LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL kultūros ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymo nr. ĮV-572/V-650 „dėl kultūros paso koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. ĮV-999/V-1056

Vilnius

 

1.     P a k e i č i a m e Kultūros paso koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. ĮV-572/V-650 „Dėl Kultūros paso koncepcijos patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame 4 punktą ir jį išdėstome taip:

4. Koncepcijos įgyvendinimą pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, bendradarbiaudamos su Lietuvos savivaldybių asociacija, savivaldybėmis, mokyklomis, vykdančiomis bendrojo ugdymo programas (toliau – mokyklos) ir mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančiomis institucijomis (dalyvių susirinkimais), savininkais.“

1.2. Pakeičiame 5.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

5.3. Kultūros pasas – priemonė Lietuvos mokinių kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems tam tikras kultūros ir meno paslaugas.“

1.3. Pakeičiame 6.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

6.1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcijoje akcentuojama, kad kultūrinis ir meninis ugdymas yra svarbi visavertės asmenybės ugdymo dalis. Joje aptariama mokinių kultūrinio ir meninio ugdymo sąveika, kultūrinio ugdymo raida, tradicijos, kultūrinių kompetencijų ugdymo nuostatos, kultūrinio ugdymo organizavimas, finansavimas, laukiami rezultatai. Kultūros kompetencijos ugdymui švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamose bendrosiose programose yra išskirta Kultūrinio sąmoningumo integruojamoji programa.

1.4. Pakeičiame 13 punktą ir jį išdėstome taip:

13. Kultūros paso strateginis tikslas yra ugdyti mokinių savarankiško kultūros pažinimo ir patyrimo įpročius, užtikrinant kokybiškų kultūros ir meno paslaugų prieinamumą Lietuvos mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo (išskyrus suaugusiųjų bendrojo ugdymo) programas (toliau – mokinys). Laikomasi nuostatos, kad mokinių kultūrinių įpročių formavimas turi būti nuoseklus ir sisteminis, pritaikant kultūros ir meno paslaugas prie kiekvienos amžiaus grupės poreikių, žinių, galimybių priimti ir suvokti informaciją.

1.5. Pakeičiame 14.2.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

14.2.1. sudaryti sąlygas 9–12 klasių mokiniams su grupe / klase, o nuo 2020 m. sausio 1 d. ir individualiai gauti jų poreikius atitinkančias kultūros ir meno paslaugas;

1.6. Pakeičiame 19 punktą ir jį išdėstome taip:

19. Kultūros paso ekspertų komisija sudaroma pariteto principu iš Kultūros ministerijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguotų atstovų ir tvirtinama kultūros ministro įsakymu.“

1.7. Pakeičiame 22 punktą ir jį išdėstome taip:

22. Kultūros paso paslaugų atranką pagal Koncepcijos 20 punkte nustatytus kriterijus organizuoja Kultūros ministerija kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.“

1.8. Pakeičiame 25.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

25.2. nuo 2019 m. sausio 1 dienos kultūros paso paslaugos finansuojamos mokiniams iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamų Europos Sąjungos struktūrinių ar valstybės biudžeto lėšų.“

1.9. Pakeičiame 29 punktą ir jį išdėstome taip:

29. Kultūros paso paslaugos finansuojamos kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.“

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

Kultūros ministrė                                                                                           Liana Ruokytė-Jonsson

 

 

Susisiekimo ministras,

laikinai einantis  švietimo ir mokslo ministro pareigas                                  Rokas Masiulis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2018 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. (16.3-42) SD-6686 

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2018 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. S2-3617