herbas2

Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

Dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. B1-50 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2016 m. balandžio 29 d. Nr. B1-124

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi, bei atsižvelgdama į UAB „Molėtų švara“ 2016 m. balandžio 18 d. raštą Nr. S-102 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių papildymo“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Papildyti Molėtų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. B1-50 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo plano ir komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 621 punktu ir jį išdėstyti taip:

„621. Individualių valdų savininkams, nerūšiuojantiems komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje ir (ar) atsisakantiems priimti (atsisakymas priimti laikoma sutarties dėl rūšiavimo konteinerių panaudos nesudarymas su įmone, tvarkančia komunalines atliekas) individualius pakuočių ir pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, surinkimo konteinerius, komunalinių atliekų tvarkymo tarifas didinamas 2 kartus nuo Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto tarifo.“.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. birželio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Stasys Žvinys