VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

Įsakymas

DĖL ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ RENGTI ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIUS MONTUOJANČIUS SPECIALISTUS, PRAŠYMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 21 d. Nr. 1V- 42

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-329 „Dėl atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai“, 6.2 papunkčiu ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1-63 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 20.4 papunkčiu:

1.  T v i r t i n u Įmonių, įstaigų ir organizacijų, siekiančių įgyti teisę rengti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančius specialistus, prašymų vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjui.

3.  Į p a r e i g o j u Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Bendrųjų reikalų skyrių ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio įsakymo pasirašymo įregistruoti ir paskelbti jį Teisės aktų registre ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

L. e. viršininko pareigas                                                                                       Ričardas Žoramskis

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos inspekcijos prie

Energetikos ministerijos viršininko

2015 m. gegužės 21 d. įsakymu

Nr. 1V-42

 

 

ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ RENGTI ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIUS MONTUOJANČIUS SPECIALISTUS, PRAŠYMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Įmonių, įstaigų ir organizacijų, siekiančių įgyti teisę rengti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančius specialistus, prašymų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Vertinimo aprašas) nustato įmonių, įstaigų ir organizacijų prašymų suteikti teisę rengti specialistus, montuojančius nedidelės apimties (iki 100 kW vardinės atiduodamosios galios) biomasės katilus ir nemūrines krosnis, geotermines sistemas ir šilumos siurblius, saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginius (įskaitant paleidimą ir derinimą) (toliau – montuotojai), atestacijai vertinimo tvarką Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI).

2.  Vertinimo aprašas parengtas vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-329 „Dėl atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai“ (toliau – Tvarkos aprašas).

3.  Vertinimo apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

VEI  TEISĖS IR FUNKCIJOS

 

4.  VEI teisės ir funkcijos atliekant įmonių, įstaigų ir organizacijų, siekiančių įgyti teisę rengti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančius specialistus, prašymų vertinimą:

4.1.  vertina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo registracijos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje dienos persiųstus įmonių, įstaigų ir organizacijų prašymus suteikti įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms teisę rengti montuotojus atestacijai su visais papildomais dokumentais (toliau – prašymai);

4.2.  turi teisę patikrinti ir įvertinti įmonių, įstaigų ir organizacijų pasirengimą (mokymo patalpas, technines ir kitas mokymo priemones, reikalingas pasirinktiems mokymams organizuoti) rengti montuotojus atestacijai. Patikrinimas atliekamas tais atvejais, kai iš pateikto prašymo negalima nustatyti, ar įmonė, įstaiga ar organizacija atitinka Tvarkos aprašo 10.4.2 ir 10.4.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus;

4.3.  teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai:

4.3.1. suteikti teisę įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms penkerius metus rengti montuotojus atestacijai;

4.3.2. panaikinti teisę įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms rengti montuotojus atestacijai, Tvarkos aprašo 16.2 ir 16.3 papunkčiuose nurodytais atvejais;

4.4.  turi teisę kreiptis į mokslo institucijas, atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių gamintojus ir tiekėjus, atsinaujinančių išteklių energijos asociacijas ar kitus asmenis, kad šie pateiktų duomenis, reikalingus įmonių, įstaigų ir organizacijų pateiktiems prašymams vertinti;

4.5.  turi teisę kreiptis į įmones, įstaigas ir organizacijas patikslinti prašyme pateiktą informaciją.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ VERTINIMAS

 

5.  Gautus prašymus Bendrųjų reikalų skyriaus atsakingas darbuotojas registruoja VEI gautų dokumentų registre.

6.  Prašymų vertinimą atlieka VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus pareigūnai (toliau – VEI pareigūnai).

7.  Vadovaudamiesi Tvarkos aprašo 10 ir 11 punktuose nustatytais reikalavimais VEI pareigūnai atlieka prašymų vertinimą. Vertinimo rezultatus pateikia Įmonių, įstaigų ir organizacijų, siekiančių įgyti teisę rengti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančius specialistus, prašymų vertinimo lentelėje (priedas).

8.  Vadovaudamiesi Tvarkos aprašo 14 punktu, VEI pareigūnai, suderinę su įmonių, įstaigų ir organizacijų administracijomis tikrinimo laiką, gali vietoje įvertinti įmonių, įstaigų ir organizacijų turimas mokymo patalpas, technines bei kitas mokymo priemones, reikalingas pasirinktiems mokymo kursams organizuoti ir tokiais atvejais surašo patikrinimo aktą

9.  VEI pareigūnai, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo iš Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos gavimo dienos VEI, atlieka pateikto prašymo vertinimą (Tvarkos aprašo 10 ir 11 punktai) ir teikia pasiūlymą Energetikos ministerijai:

9.1. penkerių metų laikotarpiui suteikti teisę įmonei, įstaigai ar organizacijai, atitinkančiai Tvarkos aprašo 10 ir 11 punktų reikalavimus, rengti montuotojus atestacijai;

9.2. atmesti įmonės, įstaigos ar organizacijos prašymą rengti montuotojus atestacijai, kai įmonė, įstaiga ar organizacija neatitinka Tvarkos aprašo 10 ir 11 punktų reikalavimų.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10.   Asmenys, pažeidę Vertinimo aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

————————

 

Įmonių, įstaigų ir organizacijų, siekiančių

įgyti teisę rengti atsinaujinančių išteklių

energijos gamybos įrenginius

montuojančius specialistus, prašymų

vertinimo tvarkos aprašo

priedas

 

ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ RENGTI ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIUS MONTUOJANČIUS SPECIALISTUS, PRAŠYMŲ VERTINIMO LENTELĖ

 

201 __ m. _________ mėn.  ____ d. Nr. _____

__________________________

(sudarymo vieta)

 

Įmonė, įstaiga ar organizacija _____________________________________________________

(pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

_______________________________________________________________________________

 

 

Eil. Nr.

Įmonės, įstaigos ar organizacijos vertinimo kriterijai

Įvertinimas

Pastabos

taip

ne

1.

Ar prašyme nurodytas įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės, korespondencijos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir interneto svetainės adresas?

 

 

 

2.

Ar prašyme nurodytas veiklos, kuriai vykdyti teikiamas prašymas, pavadinimas?

 

 

 

3.

Ar prašyme nurodytas vadovo vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris?

 

 

 

4.

Ar prašyme nurodytas kontaktinio asmens vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas?

 

 

 

5.

Ar prie prašymo pridėtas įmonės, įstaigos ar organizacijos registravimo pažymėjimas ir įstatų, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas, nuorašas?

 

 

 

6.

Ar prie prašymo pridėtas įmonių registrą tvarkančios įstaigos pažymos, teisės aktų nustatyta tvarka, patvirtintas nuorašas, patvirtinantis, kad įmonė, įstaiga ar organizacija nėra bankrutavusi, bankrutuojanti, likviduojama ar laikinai sustabdžiusi veiklos?

 

 

 

7.

Ar pateiktas asmenų, kurie vykdys mokymus, sąrašas, nurodyti vardai ir pavardės, pareigos, darbo patirtis, išsilavinimas ir pridėti jų išsilavinimą liudijantys dokumentų nuorašai, patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka?

 

 

 

8.

Ar pateikta laisvos formos sąžiningumo deklaracija, patvirtinta įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo, apie nešališką mokymą?

 

 

 

9.

Ar nurodyta pagal Tvarkos aprašo 17 punktą pasirinkta montuotojų mokymo programa?

 

 

 

10.

Ar pateikta parengta, suderinta (Tvarkos aprašo 6.4 papunktis) ir nustatyta tvarka patvirtinta montuotojų mokymo programa?

 

 

 

11.

Ar pateikta parengta ir suderinta (Tvarkos aprašo 6.4 papunktis) montuotojų egzaminų organizavimo ir montuotojų vertinimo metodika?

 

 

 

12.

Ar pateikti mokymo kursų kainos vienam asmeniui skaičiavimai?

 

 

 

13.

Ar pateiktas apibūdinimas apie turimas patalpas, technines priemones, būtinas praktiniams mokymams rengti, įskaitant laboratorinę įrangą ar (ir) kitas reikalingas priemones (Tvarkos aprašo 10.4.2 ir 10.4.3 papunkčiai), pagal pasirinktas montuotojų mokymo programas?

 

 

 

14.

Ar įmonė, įstaiga ar organizacija vykdo švietimo ir (ar) kvalifikacijos kėlimo, ir (ar) mokslinę veiklą?

 

 

 

15.

Ar įmonė, įstaiga ar organizacija turi juridinio asmens teisinį statusą?

 

 

 

16.

Ar įmonė, įstaiga ar organizacija neturi likviduojamos įmonės statuso arba jai nėra iškelta bankroto byla?

 

 

 

17.

Ar įmonė, įstaiga ar organizacija turi fizinius ir materialinius išteklius mokymams vykdyti:

 

 

 

17.1

Ar įmonė, įstaiga ar organizacija turi nuolatinių darbuotojų arba sudariusi sutartis su atitinkamais asmenimis, kurie kvalifikuotai ir nešališkai vykdytų mokymus, gebėtų taikyti profesines žinias ir įgūdžius praktikoje ir kurie atitiktų šiuos reikalavimus?

 

 

 

17.2

Ar įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojai turi technologijų mokslo studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą?

 

 

 

17.3

Ar įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojai turi ne mažesnį nei trejų metų darbo, susijusio su dėstomuoju dalyku, patirtį?

 

 

 

17.4

Ar mokymus vykdo tam pritaikytose patalpose, turi šiems mokymams vykdyti reikalingus materialiuosius bei metodinius išteklius?

 

 

 

17.5

Ar praktiniams mokymams vykdyti turi laboratorinę įrangą ir kitas technines ar kitokias reikalingas priemones?

 

 

 

18.

Ar turi interneto svetainę?

 

 

 

 

Išvada:

 

 

 

 

Vertinimą atliko:

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)