Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl APSKAITOS DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO STANDARTINĖJE APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 1 d. Nr. 699
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 16 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 699

 

 

 

APSKAITOS DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO STANDARTINĖJE APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato buhalterinės apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarką ir atvejus.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos Europos ekonominių interesų grupių įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.

 

II SKYRIUS

APSKAITOS DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO STANDARTINĖJE APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOJE TVARKA IR ATVEJAI

 

3. Ūkio subjektai, sudarantys apskaitos registrus techninėmis priemonėmis, buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje teikia:

3.1. pagal pareikalavimą – Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos Respublikos muitinei, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms jų funkcijoms atlikti;

3.2. abipusiu susitarimu – kitiems vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams.

4. Aprašo 3.1 papunktyje nurodytiems subjektams buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje turi būti pasirengę teikti pelno siekiantys juridiniai asmenys (išskyrus Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nurodytus juridinius asmenis, valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir Europos ekonominių interesų grupes ir ūkio subjektus, kuriems iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka), kurių:

4.1. 2015 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. eurų, – 2017 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;

4.2. 2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. eurų, – 2018 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;

4.3. 2017 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 45 tūkst. eurų, – 2019 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis.

5. Aprašo 3.1 papunktyje nurodytiems subjektams 2020 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje turi būti pasirengę teikti pelno siekiantys juridiniai asmenys, kurių užpraėjusių finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršijo 45 tūkst. eurų, išskyrus Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nurodytus juridinius asmenis, valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir Europos ekonominių interesų grupes.

6. Visiems pelno siekiantiems juridiniams asmenims, viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams ir atstovybėms, įregistruotiems Lietuvos Respublikoje, rekomenduojama Aprašo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytiems subjektams teikti 2016 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje.

7. Atsiradus pareigai, nustatytai Aprašo 4 ir 5 punktuose, buhalterinės apskaitos dokumentų duomenys standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje teikiami neatsižvelgiant į vėlesnių ataskaitinių laikotarpių grynųjų pardavimo pajamų dydį.

8. Buhalterinės apskaitos dokumentų duomenys standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje teikiami vadovaujantis Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašu, patvirtintu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

 

 

 

––––––––––––––––––––