LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. VASARIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 3D-67 „DĖL MOKYMO PAGAL JAUNŲJŲ ŪKININKŲ KOMPETENCIJOS UGDYMO MOKYMO PROGRAMĄ“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 1 d. Nr. 3D-253

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymą Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą“:

1.   Pakeičiu įsakymo preambulę ir ją išdėstau taip:

„Atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 18.7.3 papunktį, į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2017 metų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-390 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2017 metų, patvirtinimo“, 18.6.3 papunktį ir į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisykl, taikomų nuo 2019 metų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 3D-309 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“, 17.6.3 papunktį: “.

2.  Papildau šiuo įsakymu patvirtintą Prašymo išduoti Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimą formą trečiąja pastraipa:

„Esu informuotas ir sutinku, kad mano duomenys (vardas, pavardė, išduoto  pažymėjimo Nr.) bus naudojami ir atliekami kiti tvarkymo veiksmai tik su tikslu skelbti juos Išklausiusių Jaunųjų ūkininkų kompetencijų ugdymo mokymo programos kursą asmenų sąraše viešai. Esu informuotas, kad mano duomenims bus taikomos tinkamos asmens duomenų apsaugos techninės ir organizacinės priemonės, griežtai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                  Andrius Palionis