LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVARANKIŠKŲ IR ATSTOVAUJAMŲJŲ POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIŲ REGISTRAVIMO IR REGISTRUOTŲ POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIŲ SĄRAŠO PASKELBIMO TVARKOS

 

2013 m. gruodžio 20 d. Nr. Sp-158

Vilnius

 

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 135-4894; 2010, Nr. 63-3091; 2013, Nr. 128-6514) 3, 5 ir 6 straipsniais, nusprendžia:

1. Patvirtinti Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos aprašą (pridedama, 1 priedas).

 

2. Patvirtinti Vyriausiajai rinkimų komisijai teikiamo Prašymo dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu formą (pridedama, 2 priedas).

 

3. Patvirtinti Vyriausiajai rinkimų komisijai teikiamo Teikimo (prašymo) dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu formą (pridedama, 3 priedas).

 

4. Patvirtinti Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ar jo įgalioto komisijos nario priimamo sprendimo dėl asmens įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu formą (pridedama, 4 priedas).

 

5. Patvirtinti Vyriausiosios rinkimų komisijos (sekretoriato) darbuotojo išduodamos Pažymos apie įregistruoto savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenis formą (pridedama, 5 priedas).

 

6. Patvirtinti Politinės kampanijos turto patikėjimo sutarties pavyzdinę formą (pridedama, 6 priedas).

 

7. Vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimą Nr. Sp-74 „Dėl Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos“ (Žin., 2010, Nr. 115-5914; 2010, Nr. 136-6979; 2012, Nr. 45-2218) pripažinti netekusiu galios.

 

8.  Paskelbti šį sprendimą „Valstybės žiniose“, priedus – Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje.

 

Pirmininkas                                                                                         Zenonas Vaigauskas

 

 

PATVIRTINTA

Vyriausiosios rinkimų komisijos

2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. Sp-158

1 priedas

 

SAVARANKIŠKŲ IR ATSTOVAUJAMŲJŲ POLITINĖS KAMPANIJOS

DALYVIŲ REGISTRAVIMO IR REGISTRUOTŲ POLITINĖS KAMPANIJOS

DALYVIŲ SĄRAŠO PASKELBIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I.         BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijų dalyvių registravimo Vyriausiojoje rinkimų komisijoje, taip pat registruotų politinės kampanijos dalyvių bei asmenų, kuriuos atsisakyta registruoti politinės kampanijos dalyviais, sąrašo paskelbimo tvarką.

2.  Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymu (Žin., 2004, Nr. 135-4894; 2010, Nr. 63-3091; 2013, Nr. 128-6514).

3.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtas sąvokas.

4.  Politinės kampanijos dalyviai pagal teisę gauti aukas ir prisiimti politinės kampanijos išlaidas gali būti savarankiški ir atstovaujamieji.

5.  Asmuo gali priimti aukas ir įgyti turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai tik nuo jo įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu ir paskelbimo Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinklalapyje dienos.

6.  Tik savarankišku politinės kampanijos dalyviu gali būti registruojami:

6.1. politinė partija;

6.2. pretendentas;

6.3. išsikėlęs kandidatas;

6.4. referendumo iniciatoriai;

6.5. referendumo oponentai;

6.6. visuomeninis rinkimų komitetas.

7.  Politinės partijos, iškeltas kandidatas Seimo vienmandatėje rinkimų apygardoje ar kandidatų sąrašas rinkimuose į savivaldybių tarybas arba Europos Parlamentą (toliau – kandidatas ar kandidatų sąrašas), kai yra juos iškėlusios politinės partijos teikimas (prašymas), gali būti registruojamas savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

8.  Atstovaujamuoju politinės kampanijos dalyviu registruojami:

8.1. kandidatas, įrašytas į kandidatų sąrašą;

8.2. kandidatas ar kandidatų sąrašas, kai nėra jį (juos) iškėlusios politinės partijos teikimo (prašymo) registruoti savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

 

II.        DOKUMENTŲ DĖL ASMENS REGISTRAVIMO POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIU PATEIKIMAS

9.  Vyriausioji rinkimų komisija šio Aprašo 6 ir 7 dalyse nurodytų asmenų prašymus registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais priimti pradeda prasidėjus politinės kampanijos laikotarpiui ir priimti baigia tą dieną (įskaitytinai), kurią pagal atitinkamus įstatymus pradedamas pareiškinių dokumentų įteikimas. Terminas, per kurį šie asmenys turi teisę kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją registruoti juos savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, negali būti trumpesnis negu 10 darbo dienų.

10.  Asmenys, norintys užsiregistruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, turi būti su politinės kampanijos iždininku sudarę turto patikėjimo sutartį, atitinkančią Civilinio kodekso Šeštosios knygos L skyriaus reikalavimus (toliau – turto patikėjimo sutartis), ir turėti Lietuvos Respublikoje registruotame banke arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje registruoto banko padalinyje, veikiančiame Lietuvos Respublikoje sąskaitą, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita. Šioje sąskaitoje laikomos ir kaupiamos tik politinei kampanijai skiriamos lėšos ir apmokamos šios kampanijos išlaidos. Rekomenduojama turto patikėjimo sutarties forma patvirtinta Vyriausiosios rinkimų komisijos protokoliniu sprendimu.

11.     Politinė partija, norinti registruotis, registruoti savo keliamą kandidatą ar kandidatų sąrašą savarankišku politinės kampanijos dalyviu, Vyriausiajai rinkimų komisijai privalo pateikti:

11.1Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintos formos prašymą registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu ir gali pateikti teikimą (prašymą) registruoti jos keliamą kandidatą ar kandidatų sąrašą savarankišku politinės kampanijos dalyviu nurodant rinkimų apygardą;

11.2politinės partijos įgalioto asmens pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašą ir gali pateikti sutarties su politinės kampanijos audito įmone arba auditoriumi nuorašą;

11.3politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (dokumento kopiją);

11.4dokumentą, patvirtinantį, kad politinės partijos vardu yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra;

11.5politinė partija gali pateikti atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių sąrašą.

12.  Politinė partija teikimą (prašymą) registruoti kandidatą ar kandidatų sąrašą savarankišku politinės kampanijos dalyviu gali pateikti kartu su prašymu dėl politinės partijos registravimo politinės kampanijos dalyviu arba kitu politinės kampanijos dalyvių registravimo metu. Teikimas (prašymas) pateikiamas kiekvienam partijos keliamam kandidatui ar kandidatų sąrašui, registruojamam savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Teikime (prašyme) nurodomi kandidato ar kandidatų sąrašo duomenys, rinkimų apygarda. Su teikimu (prašymu) taip pat turi būti pateikti šie dokumentai:

12.1kandidato asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir kandidato ar kandidatų sąrašo politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (dokumento kopija);

12.2turto patikėjimo sutarties su jo politinės kampanijos iždininku nuorašas;

12.3dokumentas, patvirtinantis, kad yra kandidato arba kandidatų sąrašą iškėlusios politinės partijos vardu atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduota pažyma, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra;

12.4gali būti pateiktas sutarties su politinės kampanijos audito įmone arba auditoriumi nuorašas.

13.     Šio Aprašo 6.1 – 6.6 papunkčiuose nurodyti asmenys norintys registruotis savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, Vyriausiajai rinkimų komisijai privalo pateikti:

13.1Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintos formos prašymą registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Jeigu rinkimų apygarda apima ne visą Lietuvos Respublikos teritoriją, nurodoma rinkimų apygarda;

13.2savo (kandidato, referendumo iniciatorių, referendumo oponentų ar visuomeninio rinkimų komiteto atstovo (koordinatoriaus) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

13.3pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašą ir gali pateikti sutarties su politinės kampanijos audito įmone arba auditoriumi nuorašą;

13.4politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (dokumento kopija);

13.5dokumentą, patvirtinantį, kad yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau negu prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra. Referendumo iniciatorių, referendumo oponentų ar visuomenino rinkimų komiteto politinės kampanijos sąskaitą atidaro koordinatorius.

14.     Šio Aprašo 11, 12, 13 punktuose nurodyti asmenys registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu dokumentus gali pateikti elektroniniu būdu, per elektroninių dokumentų pateikimo informacinę sistemą Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje:

14.1Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikus prašymą, registruojamas elektroninių dokumentų pateikimo informacinės sistemos vartotojas ir jam suteikiama teisė prisijungti prie sistemos;

14.2prisijungus prie elektroninių dokumentų pateikimo informacinės sistemos, užpildomas prašymas ar teikimas (prašymas) dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu, prisegami nuskenuoti registravimui reikalingi dokumentai ir patvirtinus dokumentai siunčiami Vyriausiajai rinkimų komisijai patikrinimui;

14.3Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato darbuotojai informuoja dokumentus pateikusį asmenį dėl elektroniniu būdu gautų dokumentų tinkamumo ir tolimesnės jų tvarkymo eigos;

14.4dokumentų pateikimas baigiamas, kai dokumentus elektroniniu būdu pateikęs asmuo gauna patvirtinimą apie elektroninių dokumentų priėmimą, atsispausdina iš sistemos prašymą ar teikimą (prašymą) dėl įregistravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu, pasirašo jį ir su visais pridedamais dokumentais pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai. Pateikti dokumentai turi sutapti su elektroniniu būdu pateiktais dokumentais.

 

IIIASMENŲ REGISTRAVIMAS SAVARANKIŠKAIS POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIAIS

15.  Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato darbuotojas, gavęs norinčiojo registruotis politinės kampanijos dalyviu teikimą (prašymą), prašymą, jį nedelsdamas užregistruoja ir parengia sprendimo dėl registravimo politinės kampanijos dalyviu projektą, kurį kartu su gautais dokumentais perduoda Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui ar jo įgaliotam asmeniui atitinkamam sprendimui priimti.

16.  Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas komisijos narys, gavęs asmens prašymą ir pateiktus dokumentus, juos išnagrinėja ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų dokumentų, kuriuos pagal šį Aprašą būtina pateikti kartu su prašymu, gavimo dienos priima sprendimą. Prie sprendimo pridedama Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintos formos pažyma, kurioje nurodomi įregistruoto politinės kampanijos dalyvio duomenys ir pagal šio Aprašo 20 punktą jam nustatytas didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis.

17.  Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato darbuotojas sprendimo ir pažymos kopijas įteikia arba el. paštu išsiunčia, įregistruoto politinės kampanijos dalyvio iždininkui.

18.  Asmuo įgyja savarankiško politinės kampanijos dalyvio statusą nuo Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ar jo įgalioto komisijos nario sprendimo įregistruoti jį savarankišku politinės kampanijos dalyviu priėmimo dienos.

19.  Jeigu Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas komisijos narys priima sprendimą atsisakyti registruoti asmenį savarankišku politinės kampanijos dalyviu, jis turi nurodyti tokio atsisakymo motyvus. Jeigu asmuo nesutinka su šiuo sprendimu, jis turi teisę apskųsti sprendimą Vyriausiajai rinkimų komisijai. Šį skundą privaloma išnagrinėti per 3 darbo dienas. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

20.     Registruojant savarankišką politinės kampanijos dalyvį, jam nustatomas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu nustatytas didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis, kurio negali viršyti politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos išlaidos:

20.1politinės partijos, registruotos savarankiška politinės kampanijos dalyve, didžiausią leistiną politinės kampanijos išlaidų dydį sudaro jos įregistruotų atstovaujamųjų dalyvių (kandidatų sąrašų ar vienmandatėse rinkimų apygardose iškeltų kandidatų) didžiausių leistinų politinės kampanijos išlaidų dydžių suma;

20.2savivaldybių tarybų rinkimuose politinė partija, iškėlusi kandidatų sąrašą (sąrašus), šiai politinei kampanijai gali papildomai išleisti ne daugiau kaip 10 procentų šios partijos iškeltų kandidatų sąrašų didžiausių leistinų politinės kampanijos išlaidų dydžių sumos;

20.3tais atvejais, kai pagal Rinkimų įstatymą vyksta pakartotinis balsavimas, kandidato, dalyvaujančio pakartotiniame balsavime, didžiausias išlaidų politinei kampanijai dydis didinamas 25 procentais;

20.4.  atskirai kiekvienam atstovaujamajam politinės kampanijos dalyviui (kandidatų sąraše įrašytam kandidatui) Vyriausioji rinkimų komisija didžiausio leistino politinės kampanijos išlaidų dydžio nenustato, bet viso kandidatų sąrašo politinės kampanijos išlaidos negali viršyti nustatyto didžiausio leistino politinės kampanijos išlaidų konkrečioje rinkimų apygardoje dydžio;

20.5.  tais atvejais, kai įregistravus politinės kampanijos dalyvį, yra keičiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl didžiausių politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose dydžių nustatymo, jau įregistruotiems politinės kampanijos dalyviams galioja pagal šį sprendimą naujai nustatyti didžiausių leistinų politinės kampanijos išlaidų dydžiai;

20.6šio Aprašo 20.3 ir 20.5 punktuose numatytais atvejais naujai nustačius didžiausią leistiną politinės kampanijos išlaidų dydį Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato darbuotojas savarankiškam politinės kampanijos dalyviui jo nurodytu el. pašto adresu išsiunčia nuskenuotą naują pažymą, kurioje nurodomas naujai nustatytas didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis. Naujai išduodamai pažymai suteikiamas naujas numeris.

21.  Tuo atveju, kai pretendentas į kandidatus ar fizinis asmuo (save iškėlęs kandidatas) yra įregistruotas savarankišku politinės kampanijos dalyviu ir tampa kandidatu, iš naujo registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu ir teikti dokumentų nereikia, jo statusas iš pretendento pakeičiamas į kandidatą.

 

IV.      ASMENŲ REGISTRAVIMAS ATSTOVAUJAMAISIAIS POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIAIS

22.     Pasibaigus savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registravimo terminui, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ar jo įgalioto komisijos nario sprendimu atstovaujamaisiais politinės kampanijos dalyviais registruojami kandidatai ar kandidatų sąrašai, dėl kurių nebuvo pateikti juos iškėlusios politinės partijos teikimai (prašymai) registruoti savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Jei atstovaujamaisiais politinės kampanijos dalyviais registruoti politinės partijos kelti kandidatai ar kandidatų sąrašai, šio sprendimo kopija ir prie sprendimo pridedama pažyma politinei partijai išduodamos jos prašymu.

23.  Kandidatai, įrašyti į kandidatų sąrašą, registruojami atstovaujamaisiais politinės kampanijos dalyviais tik tais atvejais, kai politinė partija kartu su prašymu registruoti savarankišku politinės kampanijos dalyviu pateikia sąrašą, kaip nurodyta šio Aprašo 11.5 punkte.

 

V.        POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIO STATUSO PRARADIMAS

24.     Politinė partija savarankiško politinės kampanijos dalyvio statusą praranda esant vienam iš šių pagrindų:

24.1politinės partijos prašymu;

24.2paskyrus politinei partijai bausmę pagal teismo nuosprendį (bausmės atlikimo laikotarpiu);

24.3panaikinus visų politinės partijos keltų kandidatų ar kandidatų sąrašo (kandidatų sąrašų) registraciją;

24.4politinei partijai pasibaigus;

24.5Vyriausiajai rinkimų komisijai panaikinus politinės partijos registraciją savarankišku politinės kampanijos dalyviu dėl šiurkščių šio įstatymo pažeidimų ne vėliau kaip likus 9 dienoms iki rinkimų ar referendumo dienos.

25.  Kitas savarankiškas politinės kampanijos dalyvis savarankiško dalyvio statusą praranda esant vienam iš šių pagrindų:

25.1politinės kampanijos dalyvio prašymu;

25.2kai, pasibaigus rinkimų įstatymuose nustatytam kandidatų registravimo laikui, pretendentas nėra registruotas kandidatu;

25.3panaikinus kandidato ar kandidatų sąrašo registraciją;

25.4mirus politinės kampanijos dalyviui;

25.5Vyriausiajai rinkimų komisijai panaikinus savarankiško politinės kampanijos dalyvio registraciją dėl šiurkščių šio Įstatymo pažeidimų ne vėliau kaip likus 9 dienoms iki rinkimų ar referendumo dienos;

25.6panaikinus visuomeninio rinkimų komiteto registraciją.

26.     Savarankiški politinės kampanijos dalyviai, praradę politinės kampanijos dalyvio statusą, nuo sprendimo dėl savarankiško politinės kampanijos dalyvio statuso praradimo įsigaliojimo momento neturi teisės priimti aukų politinei kampanijai finansuoti ir įgyti prievolių, susijusių su politine kampanija. Politinės kampanijos dalyvio statuso praradimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti politinės kampanijos dalyvio statusą praradusio asmens prievoles, atsiradusias šio ir kitų įstatymų pagrindu.

27.     Šio Aprašo 24.5 ir 25.5 punktuose nurodyti Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo dienos gali būti apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 48 valandas nuo jo gavimo.

 

VI.      POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIŲ DUOMENŲ SKELBIMAS

28.  Vyriausioji rinkimų komisija sudaro ir savo interneto tinklalapyje skelbia registruotų savarankiškų politinės kampanijos dalyvių bei asmenų, kuriuos atsisakyta registruoti politinės kampanijos dalyviais, sąrašą.

29.  Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių sąraše nurodoma ir skelbiama:

29.1savarankiško politinės kampanijos dalyvio pavadinimas arba vardas ir pavardė, jo statusas politinės kampanijos metu (pretendentas, kandidatas, referendumo iniciatorius ar oponentas, visuomeninis rinkimų komitetas), telefonas pasiteirauti, elektroninio pašto adresas;

29.2politinės kampanijos iždininko vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas;

29.3politinės kampanijos audito įmonės, jeigu ji yra, pavadinimas, įmonės kodas, telefonas, elektroninio pašto adresas arba auditoriaus vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas;

29.4politinės partijos atstovaujamieji politinės kampanijos dalyviai, ir, jei to prašo ši politinė partija, jiems politinės partijos nustatyti išlaidų limitai;

29.5duomenys apie savarankiško politinės kampanijos statuso įgijimą ir praradimą.

 

VII.               BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30.     Asmenų, norinčių registruotis politinės kampanijos dalyviais, Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti dokumentai, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko ar jo įgalioto komisijos nario sprendimai dėl asmens registravimo politinės kampanijos dalyviu ir prie sprendimų pridedamos pažymos saugomi Vyriausiosios rinkimų komisijos archyve, laikantis Vyriausiosios rinkimų komisijos dokumentacijos plano, suderinto su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu.

31.     Visus politinės kampanijos dalyvio registravimo procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti šiame Apraše, sprendžia Vyriausioji rinkimų komisija jos pirmininko siūlymu.

__________________