LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 METŲ SUSIETOSIOS PARAMOS UŽ PIENINES KARVES DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3D-673

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2018/162 (OL 2018 L 30 p. 6), 52 straipsniu bei atsižvelgdamas į 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymu  Nr. 3D-9 „Dėl 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“, 9 punktą,

n u s t a t a u, kad 2018 metų susietosios paramos už pienines karves dydis – 107,32 Eur už pieninę karvę.

 

 

 

Aplinkos ministras,                                                                                                    Kęstutis Navickas