ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO STRATEGINĖS PLĖTROS  PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. kovo 22 d. Nr. T-106

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir atsižvelgdama į Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. balandžio 17 d. audito ataskaitą Nr. VA-3(5.1) „Nekilnojamojo turto valdymas Šiaulių rajono savivaldybėje“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto strateginę plėtros programą (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                      Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-106

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO STRATEGINĖ PLĖTROS PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto strateginės plėtros programos (toliau – Strateginė programa) tikslas – užtikrinti racionalų ir efektyvų Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, kuris įgalintų optimizuoti Savivaldybės poreikius atitinkantį turto kiekį ir padėtų įgyvendinti pagrindines Savivaldybės plėtros kryptis: vietos ir užsienio investicijų didinimą, geresnį socialinių, sveikatos, švietimo ir kultūros paslaugų teikimą, geriau veikiantį ir visus bendruomenės poreikius tenkinantį mokyklų, vaikų darželių bei visų socialinių įstaigų tinklą, jaukių ir patogių viešųjų erdvių rajone kūrimą, vietos bendruomenių stiprinimą, Šiaulių rajono gyventojų dalyvavimo rajono valdyme didinimą.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi, savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, susijusias su savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, remdamasi įstatymais įgyvendina savivaldybės taryba.

3. Savivaldybės turtą kitos savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos ir įmonės (toliau - turto valdytojai) valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise arba valdo ir naudoja panaudos pagrindais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

4. Strateginės programos objektas – Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys pastatai, statiniai ir patalpos.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINIAI NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PRINCIPAI

 

5. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nurodoma, kad valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis šiais principais:

5.1. visuomeninės naudos – valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir disponuojama juo rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą;

5.2. efektyvumo – sprendimais, susijusiais su valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei;

5.3. racionalumo – valstybės ir savivaldybių turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas, racionaliai valdomas ir naudojamas;

5.4. viešosios teisės – sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais.

 

III SKYRIUS

ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ

 

6. 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaitos duomenimis, savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto balansinė vertė buvo: žemės – 277 621,52 Eur; gyvenamųjų pastatų (būsto) – 2 819 442,85 Eur; negyvenamųjų pastatų – 19 279 510,09 Eur, iš to skaičiaus: administracinių pastatų – 2 055 465,38 Eur, švietimo ir mokslo įstaigų pastatų – 14 376 834,13 Eur, kultūros ir sporto įstaigų pastatų – 1 292 980,00 Eur, gydymo įstaigų pastatų – 1 143 204,68 Eur, kitų pastatų – 943 706,42 Eur; infrastruktūros ir kitų statinių – 49 934 995,99 Eur.

7. Atlikus Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo būklės analizę, nustatytos šios stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės:

 

Stiprybės

Silpnybės

- Nekilnojamojo turto registre įregistruota didžioji dalis Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, patalpų ir statinių.

- Parengtos ir patvirtintos nekilnojamojo turto valdymo tvarkos.

 

- Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo tikslai ir uždaviniai strateginio planavimo dokumentuose nustatyti fragmentiškai.

- Nenustatyti tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir siekiamos reikšmės.

- Savivaldybės nekilnojamojo turto valdytojai valdo jų funkcijoms atlikti nereikalingą turtą.

- Savivaldybės nekilnojamojo turto išlaikymo ir atnaujinimo duomenys fiksuojami ir renkami nesistemingai

- Perdavus Savivaldybės nekilnojamąjį turtą turto valdytojams, ne visi juridiniai faktai registruojami Nekilnojamo turto registre.

Galimybės

Grėsmės

- Sudaryti teisines ir administracines sąlygas spręsti sistemines Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo problemas.

- Sudaryti teisines ir administracines sąlygas įdiegti Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo principus, leidžiančius mažinti šio turto išlaikymo sąnaudas.

- Parduoti ar išnuomoti nenaudojamą Savivaldybės nekilnojamąjį turtą.

- Įdiegti nekilnojamojo turto valdymo kontrolės sistemą.

- Pablogės dalies naudojamo Savivaldybės nekilnojamojo turto būklė dėl nepakankamų Savivaldybės biudžeto lėšų šiam turtui prižiūrėti ir remontuoti.

- Spartus darbų, paslaugų ir prekių kainų augimas.

 

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO PROBLEMOS

 

8. Pagrindinės Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo problemos:

8.1. Kryptys, tikslai ir uždaviniai. Savivaldybė neturi patvirtintų nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo Savivaldybės teritorijoje krypčių. Nekilnojamojo turto valdymo tikslai, uždaviniai ir vertinimo kriterijai strateginio planavimo dokumentuose nustatyti fragmentiškai.

8.2. Vertinimo rodikliai ir kriterijai. Nenustatyti tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir siekiamos reikšmės. Rezultato vertinimo kriterijai neaiškūs, nesuteikia galimybių tinkamai įvertinti uždavinių įgyvendinimą.

8.3. Ataskaitos. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos apraše nenustatyti reikalavimai ataskaitos turiniui ir reikalavimas skelbti ataskaitas. Ataskaitos rengiamos finansinių ataskaitų pagrindu arba yra finansinių ataskaitų dalis.

8.4. Informacija. Informacija apie Savivaldybės nekilnojamąjį turtą kaupiama fragmentiškai – nėra centralizuotos turto valdymo sistemos, kurioje turto naudotojai pateiktų aktualią informaciją apie naudojamą nekilnojamąjį turtą, Savivaldybės nekilnojamojo turto ataskaitose teikiami nepakankami duomenys turto valdymo sprendimams priimti: neatskleista informacija apie Savivaldybės funkcijoms vykdyti nenaudojamo, nuomojamo turto apimtis, pajamas, gaunamas iš turto nuomos, išsinuomoto turto apimtis, išlaidas turto nuomai, funkcijoms vykdyti nenaudojamo turto eksploatacijos kaštus. Taip pat Savivaldybė centralizuotai atlieka pastatų ir patalpų remontą (pirkimas ir priežiūra), tačiau ši informacija nesiejama su turto išlaikymo išlaidomis, nusidėvėjimo duomenimis bei kitais nekilnojamojo turto valdymo duomenimis.

8.5. Turto išlaikymo kaštai. Neapskaitomos Savivaldybės nekilnojamojo turto komunalinės sąnaudos (atskirai išskiriant šildymo, elektros, vandens sunaudojimo ir kitas komunalines sąnaudas) ir remonto kaštai konkrečiam turto vienetui.

8.6. Nuomos ir panaudos sutartys. Viešuosiuose registruose registruojama ne visa registruotina informacija.

8.7. Turto naudotojai. Nesusisteminta informacija apie konkrečių turto vienetų priskyrimą jų naudotojams. Remiamasi Savivaldybės darbuotojų turimomis žiniomis ir asmeninėmis duomenų bazėmis.

8.8. Atsakomybių paskirstymas. Savivaldybės turto valdymo skyriaus funkcijos apibrėžtos konkrečiai ir aiškiai, tačiau trūksta konkretaus asmens, atsakingo už turto valdymo duomenų apskaitymą ir nuolatinę kontrolę.

8.9. Trumpalaikė nuoma. Trumpalaikės nuomos organizavimas ir apskaita vykdomi decentralizuotai – kiekviena įstaiga nuomoja patalpas savarankiškai.

8.10. Turto įregistravimas Nekilnojamojo turto registre. Dalis Savivaldybės nekilnojamojo turto neįregistruota Nekilnojamojo turto registre, ne visam nekilnojamajam turtui atlikti kadastriniai matavimai, neišlikę dokumentai, reikalingi kadastriniams matavimams atlikti. 

 

V SKYRIUS

STRATEGINĖS PROGRAMOS UŽDAVINIAI

 

9. Įgyvendinant Strateginės programos tikslą – užtikrinti racionalią ir efektyvią Savivaldybės nekilnojamojo turto plėtrą nustatomi šie uždaviniai:

9.1. valdomą turtą išnaudoti efektyviai Savivaldybės funkcijoms vykdyti, siekiant tenkinti visuomenės interesus;

9.2. tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti ir eksploatuoti Savivaldybės turtą;

9.3. parengti ir vykdyti analitinę turto apskaitą. Sistemingai rinkti ir kaupti informaciją apie Savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir jo panaudojimą;

9.4. viešinti informaciją apie Savivaldybės nekilnojamąjį turtą (išnuomotus, perduotus pagal panaudos sutartis pastatus, patalpas), jo panaudojimą;

9.5. spręsti sistemines Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo problemas;

9.6. vidiniais teisės aktais nustatyti priemones, apimančias Savivaldybės nekilnojamojo turto naudojimo efektyvumo rodiklių analizę, šių rodiklių koordinavimą ir kontrolę;

9.7. viešinti informaciją apie planuojamus Savivaldybės nekilnojamojo turto atnaujinimo ir statybos projektus;

9.8. viešinti informaciją apie parduodamą Savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir sudaryti lygias sąlygas šį turtą įsigyti;

9.9. siekti, kad Savivaldybės nekilnojamasis turtas būtų valdomas efektyviai, t. y. orientuotas į aiškius socialinius ir (ar) ekonominius tikslus;

9.10. siekti, kad būtų didinama nekilnojamojo turto vertė – turtas turi būti remontuojamas, prižiūrimas, saugomas ir naudojamas pagal paskirtį;

9.11. Savivaldybei nereikalingą ir turto valdytojų Savivaldybės funkcijoms vykdyti nenaudojamą nekilnojamąjį turtą parduoti ar išnuomoti;

9.12. didinti pajamas, gaunamas iš nuomos mokesčio, mažinti nuomininkų įsiskolinimus už nuomą, tinkamai vykdant Savivaldybės turto disponavimo stebėseną ir kontrolę;

9.13. konsultuotis su visuomene dėl kuo efektyvesnio ir platesnio Savivaldybės nekilnojamojo turto, skirto visuomenės poreikiams tenkinti, panaudojimo visų rajono gyventojų labui, rengiant apklausas, socialinius tyrimus;

9.14. aktyviai ieškoti ir skatinti alternatyvias socialinių paslaugų teikimo formas, kurios leistų mažinti šiai sričiai skiriamo Savivaldybės nekilnojamojo turto kiekį;

9.15. efektyviai administruoti ir plėsti socialinio būsto fondą, gerinti jo kokybę, efektyviai administruoti ir kontroliuoti Savivaldybės būsto fondą;

9.16. teisiškai įregistruoti naują ar neįregistruotą Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą;

9.17. siekti, kad eksploatuodamas Savivaldybės turtą pastatų, patalpų valdytojas ir naudotojas pagal galimybes gerintų turto savybes sudarant sąlygas sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, sumažinti suvartojamos energijos ir kitų resursų naudojimo apimtis, sumažinti anglies dioksido emisiją, gerinti išteklių valdymą, padidinti energijos efektyvumo klasę ar užtikrinti kitus tvarumo principus.

 

VI SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PLĖTROS KRYPTYS

 

10. Pagrindinės Savivaldybės nekilnojamojo turto plėtros kryptys:

10.1. Efektyvumas. Savivaldybės nekilnojamojo turto plėtra turi būti kryptinga ir kompleksiška bei naudojama efektyviai ir siekiant didžiausios naudos visuomenei. Efektyvi turto plėtra siejama su Savivaldybės funkcijoms reikalingo turto identifikavimu, nereikalingo turto atsisakymu, informacijos apie turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo rinkimu bei analize, efektyviu prekių ir paslaugų pirkimu. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto naudojimas turi būti vykdomas planingai – atliekami kadastriniai matavimai, teisinė registracija, organizuojamas tinkamas turto eksploatavimas ir priežiūra, tinkamas lėšų panaudojimas turtui atnaujinti. Efektyvus Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas savo ruožtu mažins Savivaldybės nekilnojamo turto valdymo išlaidas.

10.2. Skaitmeninimas. Siekiama Savivaldybėje įdiegti turto plėtros programą, kuri būtų naudojama priimant Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sprendimus, taip pat analizuojant valdymo ir naudojimo rodiklius bei rengiant metines Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitas. Išmanūs sprendimai mažina administracinę naštą ir atitinkamai Savivaldybės nekilnojamo turto valdymo išlaidas.

10.3. Skaidrumas. Siekiama, kad Savivaldybė viešintų informaciją apie Savivaldybės nekilnojamąjį turtą (parduodamus viešuosiuose aukcionuose, išnuomotus ir nuomojamus, perduotus pagal panaudos sutartis pastatus, patalpas), jo panaudojimą, informaciją apie planuojamus Savivaldybės nekilnojamojo turto atnaujinimo ir statybos projektus bei informaciją apie parduodamą Savivaldybės nekilnojamąjį turtą. Taip pat siekiama viešinti metines nekilnojamojo turto valdymo ataskaitas.

10.4. Tvarumas. Siekiama eksploatuoti ir prižiūrėti Savivaldybės nekilnojamojo turto objektus vadovaujantis tvarios plėtros principais. Pagrindiniai pastatų tvarumo prioritetai yra sveikata, komfortas, ekonominis ir energinis naudingumas, gamtos išteklių naudojimas ir poveikio aplinkai mažinimas.

 

 

VII SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TOBULINIMO PRIEMONĖS

 

11. Atsižvelgiant į šios Strateginės programos 8 punkte nurodytas Savivaldybės nekilnojamojo turto plėtros problemas ir siekiant sudaryti sąlygas efektyviai ir racionaliai valdyti Savivaldybės turtą, siūlomos tokios Savivaldybės nekilnojamojo turto plėtros tobulinimo priemonės:

11.1. Turto plėtros programa. Strateginėje programoje numatyta sukurti ir įdiegti centralizuotą nekilnojamojo turto plėtros informacinę sistemą, kuri leis išsamiai analizuoti duomenis apie nekilnojamąjį turtą. Turto plėtros sistema naudojama priimant savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sprendimus, taip pat analizuojant valdymo ir naudojimo rodiklius bei rengiant metines Savivaldybės nekilnojamojo turto plėtros ataskaitas. Siekiamas automatizuotos, centralizuotai valdomos turto ir visoms įstaigoms įdiegtos valdymo sistemos sukūrimas iki 2024 metų.

11.2. Vertinimo rodiklių sistema. Rodiklių sistema remiasi keliamais tikslais bei uždaviniais ir matuoja jų pasiekimą. Tokiu būdu yra sukuriamos prielaidos veiklos stebėsenai ir reikalingiems pokyčiams, jeigu kažkurie tikslai ar uždaviniai nėra pakankamai realizuojami. Siekiamas rodiklių reikšmes nurodo Turto valdymo skyrius Savivaldybės strateginiame veiklos plane, kurį tvirtina Savivaldybės taryba.

11.3. Turto plėtros ataskaita. Metinėje Savivaldybės nekilnojamojo turto ataskaitoje turi būti pateikiami duomenys apie turto pokytį, jo struktūrą ir apimtį, objektų plotą ir jo panaudojimą, pasiskirstymą pagal naudojimo sritį ir paskirtį, komunalines ir kitas turto išlaikymo išlaidas, investicijų vertę bei efektyvumo rodiklių reikšmės su išaiškinimais. Išsamias turto plėtros ataskaitas numatoma rengti įdiegus automatizuotą turto plėtros  programą.

11.4. Atsakingas skyrius ir asmuo. Sėkmingai Savivaldybės nekilnojamojo turto plėtrai būtina įvardinti atsakingus Savivaldybės skyrius bei asmenis. Pagal nustatytas funkcijas pagrindinis skyrius, atsakingas už Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, patikėjimo teise ar panaudos pagrindais valdomą turtą, yra Turto valdymo skyrius. Taip pat siekiama skyriuje paskirti atsakingą pareigybę už duomenų rinkimą, rodiklių vertinimą, turto plėtros ataskaitos rengimą, jos viešinimą, turto plėtros programos kūrimą ir tobulinimą bei kitas susijusias funkcijas.

11.5. Viešinimas ir bendravimas su visuomene. Informacija apie Savivaldybės nekilnojamąjį turtą (išnuomotus, perduotus pagal panaudos sutartis pastatus, patalpas), jo panaudojimą, parduodamą ir išnuomojamą turtą bei metinė Savivaldybės nekilnojamojo turto plėtros ataskaita turi būti skelbiama interneto puslapyje www.siauliuraj.lt.

11.6. Trumpalaikė nuoma. Strategijoje numatyta sukurti patalpų nuomos sistemą, kurioje skelbiami duomenys apie nuomojamas patalpas, jų užimtumą, kainas bei leidžiama šių patalpų rezervacija. Šioje sistemoje būtų skelbiama informacija apie trumpalaikės nuomos pagrindu nuomojamus Savivaldybės objektus: sporto ir aktų sales, kabinetus, lauko žaidimo ir sporto aikšteles bei kt.

11.7. Tvarumas. Siekiama tvaresnio Savivaldybės nekilnojamojo turto naudojimo ir platesnio alternatyvių energijos šaltinių naudojimo. Statant naujus ir rekonstruojant esamus pastatus turi būti svarstoma saulės jėgainių įrengimo galimybė pagal Klimato kaitos programą, kuomet lėšos skiriamos energijos vartojimo ir efektyvumo didinimo projektams. Naujų pastatų projektavimas ir statyba pagal galimybes turi remtis tvariųjų pastatų projektavimo, sertifikavimo ir statybos sprendimais ir gerosios praktikos pavyzdžiais.

11.8. Vidaus teisės aktai. Šioje Strategijoje numatytų uždavinių įgyvendinimui svarbu tobulinti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius Savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.

 

VIII SKYRIUS

STRATEGINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO RODIKLIAI

 

12. Strateginėje programoje nustatyti vertinimo kriterijai yra tiesiogiai susiję su numatytais tikslais ir uždaviniais bei leidžia reguliariai vertinti pasiektą pažangą. Veiklos vertinimo rodikliai nustatomi vadovaujantis specifiškumo, išmatuojamumo, ir pasiekiamumo principais. Strategijos įgyvendinimo rodikliai yra šie:

 

Rodiklis

Aprašymas

Skaičiavimas

Reikalingi duomenys

Vykdytojas

Nenaudojamo ploto dalis

Vertinama nekilnojamojo laisvo ploto dalis ir siekiama visą nekilnojamąjį turtą naudoti Savivaldybei paskirtoms funkcijoms įgyvendinti. Savivaldybė turi imtis veiksmų, kad nereikalingas arba netinkamas naudoti turtas būtų parduotas, išnuomotas ar nurašytas ir likviduotas teisės aktų nustatyta tvarka

laisvas plotas / visas plotas (%)

 

- visas laisvas Savivaldybės nekilnojamojo turto plotas metų pabaigoje

- visas Savivaldybės nekilnojamojo turto plotas metų pabaigoje

 

 

Turto valdymo skyrius

Teisiškai įregistruotų objektų skaičius

Visas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis registruotinas nekilnojamas turtas turi būti registruotas Nekilnojamojo turto registre

registruotas plotas / visas plotas (%)

 

- registruotas nekilnojamojo turto plotas metų pabaigoje

- visas nekilnojamojo turto plotas metų pabaigoje

Turto valdymo skyrius

Teisiškai įregistruotų nuomos sutarčių skaičius

Nekilnojamojo turto registre registruojamos visos naujos nuomos sutartys ir sutarčių pakeitimai

 

registruotos nuomos sutartys / visos nuomos sutartys (%)

 

- registruotų nekilnojamojo turto nuomos sutarčių skaičius metų pabaigoje

- visų nekilnojamojo turto nuomos sutarčių skaičius metų pabaigoje

Turto valdymo skyrius

Teisiškai įregistruotų panaudos sutarčių skaičius

Nekilnojamojo turto registre registruojamos visos naujos panaudos sutartys ir sutarčių pakeitimai

 

registruotos panaudos sutartys / visos panaudos sutartys (%)

 

- registruotų nekilnojamojo turto panaudos sutarčių skaičius metų pabaigoje

- visų nekilnojamojo turto panaudos sutarčių skaičius metų pabaigoje

Turto valdymo skyrius

Sąnaudų mažinimas

Metinių patiriamų turto sąnaudų mažinimas. Vertinamas rodiklio pokytis. Teigiamai vertinama rodiklio reikšmė <1

faktiškai patirtų turto išlaikymo sąnaudų kiekis per laikotarpį (Eur) / faktiškai patirtų turto išlaikymo sąnaudų kiekis per praėjusį laikotarpį

(Eur)

- faktiškai patirtų nekilnojamojo turto išlaikymo sąnaudų kiekis per laikotarpį

- faktiškai patirtų nekilnojamojo turto išlaikymo sąnaudų kiekis per praėjusį laikotarpį

 

Turto naudotojai, Turto valdymo skyrius

 

Turto būklė (nusidėvėjimas)

Turto nusidėvėjimo mažinimas. Siekiama, kad nekilnojamojo turto fonde neliktų objektų, kurių nusidėvėjimas viršija 50%

Turto, kurio nusidėvėjimas viršija 50%, plotas / visas plotas (%)

 

- objektų, kurių nusidėvėjimas viršija 50%, plotas metų pabaigoje

- visas nekilnojamojo turto plotas metų pabaigoje

Buhalterinės apskaitos skyrius, Turto valdymo skyrius

Energinis efektyvumas

Turto energinio efektyvumo gerinimas. Siekiama, kad visos įstaigos atliktų pagrindinių pastatų energinio naudingumo vertinimą

Turto plotas pagal energinio efektyvumo klasę / visas plotas (%)

 

- visas nekilnojamojo turto, kuriam suteikta energetinio efektyvumo klasė, plotas metų pabaigoje

- visas nekilnojamojo turto plotas metų pabaigoje

Turto naudotojai, Turto valdymo skyrius

 

Pastatų tvarumas

Siekiama tvaresnio nekilnojamojo turto ir alternatyvių energijos šaltinių naudojimo

 

objektų, kuriuose įrengti alternatyvios energijos sprendiniai, plotas / visas plotas (%)

- objektų, kuriuose įrengti alternatyvios energijos sprendiniai, plotas metų pabaigoje

- visas nekilnojamojo turto plotas metų pabaigoje

Turto valdymo skyrius

Turto nuomos efektyvumas

Vertinamas rodiklio pokytis. Siekiamas rodiklio padidėjimas, jeigu buvo sudaromos naujos ar pratęsiamos esamos sutartys

nuomos pajamos / nuomotinas plotas (Eur/kv. m)

 

- nuomojamo nekilnojamojo turto nuomos metinės pajamos

- visas nuomojamo nekilnojamo turto plotas

Turto valdymo skyrius, Buhalterinės apskaitos skyrius

Turto pardavimo efektyvumas

Savivaldybės funkcijoms nebereikalingas turtas parduodamas ir siekiama, kad turto pardavimas įvyktų per 1 metus nuo pardavimo paskelbimo dienos

Skaičiuojama per kiek laiko nuo pardavimo paskelbimo pradžios

parduodamas turtas

- turto pardavimo pradžios data

- turto pardavimo pabaigos data

 

Turto valdymo skyrius

Įstaigos turto naudojimo efektyvumas

Vertinamas įstaigos plotas, tenkantis vienam darbuotojui, auklėtiniui, pacientui, lankytojui.

Teigiamai vertinamas rodiklio sumažėjimas atsižvelgiant į rodiklio dydį lyginant su srities vidurkiu

darbuotojų, auklėtinių, pacientų, lankytojų skaičius / įstaigos plotas (kv. m)

 

- įstaigos darbuotojų, auklėtinių, pacientų, lankytojų skaičius

- įstaigos bendras plotas

Turto naudotojai, Turto valdymo skyrius

Įstaigos naudojamo turto energetinis efektyvumas

Vertinamos metinės bendros komunalinės sąnaudos vienam įstaigos naudojamo nekilnojamo turto vienetui.

Vertinamas rodiklio pokytis. Teigiamai vertinamas rodiklio sumažėjimas

metinės bendros įstaigos komunalinės sąnaudos / įstaigos plotas (Eur/kv. m)

 

 

- metinės bendros įstaigos komunalinės sąnaudos (šildymas, elektra, vanduo, kitos)

- įstaigos bendras plotas

Turto naudotojai, Turto valdymo skyrius

 

IX SKYRIUS

SIEKTINI REZULTATAI

 

13. Įgyvendinus šios Strateginės programos 11 punkte nurodytas priemones, bus sudarytos sąlygos pasiekti šiuos rezultatus:

13.1. bus sukurta centralizuota nekilnojamojo turto informacinė sistema, kuri leis fiksuoti esamą situaciją, jos pokyčius ir analizuoti duomenis. Naudojantis nekilnojamojo turto plėtros sistema bus stebimi, koordinuojami ir kontroliuojami Savivaldybės nekilnojamojo turto valdytojų priimami sprendimai bei organizuojamas tinkamas turto eksploatavimas ir priežiūra;

13.2. sistemoje sukaupta informacija bus naudojama turto efektyvumo rodikliams vertinti, progresui stebėti, analizei, apibendrinimams ir prognozėms apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą;

13.3. nustatyti konkretūs Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumo rodikliai ir jų stebėsena leis priimti tinkamus sprendimus dėl investicijų į turtą, atnaujinimo ir įsigijimų poreikio, turto pardavimo ir nuomos;

13.4. visi turto naudotojai remsis vienodais turto panaudojimo efektyvumo rodikliais, todėl bus užtikrintas sprendimų dėl turto valdymo priėmimo skaidrumas;

13.5. bus rengiamos ir viešai skelbiamos metinės Savivaldybės nekilnojamojo turto ataskaitos, dėl nekilnojamojo turto panaudojimo bus atsižvelgiama į rajono gyventojų nuomonę;

13.6. visa informacija apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, parduodamą, perduotą panaudai, nuomojamą ilgalaikei ir trumpalaikei nuomai, bus viešai prieinama;

13.7. bus aiškiai apibrėžtos ir paskirstytos už nekilnojamojo turto priežiūrą ir kontrolę atsakingų žmonių funkcijos – bus paskirti už nekilnojamojo turto valdymo stebėseną ir kontrolę atsakingi Turto valdymo skyriaus specialistai;

13.8. nustatytas ir įvertintas Savivaldybės funkcijoms vykdyti būtinas nekilnojamasis turtas bei parduotas nereikalingas ir nenaudojamas turtas;

13.9. modernizuoti, atnaujinti ir pritaikyti Savivaldybės funkcijoms ir vietos gyventojų poreikiams viešieji pastatai, sumažintos nekilnojamojo turto išlaikymo sąnaudos;

13.10. Savivaldybės nekilnojamasis turtas tinkamai įregistruotas nekilnojamojo turto registruose;

13.11. sukurta Savivaldybės nekilnojamojo turto plėtros ir kontrolės sistema: vidiniais teisės aktais nustatytos priemonės, apimančios Savivaldybės nekilnojamojo turto naudojimo efektyvumo rodiklių analizę, šių rodiklių koordinavimą ir kontrolę;

13.12. sukurta internetinė patogiam gyventojų naudojimui pritaikyta patalpų trumpalaikės nuomos sistema, kurioje skelbiami duomenys apie nuomojamas patalpas, jų užimtumą, nuomos kainą ir sudaroma galimybė išsinuomoti laisvas patalpas;

13.13. sustiprinta nuomos sutarčių vykdymo stebėsena ir kontrolė, tinkamai vykdoma sutarčių registracija;

13.14. Savivaldybės nekilnojamojo turto objektai statomi, atnaujinami, valdomi ir eksploatuojami vadovaujantis tvarumo principais.

 

 

X SKYRIUS

VIDINIAI TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMĄ, NAUDOJIMĄ IR DISPONAVIMĄ JUO

 

14. Kiti vidiniai teisės aktai, reglamentuojantys savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo:

14.1. Šiaulių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-160, pakeistas 2020 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-251, kuris reglamentuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimą patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo: Savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, Savivaldybės įmonėms, kitiems juridiniams asmenims pagal turto patikėjimo sutartį Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir tik tais atvejais, kai jie pagal įstatymus gali atlikti Savivaldybės funkcijas.

14.2. Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-161, kuris reglamentuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimą laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartis.

14.3. Šiaulių rajono savivaldybės nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto nurašymo ir perdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. T-344, reglamentuoja pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti  sprendimų priėmimo nurašyti nematerialųjį ir ilgalaikį materialųjį turtą (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus), kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 15 tūkst. eurų, tvarką bei pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Savivaldybės  turto perdavimo iš vienos Savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos kitai, taip pat valstybės institucijai, įstaigai, organizacijai bei Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims, tvarką.  

14.4. Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-162, nustato Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sąlygas, turto perdavimo nuomos pagrindais būdus ir jų taikymą, turto valdytojo teises ir pareigas organizuojant nuomą, asmenų, siekiančių išsinuomoti Savivaldybės turtą, teises ir pareigas, taip pat pagrindinius Savivaldybės turto nuomos sutarties reikalavimus.

14.5. Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. T-269, reglamentuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarką.

 

XI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Strateginė programa keičiama, pripažįstama netekusia galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_______________________________