LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1R-334 „DĖL CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ IR CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 22 d. Nr. 1R-81

Vilnius

 

 

Pakeičiu Civilinės būklės aktų registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 14 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

14. Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba laikinasis pažymėjimas, jeigu Lietuvos Respublikos pilietis prarado Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę, užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti – galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje, arba teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis prarado kelionės dokumentą arba asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga, neturi galiojančio kelionės dokumento (toliau – asmens tapatybės dokumentas). Prieglobsčio prašytojo asmens tapatybei patvirtinti gali būti pateikiamas ir užsieniečio registracijos pažymėjimas, jei prieglobsčio prašytojas neturi galiojančio kelionės dokumento.“

2. Pakeičiu 21 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Asmens duomenys (vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, gimimo vieta, pilietybė, gyvenamoji vieta, duomenys apie asmens dokumentus) į civilinės būklės aktų įrašus įrašomi iš Gyventojų registro. Užsieniečių, kurių asmens duomenų nėra Gyventojų registre, duomenys įrašomi iš asmens tapatybei patvirtinti pateiktų Taisyklių 14 ar 37 punktuose nurodytų dokumentų.“

3. Papildau 37 punktą antrąja pastraipa ir ją išdėstau taip:

„Jei prieglobsčio prašytojas ar neteisėtai Lietuvos Respublikoje esantis užsienietis, kuris nėra prieglobsčio prašytojas, neturi galiojančio kelionės dokumento ir jam nėra išduotas užsieniečio registracijos pažymėjimas, pateikiamas Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotas dokumentas, kuriame turi būti asmens veido atvaizdas ir asmens duomenys (vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, pilietybė, interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio (ILTU) kodas iš Lietuvos migracijos informacinės sistemos.“

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                            Evelina Dobrovolska