Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. 648 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĖS KOVOS SU KORUPCIJA 2015–2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2015–2019 METŲ TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 10 d. Nr. 1037

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo:

1. Pakeisti II skyrių:

1.1. Pakeisti 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

5.

Tikslas: didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo galimybes sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityse

0

0

0

0

15 000

15 000

0

0

15 000

15 000

0

0

77 376

77 376

0

0

1 370 724

1 370 724

0

0

 

1.2. Pakeisti 5.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

5.1.

Uždavinys: pertvarkyti sveikatos priežiūros įstaigų koordinavimo sistemą, didinti sveikatos priežiūros įstaigų veiklos skaidrumą

0

0

0

0

15 000

15 000

0

0

15 000

15 000

0

0

77 376

77 376

0

0

1 370 724

1 370 724

0

0

 

1.3. Pakeisti 5.1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.1.6.

Priemonė: sukurti ir įdiegti bendrą korupcijos apraiškų sveikatos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

24 926

24 926

0

0

 

554 314

554 314

0

0

 

Svei-katos apsau-gos minis-terija

5.1.6.1.

Priemonės veiklos: 1) teisės aktų, reikalingų bendrai korupcijos apraiškų sveikatos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemai parengti, parengimas iki 2019-12-31; 2) bendros korupcijos apraiškų sveikatos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas* iki 2019-12-31.“

 

1.4. Pakeisti 5.1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.1.7.

Priemonė: ugdyti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atsparumą (nepakantumą) korupcijai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

36 000

36 000

 

0

0

543 240

543 240

0

0

Svei-katos apsau-gos minis-terija

5.1.7.1

Priemonės veikla: sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atsparumo (nepakantumo) korupcijai* ugdymas iki 2019-12-31.“

 

1.5. Pakeisti 5.1.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.1.8.

Priemonė: sukurti ir transliuoti socialinę reklamą, kurios tikslinė tema – korupcijos prevencija sveikatos priežiūros sistemoje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 450

16 450

0

0

273 170

273 170

0

0

Sveikatos apsaugos ministerija

5.1.8.1.

Priemonės veikla: socialinės reklamos, skirtos korupcijos prevencijai sveikatos priežiūros sistemoje, sukūrimas* ir transliavimas iki 2019-12-31.“

 

1.6. Pakeisti 6.1.4.1 papunkčio pastraipą „2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)“ ir ją išdėstyti taip:

 

 

„2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

2 000

2 000

0

0

2 804 026

 

2 088 026

 

241 200

716 000

8 266 625

 

3 083 

762

 

241 

400

5 182 

863

 

9 536 085

3 484 718

228 288

6 051 367

 

3 632 274

3 432 274

 

178 100

200  000“

 

 

1.7. Pakeisti 6.1.4.1 papunkčio pastraipą Iš viso Planui finansuoti (1+2)” ir ją išdėstyti taip:

 

„Iš viso Planui finansuoti (1+2)

126 847

126 847

0

0

3 205 373

2 489 373

241 200

 

716 000

8 687 972

3 505 109

279 570

5 182 863

10 009 432

3 958 065

228 288

6 051 367

4 160 621

3 960 621

178 100

200 000“

 

 

2.  Pakeisti III skyrių:

2.1. Pakeisti pastraipą, kurios vertinimo kriterijaus kodas – „P-5-1-2, ir ją išdėstyti taip:

„P-5-1-2

Įdiegta bendra korupcijos apraiškų sveikatos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistema (vienetais)

 

 

 

1

Sveikatos apsaugos ministerija

 

2.2. Pakeisti pastraipą, kurios vertinimo kriterijaus kodas – „P-5-1-4, ir ją išdėstyti taip:

„P-5-1-4

Surengtų mokymų, skirtų sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atsparumui (nepakantumui) korupcijai ugdyti, skaičius (vienetais)

4

18

Sveikatos apsaugos ministerija

 

2.3.Pakeisti pastraipą, kurios vertinimo kriterijaus kodas – „P-5-1-5, ir ją išdėstyti taip:

„P-5-1-5

Renginių, socialinių reklamų kampanijų, skirtų korupcijos prevencijai, skaičius (vienetais)

 

11

Sveikatos apsaugos ministerija

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                                                                                                                                                                                Saulius Skvernelis

 

 

Teisingumo ministras                                                                                                                                                                                                                                                              Elvinas Jankevičius