.3.

Susietoji išmoka už ėriavedes

4,1 Eur / vnt.

 

____________________