LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-1330 „DĖL GYDYTOJO KARDIOLOGO IR SLAUGYTOJO KONSULTACIJOS, Į KURIĄ ĮEINA IR PACIENTO MOKYMAS, TEIKIMO ASMENIMS, SERGANTIEMS ŠIRDIES NEPAKANKAMUMU, REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. V-1495

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, teikimo asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-1330 „Dėl Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, teikimo asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Konsultavimo paslaugos teikiamos pagal gydytojo kardiologo siuntimą. Pacientui, sergančiam širdies nepakankamumu, gali būti teikiama iki 4 konsultavimo paslaugų per 12 mėn., skaičiuojant nuo paskutinio stacionarinio širdies nepakankamumo gydymo pabaigos. Per 12 mėn. turi būti suteikta nors viena Aprašo 13.1 papunktyje nurodyta konsultacija.“

1.2. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Konsultavimo paslaugos teikiamos pagal Aprašo 1 priedą:

13.1. gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas bei išsamus paciento ištyrimas, metu turi būti atliekami Aprašo 1 priedo 1 punkte nurodyti veiksmai ir Aprašo 1 priedo 2 punkto 1 eilutėje nurodyti tyrimai;

13.2. gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas, metu turi būti atliekami Aprašo 1 priedo 1 punkte nurodyti veiksmai ir Aprašo 1 priedo 2 punkto 2 eilutėje nurodyti tyrimai.“

1.3. Papildau nauju V skyriumi:

V SKYRIUS

KONSULTAVIMO PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA

 

18. Konsultavimo paslaugų, atitinkančių Apraše nustatytus reikalavimus, išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis pagal šių paslaugų bazines kainas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“.

19. Už konsultavimo paslaugą, kurios metu atliekami Aprašo 1 priedo 2 punkto 1 eilutėje nurodyti tyrimai, mokama pagal gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas bei išsamus paciento ištyrimas, bazinę kainą.

20. Už konsultavimo paslaugą, kurios metu atliekami Aprašo 1 priedo 2 punkto 2 eilutėje nurodyti tyrimai, mokama pagal gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas, bazinę kainą.“

1.4. Buvusį V skyrių laikau atitinkamai VI skyriumi.

1.5. Pripažįstu netekusiu galios 18 punktą. 

1.6. Buvusį 19 punktą laikau atitinkamai 21 punktu.         

1.7. Pakeičiu Aprašo 1 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos metu atliekami tyrimai:

 

Eil.

Nr.

Konsultacija

Instrumentiniai tyrimai

Laboratoriniai tyrimai

1

Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacija, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas bei išsamus paciento ištyrimas

Elektrokardiograma

 

Ultragarsinis širdies tyrimas ir (ar) spiroergometrijos tyrimas

 

 

Pagrindiniai tyrimai:

natriuretinis peptidas (BNP arba NT-proBNP),

biocheminis kraujo tyrimas: K, Na, Mg, Cl, šlapalas, kreatininas, šlapimo rūgštis, ALAT, ASAT, GGT.

 

Papildomi tyrimai (jei yra klinikinių indikacijų):

 

bendrasis kraujo tyrimas;

 

biocheminis kraujo tyrimas: gliukozė, ŠF, LDH, geležis, TTH;

 

digoksino koncentracija, jei pacientas mažiau kaip 1 mėn. vartoja digoksiną

2

Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacija, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas

Elektrokardiograma

 

Biocheminis kraujo tyrimas: K, Na, kreatininas.

 

Papildomi tyrimai (jei yra klinikinių indikacijų)“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.           

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga