image001

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2016 M. gruodžio 28 D. ĮSAKYMO Nr. 1R-334

„dėl CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ IR CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1R-259

Vilnius

 

P a k e i č i u Civilinės būklės aktų registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“:

1. Papildau 67 punktą antrąja pastraipa:

Jei norintis susituokti asmuo yra užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, civilinės metrikacijos įstaigai taip pat turi būti pateiktas jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje prašymo įregistruoti santuoką pateikimo ir santuokos registravimo metu patvirtinantis dokumentas. Jeigu paduodamas prašymą įregistruoti santuoką šis asmuo neturi teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje būsimos santuokos registravimo metu patvirtinančio dokumento, toks dokumentas turi būti pateiktas civilinės metrikacijos įstaigai iki santuokos registravimo. Jeigu civilinės metrikacijos įstaigai kyla abejonių dėl šio asmens teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje, ji kreipiasi išvados į Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.“

2. Papildau 85 punktą nauja trečiąja pastraipa:

Jei sutuoktinis yra užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, taip pat turi būti pateiktas jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje santuokos sudarymo metu patvirtinantis dokumentas (jo kopija). Jeigu civilinės metrikacijos įstaigai kyla abejonių dėl šio asmens teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje, ji kreipiasi išvados į Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.“

3. Buvusią 85 punkto trečiąją pastraipą laikau ketvirtąja pastraipa.

4. Pakeičiu 89 punktą ir jį išdėstau taip:

89. Jei pateiktas pranešimas ar bažnytinės santuokos liudijimas neatitinka reikalavimų, keliamų jų formai ar turiniui, jei pranešime ar bažnytinės santuokos liudijime nurodyti asmens vardas, pavardė ar asmens kodas neatitinka Gyventojų registro duomenų ir dėl to kyla abejonių dėl sutuoktinių tapatybės, taip pat jei nebuvo pateikti šių taisyklių 86 punkte nurodyti dokumentai, o tais atvejais, kai sutuoktinis yra užsienietis, – ir šių taisyklių 85 punkte nurodyti dokumentai, santuoka į apskaitą neįtraukiama, o apie neatitikimus nedelsiant informuojami religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas (įpareigotas) asmuo ir (ar) sutuoktiniai. Jei šie asmenys pašalina minėtus neatitikimus ir pateikia civilinės metrikacijos įstaigai teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančius dokumentus praėjus dešimčiai dienų po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, santuoka laikoma sudaryta nuo tos dienos, kai ji buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje.“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                           Elvinas Jankevičius