HERBAS2

lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL krašto apsaugos ministro 2017 m. RUGPJŪČIO 21 d. įsakymo nr. V-767 „DĖL KOMISIJOS PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ, KARIŲ SAVANORIŲ IR KITŲ AKTYVIOJO REZERVO KARIŲ NEPERTRAUKIAMAI PIRMŲ KETVERIŲ METŲ TARNYBAI VERTINTI SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 9 d. Nr. V-19

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. V-767 „Dėl Komisijos profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių nepertraukiamai pirmų ketverių metų tarnybai vertinti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Sudarau Komisiją Krašto apsaugos ministerijos, įstaigų prie Krašto apsaugos ministerijos (išskyrus Antrojo operatyvinių tarnybų departamento) ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių nepertraukiamai pirmų ketverių metų tarnybai vertinti:

pirmininkas – Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) Personalo departamento direktorius arba direktoriaus pavaduotojas;

pirmininko pavaduotojas – KAM Personalo departamento Personalo administravimo skyriaus vedėjas;

sekretorius – KAM Personalo departamento Personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

nariai:

KAM Finansų ir biudžeto departamento Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas;

KAM Teisės departamento Įstaigų teisinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas;

KAM Generalinės inspekcijos Tyrimų skyriaus vyriausiasis inspektorius;

Lietuvos kariuomenės vyriausiasis puskarininkis.“

2. Pakeičiu Komisijos profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių nepertraukiamai pirmų ketverių metų tarnybai vertinti nuostatus, patvirtintus nurodytuoju įsakymu:

2.1. Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1. Krašto apsaugos ministerijoje veikianti komisija vertina Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM), įstaigų prie KAM (išskyrus Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie KAM), KAM bendrųjų reikalų departamento, Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karių tarnybą;“.

2.2. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3. Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) Gynybos štabe veikianti komisija vertina LK Gynybos štabo, LK kanceliarijos, LK Finansų ir apskaitos departamento, LK Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos, LK Ordinariato, LK Vilniaus, Kauno, Klaipėdos įgulų karininkų ramovių, LK Sporto klubo karių tarnybą;“.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                     Raimundas Karoblis