LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-1080 „DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS

MN 147:2012 „GYDYTOJAS ORTOPEDAS TRAUMATOLOGAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2014 m. gegužės 6 d. Nr. V-536

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos medicinos normą MN 147:2012 „Gydytojas ortopedas traumatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1080 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 147:2012 „Gydytojas ortopedas traumatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“:

1.1. Papildau 13.4.37 papunkčiu:

13.4.37. galūnės odos abscesus (pūlinius), furunkulus (šunvotes) ir karbunkulus (piktvotes) L02.4;“;

1.2. Papildau 13.4.38 papunkčiu:

13.4.38. nepatikslintos srities odos abscesus (pūlinius), furunkulus (šunvotes) ir karbunkulus (piktvotes) L02.9;“;

1.3. Papildau 13.4.39 papunkčiu:

13.4.39. rankos ar kojos piršto celiulitą L03.0;“;

1.4. Papildau 13.4.40 papunkčiu:

13.4.40. kitų galūnių sričių celiulitą L03.1;“;

1.5. Papildau 13.4.41 papunkčiu:

13.4.41. nepatikslintą celiulitą L03.9;“;

1.6. Papildau 13.4.42 papunkčiu:

13.4.42. ūminį rankos limfadenitą L04.2;“;

1.7. Papildau 13.4.43 papunkčiu:

13.4.43. kitas patikslintas neišplitusias odos ir poodinių audinių infekcijas L08.8;“;

1.8. Papildau 13.4.44 papunkčiu:

13.4.44. odos ir poodinių audinių neišplitusias infekcijas, nepatikslintas L08.9;“.

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios 13.5.9–13.5.16 papunkčius.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                              Vytenis Povilas Andriukaitis