HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 26 d. Nr. D1-588

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. P a v e d u Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos organizuoti Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto blankų pagaminimą.“;

1.2. pakeičiu Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas nurodytuoju įsakymu:

1.2.1. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos (toliau šiame skyriuje - Komisija) medžioklės egzaminą organizuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Informaciją apie rengiamą medžioklės egzaminą Komisija paskelbia Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) interneto svetainėje, nurodydama darbo kalendorinį grafiką, vietą, laiką ir Medžioklės taisyklių 6 punkte išvardytų dokumentų pateikimo terminą.“;

1.2.2. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Visus 6 punkte nurodytus dokumentus pateikusiems ir išlaikiusiems medžioklės egzaminą asmenims medžiotojo bilietą Komisijos pirmininkas išduoda per 30 kalendorinių dienų. Išduodamas medžiotojo bilietas turi būti patvirtintas AAD herbiniu antspaudu ir medžiotojo bilietą išduodančio asmens parašu. Už medžiotojo bilieto išdavimą arba jo pakeitimą nauju turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Komisijos pirmininkas Medžiotojų bilietų išdavimo registre įrašo medžiotojo bilieto išdavimo datą, numerį, asmens, kuriam išduodamas bilietas, vardą, pavardę, gyvenamąją vietą. Registre pasirašo bilietą gavęs medžiotojas ir bilietą išdavęs asmuo, nurodydami savo vardą, pavardę ir pareigas. Pametus arba sugadinus bilietą arba nelikus vietos įrašams apie duomenų pateikimą Medžiotojų sąvadui, išduodamas kitas medžiotojo bilietas. Šiais atvejais išduodamame medžiotojo biliete įrašomos senajame medžioklės biliete buvusios žymos apie medžiotojo kvalifikaciją (jei informacija yra Medžiotojų sąvade), nurodoma data, iki kada galioja žyma apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą, ir patvirtinama AAD herbiniu antspaudu. Medžiotojo bilieto pavyzdinę formą tvirtina aplinkos ministras.“;

1.2.3. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Asmenys, kuriems už Medžioklės taisyklių pažeidimus teisė medžioti, vykdant nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, buvo laikinai atimta, prieš atsiimdami medžiotojo bilietą privalo Komisijoje išlaikyti Medžioklės egzaminą ir pateikti tai patvirtinančią pažymą AAD. Jei asmuo minėtus teisės pažeidimus padarė būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, pasibaigus terminui iš asmens paimti dokumentai grąžinami įvykdžius išvardytus reikalavimus ir pateikus dokumentus, liudijančius, kad asmuo teisės aktų nustatyta tvarka išklausė paskaitų kursą apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai.“;

1.2.4. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Medžioti leidžiama tik su legaliai įsigytais arba nelaisvėje išaugintais plėšriaisiais paukščiais. Leidimus nelaisvėje veisiamų ar legaliai iš užsienio šalių įvežtų plėšriųjų paukščių laikymui, vadovaudamasi Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310  „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, išduoda Aplinkos apsaugos agentūra. Plėšriuosius paukščius paimti iš laisvės medžioklės tikslams draudžiama.“;

1.2.5. pakeičiu 15.2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.2.9. pilkuosius kiškius – nuo lapkričio 3 d. iki vasario 1 d. (laukuose per medžioklės sezoną leidžiama organizuoti ne daugiau kaip 2 medžiokles medžioklės plotų vienete, ne didesniame kaip 4000 ha, ir 4 medžiokles medžioklės plotų vienete, didesniame kaip 4000 ha. Apie konkrečias pilkųjų kiškių medžioklių laukuose datas iš anksto informuojamas AAD;“;

1.2.6. pakeičiu 15.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.3. medžioklės plotų naudotojai, norėdami nutraukti sužeisto medžiojamojo gyvūno, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, kančias, turi teisę bet kuriuo metu sumedžioti šį medžiojamąjį gyvūną. Apie jo sumedžiojimą būtina nedelsiant pažymėti medžiokles lape ir ne vėliau kaip per 12 valandų faksu arba el. paštu pranešti AAD, o sumedžiotą gyvūną pristatyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui, kad šis nustatytų sužeidimo pobūdį, sumedžioto gyvūno tinkamumą vartoti žmonių maistui, surašytų aktą, nurodydamas būtinojo sumedžiojimo pagrįstumą. Medžioklės plotų naudotojai privalo vykdyti veterinarijos specialistų nurodymus dėl tolesnio šios medžioklės produkcijos naudojimo.“;

1.2.7. pakeičiu 17 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

17. Medžioklės lapus išduoti turi teisę medžioklės plotų naudotojai − fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, arba AAD įgaliotas darbuotojas, kai medžioklės lapai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašas), išduodami asmenims, vykdysiantiems medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo priemones teritorijose, kuriose medžioti draudžiama. Panaudoti medžioklės lapai saugomi 3 metus po to, kai jie grąžinami juos panaudojus.“;

1.2.8. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Jeigu medžioklės lape nėra bent vieno iš Medžioklės taisyklių 19.1–19.4 papunkčiuose nurodytų duomenų arba jei medžioklės lapas nėra įregistruotas ar pažymėtas Medžioklės taisyklių 8 priede nustatyta tvarka, toks medžioklės lapas laikomas negaliojančiu. Medžioklės vadovas ar individualiai medžiojantis medžiotojas, gavęs tokį medžioklės lapą, neturi teisės organizuoti ir vykdyti medžioklę. Duomenis medžioklės lape rašo medžioklės plotų vieneto naudotojas (juridinio asmens atveju juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo), išduodantis medžioklės lapą, arba atitinkamo AAD įgaliotas darbuotojas, kai medžioklės lapai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijoje, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašu, išduodami asmenims, vykdysiantiems medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo priemones teritorijose, kuriose medžioti draudžiama.“;

1.2.9. pakeičiu 24.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.10. nedelsiant (nesišalinant iš įvykio vietos) informuoti AAD apie medžioklės metu padarytus Medžioklės taisyklių pažeidimus;“;

1.2.10. pakeičiu 24.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.12. nedelsiant informuoti Bendrąjį pagalbos centrą ir AAD apie kiekvieną medžioklės metu įvykusį nelaimingą atsitikimą, kurio metu medžiokliniu ginklu sužeistas žmogus;“;

1.2.11. pakeičiu 24.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.15. organizuoti medžioklės metu sužeistų gyvūnų paiešką. Kai sužeisto gyvūno paieška tęsiama už ribų medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo sužeistas gyvūnas, apie tai būtina nedelsiant, prieš išeinant už šio medžioklės plotų vieneto ribų, įrašyti medžioklės lapo antrojoje pusėje ir pranešti gretimų medžioklės plotų naudotojui telefonu arba AAD, jeigu sužeisto gyvūno ieškoma teritorijoje, kurioje medžioklė uždrausta.“;

1.2.12. pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Medžioklės plotų naudotojams, siekiantiems užtikrinti geresnę medžiojamųjų gyvūnų apsaugą nuo neteisėto medžiojimo, rekomenduojama kas trys mėnesiai pateikti jų planuojamų surengti medžioklių grafiką AAD, nurodant planuojamų medžioklių laiką ir vietoves, kad AAD galėtų tinkamai įvertinti gautus pranešimus apie kitu, nei nurodyta grafike, laiku vykdomą gal būt neteisėtą medžioklę ir prireikus ją kontroliuoti.“;

1.2.13. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Medžiojamieji gyvūnai, kurių medžioklė yra limituojama: briedis, taurusis elnias, danielius, stirna, vilkas.

Limitas briedžio patinui sumedžioti arba Limitas tauriojo elnio patinui sumedžioti gali būti panaudotas sumedžioti atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų. Panaudojus Limitą briedžio patinui sumedžioti arba Limitą tauriojo elnio patinui sumedžioti ir sumedžiojus atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų, apie tai pažymima kitoje medžioklės lapo pusėje.

Kai medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiojama daugiau medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, nei yra nustatyto limito šiems gyvūnams sumedžioti likutis, medžioklės lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (1 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas AAD.

Kai medžioklėje varant, teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius sumedžiojamas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus sumedžiojamas ne to amžiaus (amžius negali skirtis daugiau kaip 2 metais) gyvūnas arba sumedžiojamas sužeistas medžiojamasis gyvūnas, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, medžioklės lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (2 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas AAD.

Medžioklės plotų naudotojai apie tai, kad medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiota daugiau medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, nei yra nustatyto limito likutis šiems gyvūnams sumedžioti, arba medžioklėje varant teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius sumedžiotas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas, arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus sumedžiotas ne to amžiaus gyvūnas, arba sumedžiotas sužeistas medžiojamasis gyvūnas, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, telefonu 8(5) 273 2995 informuoja AAD.

Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, turi apie vilko sumedžiojimą telefonu 8(5) 273 2995 informuoti AAD ir ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti AAD nustatytos formos (3 priedas) pranešimą, o šis gautą pranešimą turi tą pačią darbo dieną pateikti Aplinkos ministerijai el. paštu.“;

1.2.14. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė yra limituojama, sumedžiojimo limitus kiekvienoje savivaldybėje nustato AAD direktoriaus įsakymu sudaryta savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisija (toliau šiame skyriuje – Komisija), į kurią atstovai skiriami iš:

29.1 AAD;

29.2. valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos, privačių miškų savininkus vienijančių organizacijų (asociacijų), Lietuvos žemės savininkų asociacijos skyrių (jei tokie yra šioje savivaldybėje);

29.3. medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius.“;

1.2.15. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

Komisijos darbą organizuoja pirmininkas, skiriamas AAD direktoriaus įsakymu. Komisijos sprendimai laikomi priimtais tik tuo atveju, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai jos narių, o už sprendimą balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių narių. Kai Komisijos posėdyje dalyvaujančių narių balsai dėl kurio nors sprendimo pasiskirsto po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi Komisijos pirmininkas. Posėdžiai protokoluojami, protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.“;

1.2.16. pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Komisijos sprendimas padidinti kurios nors rūšies medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitą konkrečios savivaldybės teritorijoje daugiau kaip 50 procentų (palyginti su paskutiniu medžioklės sezonu, kai šios rūšies gyvūnų medžiojimas buvo leidžiamas) turi būti suderintas su AAD, pateikiant tokio sprendimo motyvus.“;

1.2.17. pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Ginčus dėl sumedžiojimo limitų nustatymo tarp medžioklės plotų naudotojų ir Komisijos nagrinėja AAD.“;

1.2.18. pakeičiu 42 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

42. Bendras kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo limitas Lietuvos Respublikoje įsigalioja Aplinkos ministerijai jį patvirtintus pagal AAD iki kiekvienų metų balandžio 20 d. pateiktus suvestinius duomenis;.“;

1.2.19. pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Medžiotojas, sumedžiojęs žieduotą ar kitaip pažymėtą paukštį arba žvėrį, privalo apie tai pranešti AAD, o šis reikiamą informaciją teikia Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejaus Žiedavimo centrui.“;

1.2.20. pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Medžiotojas, sugavęs draudžiamą medžioti gyvūną, jeigu šis nesužeistas, turi jį paleisti. Jeigu toks gyvūnas žuvęs arba yra akivaizdu, kad dėl sužalojimų jis neišgyvens, medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas sugavimo vietoje apie tai turi įrašyti medžioklės lape ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nugabenti jį į AAD, kuris, esant reikalui, šį gyvūną gabena į Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejų. Kartu medžiotojas pateikia užpildytą Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, atsitiktinio sugavimo ar sunaikinimo registracijos anketą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 592 „Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti  taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis“. Medžiotojas, sumedžiojęs gyvūną 11.9 papunktyje nustatytu būdu ir įvykdęs šio punkto reikalavimus, administracinėn atsakomybėn netraukiamas.“;

1.2.21. pakeičiu 58.28 papunktį ir jį išdėstau taip:

58.28. pasisavinti medžioklės plotų vienete rastus nugaišusius, per susidūrimą su transporto priemonėmis, žemės ūkio technika ar dėl kitų priežasčių žuvusius medžiojamuosius gyvūnus ar jų dalis, prieš paimant gyvūną iš radimo vietos apie tai nepranešus medžioklės plotų naudotojui ir AAD ir negavus leidimo pasiimti šiuos gyvūnus ar jų dalis. Jei gyvūnas paimamas apie tai nepranešus nustatyta tvarka, laikoma, kad gyvūnas paimtas neteisėtai.“;

1.2.22. pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.2.23. pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.2.24. pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.2.25. pakeičiu 5 priedo 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Medžioklės plotų naudotojas apie pradedamą vykdyti apskaitą praneša AAD telefonu 8(5) 273 2995, kuris užregistruoja informaciją apie vykdomą apskaitą.“;

1.2.26. pakeičiu 5 priedo 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Tarnyba, atlikusi duomenų analizę, apie medžioklės plotų naudotojus, kurie neatliko apskaitos arba nepateikė jos duomenų, informuoja AAD.“;

1.2.27. pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

2.2. medžioklės lapai, iki 2018 m. birželio 30 d. nustatyta tvarka pažymėti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūroje, gali būti naudojami iki 2019 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių

1 priedas

 

 

(Akto pavyzdinė forma)

 

 

_______________________________________________________________

(Medžioklės plotų naudotojo pavadinimas)

_______________________________________________________________

(Buveinės adresas, įmonės kodas)

 

 

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

 

 

AKTAS

DĖL VIENO VARYMO METU SUMEDŽIOTO DIDESNIO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ, KURIŲ MEDŽIOKLĖ YRA LIMITUOJAMA, SKAIČIAUS NEI NUSTATYTAS LIMITAS ŠIEMS GYVŪNAMS SUMEDŽIOTI

______________

(Data)

 

 

 

Šis aktas surašytas patvirtinant, kad 20  m. ____________________d. ______val. ___________________ savivaldybėje___________________ medžioklės plotų vienete vykusioje medžioklėje, turint _____vnt. nustatytą limitą sumedžioti

_____________________________________________ vieno varymo metu sumedžiota____ vnt.

(nurodyti gyvūno, kurio medžioklė yra limituojama, pavadinimą)

______________________________________________________________________________.

(nurodyti sumedžioto gyvūno, kurio medžioklė yra limituojama, rūšį, lytį ir amžių)

Apie šį atvejį įrašyta medžioklės lape Nr._______________.

Pastaba. Jei sumedžiojamas gyvūno, kurio medžioklė yra limituojama, patinas, akte pateikiama visa informacija, kuri pateikiama pildant medžioklės lapą Medžioklės taisyklių nustatyta tvarka.

 

 

 

Medžioklės vadovas   ________________    _____________________________________

(Parašas)                         (Vardo raidė, pavardė)

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos

teritorijoje taisyklių

2 priedas

 

 

(Akto pavyzdinė forma)

 

 

_______________________________________________________________

(Medžioklės plotų naudotojo pavadinimas)

_______________________________________________________________

(Buveinės adresas, įmonės kodas)

 

 

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

 

 

AKTAS

DĖL SUMEDŽIOTO RAGUS NUMETUSIO STIRNOS/BRIEDŽIO PATINO, NE TO AMŽIAUS (AMŽIAUS GRUPĖS) AR SUŽEISTO GYVŪNO

______________

(Data)

 

 

 

Šis aktas surašytas patvirtinant, kad 20     m.____________________ d. ______val.

___________________savivaldybėje_________________ medžioklės plotų vienete teisėtai medžiojant:

1. Stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius, sumedžiotas ragus numetęs stirnos/briedžio patinas.

(kas netinka, išbraukti)                                                                                                    (kas netinka, išbraukti)

2. Teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus, sumedžiotas ne to amžiaus

(kas netinka, išbraukti)

(amžiaus grupės) gyvūnas.

Vietoj antramečio tauriojo elnio/briedžio patino, sumedžiotas _________________ tauriojo elnio/

(kas netinka, išbraukti)                                     (nurodyti amžių)

briedžio patinas.

(kas netinka, išbraukti)

3. Sumedžiotas sužeistas __________________________________________________________.

(nurodyti gyvūno rūšį, lytį ir amžių)

Apie šį atvejį įrašyta medžioklės lape Nr._______________.

 

 

 

Medžioklės vadovas ______________ _____________________________________

(Parašas)                                                       (Vardo raidė, pavardė)

 

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos

teritorijoje taisyklių

3 priedas

 

 

(Pranešimo pavyzdinė forma)

 

 

_______________________________________________________________

(Medžioklės plotų naudotojo pavadinima)

_______________________________________________________________

(Buveinės adresas, įmonės kodas)

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

 

 

PRANEŠIMAS APIE SUMEDŽIOTĄ VILKĄ

______________

(Data)

 

 

 

Pranešame, kad 20     m. ____________________d. ______val. ___________________

savivaldybėje___________________ sen. _______________________ miško __________ kv. ________________________________________________________________________

(sumedžiojimo vietos koordinates WGS formatu pagal Globalaus pozicionavimo (GPS) sistemą)

medžiotojas _________________________________________ sumedžiojo vilką.

(Vardo raidė, pavardė)

 

Informacija apie sumedžiotą vilką:

1. Vilko sumedžiojimo būdas (varant, tykojant, su vėliavėlėmis, kita________________).

(kas netinka – išbraukti)

2. Apytikslis amžius (jauniklis/suaugęs).

(kas netinka – išbraukti)

3. Lytis (patinas, patelė).

(kas nereikalinga - išbraukti)

4. Išoriniai požymiai:

Oda/kailis pažeisti niežų (taip, ne),

(kas nereikalinga - išbraukti)

kiti aiškiai matomi fiziniai defektai_____________________________________________.

 

 

________________    __________________________________

(Parašas)                                   (Vardo raidė, pavardė)

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje

taisyklių

8 priedas

 

MEDŽIOKLĖS LAPŲ REGISTRAVIMO IR ŽYMĖJIMO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTE PRIE APLINKOS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Medžioklės lapų registravimo ir žymėjimo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašas nustato medžioklės lapų pateikimo Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) registravimo ir žymėjimo specialiu spaudu AAD procedūrą.

2. Medžioklės plotų naudotojas pagal medžioklės lapo pavyzdinę formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 81 „Dėl medžioklės dokumentų formų patvirtinimo“, atsispausdina reikalingą medžioklės lapų kiekį, sunumeruoja juos eilės tvarka, pažymi kiekvieną medžioklės lapą medžioklės plotų naudotojo antspaudu (jei medžioklės plotų naudotojas yra juridinis asmuo ir turi antspaudą) ir tiesiogiai atvykęs pateikia juos AAD. Rekomenduojama nurodytu būdu paruošti ir į AAD dėl įregistravimo kreiptis vieną kartą dėl visam medžioklės sezonui reikalingų medžioklės lapų įregistravimo.

3. AAD darbuotojas tą pačią darbo dieną medžioklės plotų naudotojo pateiktus medžioklės lapus įregistruoja Medžioklės lapų registre, nurodydamas medžioklės lapų registravimo datą, medžioklės plotų naudotojo pavadinimą, registruojamų medžioklės lapų kiekį, jų numerius ir pažymi kiekvieną medžioklės lapą specialiu spaudu, kuriame yra įrašas „Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. Medžioklės lapas įregistruotas“, ir grąžina juos medžioklės plotų naudotojui.

 

________________