LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1V-303 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI MAŽEIKIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 1V-608

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. 1V-303 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.9 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 55 punktu bei atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 20 d. Mažeikių miesto vietos veiklos grupės Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašo papildymą Nr. 2 ir 2018 m. birželio 26 d. Mažeikių miesto vietos veiklos grupės Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašo papildymą Nr. 3,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras,

pavaduojantis vidaus reikalų ministrą                                                Elvinas Jankevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2018 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-303

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 1V-608 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2014−2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI MAŽEIKIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Preliminarus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas

Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)

 

Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

1.

UAB „Mokesčių labirintai“

Verslus jaunimas

27 904,30

20 208,13

1 783,07

0,00

0,00

0,00

5 913,10

2018-06-08

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) 17 punkte.

 

2.

Mažeikių verslininkų asociacija

Verslumo gebėjimų stiprinimas pažeidžiamiems asmenims

19 715,25

16 304,60

1 438,65

0,00

0,00

0,00

1 972,00

2018-06-08

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas Aprašo 17 punkte.

 

3.

Mažeikių verslininkų asociacija

Mentorystės paslaugų teikimas Mažeikių mieste

13 980,00

11 556,32

1 019,68

0,00

0,00

0,00

1 404,00

2018-06-08

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas Aprašo 17 punkte.

 

4.

Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija

Neaktyvių darbingų mamų (tėčių), auginančių vaikus, turinčius specialiuosius poreikius, savęs pažinimo kompetencijų ugdymas

11 679,80

9 927,83

875,98

0,00

0,00

0,00

875,99

2018-06-08

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas Aprašo 17 punkte.

 

5.

Mažeikių verslininkų asociacija

Mažeikių gyventojų iniciatyvumo ir verslumo stiprinimas

 

 

 

 

 

 

 

48 973,50

 

 

 

 

 

 

 

40 460,00

 

 

 

 

 

 

 

3 570,00

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

4 943,50

 

 

 

 

 

 

 

2018-09-03

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas Aprašo 17 punkte.

 

6.

Mažeikių verslininkų asociacija

Eksporto gebėjimų stiprinimas

7 579,25

6 248,65

551,35

0,00

0,00

0,00

779,25

2018-09-03

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas Aprašo 17 punkte.

 

7.

Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Gyvenimo spalvos“

Mes arčiau: socialinės atskirties mažinimas Mažeikių mieste

27 869,66

23 403,45

2 065,01

0,00

0,00

0,00

2 401,20

2018-09-03

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas Aprašo 17 punkte.

 

8.

Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Gyvenimo spalvos“

Socialinės atskirties mažinimas teikiant socialinio taksi paslaugas Mažeikių mieste

30 283,93

18 561,15

1 637,74

0,00

0,00

0,00

10 085,04

2018-09-03

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas Aprašo 17 punkte.

 

9.

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

Socialinių paslaugų plėtra Mažeikių mieste

25 805,99

19 308,10

1 703,65

0,00

0,00

0,00

4 794,24

2018-09-03

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas Aprašo 17 punkte.

 

10.

Asociacija Mažeikių miesto vietos veiklos grupė

Neaktyvaus Mažeikių miesto jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas darbo vietoje, skatinant savanorišką veiklą

24 977,28

16 022,16

1 413,72

0,00

0,00

0,00

7 541,40

2018-10-05

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas Aprašo 17 punkte.

 

11.

Viešoji įstaiga „Edukacijos Ambasadoriai“

Verslumo HUB‘as „SIEKSNIS“

48 506,28

40 226,26

3 549,38

0,00

0,00

0,00

4 730,64

2018-10-05

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas Aprašo 17 punkte.

 

12.

Visuomeninis Judėjimas „Mažeikiai KITAIP“

Taikomojo-dekoratyvinio meno keliu į užimtumą ir geresnę padėtį darbo rinkoje

34 061,90

27 940,83

2 465,37

0,00

454,05

0,00

3 201,65

2018-10-05

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas Aprašo 17 punkte.

 

13.

UAB „Mokesčių labirintai“

DAUGIAU ŽINIŲ- DAUGIAU GALIMYBIŲ

30 183,84

23 432,24

2 067,55

0,00

0,00

0,00

4 684,05

2018-10-05

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas Aprašo 17 punkte.

 

14.

Bendruomeninis pagalbos vaikams centras

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro globotinių laisvalaikio užimtumas ugdant socialinius įgūdžius

25 327,92

19 050,57

1 680,93

0,00

669,06

0,00

3927,36

2018-10-05

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas Aprašo 17 punkte.

 

IŠ VISO:

376 848,90

292 650,27

25 822,10

1 050,24

4 867,11

0,00

52 459,18

 

___________________________