LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2006 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-419 „DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS „KELIŲ PROJEKTAI“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 26 d. Nr. V(E)-14

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. V-419 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos informacinės sistemos „Kelių projektai“ nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACINĖS SISTEMOS „KELIŲ PROJEKTAI“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30 straipsniu ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu,

tvirtinu Informacinės sistemos „Kelių projektai“ nuostatus (pridedama).“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                                          Dainius Miškinis

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto

prie Susisiekimo ministerijos

2015 m. birželio 18 d. raštu Nr. S-942

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2015 m. birželio 18  d. raštu Nr. ID-5370(3)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-419 (Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. V(E)-14 redakcija)

 

INFORMACINĖS SISTEMOS „KELIŲ PROJEKTAI“ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Informacinės sistemos „Kelių projektai“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja informacinės sistemos „Kelių projektai“ (toliau – IS KP) steigimo teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius, pagrindines funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimą ir naudojimą, bendruosius duomenų saugos reikalavimus, finansavimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarką.

2.    Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas nuostatų 4 punkte nurodytuose teisės aktuose.

3.    IS KP steigimo teisinis pagrindas yra:

3.1.    Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktai;

3.2.    Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3‑457, 10.4 punktas.

4.    Pagrindiniai teisės aktai, kuriais vadovaujantis yra tvarkoma IS KP:

4.1.    Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;

4.2.    Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

4.3.    Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

4.4.    Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180;

4.5.    Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716;

4.6.    Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V‑832;

4.7.    Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3‑457;

4.8.    Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“;

4.9.    šie nuostatai ir kiti teisės aktais, reglamentuojantys saugų elektroninės informacijos tvarkymą, saugojimą ir sunaikinimą.

5.    IS KP tikslas – informacinių technologijų priemonėmis tvarkyti ir valdyti duomenis apie užsakomus valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų projektus (toliau – kelių projektai), finansuojamus iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) bei Europos Sąjungos paramos (toliau – parama) lėšų.

6.    IS KP uždaviniai:

6.1.    automatizuoti duomenų apie Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) sudarytas kelių projektų sutartis, vykdytus kelių projektų viešųjų paslaugų ir darbų pirkimų konkursus, valstybinės reikšmės kelio objektus ir juose rangovų atliktų darbų centralizuotą kaupimą ir analizę;

6.2.    automatizuoti valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčioms įmonėms privalomiems valstybinės reikšmės kelių priežiūros darbams skirtų lėšų panaudojimo kontrolės procesą;

6.3.    automatizuoti KPPP ir paramos lėšų panaudojimo kelių projektams kontrolės procesus.

7.    IS KP funkcijos:

7.1.    priimti, tikrinti ir kaupti kelių projektų viešųjų pirkimo konkursų, sutarčių, objektų ir rangovų kelio objekte atliktų darbų duomenis;

7.2.    apdoroti, sisteminti duomenis apie KPPP ir paramos lėšų panaudojimą kelių projektams, kontroliuoti, kad sutarčių, objektų ir kelio objekte atliktų darbų sumos neviršytų skirtų KPPP ir paramos lėšų;

7.3.    formuoti iš IS KP saugomų duomenų Kelių direkcijos nustatytos formos rangovo kelio objekte atliktų darbų apmokėjimo pažymas, lėšų skyrimo paraiškas, IS KP naudotojams reikalingas ataskaitas.

 

II SKYRIUS

IS KP ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

8.    IS KP valdytojas ir tvarkytojas yra Kelių direkcija, kuri atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas. Taip pat turi šias teises ir pareigas:

8.1.    organizuoti ir valdyti išteklius, skirtus IS KP veikimui užtikrinti;

8.2.    rengti ir tvirtinti su IS KP veikimu ir valdymu susijusius teisės aktus ir kitus dokumentus;

8.3.    tvirtinti IS KP saugos reikalavimus ir kontroliuoti, kaip jų laikomasi;

8.4.    analizuoti teisines, finansines, metodologines ir organizacines IS KP tvarkymo problemas ir priimti sprendimus, kurių reikia IS KP tvarkymui užtikrinti;

8.5.    vykdyti IS KP veikimo, techninės ir programinės įrangos priežiūrą, įgyvendinti pokyčius ir tolesnę plėtrą, planuoti atnaujinimus ir pajėgumus;

8.6.    konsultuoti IS KP naudotojus su IS KP veikimu susijusiais klausimais;

8.7.    organizuoti IS KP naudotojų mokymus dirbti su IS KP.

9.    IS KP duomenų teikėjai:

9.1.    Kelių direkcija teikia Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos (toliau – LAKIS) duomenis;

9.2.    valstybinės reikšmės kelius ir įrenginius valstybinės reikšmės keliuose prižiūrinčios valstybės įmonės;

9.3.    Lietuvos miestų ir savivaldybių administracijos ir (ar) jų įsteigtos įmonės;

9.4.    kitos įmonės, pasirašiusios su Kelių direkcija sutartis dėl darbų kelių objektuose.

10.  IS KP naudojantys asmenys yra institucijų, išvardintų 9.29.4 punktuose, darbuotojai. Jie turi:

10.1.  teisę naudotis tokiomis IS KP funkcijomis ir IS KP saugomais, apdorojamais duomenimis, prie kurių prieigą jiems suteikė IS KP administratorius;

10.2.  pareigą teikti kelių projektų duomenis į IS KP;

10.3.  pareigą užtikrinti, kad neteisingi, netikslūs ir neišsamiai pateikti duomenys būtų kuo skubiau ištaisyti ir atnaujinti (papildyti).

 

III SKYRIUS

IS KP INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

11.  IS KP duomenų bazėje saugomi duomenys:

11.1.  Kelių direkcijos skelbiamų kelių projektų viešųjų pirkimų konkursų dokumentų duomenys:

11.1.1.   konkurso skelbimo vieta, data ir numeris;

11.1.2.   vokų atplėšimo data;

11.1.3.   konkurso tipas;

11.1.4.   vertinimo kriterijus;

11.1.5.   konkurso dalyvio pavadinimas;

11.1.6.   požymis, ar dalyvis atitinka keliamus kvalifikacinius reikalavimus;

11.1.7.   konkurso dalyvio pasiūlyme nurodyta kaina;

11.2.  dėl darbų kelių objektuose pasirašomų su Kelių direkcija sutarčių duomenys:

11.2.1.   sutarties numeris ir pavadinimas;

11.2.2.   sutarties pasirašymo data;

11.2.3.   sutarties pradžios ir pabaigos datos;

11.2.4.   generalinio rangovo įmonės kodas, pavadinimas, PVM mokėtojo kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

11.2.5.   sutartyje nurodyta kaina iš KPPP ir paramos lėšų;

11.2.6.   sutarties pagrindas;

11.2.7.   informacija apie finansavimą iš paramos lėšų (fondas, projektas, Europos Komisijos sprendimo numeris);

11.3.  sutartyje nurodytų kelių objektų duomenys:

11.3.1.   kelio objekto numeris ir pavadinimas;

11.3.2.   kelio objekto ruožo pradžios ir pabaigos kilometrai (jei objektas yra kelias, tiltas arba viadukas);

11.3.3.   atliekamų darbų kiekis ir matavimo vienetai;

11.3.4.   darbų šifras;

11.3.5.   numatoma objekto kaina iš KPPP ir paramos lėšų;

11.3.6.   su kelio objektu susijusių darbų pradžios ir pabaigos datos;

11.3.7.   numatomo avanso dydis;

11.3.8.   kelio objekto perdavimo metai ir pranešimų apie kelio objekto perdavimą į valstybės įmonės balansą sąrašas (jei kelio objektas yra perduotas);

11.3.9.   valstybinės reikšmės kelius prižiūrinti įmonė, į kurios balansą turi būti įtraukiamas perduodamas kelio objektas, įmonės kodas, pavadinimas, PVM mokėtojo kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

11.3.10. rangovo įmonės kodas, pavadinimas ir rangos sutarties numeris (vietinės reikšmės keliams bei gatvėms);

11.3.11. darbų tipas;

11.3.12. kelio objekto finansavimas metais arba mėnesiais, jei tai yra privalomas valstybinės reikšmės kelių priežiūros objektas;

11.3.13. kelio objekto neperduotų atliktų kelio likučio suma metų pradžioje;

11.3.14. informacija apie kelio objekto užbaigimą arba nuvertinimą (nurašymą);

11.4.  kelio objekte rangovo atliktų darbų duomenys:

11.4.1.   metai ir mėnuo;

11.4.2.   kiekis (jei objektas yra kelias – kilometrų skaičius);

11.4.3.   suma iš KPPP ir paramos lėšų;

11.4.4.   avansas;

11.4.5.   grąžinta avanso suma;

11.4.6.   sulaikyta suma;

11.4.7.   grąžinta sulaikyta suma;

11.4.8.   nuoskaitos;

11.5.  sąmatos lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, pasiskirstymas ketvirčiais;

11.6.  kelių sąrašas ir kelių ruožų balansinė ir rajoninė priklausomybė;

11.7.  IS KP naudotojų duomenys: vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, prisijungimo duomenys.

12.  Duomenų tiekėjai teikia į IS KP šiuos duomenis:

12.1.  iš LAKIS teikiami 11.6 punkte nurodyti duomenys;

12.2.  įmonių, išvardytų 9.2–9.4 punktuose, darbuotojai prisijungia prie IS KP ir suveda 11.3 ir 11.4 punktuose nurodytus duomenis.

 

IV SKYRIUS

IS KP FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

13.  IS KP funkcinę struktūrą sudaro šie moduliai:

13.1.  Kelių direkcijos sudarytų sutarčių ir jų įvykdymo kontrolės modulis, kurio funkcijos:

13.1.1.   skelbiamų konkursų dokumentų duomenų, sutartyje nurodytų duomenų ir sutartyje nurodytų kelių objektų duomenų kaupimas ir sisteminimas;

13.1.2.   duomenų apie kelio objekte rangovų atliktus darbus kaupimas, sisteminimas ir kontrolės vykdymas;

13.1.3.   kelių priežiūros darbų metinio ir mėnesinio finansavimo limitų, vietinės reikšmės keliams (gatvėms) skirtos sąmatos duomenų kaupimas ir apdorojimas ir lėšų panaudojimo kontrolės vykdymas;

13.1.4.   kontrolės, kad IS KP naudotojų įvesti kelių objektų ir kelio objekte atliktų darbų duomenys yra teisingi, vykdymas;

13.2.  klasifikatorių modulis, kurio funkcijos – sutarčių, rangovų, darbų tipų, Kelių direkcijos ir jos skyrių darbų šifrų, sutartinių vienetų, kelių ruožų priklausomybės klasifikatorių duomenų, skyrių ir ataskaitinių laikotarpių klasifikatoriaus duomenų, skirtų valdyti kiekvieno Kelių direkcijos skyriaus ataskaitinį laikotarpį (leisti arba uždrausti įvesti nurodyto mėnesio rangovo kelio objekte atlikto darbo) kaupimas ir sisteminimas;

13.3.  ataskaitų modulis, kurio funkcija – formuoti IS KP nustatytos formos reikalingas ataskaitas;

13.4.  administravimo modulis, kurio funkcijos:

13.4.1.   registruoti IS KP naudotojus ir administruoti jų teises;

13.4.2.   nustatyti IS KP naudotojų roles ir priskirti kiekvienai rolei atitinkamas operacijas;

13.4.3.   formuoti ir vykdyti kelių sąrašo, balansinės ir rajoninės priklausomybės duomenų iš LAKIS perkėlimą;

13.4.4.   vykdyti neperduotų kelio objekte atliktų darbų likučių sumų skaičiavimus pasibaigus metams;

13.4.5.   kaupti IS KP naudotojų prisijungimo prie IS KP duomenis ir vykdyti jų kontrolę;

13.4.6.   archyvuoti praėjusių metų duomenis.

 

V SKYRIUS

IS KP DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

14.  IS KP duomenys yra vieši ir teikiami duomenų gavėjams.

15.  IS KP duomenys gali būti teikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis, taip pat automatiniu būdu, naudojant informacinių sistemų sąsajas. Galimos formos yra išrašas, duomenų pagrindu parengtas dokumentas, duomenų pagrindu parengta informacija ir kitaip suformuoti duomenys atsižvelgiant į duomenų teikimo būdą.

16.  IS KP kaupiami duomenys duomenų gavėjams teikiami tokio turinio ir formos, kurių nereikia papildomai apdoroti: pagal šios sistemos duomenis parengtos ataskaitos arba susisteminti duomenų išrašai.

17.  Jeigu IS KP nuostatų nustatyta tvarka teikiamų duomenų turinys ir forma neatitinka duomenų gavėjų poreikių, IS KP tvarkytojas, esant galimybei, sukuria reikalingas papildomas priemones.

18.  IS KP duomenys teikiami pagal prašymus (vienkartinio teikimo atveju), kuriuose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti duomenų apimtis, arba pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis.

19.  IS KP duomenys teikiami neatlygintinai.

20.  Duomenų naudojimo tvarka nustatoma IS KP naudojimosi taisyklėse, patvirtintose Kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V‑51.

21.  Duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

22.  Duomenų gavėjas ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis. IS KP tvarkytojas turi būti informuojamas apie pastebėtus netikslumus raštu arba elektroniniu paštu, tuo pačiu būdu IS KP tvarkytojas turi informuoti duomenų gavėją apie jų ištaisymą.

 

VI SKYRIUS

IS KP DUOMENŲ SAUGA

 

23.  IS KP valdytojas ir tvarkytojas organizuoja ir užtikrina IS KP duomenų saugą, vadovaudamasis Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V‑832, IS KP saugos nuostatais ir kitais saugos politiką įgyvendinančiais dokumentais, kurie rengiami Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, ir imasi visų priemonių, kurios išvardytos minėtuose teisės aktuose.

24.  Už duomenų saugą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako IS KP valdytojas ir tvarkytojas. IS KP naudotojai IS KP duomenimis naudojasi pagal jiems suteiktą prieigos prie duomenų teisių lygį.

25.  Duomenys IS KP duomenų bazėje saugomi penkerius metus nuo saugomų duomenų bazėje sutarčių pabaigos. Suėjus šiam terminui, duomenys automatiškai perkeliami į IS KP duomenų bazės archyvą, kur saugomi dar penkerius metus. Pasibaigus šiam terminui, duomenys yra sunaikinami.

 

VII SKYRIUS

IS KP FINANSAVIMAS

 

26.  IS KP kūrimas, tvarkymas, priežiūra ir plėtra finansuojama iš Kelių direkcijai skirtų asignavimų.

 

VIII SKYRIUS

IS KP MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

27.  IS KP modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo bei Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180, nustatyta tvarka.

28.  Likviduojant IS KP, duomenys perduodami kitai informacinei sistemai, valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka arba sunaikinami.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29.  Duomenų teikėjai atsako už teikiamų duomenų tikslumą.

30.  Už šių nuostatų nesilaikymą IS KP valdytojas, tvarkytojas ir duomenų naudotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________