LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL PALYGINAMOJO EKSPERTINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS VERTINIMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 26 d. Nr. V-706

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, 8 punktu,

t v i r t i n u Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamentą (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė

 

 

P ATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-706

 

PALYGINAMOJO EKSPERTINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS VERTINIMO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų  (toliau – Institucijos), mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) palyginamojo ekspertinio vertinimo (toliau – palyginamasis vertinimas) šalies ir tarptautiniu mastu eigą, vertinimo metu nagrinėjamus duomenis, vertinamųjų vienetų sudarymą, vertinamųjų vienetų ir Institucijų suminių įverčių nustatymą.

2. Palyginamąjį vertinimą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija (toliau – Įgaliota institucija) švietimo ir mokslo ministro (toliau – ministras) nustatytais terminais. Vykdant palyginamąjį vertinimą vertinamos Institucijos ar jų dalys (toliau – vertinamieji vienetai).

3. Šiame reglamente laikoma, kad:

3.1. Autoriui tenkanti darbo dalis yra skaičius, lygus vienetui padalintam iš darbo autorių skaičiaus;

3.2. Mokslo-verslo bendradarbiavimo susitarimas yra susitarimas dėl bendradarbiavimo MTEP srityje tarp Institucijos (-ų) ir verslo subjekto (-ų), kuriuo susitariama dėl bendro tikslo, kartu apibrėžiant bendradarbiavimo projekto sritį, dalijamasi atliktinais darbais, finansine, technologine, moksline ir kita rizika, taip pat ir rezultatais, kai verslo subjektas (-ai) finansuoja ne mažiau 30 proc. susitarimo vertės. Sutartys dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų teikimo nelaikomos bendrais mokslo-verslo susitarimais;

3.3. Darbuotojų visos darbo dienos atitikmuo yra Institucijos tam tikros darbuotojų grupės per metus dirbtų valandų skaičius, padalintas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyto tų metų 12 mėnesių darbo valandų skaičiaus (esant penkių darbo dienų savaitei). Skaičiuojant darbuotojų visos darbo dienos atitikmenį laikoma, kad laikotarpiais, kai darbuotojas buvo kasmetinėse, nėštumo ir gimdymo, tėvystės, pailgintose, papildomose atostogose, kai jam buvo suteikta (-os) papildoma (-os) poilsio diena (-os), kai darbuotojas nebuvo darbe dėl laikinojo nedarbingumo, darbuotojas dirbo įprastu darbo grafiku. Darbuotojų visos darbo dienos atitikmens vienetas – asmuo per metus;

3.4. Mokslininkų visos darbo dienos atitikmuo yra tam tikros mokslo srities ar krypties visų Institucijos dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, visos darbo dienos atitikmens, padalinto iš 3, ir visų Institucijos mokslo darbuotojų, turinčių mokslo laipsnį, visos darbo dienos atitikmens suma;

3.5. Mokslo darbai yra švietimo ir mokslo ministro tvirtinamo Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų MTEP veiklos vertinimo reglamento prieduose nurodyti Institucijų MTEP veiklos rezultatai.

 

II SKYRIUS

VERTINAMŲJŲ VIENETŲ SUDARYMAS, JŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR VERTINIMO APRĖPTIS

 

4. Vertinamuosius vienetus sudaro Institucijos, laikydamosi šio skyriaus nuostatų. Vertinamąjį vienetą gali sudaryti visa Institucija, jos padalinys ar jo dalis, taip pat keli Institucijos padaliniai ar jų dalys. Vertinamasis vienetas veikia vienoje mokslo srityje, mažiausias vertinamojo vieneto dydis – 5 mokslininkų visos darbo dienos atitikmenys (toliau – MVDDA).

5. Vertinamieji vienetai vertinami pagal tokius vertinimo kriterijus:

5.1. MTEP veiklos kokybė (svorio koeficientas 0,65);

5.2. MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis (svorio koeficientas 0,2);

5.3. MTEP veiklos perspektyvumas (svorio koeficientas 0,15).

6. Vertinamojo vieneto:

6.1. MTEP veiklos kokybė įvertinama:

6.1.1. mokslo kryptyse, kurios yra susijusios su vertinamojo vieneto vykdomų studijų kryptimis ir (ar) kuriose vertinamasis vienetas turi doktorantūros teisę ar numato jos siekti, jei šiose mokslo kryptyse veikia ne mažiau kaip 2 MVDDA (toliau – vertinamojo vieneto mokslo kryptys). Vertinamojo vieneto MTEP veiklos rezultatai kitose mokslo kryptyse vertinami kartu kaip vienoje vertinamojo vieneto mokslo kryptyje. Studijų krypčių sąsajas su mokslo kryptims nustato švietimo ir mokslo ministras;

6.1.2. mokslo srityje, jei vertinamasis vienetas nevykdo studijų ir nesiekia įgyti doktorantūros teisę;

6.2. MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis ir MTEP veiklos perspektyvumas įvertinami mokslo srityje.

7. Institucijos ministro nustatytais terminais pateikia Įgaliotai institucijai savo vertinamųjų vienetų sąrašą, nurodydamos kiekvieno vertinamojo vieneto:

7.1. pavadinimą;

7.2. kontaktinį asmenį;

7.3. jį sudarančius Institucijos padalinius ar jų dalis;

7.4. mokslo sritį, vertinamojo vieneto mokslo kryptis ir kitas mokslo kryptis, kuriose veikia vertinamasis vienetas;

7.5. mokslininkų pasiskirstymą pagal mokslo kryptis, nurodant:

7.5.1. dėstytojų pasiskirstymą pagal pareigybes (asmenimis ir MVDDA);

7.5.2. mokslo darbuotojų pasiskirstymą pagal pareigybes (asmenimis ir MVDDA).

8. Siekdama vertinamųjų vienetų atitikimo šiame Reglamento skyriuje išdėstytiems reikalavimams ir vertinimui palankiausios Institucijos vertinamųjų vienetų sąrangos, Įgaliota institucija, įvertinusi Institucijos pateiktą jos vertinamųjų vienetų sąrangą, gali pateikti Institucijai argumentuotą prašymą ją patikslinti.

 

III SKYRIUS

EKSPERTŲ GRUPIŲ SUDARYMAS

 

9. Įgaliota institucija, išnagrinėjusi jos turimus ir Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) pateiktus duomenis, įvertinusi Tarybos nuomonę dėl ekspertų parinkimo, sudaro ekspertų grupes ir paskiria jų vadovus. Į ekspertų grupes traukiami ir grupių vadovais skiriami asmenys, neturintys ryšių su vertinamomis Institucijomis, t. y. ne mažiau kaip 5 metus neturėję darbo santykių su vertinamomis Institucijomis ir bendrų mokslinių publikacijų su vertinamųjų Institucijų tyrėjais. Įgaliota institucija su ekspertų grupių nariais sudaro sutartis dėl palyginamojo vertinimo vykdymo.

10. Kiekvienas ekspertų grupės narys pasirašo nešališkumo deklaraciją, kurios formą tvirtina Įgaliota institucija. Paaiškėjus, kad ekspertas neatitinka nešališkumo deklaracijos nuostatų, jam taikomos sankcijos pagal sutarties su ekspertu nuostatas.

11. Kiekvienai mokslo sričiai sudaroma atskira ekspertų grupė. Mokslo srityje esant didesniam vertinamųjų vienetų skaičiui, gali būti sudaromi ekspertų grupių pogrupiai. Humanitarinių mokslų ekspertų grupėje bent vienas ekspertas turi mokėti lietuvių kalbą.

12. Ekspertų grupę ar jos pogrupį sudaro ne mažiau kaip 4 ekspertai.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ PALYGINAMAJAM VERTINIMUI PATEIKIMAS

 

13. Palyginamajam vertinimui ekspertų grupėms:

13.1. Taryba pateikia jos turimus paskutinių 5 metų:

13.1.1. duomenis apie vertinamojo vieneto MTEP veiklą, gautus apibendrinus Institucijų kasmet jų MTEP veiklos ataskaitose teikiamus duomenis;

13.1.2. kasmetinio Institucijų MTEP veiklos vertinimo duomenis;

13.2. Įgaliota institucija pateikia Lietuvos mokslo ir studijų sistemos apžvalgą, kurioje išdėstomi:

13.2.1. mokslo ir studijų sistemos pokyčiai per pastaruosius 10 metų;

13.2.2. mokslo ir studijų sistemos institucinė sąranga;

13.2.3. MTEP finansavimo sistema;

13.2.4. MTEP veiklos organizavimo principai.

14. Įgaliota institucija, esant galimybėms, ekspertų grupių prašymu gali pateikti kitus jas dominančius duomenis.

 

V SKYRIUS

PALYGINAMOJO VERTINIMO EIGA

 

15. Palyginamasis vertinimas vykdomas vadovaujantis Įgaliotos institucijos patvirtintomis palyginamojo vertinimo gairėmis. Ekspertų grupės darbą organizuoja ekspertų grupės vadovas. Jis pirmininkauja ekspertų grupės posėdžiams, numato ekspertų grupės narių veiklos funkcijas, atsako už visos grupės darbo rezultatus.

16. Įgaliota institucija pateikia informaciją apie vertinamuosius vienetus ekspertų grupei ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki ekspertų vizito į Lietuvą.

17. Kiekvieną vertinamąjį vienetą vertina ne mažiau kaip 3 ekspertai. Preliminarus vertinamojo vieneto vertinimas pateikiamas Įgaliotai institucijai ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki ekspertų grupės vizito Lietuvoje.

18. Kiekviena ekspertų grupė atvyksta į Lietuvą dalyvauti bendrame grupės posėdyje ir susitikti su vertinamųjų vienetų atstovais. Ekspertų grupės vizitų į vertinamuosius vienetus tvarkaraštis nustatomas likus ne mažiau kaip 3 mėn. iki ministro nustatyto ekspertinio vertinimo pradžios.

19. Vizito į vertinamąjį vienetą vyksta ne mažiau kaip 3 ekspertai. Vizito metu ekspertai susitinka su vertinamojo vieneto darbuotojų grupėmis – administracija, tyrėjais ir mokslo doktorantais – ir susipažįsta su vertinamojo vieneto mokslinių tyrimų infrastruktūra. Vienas vertinamojo vieneto darbuotojas dalyvauja tik viename susitikime su ekspertais. Visa vizito metu gautą informacija naudojama vertinant vertinamąjį vienetą.

20. Priimdami sprendimą dėl vertinimo ekspertai turi siekti bendro sutarimo. Jeigu jo pasiekti nepavyksta, sprendimai priimami balsų dauguma, o kitokios nuomonės, nurodžius ekspertą ir jo argumentus, pateikiamos kaip priedas prie vertinimo išvadų. Balsams pasiskirsčius po lygiai sprendimą priima ekspertų grupės vadovas.

21. Už galutinės vertinimo ataskaitos rengimą atsakingas ekspertų grupės vadovas. Galutinė vertinimo ataskaita turi būti parengta ir pateikta Įgaliotai institucijai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo ekspertų grupės vizito Lietuvoje pabaigos.

 

VI SKYRIUS

PALYGINAMOJO VERTINIMO PRINCIPAI, NAGRINĖJAMI DUOMENYS IR ĮVERTINIMO BALAI

 

22. Vykdant palyginamąjį vertinimą remiamasi skaidrumo, lygiateisiškumo, abipusio pripažinimo, įvairovės, aiškumo, patikimumo, nuoseklumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais.

23. Vertinant MTEP veiklos kokybę nagrinėjami šie duomenys (pagal vertinamojo vieneto mokslo kryptis ir (ar) mokslo sritį):

23.1. Institucijų kasmetinio MTEP veiklos vertinimo kiekvienų paskutinių penkerių metų:

23.1.1. mokslo darbų vertinimo duomenys;

23.1.2. duomenys apie dalyvavimą tarptautinių MTEP programų projektuose;

23.2. vertinamojo vieneto kiekvienų pastarųjų penkerių metų:

23.2.1. geriausių mokslo darbų sąrašai;

23.2.2. geriausių konferencijose užsienyje skaitytų pranešimų sąrašai;

23.2.3. svarbiausių gautų nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų už MTEP veiklą sąrašai;

23.2.4. duomenys apie doktorantūrą (gruodžio 31 dienai):

23.2.4.1. apgintos disertacijos, nurodant publikacijas, kurių pagrindu parengta disertacija;

23.2.4.2. 1–4 metų doktorantų skaičiai, išskiriant doktorantus iš užsienio;

23.3. vertinamojo vieneto pastarųjų penkerių metų:

23.3.1. geriausi mokslo darbai;

23.3.2. geriausių konferencijose užsienyje skaitytų pranešimų sąrašas;

23.3.3. svarbiausių gautų nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų už MTEP veiklą sąrašas;

23.3.4. duomenys apie dalyvavimą konkursiniuose MTEP projektuose.

24. Vertinant MTEP veiklos ekonominį ir socialinį poveikį nagrinėjami šie duomenys (pagal mokslo sritį):

24.1. Institucijų kasmetinio MTEP veiklos vertinimo kiekvienų paskutinių penkerių duomenys apie vykdytus:

24.1.1. verslo sektoriaus (Lietuvos ir užsienio) MTEP užsakymus;

24.1.2. šalies valstybės ir savivaldybės ir kitų viešojo sektoriaus institucijų įstaigų MTEP užsakymus;

24.2. vertinamojo vieneto kiekvienų pastarųjų penkerių metų:

24.2.1. atliktų didžiausią socialinį ir ekonominį poveikį turėjusių mokslo darbų ir verslo sektoriaus (Lietuvos ir užsienio) MTEP užsakymų sąrašai;

24.2.2. svarbiausių vertinamojo vieneto tyrėjų dalyvavimo valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, verslo subjektų sudarytose darbo grupėse ar komisijose atvejų sąrašai;

24.2.3. svarbiausių vertinamojo vieneto visuomenei ar ūkio subjektams atvejai suteiktų konsultacijų sąrašai;

24.2.4. svarbiausių vertinamojo vieneto organizuotų mokslinių konferencijų ir renginių sąrašai;

24.2.5. svarbiausių vertinamojo vienetų tyrėjų narysčių mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose atvejų sąrašai;

24.2.6. svarbiausių vertinamojo vienetų tyrėjų narysčių tarptautinėse darbo grupėse, asociacijose ir pan. sąrašai;

24.2.7. svarbiausių mokslo populiarinimo veiklos rezultatų sąrašai.

24.3. vertinamojo vieneto pastarųjų penkerių metų:

24.3.1. Reglamento 24.2.1–24.2.7 papunkčiuose nurodyti duomenys.

24.3.2. duomenys apie mokslo-verslo bendradarbiavimo susitarimus, nurodant susitarimo šalis; susitarimo tikslą ir sritį; šalių įnašus (piniginius ir nepiniginius); gautų rezultatų pasidalijimo būdą; susitarimo galiojimo terminus.

25. Vertinant MTEP veiklos perspektyvumą nagrinėjami šie duomenys (pagal mokslo sritį):

25.1. turimos MTEP infrastruktūros, jos naudojimo organizavimo ir planuojamų (pageidaujamų) jos plėtros krypčių aprašymas, nurodant dalyvavimą nacionalinėse ir tarptautinėse MTEP infrastruktūrose;

25.2. MTEP infrastruktūros, veikiančios atviros prieigos principu, naudotojai ir naudojimo trukmė (valandomis);

25.3. personalo struktūra:

25.3.1. mokslininkų (dėstytojų ir mokslo darbuotojų), kitų tyrėjų, mokslo doktorantų, kitų darbuotojų (toliau kartu vadinami darbuotojais) skaičiai;

25.3.2. darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių;

25.3.3. per pastaruosius penkerius metus:

25.3.3.1. priimtų mokslininkų skaičius;

25.3.3.2. atleistų mokslininkų skaičius (pažymint išėjusius į pensiją);

25.4. žmonių išteklių valdymo principai (priėmimo į darbą, paaukštinimas pareigose, skatinimas ir pan.), gali būti teikiamas keliems vertinamiesiems vienetams ar visai Institucijai bendras dokumentas;

25.5. vertinamojo vieneto ar Institucijos strateginis veiklos planas;

25.6. numatomų plėtoti MTEP krypčių aprašymas ir pagrindimas.

26. Vertindamos vertinamojo vieneto MTEP veiklos perspektyvumą, ekspertų grupės atsižvelgia į jo MTEP veiklos kokybės ir ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimus ir pasaulines jo mokslo krypties (krypčių) plėtros tendencijas.

27. Reglamento 23.2.1–23.2.3 ir 24.2.1–24.2.7 papunkčių atveju teikiama MVDDA/5 duomenų, MVDDA apvalinant penketų tikslumu, bet ne mažiau kaip 4 duomenys. Teikiant duomenis vertinamojo vieneto MTEP veiklos kokybės vertinimui mokslo srityje ar ne vertinamojo vieneto mokslo kryptyse, mokslo kryptyse, kuriose MVDDA yra ne mažesnis nei 5, teikiamas bent vienas duomuo. Reglamento 23.2.1 papunkčio atveju vienam autoriui tenkanti teikiamų darbų dalis negali būti didesnė nei 0,7, išskyrus atvejį, kai teikiamas vieno autoriaus darbas.

28. Reglamento 23.3.1–23.3.4 ir 24.3.1–24.3.2 papunkčių atveju teikiama MVDDA/5 duomenų, MVDDA apvalinant penketų tikslumu, bet ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 15 duomenų.

29. Vertinamųjų vienetų MTEP veiklos kokybė, ekonominis ir socialinis poveikis ir perspektyvumas vertinami penkerių balų skalėje. Vertinimo balų reikšmės nurodytos 1–3 lentelėse.

 

1 lentelė. Vertinamųjų vienetų MTEP veiklos kokybės vertinimo balų reikšmės.

 

Balas

Reikšmė

5

Puikiai

Vertinamasis vienetas yra lyderis tarptautiniu mastu.

Moksliniai tyrimai yra aukščiausio tarptautinio lygio.

4

Labai gerai

Vertinamasis vienetas yra stiprus tarptautiniu mastu.

Vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti tarptautiniu mastu.

3

Gerai

Vertinamasis vienetas yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu.

Vykdomi moksliniai tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti nacionaliniu mastu.

2

Patenkinamai

Vertinamasis vienetas vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu.

Vykdomų mokslinių tyrimų lygis yra patenkinamas.

1

Silpnai

Vertinamasis vienetas vertinamas silpnai nacionaliniu mastu.

Vykdomi žemo lygio moksliniai tyrimai. 

0

Ne MTEP

Vertinamasis vienetas nevykdo MTEP.

 

2 lentelė. Vertinamųjų vienetų MTEP veiklos ekonominio ir socialinio poveikio vertinimo balų reikšmės.

 

Balas

Reikšmė

5

Puikiai

Vertinamasis vienetas vykdo išskirtinės svarbos mokslinius tyrimus ir yra ypatingai svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės bendruomenės ribų.

Vertinamasis vienetas teigiamai veikia visuomenės plėtrą ir yra labai vertinamas partneris MTEP plėtros klausimais ne tik akademinėje bendruomenėje, bet ir už jos ribų. Institucijos darbuotojai vertinami kaip ekspertai viešajame ir privačiame sektoriuose.

4

Labai gerai

Vertinamasis vienetas vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra labai svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės bendruomenės ribų.

Mokslinė veikla svarbi visuomenei. Vertinamasis vienetas glaudžiai susijęs ne tik su akademine bendruomene, bet ir verslu, sprendimų priėmėjais, visuomene.

3

Gerai

Vertinamasis vienetas vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės bendruomenės ribų.

Vykdomi moksliniai tyrimai svarbūs visuomenei. Santykis su verslu, sprendimų priėmėjais ir visuomene yra toks, koks dera pripažintai akademine veikla užsiimančiai įstaigai.

2

Patenkinamai

Vertinamasis vienetas vykdo svarbius mokslinius tyrimus tačiau mažai sąveikauja su privačiu sektoriumi, sprendimų priėmėjais, visuomene.

Vykdomo moksliniai tyrimai svarbūs visuomenei. Tačiau vertinamojo vieneto sąveika su verslu, sprendimų priėmėjais, visuomene yra silpna. 

1

Silpnai

Vertinamasis vienetas vykdomi moksliniai tyrimai nėra svarbūs, nėra sąveikos su privačiu sektoriumi, sprendimų priėmėjais, visuomene.

Vykdomo moksliniai tyrimai nėra svarbūs visuomenei. Vertinamasis vienetas nesąveikauja su verslu, sprendimų priėmėjais, visuomene.

0

Ne MTEP

Vertinamasis vienetas nevykdo MTEP.

 

3 lentelė. Vertinamųjų vienetų MTEP veiklos perspektyvumo vertinimo balų reikšmės.

 

Balas

Reikšmė

5

Puikiai

Vertinamasis vienetas turi didelį potencialą pasiekti ar išlaikyti labai gerus ir puikius įvertinimus.

Vertinamasis vienetas yra pajėgus per ateinančius 5–10 metų pasiekti, kad jo MTEP veiklos kokybės ir ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimų sumą būtų ne mažesnė kaip 9 balai, ar išlaikyti tokią įvertinimų sumą.

4

Labai gerai

Vertinamasis vienetas turi potencialą žymiai pagerinti jo įvertinimus.

Vertinamasis vienetas yra pajėgus per ateinančius 5–10 metų pagerinti  jo MTEP veiklos kokybės ir ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimų sumą 4 balais.

3

Gerai

Vertinamasis vienetas turi potencialą pagerinti jo įvertinimus.

Vertinamasis vienetas yra pajėgus per ateinančius 5–10 metų pagerinti jo MTEP veiklos kokybės ir ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimų sumą 2 balais.

2

Patenkinamai

Vertinamasis vienetas turi potencialą išlaikyti jo patenkinamus ar geresnius įvertinimus.

Vertinamasis vienetas yra pajėgus per ateinančius 5–10 metų išlaikyti jo MTEP veiklos kokybės ir ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimų sumą, ne mažesnę kaip 4 balai.

1

Silpnai

Vertinamasis vienetas neturi potencialo išlaikyti jo įvertinimus.

Per ateinančius 5–10 metų vertinamojo vieneto MTEP veiklos kokybės ir ekonominio ir socialinio poveikio įvertinimų suma sumažės ar išliks mažesnė nei 4 balai.

0

Ne MTEP

Vertinamasis vienetas nevykdo MTEP.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Ekspertų grupės, įvertinusios visus vertinamuosius vienetus pagal Reglamento 22 punkte nurodytus kriterijus, pateikia Įgaliotai institucijai:

30.1. vertinamųjų vienetų vertinimo rezultatus;

30.2. rekomendacijas dėl vertinamųjų vienetų veiklos tęstinumo ir (ar) pagerinimo.

31. Palyginamojo vertinimo rezultatus Įgaliotoji institucija išsiunčia Institucijoms.

32. Institucijos, susipažinusios su palyginamojo vertinimo rezultatais, per 5 darbo dienas nuo vertinimo rezultatų išsiuntimo gali teikti Įgaliotajai institucijai argumentuotą apeliaciją dėl ekspertų grupių vertinimų ir vertinimo procedūrų pažeidimo.

33. Gautas apeliacijas Įgaliotoji institucija perduoda ekspertų grupėms, kurios per 10 darbo dienų nuo apeliacijos gavimo ją išnagrinėja ir pateikia savo išvadas Įgaliotajai institucijai.

34. Įgaliotoji institucija, naudodama:

34.1. vertinamųjų vienetų mokslo krypčių MVDDA, nustato vertinamųjų vienetų MTEP veiklos kokybės suminius įverčius;

34.2. Reglamento 5 punkte nurodytus vertinimo kriterijų svorius, nustato vertinamųjų vienetų suminius įverčius.

35. Atsižvelgdama į vertinamųjų vienetų dydžius, išreikštus MVDDA, Įgaliotoji institucija nustato Institucijų suminius įverčius mokslo srityse.

36. Institucijų ir jų vertinamųjų vienetų palyginamojo vertinimo rezultatai skelbiami Įgaliotosios institucijos interneto svetainėje ir pateikiami Švietimo ir mokslo ministerijai.

_______________________________