LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ, SUGADINTŲ EISMO AR KITOKIO ĮVYKIO METU, UŽDRAUDIMO DALYVAUTI VIEŠAJAME EISME IR DRAUDIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2014 m.   liepos 21  d. Nr. 3-300-(E)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 17 punktu:

1. T v i r t i n u Motorinių transporto priemonių, priekabų, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, uždraudimo dalyvauti viešajame eisme ir draudimo panaikinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. P a v e d u Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos kontroliuoti, kaip privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros įmonės laikosi Aprašo nuostatų.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. 3-173 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, uždraudimo dalyvauti viešajame eisme ir draudimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                         Rimantas Sinkevičius

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2014 m. liepos 14 d. raštu Nr. 1D-5177(3)

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 3-300-(E)

 

 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ, SUGADINTŲ EISMO AR KITOKIO ĮVYKIO METU, UŽDRAUDIMO DALYVAUTI VIEŠAJAME EISME IR DRAUDIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Motorinių transporto priemonių, priekabų, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, uždraudimo dalyvauti viešajame eisme ir draudimo panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato motorinių transporto priemonių, priekabų (toliau – transporto priemonė), sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, uždraudimo dalyvauti viešajame eisme tvarką, taip pat tokio draudimo panaikinimo tvarką.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS 

UŽDRAUDIMAS TRANSPORTO PRIEMONEI DALYVAUTI
VIEŠAJAME EISME

 

3. Uždrausti transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme turi teisę įgalioti policijos pareigūnai (toliau – policijos pareigūnas).

4. Policijos pareigūnas, nustatęs, kad po eismo ar kitokio įvykio transporto priemonė neatitinka techninių reikalavimų (deformuotas statramstis ar lonžeronas ar rėmas, vairo ar stabdžių sistemos ar pakaba ir (ar) suveikė oro pagalvių sistema) ar priekaba negali būti velkama, priima administracinį sprendimą uždrausti transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme (toliau – sprendimas) (priedas) ir panaikina privalomosios techninės apžiūros (toliau – techninė apžiūra) dokumento galiojimą.

5. Sprendimas surašomas dviem egzemplioriais, iš jų vienas saugomas policijos įstaigoje, kurios pareigūnas priėmė sprendimą, kitas pasirašytinai įteikiamas transporto priemonės valdytojui. Policijos pareigūnas, įteikdamas sprendimą, turi išaiškinti transporto priemonės valdytojui su sprendimu susijusias teises ir pareigas. Jeigu transporto priemonės valdytojas nedalyvauja priimant sprendimą arba atsisako jame pasirašyti, sprendimo egzempliorius transporto priemonės valdytojui išsiunčiamas paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

6. Techninės apžiūros dokumento galiojimas panaikinamas – perbraukiama įstrižai techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita) ar kitas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad techninė apžiūra atlikta, nuo transporto priemonės priekinio ir (arba) galinio valstybinio registracijos numerio ženklo (-ų) nuimamas techninės apžiūros ženklas-lipdukas (ženklai-lipdukai) ir apie tai pažymima Centralizuotoje techninės apžiūros duomenų bazėje (toliau – CTADB). Techninės apžiūros rezultatų kortelėje (ataskaitoje) ar kitame dokumente, kuriuo patvirtinama, kad techninė apžiūra atlikta, užrašoma ANULIUOTA, nurodomas policijos įstaigos pavadinimas, policijos pareigūno pareigos, vardas, pavardė, data ir pasirašoma.

7. Jeigu transporto priemonės valdytojas nepateikia techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) ar kito dokumento, kuriuo patvirtinama, kad techninė apžiūra atlikta, ar techninė apžiūra neatlikta, tai nurodoma sprendimo eilutėje „techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) ar kito dokumento, kuriuo patvirtinama, kad privalomoji techninė apžiūra atlikta, numeris“.

8. Policijos įstaigų vadovai užtikrina, kad informacija apie transporto priemones, dėl kurių buvo priimtas sprendimas ir kurių techninės apžiūros dokumento galiojimas buvo panaikintas, būtų perduota į CTADB ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

 

III SKYRIUS

DRAUDIMO TRANSPORTO PRIEMONEI DALYVAUTI VIEŠAJAME EISME PANAIKINIMAS

 

9. Transporto priemonės, kuriai uždrausta dalyvauti viešajame eisme, privalomoji neeilinė techninė apžiūra gali būti atliekama tik po atkuriamojo transporto priemonės remonto patvirtinus, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir yra nepavojinga žmonių sveikatai ir saugumui.

10. Transporto priemonės atkuriamasis remontas įvertinamas atliekant transporto priemonės techninę ekspertizę.

11. Transporto priemonės, kurios techninės apžiūros dokumento galiojimas yra panaikintas, savininkas arba valdytojas nustatyta tvarka gali gauti ne ilgiau kaip vieną parą galiojantį leidimą nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę.

12. Transporto priemonės valdytojas privalomajai neeilinei techninei apžiūrai kartu su transporto priemone turi pateikti ir transporto priemonių techninės ekspertizės įmonės išduotą pažymą, kurioje būtų nurodyta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir yra nepavojinga žmonių sveikatai ir saugumui.

13. Draudimas transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme laikomas panaikintu, kai privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros kontrolierius transporto priemonės valdytojui išduoda techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą), ant transporto priemonės priekinio ir (arba) galinio valstybinio registracijos numerio ženklo (-ų) priklijuoja techninės apžiūros ženklą-lipduką (ženklus-lipdukus) ir apie tai pažymi CTADB.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Sprendimas gali būti apskųstas pasirinktinai administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

15. Asmenys, pažeidę šio aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________________

 


 

Motorinių transporto priemonių, priekabų, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, uždraudimo dalyvauti viešajame eisme ir draudimo panaikinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Administracinio sprendimo forma)

 

(policijos įstaigos pavadinimas)

 

ADMINISTRACINIS SPRENDIMAS

DĖL UŽDRAUDIMO MOTORINEI TRANSPORTO PRIEMONEI, PRIEKABAI, SUGADINTAI EISMO AR KITOKIO ĮVYKIO METU, DALYVAUTI VIEŠAJAME EISME

 

____________ Nr. __________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________,

(administracinį sprendimą surašiusio pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 6 dalimi ir Motorinių transporto priemonių, priekabų, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, uždraudimo dalyvauti viešajame eisme ir draudimo panaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. ___________ __ d. įsakymu Nr. ______ „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, uždraudimo dalyvauti viešajame eisme ir draudimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priimu administracinį sprendimą uždrausti transporto priemonei

_____________________________________________________________________________, (gamybinė markė, modelis, valstybinio registracijos numerio ženklas, transporto priemonės identifikavimo numeris,
transporto priemonės registracijos dokumento blanko numeris)

 

priklausančiai _____________________________________________________________________________,

(transporto priemonės savininko vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

 

kuri po eismo ar kitokio įvykio neatitinka techninių reikalavimų: deformuotas statramstis, lonžeronas, rėmas, vairo ar stabdžių sistema, pakaba, suveikė oro pagalvių sistema, priekaba negali būti velkama (kas nereikalinga, išbraukti), dalyvauti viešajame eisme ir panaikinu privalomosios techninės apžiūros dokumento

_____________________________________________________________________ galiojimą.
(techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) ar kito dokumento, kuriuo patvirtinama, kad privalomoji techninė apžiūra atlikta, numeris)

 

 

______________________ ____________________ ______________________

(pareigų pavadinimas) A. V.                                         (parašas)                                                        (vardas ir pavardė)

 

Su administraciniu sprendimu esu supažindintas (-a), administracinio sprendimo tekstas išverstas į man suprantamą kalbą, vieną administracinio sprendimo egzempliorių gavau, man išaiškintos su šiuo administraciniu sprendimu susijusios teisės ir pareigos.

Administracinis sprendimas gali būti apskųstas pasirinktinai administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_____________________________________________________________

(transporto priemonės valdytojo parašas, vardas, pavardė)

arba

Sprendimas išsiųstas paštu ____________________________.

(lydraščio data ir numeris)