LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO REGLAMENTO

PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2019 m. rugsėjo 5 d. Nr. 17B-3

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo organizaciniame posėdyje apsvarstė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento (2015 m. rugpjūčio 31 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais) pakeitimus ir papildymus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 3 straipsniu, Konstitucinis Teismas

 

nusprendžia:

 

1. Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamentą (TAR, 2015-08-31, Nr. 13255; 2018-10-31, Nr. 17528):

1.1Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento I skyriaus pavadinimą ir išdėstyti jį taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.2. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 2 punktą ir išdėstyti jį taip:

2. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamentas (toliau – Reglamentas) reglamentuoja Konstitucinio Teismo darbo organizavimą, teisėjų etiką (profesinį elgesį), Konstitucinio Teismo kanceliarijos struktūrą, tarptautinių ryšių palaikymą, konstitucinės justicijos bylų rengimą ir nagrinėjimą, Konstitucinio Teismo aktų paskelbimą ir kitus Teismo veiklos klausimus.“

1.3. Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 11 punktą ir išdėstyti jį taip:

11. Organizaciniai ir tvarkomieji posėdžiai paprastai vyksta antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais. Tvarkomieji posėdžiai dėl Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytų Konstituciniame Teisme gautų prašymų priimtinumo paprastai vyksta trečiadieniais. Prireikus Konstitucinis Teismas arba Konstitucinio Teismo pirmininkas gali nuspręsti kitaip.“

1.4. Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 22 punktą ir išdėstyti jį taip:

22. Tvarkomuosiuose posėdžiuose yra svarstomi Konstitucinio Teismo pirmininko pasiūlyti klausimai dėl kreipimųsi priėmimo, Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytų asmenų prašymų sustabdyti teismo sprendimo vykdymą, šių asmenų prašymų atnaujinti praleistą prašymo pateikimo terminą, bylų rengimo ir nagrinėjimo, taip pat visi atsisakymo nagrinėti kreipimąsi atvejai, bylų parengimo, sujungimo, išskyrimo ir kiti pasirengimo teisminiam posėdžiui klausimai bei tarp teisėjo ir Konstitucinio Teismo pirmininko kilę nesutarimai dėl kreipimųsi priėmimo. Tvarkomuosiuose posėdžiuose taip pat sprendžiamas Konstitucinio Teismo įstatymo 39 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų išlaidų atlyginimo klausimas, jei jis nebuvo išspręstas Konstitucinio Teismo nutarime.“

1.5. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 28 punktą ir išdėstyti jį taip:

28. Tvarkomojo posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir Teismo posėdžių sekretoriaus funkcijas atliekantis Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojas.

1.6. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 29 punktą ir išdėstyti jį taip:

29. Organizaciniuose posėdžiuose yra svarstomi ir sprendžiami svarbiausi Konstitucinio Teismo darbo organizavimo, Konstitucinio Teismo kanceliarijos (toliau – Teismo kanceliarija) struktūros, tarptautinių ryšių palaikymo, kiti Teismo veiklai užtikrinti svarbūs klausimai, pristatoma einamųjų finansinių metų Konstitucinio Teismo išlaidų sąmata.

1.7. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento IV skyriaus pavadinimą ir išdėstyti jį taip:

IV SKYRIUS

KONSTITUCINIO TEISMO KANCELIARIJA

1.8. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 45 punktą ir išdėstyti jį taip:

45. Konstitucinis Teismas turi kanceliariją, kuri užtikrina Teismo administracinį, informacinį, ūkinį, finansinį ir techninį aptarnavimą, palaiko tarptautinius ryšius, vykdo teisėjų pavedimus, susijusius su teisėjų funkcijų įgyvendinimu.

1.9. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 46 punktą ir išdėstyti jį taip:

46. Konstitucinio Teismo kanceliarijos struktūrą ir nuostatus tvirtina Konstitucinis Teismas.“

1.10. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 47 punktą ir išdėstyti jį taip:

47. Nustatoma tokia Konstitucinio Teismo kanceliarijos struktūra:

47.1. kancleris;

47.2. pirmininko patarėjai ir kiti pirmininkui arba kancleriui tiesiogiai pavaldūs valstybės tarnautojai;

47.3. teisėjų padėjėjai;

47.4. Teisės tyrimų skyrius;

47.5. Administravimo ir protokolo skyrius;

47.6. Išteklių valdymo skyrius.“

1.11. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 48 punktą ir išdėstyti jį taip:

48. Teismo kanceliarijos ir jo struktūrinių padalinių uždaviniai, funkcijos, veiklos organizavimas nustatomi Konstitucinio Teismo kanceliarijos nuostatuose.“

1.12. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 52 punktą ir išdėstyti jį taip:

52. Konstitucinio Teismo kancleris organizuoja tarptautinių ryšių palaikymą ir veikia kaip generalinis sekretorius (aukščiausias Konstitucinio Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojas, atsakingas už tarptautinių ryšių palaikymą).“

1.13. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento VI skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimą ir išdėstyti jį taip:

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.14. Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamentą nauju 631 punktu:

631. Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytas asmuo su prašymu ištirti, ar konstitucinis įstatymas neprieštarauja Konstitucijai, ar įstatymas neprieštarauja Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams, ar Seimo statutas neprieštarauja Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams, ar Seimo priimti poįstatyminiai teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, ar Respublikos Prezidento aktai neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, ar Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, į Konstitucinį Teismą kreipiasi pateikdamas ginčijamų teisės aktų pagrindu priimtą sprendimą, kuriuo galimai buvo pažeistos prašymą teikiančio asmens konstitucinės teisės ar laisvės. Asmens prašymas turi būti pasirašytas. Prašyme turi būti nurodytas procesinių dokumentų įteikimo pareiškėjui adresas, kai jis nesutampa su gyvenamosios vietos (buveinės) adresu. Pareiškėjo prašymu procesiniai dokumentai gali būti įteikiami ir elektroninių ryšių priemonėmis.“

1.15. Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 68 punktą ir išdėstyti jį taip:

68. Prie prašymo ištirti, ar konstitucinis įstatymas neprieštarauja Konstitucijai, ar įstatymas neprieštarauja Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams, ar Seimo statutas neprieštarauja Konstitucijai ir konstituciniams įstatymams, ar Seimo priimtas poįstatyminis teisės aktas neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, ar Respublikos Prezidento aktas neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, ar Vyriausybės aktas neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams įstatymams ir įstatymams, pridedamas ginčijamo teisės akto (jo dalies) tekstas, paskelbtas Teisės aktų registre arba kitame oficialiame šaltinyje. Jeigu ginčijamas teisės aktas nėra paskelbtas Teisės aktų registre arba kitame oficialiame šaltinyje, prie prašymo pridedamas ginčijamo teisės akto (jo dalies), paskelbto kituose šaltiniuose ir (arba) kitais būdais, tekstas.

Prie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų ir apylinkių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, apygardų administraciniai teismų prašymų pridedama nuasmenintos nutarties, kuria kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, kopija.

Prie Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyto asmens prašymo pridedama sprendimo, kuriuo galimai buvo pažeistos prašymą teikiančio asmens konstitucinės teisės ar laisvės, originalas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija, taip pat galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo, įrodančio, kad iki kreipimosi į Konstitucinį Teismą asmuo išnaudojo visas įstatymuose nustatytas savo konstitucinių teisių ar laisvių gynimo priemones, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija.

Prie prašymo išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimą, išvadą ar sprendimą pridedamas visas Konstitucinio Teismo nutarimo, išvados ar sprendimo tekstas. Tokiu tekstu laikytinas Konstitucinio Teismo nutarimo arba sprendimo dėl Konstitucinio Teismo nutarimo išaiškinimo tekstas, paskelbtas Teisės aktų registre arba kitame oficialiame šaltinyje. Konstitucinio Teismo išvados ar kito Konstitucinio Teismo sprendimo tekstu laikytinas išvados ar kito Konstitucinio Teismo sprendimo tekstas, paskelbtas Konstitucinio Teismo svetainėje.

Konstitucinio Teismo įstatymo 76 straipsnio ketvirtosios dalies 1 punkte nurodytos tarptautinės sutarties viso teksto nuorašu laikytinas:

1) jeigu tarptautinė sutartis buvo ratifikuota ir paskelbta Teisės aktų registre arba kitame oficialiame šaltinyje, – tarptautinės sutarties tekstas, paskelbtas Teisės aktų registre arba kitame oficialiame šaltinyje;

2) jeigu išvados dėl tarptautinės sutarties atitikties Konstitucijai prašoma iki tarptautinės sutarties ratifikavimo Seime, – tarptautinės sutarties teksto nuorašas, kurį pateikia Konstitucijos 106 straipsnio penktojoje dalyje nurodyti subjektai, turintys teisę prašyti Konstitucinio Teismo išvados.“

1.16. Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 71 punktą ir išdėstyti jį taip:

71. Prašymai, paklausimai ir jų priedai Konstituciniam Teismui taip pat gali būti pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (E. pristatymas) arba naudojantis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP) elektronine forma elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC.“

1.17. Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 72 punktą ir išdėstyti jį taip:

72. Valstybės institucijos, kuriai suteikta teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą, vadovas prašymą ar paklausimą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma teikiamas Seimo narių grupės prašymas patvirtinamas Seimo Pirmininko ar Seimo Pirmininko pavaduotojo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų ir apylinkių teismų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, apygardų administracinių teismų prašymai teikiami nutartį priėmusiam teisėjui (arba kolegijos pirmininkui) pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytas prašymas, pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma, turi būti pasirašytas prašymą teikiančio asmens ar jo atstovo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Patikrinęs, ar gautas kreipimasis pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atsakingas Konstitucinio Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas jį užregistruoja.

Prašymai, paklausimai ir jų priedai, Konstituciniam Teismui pateikti kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (pavyzdžiui, elektroniniu paštu), laikomi nepasirašytais.“

1.18. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 73 punktą ir išdėstyti jį taip:

73. Elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma Konstituciniam Teismui pateikti prašymai, paklausimai ir jų priedai turi atitikti Konstitucinio Teismo įstatyme ir Reglamente nustatytus prašymų, paklausimų ir jų priedų turiniui ir formai keliamus reikalavimus.“

1.19. Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 74 punktą ir išdėstyti jį taip:

74. Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytų asmenų ir kitų Konstitucijos 106 straipsnyje nurodytų subjektų kreipimaisi į Konstitucinį Teismą registruojami atskiruose registruose pagal jų gavimo Konstituciniame Teisme laiką. Prašymus registruojantis Konstitucinio Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas nustato prašymą ar paklausimą teikiančio asmens tapatybę, taip pat patikrina atstovų įgaliojimus.

Anoniminiai (nepasirašyti) prašymai neregistruojami ir esant galimybei grąžinami jį pateikusiam asmeniui.

1.20. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 80 punktą ir išdėstyti jį taip:

80. Konstitucinio Teismo įstatymo 29 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyto 7 dienų termino, per kurį Konstitucinio Teismo teisėjui turi būti pavesta pradėti išankstinį tyrimą, pradžia yra kita diena po tos dienos, kurią Konstitucinis Teismas gauna prašymą ar paklausimą.“

1.21. Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 81 punktą ir išdėstyti jį taip:

81. Konstitucinio Teismo pirmininkas, pavesdamas vienam arba keliems teisėjams atlikti išankstinį kreipimosi tyrimą, nustato šio darbo terminą, paprastai ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų. Atlikęs išankstinį tyrimą, teisėjas surašo pažymą.

Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytų prašymų išankstiniam tyrimui atlikti nustatomas terminas, paprastai ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų. Konstitucinio Teismo pirmininkui pritarus išankstinį tyrimą atliekančio teisėjo siūlymui nustatyti terminą prašymo ir (ar) jo priedų trūkumams pašalinti, išankstiniam tyrimui skirtas terminas sustabdomas nuo Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkio dėl trūkumų pašalinimo priėmimo dienos. Pareiškėjui kreipusis į Konstitucinį Teismą po prašymo ir (ar) jo priedų trūkumų pašalinimo arba pasibaigus Konstitucinio Teismo pirmininko nustatytam terminui prašymo ir (ar) jo priedų trūkumams pašalinti, pradėtas išankstinis tyrimas tęsiamas toliau, o jam skirtas terminas toliau skaičiuojamas nuo kitos dienos po tos dienos, kurią Konstitucinis Teismas gauna tokį kreipimąsi, arba nuo kitos dienos po tos dienos, kurią baigėsi Konstitucinio Teismo pirmininko nustatytas terminas prašymo ir (ar) jo priedų trūkumams pašalinti.

Prireikus prašymo išankstiniam tyrimui užbaigti gali būti skirtas papildomas, tačiau paprastai ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų terminas.“

1.22. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 92 punktą ir išdėstyti jį taip:

92. Apklausiant Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsnio antrosios dalies 1, 2, 3, 5 punktuose nurodytus asmenis gali būti surašomas protokolas. Protokolą surašo posėdžių sekretoriaus funkcijas atliekantis Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojas. Protokolą pasirašo teisėjas ir protokolą surašęs asmuo, kiti apklausoje dalyvavę asmenys.“

1.23. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 97 punktą ir išdėstyti jį taip:

97. Bylos paprastai nagrinėjamos eilės tvarka – pagal prašymų ar paklausimų registravimo atitinkamame registre numerį. Prireikus Konstitucinis Teismas, atsižvelgdamas į bylos pobūdį ir kitas aplinkybes, gali paankstinti bylos nagrinėjimą arba nukelti jį vėlesniam laikui.“

1.24. Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 103 punktą nauju 103.5 papunkčiu:

103.5. bylų pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytus prašymus, kurių nagrinėjimo nepaankstinus būtų neatitaisomai pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės arba kai tai būtina dėl viešojo intereso.“

1.25. Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 107 punktą ir išdėstyti jį taip:

107. Apie Konstitucinio Teismo teisminius posėdžius paskelbiama Konstitucinio Teismo patalpose, taip pat Konstitucinio Teismo svetainėje ir pranešama žiniasklaidai. Pranešime žiniasklaidai nurodomas subjektas, kuris kreipėsi į Teismą, trumpai išdėstomas prašymo ar paklausimo turinys, taip pat nurodomi dalyvaujantys byloje asmenys arba jų atstovai.

Apie Konstitucinio Teismo teisminius posėdžius, kuriuose nagrinėjami Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytų asmenų prašymai, paskelbiant Konstitucinio Teismo patalpose, taip pat Konstitucinio Teismo svetainėje ir pranešant žiniasklaidai, subjekto, kuris kreipėsi į Teismą, duomenys pateikiami nuasmeninti.“

1.26. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 108 punktą ir išdėstyti jį taip:

108. Bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, dalyvaujantys byloje asmenys ir jų atstovai apie Konstitucinio Teismo posėdžio laiką ir vietą informuojami Konstitucinio Teismo pranešimu ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki posėdžio pradžios. Bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka, apie Konstitucinio Teismo posėdžio laiką ir vietą Konstitucijos 106 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyje nurodyti subjektai informuojami Konstitucinio Teismo pranešimu, o jų atstovai ir Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyti asmenys bei jų atstovai – Teismo šaukimu ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki posėdžio pradžios. Šaukime nurodoma, kad dalyvaujančių byloje asmenų ir jų atstovų neatvykimas į Teismo posėdį nėra kliūtis nagrinėti bylą, priimti nutarimą ar išvadą ir kitus sprendimus, nebent Konstitucinis Teismas nusprendžia kitaip.“

1.27. Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 111 punktą ir išdėstyti jį taip:

111. Šaukimai, pranešimai ir kvietimai pristatomi per kurjerius arba paštu. Suderinus su Konstitucinio Teismo pirmininku arba kancleriu, kurjerio funkcijas gali atlikti ir Teismo darbuotojas ar valstybės tarnautojas. Tokiu atveju šaukimo įteikimo adresatui laikas pažymimas įteikiamame šaukime ir Teismui grąžintinoje šaukimo dalyje, kurioje, patvirtinant šaukimo įteikimą, pasirašoma. Adresatui atsisakius pasirašyti, tai pažymima įteikiamame šaukime ir Teismui grąžintinoje jo dalyje, atsisakymas patvirtinamas kurjerio ar pašto darbuotojo parašu.

Jeigu prašymas Konstituciniam Teismui buvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma, šaukimai, pranešimai ir kvietimai pristatomi tuo pačiu būdu, kuriuo buvo pateiktas prašymas Konstituciniam Teismui. Šaukimas, panešimas ar kvietimas adresatui laikomas įteiktu kitą darbo dieną po procesinio dokumento išsiuntimo dienos.

1.28. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 120 punkto antrą pastraipą ir išdėstyti ją taip:

„Konstituciniam Teismui nutarus, rašomas ir teisminio posėdžio protokolas. Protokolus rašo Teismo posėdžių sekretorius arba kitas Konstitucinio Teismo kanclerio įgaliotas Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, laikydamasis Konstitucinio Teismo įstatymo 52 straipsnyje nurodytų reikalavimų. Protokolas turi būti surašytas per 2 darbo dienas po posėdžio ar jo atidėjimo dienos. Išspausdintą protokolą pasirašo Teismo posėdžio pirmininkas ir Teismo posėdžių sekretoriaus funkcijas atliekantis Teismo kanceliarijos valstybės tarnautojas.“

1.29. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 122 punktą ir išdėstyti jį taip:

122. Rengiantis bylą Konstitucinio Teismo teisėjas, manydamas, kad byla pakankamai parengta teisminiam posėdžiui ir kad yra pakankamas pagrindas ją nagrinėti rašytinio proceso tvarka, vadovaudamasis Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsnio antrosios dalies 6 punktu, išsiunčia bylos medžiagą dalyvaujantiems byloje asmenims.“

1.30. Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 123 punktą ir išdėstyti jį taip:

123. Bylą teisminiam nagrinėjimui rengiančio teisėjo siūlymu, taip pat atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų prašymus, Konstitucinis Teismas gali priimti motyvuotą sprendimą skirti nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka.

Dalyvaujančių byloje asmenų prašymai Konstituciniam Teismui nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka gali būti pateikiami iki Konstitucinio Teismo sprendimo skirti bylą nagrinėti teisminiame posėdyje priėmimo.“

1.31. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 124 punktą ir išdėstyti jį taip:

124. Apie Konstitucinio Teismo sprendimą nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka dalyvaujantiems byloje asmenims turi būti pranešta išsiųstu sprendimo nuorašu ne vėliau, nei nustatyta Konstitucinio Teismo įstatymo 531 straipsnio trečiojoje dalyje. Bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, dalyvaujantiems byloje asmenims turi būti raštu išaiškintos jų teisės ir pareigos, taip pat jų įgyvendinimo tvarka.“

1.32. Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 131 punktą ir išdėstyti jį taip:

131. Konstitucinio Teismo akto skelbimo laikas paskelbiamas Konstitucinio Teismo patalpose ir Konstitucinio Teismo svetainėje, taip pat pranešamas žiniasklaidai. Pranešime žiniasklaidai nurodomas subjektas, kuris kreipėsi į Teismą, trumpai išdėstomas prašymo ar paklausimo turinys, taip pat nurodomi dalyvaujantys byloje asmenys arba jų atstovai. Duomenys apie Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytus asmenis paprastai pateikiami nuasmeninti.“

1.33. Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 136 punktą ir išdėstyti jį taip:

136. Konstitucinio Teismo aktą viešai paskelbus Teismo posėdžių salėje, žiniasklaidai išplatinamas pranešimas apie jį. Šiame pranešime trumpai pateikiamas viešai paskelbto akto turinys. Pranešimas taip pat paskelbiamas Konstitucinio Teismo svetainėje. Duomenys apie Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytus asmenis paprastai pateikiami nuasmeninti.“

1.34. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento X skyriaus antrojo skirsnio pavadinimą ir išdėstyti jį taip:

ANTRASIS SKIRSNIS

KONSTITUCINIO TEISMO AKTŲ IR KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKO PRANEŠIMŲ PASKELBIMAS TEISĖS AKTŲ REGISTRE IR
KONSTITUCINIO TEISMO SVETAINĖJE“

1.35. Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 137 punktą ir išdėstyti jį taip:

137. Konstitucinio Teismo nutarimai ir sprendimai dėl Konstitucinio Teismo nutarimų išaiškinimo, taip pat Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimai dėl ginčijamo akto galiojimo sustabdymo ir dėl sustabdyto akto galiojimo atnaujinimo Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka oficialiai skelbiami Teisės aktų registre. Šie Konstitucinio Teismo aktai ir Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimai taip pat skelbiami Konstitucinio Teismo svetainėje.

Konstitucinio Teismo nutarimai, priimti nagrinėjant Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytus prašymus, taip pat sprendimai dėl tokių Konstitucinio Teismo nutarimų išaiškinimo paprastai skelbiami nuasmeninti.“

1.36. Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 139 punktą ir išdėstyti jį taip:

139. Konstitucinio Teismo išvados, taip pat sprendimai priimti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai atsisakyti nagrinėti prašymą ar paklausimą arba grąžinti jį pareiškėjui, sprendimai nutraukti bylą ar teiseną, sprendimai dėl bendrosios kompetencijos ar administracinio teismo sprendimo vykdymo sustabdymo, sprendimai dėl dalyvaujančių byloje asmenų išlaidų atlyginimo, sprendimai dėl Konstitucinio Teismo išvadų, sprendimų išaiškinimo ar peržiūrėjimo, sprendimai kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą ar Europos Žmogaus Teisių Teismą, Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiai skelbiami Konstitucinio Teismo svetainėje ir įsigalioja jų paskelbimo dieną.

Konstitucinio Teismo sprendimai pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytus prašymus paprastai skelbiami nuasmeninti.

Konstitucinio Teismo išvadas ir sprendimus paskelbus Konstitucinio Teismo svetainėje, žiniasklaidai išplatinamas pranešimas apie juos. Pranešimas taip pat paskelbiamas Konstitucinio Teismo svetainėje. Duomenys apie Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytus asmenis paprastai pateikiami nuasmeninti.“

1.37. Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 141 punktą nauja trečia pastraipa:

„Jeigu Reglamento 130 punkte nurodyti Konstitucinio Teismo aktai priimti pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytus prašymus, kitiems adresatams nei byloje dalyvaujantys asmenys paprastai siunčiama nuasmeninto Konstitucinio Teismo akto kopija.“

1.38. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 144 punktą ir išdėstyti jį taip:

144. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 55 straipsnio ketvirtąją dalį teisėjas, turintis kitą nuomonę dėl Konstitucinio Teismo priimto akto, turi teisę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po atitinkamo akto paskelbimo Teismo posėdžių salėje raštu išdėstyti savo motyvuotą atskirąją nuomonę. Atskirąją nuomonę gali pareikšti Konstitucinio Teismo teisėjas, kuris dalyvavo svarstant konstitucinės justicijos bylą. Du ar daugiau Konstitucinio Teismo teisėjų gali pareikšti bendrą atskirąją nuomonę.“

1.39. Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 152 punktą ir išdėstyti jį taip:

152. Teisėjo atskiroji nuomonė skelbiama Konstitucinio Teismo svetainėje, pridedama prie išnagrinėtos bylos ir apie tai pranešama dalyvaujantiems byloje asmenims ir visuomenės informavimo priemonėms. Teisėjo atskiroji nuomonė, pareikšta byloje pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnyje nurodytą prašymą, paprastai skelbiama nuasmeninus pareiškėjo, kitų dalyvaujančių byloje asmenų duomenis.“

1.40. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento XI skyriaus pavadinimą ir išdėstyti jį taip:

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“

1.41. Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 154 punktą ir išdėstyti jį taip:

154. Kiekvienais metais Konstitucinio Teismo pirmininkas skelbia metinį Teismo veiklos pranešimą, kuriame apžvelgiamos išnagrinėtos bylos, gautų prašymų priimtinumo praktika, Teismo aktų įgyvendinimo problematika, tarptautinio bendradarbiavimo ir kitos veiklos aktualijos. Konstitucinio Teismo metinis veiklos pranešimas skelbiamas Konstitucinio Teismo svetainėje ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 31 dienos.“

2. Šį Konstitucinio Teismo sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Konstitucinio Teismo svetainėje.

 

 

 

Konstitucinio Teismo teisėjai                                                               Elvyra Baltutytė

 

Gintaras Goda

 

Vytautas Greičius

 

Danutė Jočienė

 

Gediminas Mesonis

 

Vytas Milius

 

Daiva Petrylaitė

 

Janina Stripeikienė

 

Dainius Žalimas