LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOMPIUTERIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS PAJAMŲ STRUKTŪROS STATISTINĖS ATASKAITOS PS-01 (METINĖS), ARCHITEKTŪROS PASLAUGŲ ĮMONĖS PAJAMŲ STRUKTŪROS STATISTINĖS ATASKAITOS PS-05 (KAS 2 METAI), INŽINERIJOS PASLAUGŲ IR SUSIJUSIŲ TECHNINIŲ KONSULTACIJŲ ĮMONĖS PAJAMŲ STRUKTŪROS STATISTINĖS ATASKAITOS PS-06 (KAS 2 METAI), TECHNINIO TIKRINIMO IR ANALIZĖS PASLAUGŲ ĮMONĖS PAJAMŲ STRUKTŪROS STATISTINĖS ATASKAITOS PS-07 (KAS 2 METAI), REKLAMOS PASLAUGŲ ĮMONĖS PAJAMŲ STRUKTŪROS STATISTINĖS ATASKAITOS PS-08 (METINĖS), RINKOS TYRIMO IR VIEŠOSIOS NUOMONĖS APKLAUSOS PASLAUGŲ ĮMONĖS PAJAMŲ STRUKTŪROS STATISTINĖS ATASKAITOS PS-09 (KAS 2 METAI) IR ĮDARBINIMO PASLAUGŲ ĮMONĖS PAJAMŲ STRUKTŪROS STATISTINĖS ATASKAITOS PS-10 (METINĖS) STATISTINIŲ FORMULIARŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 21 d. Nr. DĮ-25

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punkto ir 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90), nuostatomis ir įgyvendindama 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos (OL 2008 L 97, p. 13), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 446/2014 (OL 2014 L 132, p. 13):

1Tvirtinu pridedamus statistinius formuliarus:

1.1. Kompiuterių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-01 (metinės);

1.2. Architektūros paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-05 (kas 2 metai);

1.3. Inžinerijos paslaugų ir susijusių techninių konsultacijų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-06 (kas 2 metai);

1.4. Techninio tikrinimo ir analizės paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-07 (kas 2 metai);

1.5. Reklamos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-08 (metinės);

1.6. Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-09 (kas 2 metai);

1.7. Įdarbinimo paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-10 (metinės).

2.    Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2016 m. sausio 29 d. įsakymą Nr. DĮ-25 „Dėl Kompiuterių paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-01 (metinės), Architektūros paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-05 (kas 2 metai), Inžinerijos paslaugų ir susijusių techninių konsultacijų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-06 (kas 2 metai), Techninio tikrinimo ir analizės paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-07 (kas 2 metai), Reklamos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-08 (metinės), Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-09 (kas 2 metai) ir Įdarbinimo paslaugų įmonės pajamų struktūros statistinės ataskaitos PS-10 (metinės) formų patvirtinimo“.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja,                                                 Daiva Jurelevičienė

atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas