ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-143

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalies 5, 6 ir 9 punktais, įgyvendindama Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-349 „Dėl akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“, atsižvelgdama į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjo Alfredo Budrio 2018-04-09 tarnybinį pranešimą Nr. TV2-38(11.24) „Dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių įstatinio kapitalo padidinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti uždarajai akcinei bendrovei Kuršėnų komunaliniam ūkiui 77 000,00 Eur (septyniasdešimt septynių tūkstančių eurų 00 ct) piniginį įnašą, kuris bus naudojamas ilgalaikės paskolos, gatvių apšvietimui rekonstruoti, kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo išlaidoms kompensuoti, gatvių apšvietimo tinklams atnaujinti ir išplėsti, kolumbariumui Kuršėnų miesto kapinėse įrengti, didinant bendrovės įstatinį kapitalą.

2. Sutikti, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojas, priimtų sprendimą padidinti šios uždarosios akcinės bendrovės įstatinį kapitalą  77 000,00 Eur (septyniasdešimt septyniais tūkstančiais eurų 00 ct), išleidžiant 265 518 (du šimtus šešiasdešimt penkis tūkstančius penkis šimtus aštuoniolika) paprastųjų vardinių akcijų (toliau – Akcijos), kurių kiekviena yra 0,29 Eur nominalios vertės. Akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei. Visos išleistos naujos Akcijos perduodamos Šiaulių rajono savivaldybei.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras