LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. DĮ-295 „DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2018 METŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr. DĮ-128

Vilnius

 

 

Pakeičiu Oficialiosios statistikos 2018 metų darbų programą, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. DĮ-295 „Dėl Oficialiosios statistikos 2018 metų darbų programos patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 4 statistikos srities 4.05 temos 4.05.01 potemę ir ją išdėstau taip:

 

 

4.05.01 Miškininkystės statistika

 

1.

Miško ištekliai

Valstybinė miškų tarnyba

Nustatyti šalies miškų plotą, valstybinės reikšmės, privačių ir rezervuotų nuosavybės teisėms atkurti miškų plotą, bendrą medienos tūrį ir prieaugį.

metinis

LR-ĮST-5
MIN-DEP-TA-11

Valstybinės miškų inventorizacijos ir Lietuvos Respublikos valstybės miškų kadastro duomenys.

birželio 29 d. – Valstybinių miškų statistiniai rodikliai,
gruodžio 31 d. – Lietuvos miškų ūkio statistiniai rodikliai.

1

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.amvmt.lt, Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt, Lietuvos miškų ūkio statistika (spaudinys, @), Valstybinė miškų apskaita (@); teikiama Lietuvos statistikos departamentui.

 

2.

Prekyba mediena ir medienos produktais bei medienos ruoša

Valstybinė miškų tarnyba

Rengti statistinę informaciją apie prekybą mediena ir jos produktais bei medienos ruošą.

metinis

KT-DOK-9

Valstybinės miškų tarnybos administraciniai, Lietuvos statistikos departamento ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos duomenys.

gegužės 15 d. – išankstinė statistinė informacija,
spalio 31 d. – galutinė statistinė informacija.

1

Statistinė informacija teikiama Eurostatui.

 

3.

Miško sąskaitos

Valstybinė miškų tarnyba

Rengti statistinę informaciją apie miškus, medienos ruošą ir jos panaudojimą.

metinis

EPT-REG-33

Valstybinės miškų apskaitos, Lietuvos statistikos departamento, VĮ Valstybinių miškų urėdijos duomenys.

rugsėjo 12 d.

1

Statistinė informacija teikiama Eurostatui.“

 

 

2.   Papildau 1 statistikos srities 1.12 temos 1.12.02 potemę 9 punktu:

 

„9.

Žmogiškųjų išteklių būklė

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

Rengti statistinę informaciją apie Lietuvos žmogiškųjų išteklių būklę, apimančią gyventojų užimtumą, ūkio, švietimo ir darbo rinkos sritis, jos kaitą ir prognozuoti gyventojų užimtumo, kvalifikacijų poreikio ateities tendencijas.

metinis

LRV-NUT-53

Atrankinis statistinis tyrimas, imtis – 15000 respondentų. Švietimo valdymo informacinės sistemos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos,
Gyventojų registro, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro, Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Muitinės departamento, Kalėjimų departamento, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos
bendrajam priėmimui organizuoti,
Lietuvos darbo biržos, Užsieniečių registro,
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro, Pedagogų registro,
Kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenys.

2019 m. balandžio 30 d.

1–4

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.mosta.lt, Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt, Žmogiškųjų išteklių būklė (leidinys @).“

 

 

 

 

Generalinė direktorė                                                                                                    Vilija Lapėnienė