VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS
DĖL ValstybinĖs atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. LAPKRIČIO 30 d. įsakymO Nr. 22.3-216 „
DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ bsr-1.5.1-2019

„branduolinės energetikos objektų EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 20 d. Nr. 22.3-54

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“, patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“:

1.1. Papildau 3.15 papunkčiu:

3.15. Branduolinės saugos taisyklės BST-1.5.1-2020 „Branduolinės energetikos objektų pastatų, inžinerinių statinių ir aikštelės atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams ir paviršinio radionuklidų aktyvumo vertėms nustatymas“, patvirtintos VATESI viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 22.3-206 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2020 „Branduolinės energetikos objektų pastatų, inžinerinių statinių ir aikštelės atitikties nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams ir paviršinio radionuklidų aktyvumo vertėms nustatymas“ patvirtinimo.“

1.2. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose nurodytų licencijų turėtojai, ne rečiau kaip kartą per 10 metų nuo galutinio BEO eksploatavimo nutraukimo plano patvirtinimo, turi peržiūrėti galutinį BEO eksploatavimo nutraukimo planą ir prireikus jį atnaujinti. Atnaujinant galutinį BEO eksploatavimo nutraukimo planą, turi būti atsižvelgta į BEO eksploatavimo nutraukimo metu įgytą patirtį, branduolinės saugos reikalavimų ir taisyklių, technologijų, BEO eksploatavimo nutraukimo būdo parinkimo priežasčių ir motyvų, BEO eksploatavimo nutraukimo darbų atlikimo grafiko, BEO eksploatavimo nutraukimo eigos, faktinių išlaidų ir finansinių lėšų poreikio pakeitimus. Galutiniame BEO eksploatavimo nutraukimo plane turi būti nurodyta informacija apie galutinio BEO eksploatavimo nutraukimo plano peržiūrėjimo ir atnaujinimo periodiškumą bei planuojamus šio plano peržiūrėjimo ir  atnaujinimo terminus.

1.3. Papildau 401 punktu:

401. Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose nurodytų licencijų turėtojai gali savo iniciatyva galutinio BEO eksploatavimo nutraukimo plano peržiūrėjimo ir atnaujinimo periodiškumą susieti su BEO eksploatavimo nutraukimui reikalingų lėšų planavimo laikotarpiu ir (ar) su kitais faktoriais ir sąlygomis, kurie turi įtakos BEO eksploatavimo nutraukimo planavimui. Šiuo atveju, nustatant galutinio BEO eksploatavimo nutraukimo plano peržiūrėjimo ir atnaujinimo periodiškumą, kartu turi būti tenkinama ir galutinio BEO eksploatavimo nutraukimo plano peržiūros ir atnaujinimo periodiškumo sąlyga, kuri yra nurodyta Reikalavimų 40 punkte.“

1.4. Papildau 591 punktu:

591. Pasikeitus BEO eksploatavimo nutraukimo darbų įgyvendinimo planams ir (ar) galutiniame BEO eksploatavimo nutraukimo plane nurodytai informacijai, kuriais vadovaujantis buvo atliekama BEO eksploatavimo nutraukimo darbų saugos analizė ir pagrindžiama šių darbų sauga, ir siekiant užtikrinti, kad BEO eksploatavimo nutraukimo darbų saugos analizė ir pagrindimas atitiktų planuojamus vykdyti BEO eksploatavimo nutraukimo darbus ir BEO eksploatavimo nutraukimo sauga būtų pagrįsta, BEO eksploatavimo nutraukimo vykdymo licencijos turėtojas turi peržiūrėti ir atnaujinti BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitą, jei yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

591.1. atsiranda būtinumas ir (ar) kyla poreikis vykdyti BEO eksploatavimo nutraukimo darbus kitokiu būdu ir (ar) kitokiu eiliškumu, ir (ar) terminais, kurie skiriasi nuo šių darbų galutiniame BEO eksploatavimo nutraukimo plane nurodyto įgyvendinimo būdo ir (ar) grafiko, ir tai nulemia BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitoje nurodytų saugos funkcijų, kriterijų bei sąlygų, reikalingų saugiam BEO eksploatavimo nutraukimui, peržiūrėjimą;

591.2. dėl planuojamų vykdyti BEO eksploatavimo nutraukimo darbų gali kilti anksčiau BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitoje nevertinti numatytieji pradiniai įvykiai, kurie gali nulemti neatitiktį saugos kriterijams ar radionuklidų išmetimą į aplinką, viršijantį nustatytą radionuklidų ribinį aktyvumą, ir todėl jie turi būti išanalizuoti ir įvertinti saugos požiūriu.“

1.5. Pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip:

74. BEO eksploatavimo nutraukimo vykdymo licencijos turėtojas, siekdamas medžiagoms, atliekoms, prietaisams, įrenginiams, atskiriems BEO pastatams, inžineriniams statiniams ir (arba) BEO aikštelei (ar jos daliai), susidariusiems ar naudojamiems vykdant branduolinės energetikos srities veiklą ir užterštiems radionuklidais ar turintiems radionuklidų, nebetaikyti radiacinės saugos reikalavimų, turi vadovautis Reikalavimų 3.9 papunktyje nurodyto teisės akto nustatytomis sąlygomis ir kriterijais, įskaitant Reikalavimų 3.9 papunktyje nurodyto teisės akto 1 priede nustatytomis nesąlyginių nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių radionuklidų aktyvumo koncentracijos vertėmis ir Reikalavimų 3.9 papunktyje nurodyto teisės akto 2 priede nustatytomis paviršinio aktyvumo vertėmis, kai tikrinamas tik paviršinis aktyvumas (toliau – nebekontroliuojamieji radioaktyvumo lygiai ir paviršinio aktyvumo vertės, kai tikrinamas tik paviršinis aktyvumas).“

1.6. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. BEO galutinio sustabdymo metu ir eksploatavimo nutraukimo metu Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose nurodytų licencijų turėtojai, siekdami pagrįsti, kad atskiruose BEO pastatuose, inžineriniuose statiniuose ir (ar) BEO aikštelėje (ar jos dalyje) radionuklidų aktyvumo koncentracija neviršija nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių ir paviršinio radionuklidų aktyvumo verčių, kai tikrinamas tik paviršinis aktyvumas, privalo nustatyti BEO pastatų, inžinerinių statinių ir (ar) BEO aikštelės (ar jos dalies) užterštumo radionuklidais atitiktį nebekontroliuojamiesiems radioaktyvumo lygiams ir paviršinio radionuklidų aktyvumo vertėms, kai tikrinamas tik paviršinis aktyvumas, vadovaujantis Reikalavimų 3.15 papunktyje nurodytu teisės aktu.“

1.7. Papildau 941 punktu:

941. Jei, vadovaujantis Reikalavimų 3.12 papunktyje nurodytu teisės aktu, siekiama BEO aikštelėje esančius pastatus ir statinius priskirti neeksploatuojamiems ir nereikalingiems statiniams, kuriuos numatoma griauti, ir tuo tikslu yra atliekamas istorinis BEO pastatų ir inžinerinių statinių užterštumo radionuklidais įvertinimas, šis istorinis įvertinimas turi būti atliekamas ir įforminamas vadovaujantis Reikalavimų 3.15 papunktyje nurodytu teisės aktu.“

1.8. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

99. Galutinių radiologinių tyrimų ataskaitoje turi būti pateikta Reikalavimų 3.15 papunktyje nurodytame teisės akte nurodyta informacija.“

1.9. Pakeičiu 100 punktą ir jį išdėstau taip:

100. Siekdama patikrinti ir įsitikinti, kad galutinių radiologinių tyrimų ataskaitoje nurodyto galutinių radiologinių tyrimų objekto radionuklidų aktyvumo koncentracija yra nustatyta vadovaujantis Reikalavimų 3.15 papunktyje nurodytame teisės akte nurodyta metodika, VATESI, išnagrinėjusi galutinių radiologinių tyrimų rezultatus ir juos įvertinusi, atsižvelgdama į Reikalavimų 101 punkte nurodytus rizikos veiksnius, priima sprendimą dėl tikslingumo atlikti patvirtinamuosius radiologinius tyrimus, kurie leistų patikrinti galutinių radiologinių tyrimų rezultatus.“

1.10. Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

107. BEO, kai BEO yra branduolinė elektrinė ar branduolinės elektrinės energijos blokas,  radionuklidais užterštų konstrukcijų, sistemų ir komponentų dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus (toliau – dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbai) BEO eksploatavimo nutraukimo metu, išskyrus BEO eksploatavimo nutraukimo projekto parengiamąsias veiklas (pavyzdžiui, sistemų izoliavimas, inžinerinės įrangos inventorizacija, radiologiniams tyrimams reikalingų ėminių ėmimas), Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose nurodytų licencijų turėtojai gali vykdyti tik turėdami Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytus leidimus, kurie yra išduodami Reikalavimų 3.6 papunktyje nurodyto teisės akto nustatyta tvarka. Šiuo atveju BEO eksploatavimo nutraukimo projekto dokumentai – BEO eksploatavimo nutraukimo projekto aprašas ir šio projekto saugą pagrindžiantys dokumentai (BEO eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizės ataskaita) – turi būti teikiami Reikalavimų 3.6 papunktyje nurodyto teisės akto nustatyta tvarka Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytiems leidimams gauti.“

1.11. Papildau 1071 punktu:

1071. Kai BEO yra kitas objektas nei branduolinė elektrinė ar branduolinės elektrinės energijos blokas, BEO eksploatavimo nutraukimas gali būti vykdomas tik turint Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą licenciją. Šiuo atveju BEO eksploatavimo nutraukimo projekto dokumentai – BEO eksploatavimo nutraukimo projekto aprašas ir šio projekto saugą pagrindžiantys dokumentai (BEO eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizės ataskaita) – turi būti teikiami Reikalavimų 3.6 papunktyje nurodyto teisės akto nustatyta tvarka Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytai licencijai gauti.

1.12. Pakeičiu 108 punktą ir jį išdėstau taip:

108. Visi nauji su BEO eksploatavimo nutraukimo projektų vykdymu susiję BEO eksploatavimo nutraukimo vykdymo licencijos turėtojo sprendimai, BEO eksploatavimo nutraukimo darbų ribų ir (arba) sąlygų pakeitimai, kurie nenumatyti Reikalavimų 107 ir 1071 punktuose nurodytuose BEO eksploatavimo nutraukimo projektų aprašuose ir šių projektų saugą pagrindžiančiuose dokumentuose, turi būti išanalizuoti, pagrįsti saugos požiūriu ir atliekami tik parengus BEO eksploatavimo nutraukimo projektų aprašų pakeitimus, patikslinus šių projektų saugos analizės ataskaitas ir suderinus šiuos BEO eksploatavimo nutraukimo projektų pakeitimo dokumentus su VATESI Reikalavimų 3.6 papunktyje nurodyto teisės akto nustatyta tvarka.

1.13. Pakeičiu 110 punktą ir jį išdėstau taip:

110. BEO galutinio sustabdymo ir eksploatavimo nutraukimo metu BEO aikštelėje, kurioje yra rengiamasi BEO eksploatavimo nutraukimui ir (ar) vykdomas BEO eksploatavimo nutraukimas, gali būti griaunami neeksploatuojami ir nereikalingi statiniai (toliau – neeksploatuojami ir nereikalingi statiniai), jei yra tenkinamos visos šios sąlygos:

110.1. šiuose statiniuose nėra planuojama vykdyti ir nėra vykdoma veikla su branduolinio kuro ciklo medžiagomis;

110.2. šie statiniai ir šiuose statiniuose esantys įrenginiai nėra skirti užtikrinti BEO branduolinę, radiacinę ir fizinę saugą;

110.3. šiuose statiniuose nėra toliau eksploatuojamos ir BEO eksploatavimo nutraukimui reikalingos įrangos, sistemų ir komunikacijų;

110.4. šių statinių neplanuojama naudoti tiek tolimesniam BEO eksploatavimo nutraukimui, įskaitant fizinės saugos, priešgaisrinės saugos ir avarinės parengties užtikrinimą, tiek pasibaigus BEO eksploatavimo nutraukimo vykdymui;

110.5. šiuose statiniuose radionuklidų aktyvumo koncentracija neviršija nesąlyginių nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių ir paviršinio aktyvumo verčių, kai tikrinamas tik paviršinis aktyvumas.“

1.14. Pakeičiu 112 punktą ir jį išdėstau taip:

112. BEO galutinio sustabdymo ir eksploatavimo nutraukimo metu neeksploatuojamų ir nereikalingų statinių griovimo darbai gali būti vykdomi tik tada, kai yra tenkinamos visos Reikalavimų 110 ir 111 punktuose nustatytos sąlygos. Sprendimai dėl Reikalavimų 110 punkte nurodytų BEO aikštelėje esančių statinių priskyrimo neeksploatuojamiems ir nereikalingiems statiniams, kuriuos numatoma griauti, ir šių statinių griovimo darbų vykdymo, atsižvelgiant į Reikalavimų 111 punkte nustatytas sąlygas, įskaitant šių griovimo darbų poveikio BEO galutinio sustabdymo ir eksploatavimo nutraukimo metu BEO aikštelėje vykdomai veiklai ir jos saugai įvertinimą, įgyvendinami vadovaujantis Reikalavimų 3.12 papunktyje nurodytu teisės aktu.“

1.15. Papildau 1141 punktu:

1141. Planuojant BEO eksploatavimo nutraukimo darbus, turi būti analizuojamos ir planuojamos priemonės (pavyzdžiui, organizacinės, techninės), kurios kiek praktiškai įmanoma ir tikslinga radiacinės saugos požiūriu (t. y. nauda, atsirandanti dėl priemonių įgyvendinimo, yra didesnė nei žala) užtikrintų, kad, vykdant BEO eksploatavimo nutraukimo darbus, bus užkertamas kelias radionuklidų pernašai ir papildomam užterštumui radionuklidais tiek patalpose, kuriose vykdomi darbai, tiek už šių patalpų ribų. Šios priemonės turi būti proporcingos įrangos bei patalpų radioaktyviajam užterštumui ir šio užterštumo plitimo galimybei eksploatavimo nutraukimo darbų vykdymo metu. Taip pat turi būti analizuojamos ir planuojamos priemonės, užtikrinančios, kad, pabaigus darbus, radiologinės sąlygos patalpose būtų ne blogesnės, nei buvo prieš darbų pradžią, išskyrus atvejus, kai patalpas planuojama naudoti tam tikriems technologiniams procesams vykdyti (pavyzdžiui, laikinas radioaktyviųjų atliekų saugojimas), kai radiologinių sąlygų pablogėjimas nedaro neigiamo poveikio darbuotojų radiacinei saugai.“

1.16. Pakeičiu 115 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

115. BEO eksploatavimo nutraukimo projekto apraše, kuris yra dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus aprašantis dokumentas, atsižvelgiant į šio projekto tikslus ir uždavinius, turi būti:“

1.17. Pakeičiu 117 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

117. BEO eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizės ir pagrindimo rezultatai turi būti įforminti BEO eksploatavimo nutraukimo projekto saugos analizės ataskaitoje, kuri yra dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų saugą pagrindžiantis dokumentas. Šioje ataskaitoje Reikalavimų 3.6 papunktyje nurodyto teisės akto nustatyta tvarka teikiantys asmenys turi:“

1.18. Pripažįstu netekusiu galios 118 punktą.

1.19. Pakeičiu 125 punktą ir jį išdėstau taip:

125. BEO, kai BEO yra branduolinė elektrinė ar branduolinės elektrinės energijos blokas,  galutinio sustabdymo metu neeksploatuojami ir neturintys įtakos saugai radionuklidais užteršti BEO konstrukcijos, sistemos ir komponentai gali būti dezaktyvuojami ir išmontuojami tik tada, kai konstrukcijos, sistemos ir komponentai yra lengvai atskiriami nuo kitų konstrukcijų, sistemų ir komponentų ir jie nėra reikalingi tolimesniems BEO eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo darbams. Šie darbai gali būti vykdomi tik turint šiems darbams vykdyti išduotus Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodytus leidimus. Šie leidimai yra išduodami Reikalavimų 3.6 papunktyje nurodyto teisės akto nustatyta tvarka.“

1.20. Pakeičiu 126 punktą ir jį išdėstau taip:

126. Rengiant Reikalavimų 125 punkte nurodytų dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų, vykdomų branduolinės energetikos objekto galutinio sustabdymo metu, aprašus, saugos analizės ataskaitas, vykdant šiuos darbus ir teikiant šių darbų vykdymo ataskaitas, mutatis mutandis turi būti vadovaujamasi Reikalavimų XVI skyriaus nuostatomis, o vykdant šiuos darbus, mutatis mutandis turi būti vadovaujamasi Reikalavimų VII bei IX–XV skyrių nuostatomis. Atliekos, susidarančios vykdant dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus BEO galutinio sustabdymo metu, turi būti tvarkomos kaip BEO eksploatavimo nutraukimo atliekos. Jei vykdant šiuos dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus kartu numatoma vykdyti ir statybos darbus, BEO statinio projektas turi būti rengiamas ir statybos darbai vykdomi vadovaujantis Reikalavimų 3.2 ir 3.5 papunkčiuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.“

1.21. Pakeičiu 127 punktą ir jį išdėstau taip:

127. Visi nauji su dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų aprašo vykdymu susiję BEO eksploatavimo licencijos turėtojo sprendimai, dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų, vykdomų BEO galutinio sustabdymo metu pagal šį aprašą, ribų ir (arba) sąlygų pakeitimai, kurie buvo nenumatyti su VATESI suderintame dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų apraše, turi būti išanalizuoti ir pagrįsti saugos požiūriu ir atliekami tik suderinus su VATESI Reikalavimų 3.6 papunktyje nurodyto teisės akto nustatyta tvarka.“

1.22. Pakeičiu 145 punktą ir jį išdėstau taip:

145. BEO eksploatavimo nutraukimo vykdymo licencijos turėtojas, patvirtindamas, kad BEO eksploatavimo nutraukimas yra įvykdytas, ir BEO būklė po BEO eksploatavimo nutraukimo darbų baigimo atitinka galutinę BEO ir (ar) jo aikštelės būklę, nurodytą galiojančiame galutiniame BEO eksploatavimo nutraukimo plane, ir teisės aktų, reglamentuojančių branduolinę, radiacinę ir fizinę saugą ir branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę, reikalavimus, turi parengti galutinę BEO eksploatavimo nutraukimo ataskaitą ir pateikti ją VATESI kartu su prašymu panaikinti licencijos vykdyti BEO eksploatavimo nutraukimą galiojimą. VATESI priima sprendimą dėl šios licencijos galiojimo panaikinimo Reikalavimų 3.1 papunktyje nurodyto teisės akto 34 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais.“

1.23. Pakeičiu 146 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

146. Galutinėje BEO eksploatavimo nutraukimo ataskaitoje, atsižvelgiant į šios ataskaitos rengimo tikslą – patvirtinti, kad BEO eksploatavimo nutraukimas yra įvykdytas laikantis šiai veiklai galutiniame BEO eksploatavimo nutraukimo plane ir BEO eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ataskaitoje nustatytų sąlygų ir BEO būklė po branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo darbų baigimo atitinka galutinę BEO ir jo aikštelės būklę, nurodytą galutiniame BEO eksploatavimo nutraukimo plane, turi būti nurodyta ši informacija:“

1.24. Pakeičiu 150 punktą ir jį išdėstau taip:

150. VATESI viršininkas priima teigiamą sprendimą dėl Reikalavimų 37, 38, 42, 64, 90, 97, 98, 100, 101, 119, 125, 127, 141, 145, 148 punktuose nurodytų dokumentų suderinimo, jei dokumentai atitinka teisės aktus, reglamentuojančius BEO branduolinę, radiacinę ir fizinę saugą bei Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų įgyvendinimą BEO eksploatavimo nutraukimo metu, branduolinės saugos normatyviniuose techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus ir (ar) faktines aplinkybes.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.10–1.12 ir 1.16–1.24 papunkčiai įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d;

2.2. šio įsakymo 1.11.9 ir 1.131.15 papunkčiai įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                      Michail Demčenko