LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2016 M. LIEPOS 7 D. ĮSAKYMO NR. 1V-483 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-T-910 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. 1V-780

Vilnius

 

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1V-483 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 15 proc. visai vietos plėtros strategijai įgyvendinti reikalingos finansavimo lėšų (t. y. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų) sumos, paraiškos pateikimo metu nurodytos atitinkamos vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos finansinis planas“, bet ne daugiau 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų).“

2. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jeigu atitinkamos vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos finansinis planas“ strategijos administravimo išlaidoms buvo nurodytas didesnis nei 7,5 proc. pareiškėjo lėšų prisidėjimo procentas, pareiškėjas privalo minėtos vietos plėtros strategijos dalyje nurodytu procentu prisidėti prie projekto finansavimo.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                                 Tomas Žilinskas