LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NR. IX-575 3, 16, 22 STRAIPSNIŲ, AŠTUNTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 281 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2020 m. spalio 1 d. Nr. XIII-3316

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

18. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir kituose teisės aktuose.“

 

2 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tarpines finansines ataskaitas įmonės sudaro, kai to reikia arba kitų teisės aktų, reglamentuojančių ataskaitų sudarymą, nustatyta tvarka ar periodiškumu. Prie valdžios sektoriaus priskiriamos valstybės valdomos įmonės ar savivaldybių valdomos įmonės, kurios pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje nuostatas priskiriamos prie vietos arba centrinės valdžios sektoriaus ir nurodytos Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatyme nustatytame oficialiosios statistikos portale, rengia tarpines ketvirčio finansines ataskaitas ir teikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pasibaigus ketvirčiui ne vėliau kaip per 25 dienas.

 

3 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu labai maža įmonė pasirenka taikyti šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje ir 23 straipsnio 7 dalyje nustatytas išimtis, ji po balansu pateikia, jeigu turi:

1) informaciją apie balanse neparodytus finansinius pasižadėjimus, garantijas, neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą bendromis sumomis, nurodydama visų reikšmingų užstatų rūšį ir pobūdį;

2) informaciją apie visus pasižadėjimus, susijusius su pensijomis pagal ilgalaikio atlygio planus ir įmonių grupės įmonėmis, pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojamomis bendrosiomis įmonėmis arba asocijuotosiomis įmonėmis;

3) informaciją apie įmonės vadovui, valdymo ir priežiūros organų nariams išmokėtų avansų ir suteiktų paskolų sumas, nurodydama palūkanų normas, pagrindines paskolų sąlygas ir visas sugrąžintas, nurašytas arba atsisakytas sumas, taip pat už šiuos asmenis teikiant visų rūšių garantijas įmonės prisiimtų pasižadėjimų sumą, nurodydama atskirai įmonės vadovui, valdymo ir priežiūros organų nariams tenkančią sumą;

4) šio įstatymo 23 straipsnio 7 dalyje nurodytą informaciją.“

 

4 straipsnis. Aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti aštuntojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ, METINIO PRANEŠIMO AR VEIKLOS ATASKAITOS SAUGOJIMAS. ATSAKOMYBĖ UŽ FINANSINIŲ ATASKAITŲ, METINIO PRANEŠIMO AR VEIKLOS ATASKAITOS PARENGIMĄ IR ŠIŲ ATASKAITŲ AR JŲ DUOMENŲ PATEIKIMĄ“.

 

5 straipsnis. Įstatymo aštuntojo skirsnio papildymas 281 straipsniu

Papildyti aštuntąjį skirsnį 281 straipsniu:

281 straipsnis. Finansinių ataskaitų, metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos ir jų duomenų teikimas, atsakomybė

1. Įmonės, kurių dalyviai yra viešojo sektoriaus subjektai, ir valstybės valdomos įmonės bei savivaldybių valdomos įmonės savo finansinių ataskaitų rinkinius, įmonės metinius pranešimus ar veiklos ataskaitas, šių ataskaitų duomenis kartu su auditoriaus išvada, jeigu auditas buvo privalomas arba atliktas šios įmonės ar viešojo sektoriaus subjekto iniciatyva, teikia tiems viešojo sektoriaus subjektams, kurie yra šių juridinių asmenų dalyviai ar įgyvendina savininko teises ir pareigas, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka.

2. Įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo už šio straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda