NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2011 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO NR. T1-90 „DĖL TARPŽINYBINĖS NAUJŲ PSICHOAKTYVŲ EFEKTĄ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ RIZIKOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 16 d. Nr. T1-171

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. T1-90 „Dėl Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

„1. S u d a r a u šios sudėties Tarpžinybinę naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisiją:

Inga Juozapavičienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė (Komisijos pirmininkė);

Gražina Belian – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja (Komisijos pirmininkės pavaduotoja);

Rima Mačiūnienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja (Komisijos sekretorė);

Skirmantė Ambrazienė – Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos Gaminių ir paslaugų priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Audronė Astrauskienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos stiprinimo valdybos direktoriaus pavaduotoja;

Nerijus Banys – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Europolo Lietuvos nacionalinio skyriaus viršininkas;

Ramunė Grigaliūnienė – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Narkotikų skyriaus vedėja;

Tania Griškienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėja;

Laima Gruzdytė – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuro skyriaus vedėja;

Arūnas Ivoška – Muitinės kriminalinės tarnybos Narkotikų kontrolės skyriaus laikinai einantis viršininko pareigas;

Valdimaras Janulis – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto Farmakognozijos katedros vedėjas;

Asta Janulytė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Stasė Kaduševičienė – Lietuvos teismo ekspertizės centro Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyriaus vyriausioji ekspertė;

Rima Markuvienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Farmacinės veiklos skyriaus vyriausioji specialistė;

Vytas Martynaitis – Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos katedros vedėjas;

Zita Minkuvienė – Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Toksikologijos laboratorijos vedėja;

Ramutė Neniškienė – Muitinės laboratorijos direktorė;

Valerijus Rašomavičius – Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Floros ir geobotanikos laboratorijos vadovas;

Indrė Stoškuvienė – Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja;

Aidas Žebrauskas – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Kriminalistinių tyrimų valdybos Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas.“

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Inga Juozapavičienė