LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

2009 m. liepos 29 d. įsakymO Nr. 1V-418 „DĖL MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMo ATĖMIMO IR GRĄŽINIMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. vasario 19 d. Nr.1V-100

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymą Nr.  1V-418 „Dėl Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES

ATĖMIMO IR GRĄŽINIMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 5 punktu,

t v i r t i n u Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Saulius Skvernelis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministerijos

2014 m. gruodžio 29 d. raštu

Nr. 2-5547(102)

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-418

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2015 m. vasario 19 d. įsakymo Nr.1V-100 redakcija)

 

 

TEISĖS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES

ATĖMIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja teisės vairuoti transporto priemones (toliau – teisė vairuoti) atėmimo ir vairuotojo pažymėjimo ar traktorininko pažymėjimo paėmimo, kai teisė vairuoti atimama vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje ir (arba) Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytais pagrindais, bei teisės vairuoti grąžinimo ir paimtų vairuotojo ar traktorininko pažymėjimų grąžinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-498 „Dėl Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklių bei Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo(toliau – Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklės).

 

II SKYRIUS

TEISĖS VAIRUOTI ATĖMIMAS IR VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO

BEI TRAKTORININKO PAŽYMĖJIMO PAĖMIMAS

 

 

3. Padarius pažeidimą, už kurį pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą gali būti atimama teisė vairuoti, iki administracinio teisės pažeidimo byloje bus priimtas nutarimas, pareigūnas, pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą turintis teisę surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, surašęs administracinio teisės pažeidimo protokolą, paima iš vairuotojo vairuotojo pažymėjimą ir (arba) traktorininko pažymėjimą, išduoda laikiną leidimą vairuoti transporto priemonę ir tai pažymi administracinio teisės pažeidimo protokole.

4. Teismui ar policijos pareigūnui išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą ir priėmus nutarimą atimti teisę vairuoti, paimtas vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas negrąžinamas, o administracinio teisės pažeidimo bylą išnagrinėjęs teismas ar policijos pareigūnas pratęsia laikino leidimo vairuoti transporto priemones galiojimą, iki baigsis nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo terminas arba iki bus išnagrinėtas skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje ir priimtas galutinis sprendimas. Teismui ar policijos pareigūnui administracinio teisės pažeidimo byloje priėmus nutarimą atimti teisę vairuoti tais atvejais, kai asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų (toliau – apsvaigęs), vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo, vartojo alkoholį ar narkotikus, vaistus ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas negrąžinamas ir laikino leidimo vairuoti transporto priemones galiojimas nepratęsiamas.

Duomenys apie teisės vairuoti atėmimą ir vairuotojo pažymėjimo galiojimą, teismui ar policijos pareigūnui priėmus nutarimą atimti teisę vairuoti, įrašomi į Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registrą ir registrų sąveikos būdu perduodami Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registrui.

5. Tais atvejais, kai iki nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimo asmuo vairuotojo pažymėjimo ir (arba) traktorininko pažymėjimo nepateikė ir jis nebuvo iš jo paimtas, nutarimą atimti teisę vairuoti vykdantys Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 225 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyti policijos pareigūnai imasi priemonių paimti asmens, iš kurio teisė vairuoti atimta, turimą vairuotojo pažymėjimą ir (arba) traktorininko pažymėjimą, t. y. ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo nutarimo atimti teisę vairuoti priėmimo, o kai teisė vairuoti atimama teismo nutarimu, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tokio nutarimo gavimo policijos įstaigoje, raštu informuoja asmenį, iš kurio teisė vairuoti atimta, dėl vairuotojo pažymėjimo ir (arba) traktorininko pažymėjimo perdavimo saugoti policijos įstaigai.

6. Jeigu asmuo, iš kurio teisė vairuoti atimta, vengia atiduoti policijai vairuotojo pažymėjimą ir (arba) traktorininko pažymėjimą ir toliau transporto priemonę vairuoja teisės vairuoti atėmimo laikotarpiu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 225 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyti policijos pareigūnai gali pratęsti teisės vairuoti atėmimo terminą tiek laiko, kiek buvo neteisėtai naudotasi vairuotojo pažymėjimu ir (arba) traktorininko pažymėjimu. Nutarimo pratęsti teisės vairuoti atėmimo terminą nuorašas per tris darbo dienas nuo šio nutarimo priėmimo dienos įteikiamas arba išsiunčiamas asmeniui, iš kurio teisė vairuoti atimta.

7. Valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) įgaliotas darbuotojas, gavęs iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos tiesiogiai ar persiųstą policijos įstaigų Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (toliau – Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas), 26 punkte nurodytą informaciją, kad asmuo, kuriam yra išduotas vairuotojo pažymėjimas, dėl sveikatos ar elgesio būklės negali tinkamai vairuoti transporto priemonių, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre įrašo duomenis apie teisės vairuoti atėmimą ir pažymi, kad vairuotojo pažymėjimas negalioja, ir apie priimtą sprendimą per tris darbo dienas raštu informuoja asmenį, dėl kurio priimtas sprendimas. Asmuo, iš kurio teisė vairuoti atimta minėtu pagrindu, dėl naujo vairuotojo pažymėjimo, patvirtinančio teisę vairuoti tų kategorijų transporto priemones, kurias vairuoti teisė jam nėra atimta, išdavimo gali kreiptis į VĮ „Regitra“. Naujas vairuotojo pažymėjimas, patvirtinantis teisę vairuoti tų kategorijų transporto priemones, kurias vairuoti teisė nėra atimta, asmeniui išduodamas Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklės), nustatyta tvarka.

Jeigu policijos pareigūnai, vykdydami eismo priežiūrą, nustato, kad asmuo, iš kurio teisė vairuoti atimta šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka, vairuoja transporto priemonę teisės vairuoti atėmimo laikotarpiu, naudodamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre paskelbtu negaliojančiu vairuotojo pažymėjimu, policijos pareigūnai paima iš asmens negaliojantį vairuotojo pažymėjimą ir per tris darbo dienas perduoda jį VĮ „Regitra“ padaliniui pagal asmens, iš kurio teisė vairuoti atimta, deklaruotą gyvenamąją vietą (jei asmuo, iš kurio teisė vairuoti atimta, nedeklaravęs gyvenamosios vietos – pagal pažeidimo padarymo vietą). Policijos pareigūnai, paėmę negaliojantį vairuotojo pažymėjimą, raštu informuoja asmenį apie tai, kuriam VĮ „Regitra“ padaliniui bus perduotas vairuotojo pažymėjimas, ir kad, jei asmuo per 1 mėnesį nuo vairuotojo pažymėjimo paėmimo šio Aprašo nustatyta tvarka nesikreips į VĮ „Regitra“ padalinį, kuriam bus perduotas vairuotojo pažymėjimas, dėl teisės vairuoti grąžinimo, paimtas negaliojantis vairuotojo pažymėjimas bus sunaikintas VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

8. Policijos įstaigos, gavusios iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo 26 punkte nurodytą rašytinę informaciją, kad asmuo, kuriam yra išduotas traktorininko pažymėjimas, dėl sveikatos būklės negali tinkamai vairuoti traktoriaus ar savaeigės mašinos, įgaliotas pareigūnas priima sprendimą atimti teisę vairuoti traktorius ir (arba) savaeiges mašinas ir apie priimtą sprendimą per tris darbo dienas raštu informuoja asmenį, dėl kurio priimtas sprendimas. Asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti minėtu pagrindu, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo informacijos apie priimtą sprendimą atimti teisę vairuoti gavimo privalo perduoti traktorininko pažymėjimą policijos įstaigai, kurios įgaliotas pareigūnas priėmė sprendimą atimti teisę vairuoti.

Jei gavus iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą priimamas sprendimas asmeniui atimti teisę vairuoti ne visų kategorijų traktorius ar savaeiges mašinas, sprendimo atimti teisę vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemones kopija ir traktorininko pažymėjimas (jei jis iš asmens yra paimtas) siunčiamas jį išdavusiai mokymo įstaigai. Apie tai, kad iš jo paimtas traktorininko pažymėjimas išsiųstas jį išdavusiai mokymo įstaigai, asmuo per tris darbo dienas nuo traktorininko pažymėjimo išsiuntimo dienos informuojamas raštu. Naujas traktorininko pažymėjimas, patvirtinantis teisę vairuoti tų kategorijų transporto priemones, kurias vairuoti teisė nėra atimta, asmeniui išduodamas Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-498 „Dėl Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklių bei Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklės), nustatyta tvarka.

9. Kai paaiškėja, kad teisė vairuoti buvo suteikta pateikus neteisingus asmens, sveikatos būklės duomenis ar kitą neteisingą informaciją, lėmusią teisės vairuoti suteikimą, VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre įrašo duomenis apie teisės vairuoti atėmimą ir pažymi, kad  vairuotojo pažymėjimas negalioja, ir apie priimtą sprendimą per tris darbo dienas raštu informuoja asmenį, dėl kurio priimtas sprendimas. Asmuo, iš kurio teisė vairuoti atimta minėtu pagrindu, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo informacijos apie priimtą sprendimą atimti jam teisę vairuoti gavimo privalo atiduoti vairuotojo pažymėjimą VĮ „Regitra“.

Jeigu policijos pareigūnai, vykdydami eismo priežiūrą, nustato, kad asmuo, iš kurio teisė vairuoti atimta šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka, vairuoja transporto priemonę naudodamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre paskelbtu negaliojančiu vairuotojo pažymėjimu, policijos pareigūnai paima iš asmens negaliojantį vairuotojo pažymėjimą ir per 3 darbo dienas perduoda jį VĮ „Regitra“ sunaikinti VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

10. Paimtas vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas, išskyrus Aprašo 7, 8 ir 9 punktuose nustatytus atvejus, kai jis yra perduodamas VĮ „Regitra“ ar traktorininko pažymėjimą išdavusiai mokymo įstaigai, saugomas policijos įstaigoje, kurios įgaliotas pareigūnas priėmė sprendimą atimti teisę vairuoti.

Kai teisė vairuoti buvo atimta teismo nutarimu, policijos įstaiga, kurios pareigūnas vykdo nutarimą atimti teisę vairuoti, vairuotojo pažymėjimą ir (arba) traktorininko pažymėjimą perduoda saugoti teritorinei policijos įstaigai pagal asmens, iš kurio teisė vairuoti atimta, deklaruotą gyvenamąją vietą (jei asmuo, iš kurio teisė vairuoti atimta, nedeklaravęs gyvenamosios vietos – pagal pažeidimo padarymo vietą).

11. Asmens, iš kurio teisė vairuoti atimta, kuris nuolat gyvena užsienio valstybėje, užsienio valstybėje išduotas vairuotojo pažymėjimas, įsigaliojus nutarimui (sprendimui) atimti teisę vairuoti, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nutarimo (sprendimo) įsigaliojimo dienos grąžinamas jį išdavusiai užsienio valstybės institucijai tiesiogiai ar per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, atitinkamos užsienio valstybės diplomatinę atstovybę, konsulinę įstaigą ar kitą tos valstybės kompetentingą instituciją ir ši užsienio valstybės institucija informuojama apie teisės vairuoti atėmimą.

 

III SKYRIUS

TEISĖS VAIRUOTI IR VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO

BEI TRAKTORININKO PAŽYMĖJIMO GRĄŽINIMAS

 

12. Asmenys, iš kurių teisė vairuoti buvo atimta, siekdami susigrąžinti teisę vairuoti ir paimtus policijos įstaigoje ar VĮ „Regitra“ padalinyje saugomus vairuotojo pažymėjimus ir (arba) traktorininko pažymėjimus (toliau – pareiškėjai), pasibaigus teisės vairuoti atėmimo terminui, jį sutrumpinus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 329 straipsniu, kai asmens sveikatos ar elgesio būklė atitinka nustatytus reikalavimus (jei teisė vairuoti buvo atimta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą) arba praėjo 10 metų nuo paskutinio nutarimo atimti teisę vairuoti įsiteisėjimo (Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 7 ar 8 dalyje nustatytais atvejais), asmeniškai pateikia policijos įstaigai, kurioje saugomas vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas (jei vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas nebuvo paimtas arba Aprašo 18 punkte nurodytu atveju buvo išsiųstas paskelbti negaliojančiu – policijos įstaigai, kuri vykdo nutarimą atimti teisę vairuoti), o Aprašo 7 punkte nustatytu atveju – VĮ „Regitra“ padaliniui, kuriame saugomas vairuotojo pažymėjimas (jei vairuotojo pažymėjimas nebuvo paimtas – bet kuriam VĮ „Regitra“ padaliniui), prašymą grąžinti teisę vairuoti (prašymo forma nustatyta Aprašo priede) (toliau – prašymas) ir šiuos dokumentus:

12.1. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

12.2.  papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą, išduotą pagal Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-86 „Dėl Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (kai motorinių transporto priemonių vairuotojams teisė vairuoti buvo atimta už Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kelių eismo taisyklės), pažeidimą (-us));

12.3. vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 083-1/a „Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“ nurodyta Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo ir saugojimo terminų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, 89 punkte), išduotą pagal Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą (toliau – medicininė pažyma), kuri turi būti išduota vėliau, nei buvo padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas ar priimtas sprendimas atimti teisę vairuoti dėl sveikatos ar elgesio būklės (kai teisė vairuoti buvo atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, arba asmens sveikatos priežiūros įstaigai nustačius, kad dėl sveikatos ar elgesio būklės asmuo negali tinkamai vairuoti transporto priemonių);

12.4. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, išduotą pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ (kai teisė vairuoti buvo atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs);

12.5. pažymą apie pakartotinai išlaikytą kvalifikacijos egzaminą, išduotą Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklių nustatyta  tvarka  (kai teisė vairuoti traktorius ar savaeiges mašinas buvo atimta dėl teisės pažeidimo padarymo vieneriems metams ar ilgesniam laikui).

13. Pareiškėjai, iš kurių teisė vairuoti motorines transporto priemones buvo atimta dėl teisės pažeidimo padarymo vieneriems metams ar ilgesniam laikui arba teisė vairuoti buvo atimta du kartus už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, ar teisė vairuoti pagal įstatymus buvo atimta tris kartus, turi būti išlaikę vairavimo egzaminą (toliau – egzaminas) Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

14. Policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas ar VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas, gavęs Aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus, patikrina:

14.1. pareiškėjo asmens tapatybę;

14.2. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniame registre, ar pareiškėjas nėra ieškomas;

14.3. Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registre, ar pareiškėjui yra pasibaigęs (sutrumpintas) teisės vairuoti atėmimo terminas, o pareiškėjui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, ar teisė vairuoti pagal įstatymus buvo atimta tris kartus, ar praėjo 10 metų nuo paskutinio nutarimo atimti teisę vairuoti įsiteisėjimo;

14.4. VĮ „Regitra“ vairuotojų egzaminavimo informacinėje sistemoje, ar Aprašo 13 punkte nurodytas pareiškėjas yra išlaikęs egzaminą;

14.5. ar nepasibaigęs vairuotojo pažymėjimo ar traktorininko pažymėjimo galiojimo terminas;

14.6. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registre, ar pareiškėjui nėra atimta teisė vairuoti arba paskirta kardomoji priemonė – vairuotojo pažymėjimo paėmimas.

15. Įvertinęs gautus Aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus ir Aprašo 14 punkte nurodytų patikrinimų rezultatus, policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas ar VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas priima sprendimą grąžinti ar atsisakyti grąžinti teisę vairuoti.  Sprendimas grąžinti ar atsisakyti grąžinti teisę vairuoti pareiškėjui įteikiamas (kai sprendimas priimamas dalyvaujant pareiškėjui) arba per tris darbo dienas išsiunčiamas (kai sprendimas priimamas nedalyvaujant pareiškėjui) registruotu laišku ar pareiškėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

16. Teisė vairuoti pareiškėjui grąžinama, jei pasibaigė ar buvo sutrumpintas teisės vairuoti atėmimo terminas, asmens sveikatos ar elgesio būklė atitinka nustatytus reikalavimus (jei vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą) arba praėjo 10 metų nuo paskutinio nutarimo atimti teisę vairuoti įsiteisėjimo (kai teisė vairuoti buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, ar teisė vairuoti pagal įstatymus buvo atimta tris kartus) ir pareiškėjas pateikė Aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas atitinka būtinas teisės vairuoti grąžinimo sąlygas ir išlaikė egzaminą (Aprašo 13 punkte nustatytu atveju).

Policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas ar VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas, priėmęs sprendimą grąžinti teisę vairuoti, pasirašo prašyme. Jeigu sprendimą grąžinti teisę vairuoti priima VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre įrašomi duomenys apie teisės vairuoti grąžinimą ir pažymima, kad vairuotojo pažymėjimas galioja. Jeigu sprendimą grąžinti teisę vairuoti priima policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas, duomenys apie teisės vairuoti grąžinimą ir vairuotojo pažymėjimo galiojimą įrašomi į Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registrą ir registrų sąveikos būdu perduodami Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registrui

Kai sprendimas grąžinti teisę vairuoti priimamas dalyvaujant pareiškėjui, policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas ar VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas nedelsdamas grąžina pareiškėjui paimtą ir policijos įstaigoje ar VĮ „Regitra“ saugomą vairuotojo pažymėjimą ir (arba) traktorininko pažymėjimą.

Kai sprendimas grąžinti teisę vairuoti priimamas nedalyvaujant pareiškėjui, jam, kartu su sprendimu grąžinti teisę vairuoti, Aprašo 15 punkte nurodytu būdu išsiunčiamas pranešimas, kada ir kur pareiškėjas gali atsiimti vairuotojo pažymėjimą ir (arba) traktorininko pažymėjimą. Vairuotojo pažymėjimo grąžinimo faktą pareiškėjas patvirtina pasirašydamas prašyme. 

Jei teisė vairuoti buvo atimta Aprašo 7 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka ir vairuotojo pažymėjimas nebuvo paimtas, o priėmus sprendimą grąžinti teisę vairuoti vairuotojo pažymėjime įrašomi duomenys neturi būti keičiami, VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas, priėmęs sprendimą grąžinti teisę vairuoti, tik Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre įrašo duomenis apie teisės vairuoti grąžinimą ir pažymi, kad vairuotojo pažymėjimas galioja.

Jei priimamas sprendimas grąžinti teisę vairuoti, tačiau vairuotojo pažymėjimo ar traktorininko pažymėjimo galiojimo terminas yra pasibaigęs, negaliojantį vairuotojo pažymėjimą policijos įstaiga siunčia VĮ „Regitra“. Negaliojantis traktorininko pažymėjimas siunčiamas jį išdavusiai mokymo įstaigai. Naujas vairuotojo pažymėjimas asmeniui išduodamas Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių nustatyta tvarka, o naujas traktorininko pažymėjimas – Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių nustatyta tvarka.

17. Jei nustatoma, kad teisės vairuoti atėmimo terminas nepasibaigė ar nebuvo sutrumpintas, nepraėjo 10 metų nuo paskutinio nutarimo atimti teisę vairuoti įsiteisėjimo (kai teisė vairuoti buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, ar teisė vairuoti pagal įstatymus buvo atimta tris kartus), pareiškėjas nepateikė Aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų, patvirtinančių, kad pareiškėjas atitinka būtinas teisės vairuoti grąžinimo sąlygas, neišlaikė egzamino (Aprašo 12.5 ir 13 punktuose nustatytu atveju), policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas ar VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas priima sprendimą atsisakyti grąžinti teisę vairuoti.

Jei pareiškėjas pateikia medicininę pažymą, kurioje nurodyta, kad pareiškėjui neleidžiama vairuoti visų jo vairuotojo pažymėjime ar traktorininko pažymėjime nurodytų kategorijų transporto priemonių, policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas priima sprendimą atsisakyti grąžinti teisę vairuoti ir priimto sprendimo kopiją siunčia atitinkamai VĮ „Regitra“ paskelbti vairuotojo pažymėjimą negaliojančiu Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre arba traktorininko pažymėjimą išdavusiai mokymo įstaigai.

Jei pareiškėjas pateikia medicininę pažymą, kurioje nurodyta, kad pareiškėjui neleidžiama vairuoti kai kurių jo vairuotojo pažymėjime ir (arba) traktorininko pažymėjime nurodytų kategorijų transporto priemonių arba dėl medicininių priežasčių turi būti taikomi vairuotojo pažymėjime neįrašyti apribojimų kodai, nustatyti Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo 5 lentelėje, arba pareiškėjas, turėjęs teisę vairuoti daugiau nei vienos kategorijos motorines transporto priemones, išlaikė egzaminą ne sudėtingiausios pagal vairavimo ypatumus kategorijos transporto priemonei ar neišlaikė egzamino A1, A2 arba A kategorijos transporto priemonei (jei tokia teisė buvo suteikta), policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas priima sprendimą grąžinti teisę vairuoti transporto priemones. Tačiau šiuo atveju vairuotojo pažymėjimas ir (arba) traktorininko pažymėjimas negrąžinamas, o kartu su priimto sprendimo kopija siunčiamas atitinkamai VĮ „Regitra“ paskelbti vairuotojo pažymėjimą negaliojančiu Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre arba traktorininko pažymėjimą išdavusiai mokymo įstaigai.

Naujas vairuotojo pažymėjimas, patvirtinantis teisę vairuoti tų kategorijų transporto priemones, kurias atsižvelgiant į pareiškėjo sveikatos būklę ar išlaikytą egzaminą jis gali vairuoti, pareiškėjui išduodamas Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių nustatyta tvarka.

18. Policijos įstaigose saugomi vairuotojo pažymėjimai, neatsiimti praėjus vieneriems metams nuo teisės vairuoti atėmimo termino pabaigos ar kurių galiojimo laikas pasibaigė, siunčiami VĮ „Regitra“ paskelbti negaliojančiais Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre. Pareiškėjui, kurio vairuotojo pažymėjimą VĮ „Regitra“ paskelbė negaliojančiu, naujas vairuotojo pažymėjimas išduodamas Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių nustatyta tvarka. Traktorininko pažymėjimai siunčiami juos išdavusioms mokymo įstaigoms.

Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantiems asmenims užsienio valstybėje išduoti vairuotojo pažymėjimai, neatsiimti praėjus vieneriems metams nuo teisės vairuoti atėmimo termino pabaigos ar kurių galiojimo laikas pasibaigė, siunčiami jį išdavusiai užsienio valstybės institucijai tiesiogiai ar per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, atitinkamos užsienio valstybės diplomatinę atstovybę, konsulinę įstaigą ar kitą tos valstybės kompetentingą instituciją.

19. Prašymai arba jų kopijos ir kitų Aprašo 12 punkte nurodytų pareiškėjo pateiktų dokumentų kopijos saugomi teisę vairuoti grąžinusioje policijos įstaigoje ar VĮ „Regitra“ padalinyje teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Policijos įstaigų įgaliotų pareigūnų ar VĮ „Regitra“ įgaliotų darbuotojų sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

___________

 

Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo grąžinti teisę vairuoti transporto priemones forma)

____________________________________________________________

(vardas, pavardė)

____________________________________________________________

(asmens kodas)

____________________________________________________________

(gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresas)

 

___________________________­_______________­­­­­­__­­­___

(policijos įstaigos ar VĮ „Regitra“ padalinio pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

GRĄŽINTI TEISĘ VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES

__________________

(data)

___________________

(vieta)

 

Prašau grąžinti teisę vairuoti transporto priemones pasibaigus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laikui, jį sutrumpinus, sveikatos būklei atitikus nustatytus reikalavimus, praėjus 10 metų nuo paskutinio nutarimo atimti teisę vairuoti įsiteisėjimo (kas reikalinga, pabraukti).

Su prašymu pateikiu asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (pateikiamus dokumentus žymėti „X“):

          Motorinių transporto priemonių vairuotojų papildomo mokymo baigimo pažymą Nr. ___________, išduotą _____________________________________________________________.

                                                                                (išdavimo data, išdavusios įstaigos pavadinimas)        

          Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a) Nr. ________________________, išduotą _____________________________________________________________________________________________________ .

                            (išdavimo data, išdavusios įstaigos pavadinimas)

          Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą Nr.____­­­____________________________________________, išduotą __________________________________________________________________________________________.

                                                                       (išdavimo data, išdavusios įstaigos pavadinimas) 

                                         _______________________                                  ____________________________________

                                                         (parašas)                                                                  (vardas, pavardė)

 


SPRENDIMAS DĖL TEISĖS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES GRĄŽINIMO 

    (pildo policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas ar VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas)

_______________________

(data)

Įvertinęs pateiktus dokumentus ir Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo 14 punkte nurodytų patikrinimų rezultatus, priėmiau sprendimą teisę vairuoti _____________ kategorijos transporto priemones grąžinti / atsisakyti grąžinti (kas nereikalinga, išbraukti, o priėmus sprendimą atsisakyti grąžinti teisę vairuoti nurodyti priežastį) ___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

 

____________________________                        _______________________                      _______________________________

(pareigų pavadinimas)                                                    (parašas)                                                        (vardas, pavardė)

 


Vairuotojo pažymėjimas / traktorininko pažymėjimas (kas nereikalinga, išbraukti) man grąžintas.

________________________

         (parašas)

_________________________

        (vardas ir pavardė)

_________________________             

                 (data)