VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 1 d. Nr. 1-818

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (pridedama).

2. Vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Vilniaus miesto savivaldybėje taikyti nuo 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Meras                                                                                                               Remigijus Šimašius


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 1 d.

sprendimu Nr. 1-818

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS Vietinės Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir ATLIEKŲ tvarkymą nuostatai

 

I.          BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Rinkliava) apskaičiavimo ir administravimo principus, Rinkliavos mokėtojus, Rinkliavos mokėjimo, lengvatų teikimo ir permokų grąžinimo tvarką.

2.         Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-445, ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

3.         Rinkliava nustatoma visiems Vilniaus miesto savivaldybės (toliau − Savivaldybė) komunalinių atliekų turėtojams, Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise valdantiems nekilnojamąjį turtą, kurio rūšių sąrašą nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir kuriam Savivaldybė yra nustačiusi mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas (toliau − MKA susikaupimo normos).

4.         Vertinant, kad atliekų turėtojų veikla, turinti įtakos komunalinių atliekų susidarymui nekilnojamojo turto objektuose, yra labai skirtinga, nekilnojamojo turto objektai skirstomi į kategorijas (1 priedas), kurioms nustatomos konkrečios MKA susikaupimo normos.

5.         Nekilnojamojo turto objektų kategorijos ir MKA susikaupimo normos nustatomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. D1-150 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“.

6.         Rinkliavos apskaičiavimą, apskaitą, surinkimo kontrolę, nepriemokų išieškojimą ir permokų grąžinimą vykdo Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (toliau – VASA).

 

II.        PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7.         Nuostatuose vartojamos šios sąvokos:

7.1.      apmokestinamos nekilnojamojo turto objektų kategorijos – nekilnojamojo turto objektų suskirstymas į kategorijas, kurioms nustatomos MKA susikaupimo normos ir kurios apmokestinamos Rinkliava;

7.2.      MKA susikaupimo norma – vidutinis mišrių komunalinių atliekų kiekis (kilogramais), surenkamas į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, tenkantis kiekvienos nekilnojamojo turto objektų kategorijos vienam kvadratiniam metrui per metus;

7.3.      mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai, jeigu Nuostatuose nėra nurodoma kitaip;

7.4.      Rinkliava – Savivaldybės tarybos patvirtinta vietinė dvinarė Rinkliava, kurią Nuostatuose nustatyta tvarka privalo mokėti visi komunalinių atliekų turėtojai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;

7.5.      Rinkliavos mokėtojas – fizinis ir juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis Rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam Savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta mokestinė prievolė mokėti Rinkliavą;

7.6.      VASA – Savivaldybės įsteigtas juridinis asmuo, atliekantis teisės aktų nustatyta tvarka pavestas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas.

8.         Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

III.       RINKLIAVOS APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

9.         Rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios Rinkliavos dedamųjų.

10.       Pastoviosios ir kintamosios Rinkliavos dedamųjų dydžiai nustatomi 1 (vienam) apmokestinamajai kategorijai priskirto nekilnojamojo turto bendro ploto kvadratiniam metrui eurais (apvalinama iki keturių skaitmenų po kablelio) už kalendorinius metus.

11.       Apmokestinimo Rinkliava objektas (vienetas) yra 1 (vienas) nekilnojamojo turto bendro ploto kvadratinis metras (tuo atveju, jeigu atliekų turėtojo nekilnojamasis turtas, priskirtas apmokestinamajai kategorijai, yra sodininkų bendrijos teritorijoje, apmokestinimo objektu laikomas žemės sklypo ploto kvadratinis metras, o kai žemės sklypas nesuformuotas – priskirto ar naudojamo žemės ploto kvadratinis metras).

12.       Bendras Rinkliavos dydis apskaičiuojamas sudėjus visoms nekilnojamojo turto objektų kategorijoms nustatytą bendrą pastoviosios Rinkliavos dedamosios dydį (3 priedo 4 stulpelis) bei konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai nustatytą kintamosios Rinkliavos dedamosios dydį (3 priedo 5 stulpelis) ir šį rezultatą padauginus iš konkretaus apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto bendro ploto.

13.       Rinkliava mokama už kiekvieną apmokestinamajai nekilnojamojo turto objektų kategorijai priskirtą nekilnojamojo turto objektą.

14.       Rinkliavos dydžius, kurie bus taikomi nuo ateinančių metų sausio 1 d. iki einamųjų metų pabaigos, įskaitant nustatytos Rinkliavos indeksavimo atvejį, numatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 patvirtintose Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėse, tvirtina Savivaldybės taryba.

15.       Rinkliava turi padengti visas būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas.

16.       Būtinąsias sąnaudas sudaro:

16.1.    mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo, įskaitant perkrovimo įrenginių eksploatavimą, sąnaudos;

16.2.    mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo sąnaudos, įskaitant mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis komunalinėmis atliekomis, sąvartynų eksploatavimo sąnaudos, įskaitant atidėjimus sąvartynui uždaryti, rekultivuoti ir prižiūrėti po uždarymo;

16.3.    į mišrias komunalines atliekas patekusių antrinių žaliavų atskyrimo nuo mišrių komunalinių atliekų ir kitos tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

16.4.    didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

16.5.    į komunalines atliekas patekusių pavojingų buitinių (buityje susidarančių) atliekų, didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas atliekų tvarkymo sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai;

16.6.    biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos;

16.7.    kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos;

16.8.    kitų komunalinių atliekų (maisto atliekų, tekstilės atliekų ir kitų) rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos;

16.9.    netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo sąnaudos;

16.10.  komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo sąnaudos;

16.11.  visuomenės švietimo ir informavimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais sąnaudos, išskyrus tas visuomenės švietimo ir informavimo sąnaudas, kurias apmoka gamintojai ir importuotojai Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka;

16.12.  komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos (pvz., komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus (VASA) darbuotojų atlyginimų, biuro eksploatavimo, kuro, Rinkliavos apskaičiavimo, sąskaitų išrašymo, Rinkliavos surinkimo, jos nepriemokos išieškojimo sąnaudos ir pan.);

16.13.  į būtinąsias sąnaudas įtraukiamos regiono atliekų tvarkytojo apskaičiuotos sąnaudos, tenkančios Savivaldybės atliekų turėtojams, kai Vilniaus miesto atliekų turėtojų komunalinių atliekų tvarkymas Savivaldybės teritorijoje organizuojamas per Vilniaus regiono atliekų tvarkytoją.

17.       Apskaičiuotos (nustatytos) būtinosios sąnaudos (pateikiamos 2 priede) skirstomos į:

17.1.    pastoviąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas – nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pvz., atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, bendrosios veiklos ir administracinės sąnaudos);

17.2.    kintamąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas – su komunalinių atliekų kiekiu susijusios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pvz., kintamosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos, kintamosios atitinkamos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudos: kuro ir tepalų sąnaudos, sunaudotos žaliavos ir medžiagos, atsarginės dalys, inventorius ir kt. sąnaudos).

18.       Būtinosios sąnaudos nustatomos pagal formulę:

BS = ∑ PSp + ∑ KSp, kur:

BS – būtinosios metinės su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos;

PS – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pastoviosios sąnaudos;

KS – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos kintamosios sąnaudos;

p – atskirų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų indeksas, kuris kinta nuo 1 iki n, atsižvelgiant į veiklų, į kurias padalyta komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, skaičių.

19.       Pastovioji Rinkliavos dedamoji nustatoma tokia, kad padengtų visas pastoviąsias sąnaudas, o kintamoji Rinkliavos dedamoji – tokia, kad padengtų visas kintamąsias sąnaudas.

20.       Rinkliavos lengvatos gali būti nustatomos atitinkamu Savivaldybės tarybos sprendimu.

21.       Savivaldybės tarybos sprendimu Rinkliavos dydis gali būti indeksuotas kartą per metus, taikant metinį vartojimo kainų indeksą, jei jis didesnis kaip 1,1.

22.       Vidutinės MKA susikaupimo normos ir Rinkliavos dedamųjų dydžiai yra nurodyti Nuostatų 3 priede.

23.       Pastovioji Rinkliavos dedamoji taikoma apskaičiuojant Rinkliavą visiems atliekų turėtojams pagal bendrą apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto plotą.

24.       Kintamoji Rinkliavos dedamoji taikoma apskaičiuojant Rinkliavą visiems atliekų turėtojams atsižvelgiant į jų valdomų nekilnojamojo turto objektų kategorijas ir bendrą apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto plotą, išskyrus tuos atliekų turėtojus, kurie deklaruoja, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslauga jiems nereikalinga, nes apmokestinamas nekilnojamasis turtas nenaudojamas ir tai įrodo pateikdami:

24.1.    nustatytos formos prašymą;

24.2.    elektros tiekėjo išduotą pažymą apie per metus sunaudotą elektros energiją, jeigu vanduo tiekiamas iš centralizuotų vandens tiekimo tinklų (viešojo vandens tiekėjo) (sunaudota elektros energija neturi viršyti 10 kWh);

24.3.    vandens tiekėjo pažymą apie per metus sunaudotą vandens kiekį (jei yra miesto vandentiekis, sunaudotas vandens kiekis neturi viršyti 1 m3);

24.4.    kitus dokumentus, pagrindžiančius paslaugos teikimo poreikio nebuvimą / nekilnojamojo turto nenaudojimo faktą.

25.       Duomenų apie komunalinių atliekų rūšiavimą apskaitą Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka vykdo VASA.

26.       Rinkliavą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus dydžius, vadovaudamasi Nuostatais, apskaičiuoja VASA. Apskaičiuotą Rinkliavą VASA nurodo Rinkliavos mokėjimo pranešime, siunčiamame kiekvienam Rinkliavos mokėtojui.

27.       Mokėjimo pranešimai siunčiami Rinkliavos mokėtojams pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje nurodytą apmokestinamo nekilnojamojo turto objektų adresus.

28.       Tais atvejais, kai tam pačiam atliekų turėtojui priskaičiuota Rinkliava už daugiau negu vieną apmokestinamą nekilnojamojo turto objektą, jam siunčiamas vienas mokėjimo pranešimas jo deklaruotos nuolatinės gyvenamosios vietos adresu, kai Rinkliavos mokėtojas yra fizinis asmuo, arba buveinės registracijos adresu, kai Rinkliavos mokėtojas yra juridinis asmuo, o esant Rinkliavos mokėtojo rašytiniam prašymui toks mokėjimo pranešimas gali būti siunčiamas kitu faktiniu (nuolatinės gyvenamosios ar veiklos) vietos adresu.

29.       Tais atvejais, kai apmokestinamo nekilnojamojo turto objektas neturi adreso (pašto dėžutės), arba Rinkliavos mokėtojo rašytiniu prašymu mokėjimo pranešimas siunčiamas pagal Rinkliavos mokėtojo deklaruotą ar jo pageidavimu nuolatinę gyvenamąją vietą.

30.       Mokėtinas Rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai Rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 Eur. Kai Rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 Eur, jis nustatomas eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

31.       Rinkliava gali būti sumokama vienu iš Rinkliavos mokėjimo pranešime nurodytų būdų.

32.       Už Rinkliavos priėmimo paslaugą moka Rinkliavos mokėtojas pagal įmokas priimančių subjektų nustatytus įkainius.

33.       Rinkliavos tarifus tvirtina Savivaldybės taryba.

34.       Ateinančio mokestinio laikotarpio Rinkliavos dydžiai patvirtinami ir paskelbiami VASA bei Savivaldybės interneto tinklalapiuose iki einamųjų metų pabaigos. Tais atvejais, kai iki pirmiau nurodytos datos nėra patvirtinamas Rinkliavos dydis, taikomas ateinančiam mokestiniam laikotarpiui, galioja praėjusį mokestinį laikotarpį galiojęs Rinkliavos dydis.

35.       Rinkliava apskaičiuojama kiekvienam apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto bendraturčiui proporcingai jo valdomai tokio nekilnojamojo turto objekto daliai.

 

IV.       RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

36.       Rinkliava skaičiuojama nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kai atliekų turėtojas tapo apmokestinamajai nekilnojamojo turto objektų kategorijai priskirto nekilnojamojo turto objekto savininku ir neskaičiuojama nuo to mėnesio, per kurį atliekų turėtojas neteko nuosavybės teisės į minėtą turtą.

37.       Mokestinė prievolė nurodoma Rinkliavos mokėtojui iki kiekvienų mokestinio laikotarpio metų kovo 31 d. siunčiamame mokėjimo pranešime, kuriame nurodomos apskaičiuotos mokėtinos sumos už visą mokestinį laikotarpį ir kiekvieną ketvirtį. Mokėjimo pranešimo formą, įteikimo Rinkliavos mokėtojams būdus ir tvarką, galimus Rinkliavos mokėjimo būdus nustato Savivaldybės administracijos direktorius.

38.       Rinkliava turi būti sumokama vienu iš mokėjimo pranešime nurodytų būdų ir iki jame nustatyto termino pabaigos, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo mokėjimo pranešimo datos.

39.       Mokėjimo pranešime nurodyta Rinkliava mokama Rinkliavos mokėtojo pasirinkimu už mokėjimo pranešime nurodytus laikotarpius (už ketvirtį ar visą mokestinį laikotarpį) pasirinktinai. Tuo atveju, kai mokama už visą mokestinį laikotarpį, mokėjimas turi būti atliktas iki mokestinio laikotarpio pirmojo ketvirčio pabaigos.

40.       Pasikeitus apmokestinamojo nekilnojamojo turto objekto plotui ar kitiems duomenims, turintiems įtakos Rinkliavos dydžiui, mokestinės prievolės dydis perskaičiuojamas, ir apskaičiuotas dydis taikomas nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, per kurį pasikeitė pirmiau paminėti duomenys, ir Rinkliavos mokėtojas pateikia tokius pasikeitimus patvirtinančius dokumentus (Nekilnojamojo turto registro išrašus ar kitus dokumentus, patvirtinančius Rinkliavos dydžiui įtaką turinčių aplinkybių atsiradimą). Skirtumas susidaręs dėl Rinkliavos perskaičiavimo turi būti sumokėtas / grąžintas per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo / Rinkliavos mokėtojo prašymo pateikimo VASA dienos, o esant Rinkliavos permokai permokos dydis, negavus Rinkliavos mokėtojo prašymo VASA grąžinti permoką po jo informavimo apie permokos susidarymą, įskaitomas į ateinantį mokestinį laikotarpį.

41.       Nustačius, kad Rinkliavos mokėtojas pateikė neteisingus duomenis Rinkliavai apskaičiuoti ir dėl to jam Rinkliava nebuvo skaičiuojama arba buvo priskaičiuota mažesnė, nei numato Nuostatai, perskaičiuojamas mokėtinas Rinkliavos dydis nuo to laiko, nuo kurio Rinkliava buvo skaičiuojama remiantis neteisingais duomenimis, o susidaręs neteisingai skaičiuotos Rinkliavos skirtumas pridedamas prie artimiausiam ketvirčiui paskaičiuotos mokėtinos sumos.

42.       Rinkliavos dydžio perskaičiavimas, nurodytas 41 punkte, taikomas už 5 (penkis) praėjusius mokestinius laikotarpius.

 

V.        RINKLIAVOS SURINKIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

43.       Rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolierius.

44.       Nesumokėta Rinkliava išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant galimybę vykdyti neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių ir antstolių paslaugomis.

45.       Rinkliavos išieškojimo senaties terminas yra 10 metų.

 

VI.       BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46.       Asmenys, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis Rinkliavai apskaičiuoti, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

47.       Rinkliavos lėšos naudojamos apmokėti išimtinai Savivaldybės organizuojamos atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas.

48.       Skundus dėl VASA priimtų sprendimų ir (ar) Nuostatų pažeidimų nagrinėja Savivaldybės administracija.

49.       Nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę organizuoja Savivaldybės administracija.

_____________________________


 

Vilniaus miesto savivaldybės

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

1 priedas

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOS

 

Eil. nr.

Kategorijos pavadinimas

Kategorijos apibūdinimas

1.

Gyvenamoji – daugiabučiai pastatai su įrengta šachtine komunalinių atliekų šalinimo sistema

Daugiabučiai gyvenamieji namai − 3 ir daugiau būstų namai, kuriuose įrengta šachtinė komunalinių atliekų šalinimo sistema.

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (butai, bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai, nakvynės namai, socialinis būstas ir kiti panašios paskirties objektai).

2.

Gyvenamoji – daugiabučiai pastatai be įrengtos šachtinės komunalinių atliekų šalinimo sistemos

Daugiabučiai gyvenamieji namai − 3 ir daugiau būstų namai, kuriuose nėra įrengtos šachtinės komunalinių atliekų šalinimo sistemos.

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (butai, bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai, nakvynės namai, socialinis būstas ir kiti panašios paskirties objektai).

3.

Gyvenamoji – individualūs namai

Individualūs gyvenamieji namai – 1 arba 2 būstų namai ir sodo namai, kuriuose yra deklaruotų gyventojų.

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai šeimai.

4.

Viešbučių

Naudojami trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai, kaimo turizmo sodybos ir panašiai).

5.

Administracinė

Naudojami administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai arba kitos paskirties pastatų dalis, naudojama administracinei veiklai, ir kiti panašios paskirties objektai).

6.

Prekybos

Naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės (išskyrus prekybos patalpas, esančias degalinių teritorijose), knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai, turgavietės ir kiti laikini statiniai ar prekybos vietos (kioskai, palapinės ir kiti panašios paskirties objektai).

7.

Paslaugų

Naudojami paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties objektai).

8.

Maitinimo

Naudojami žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, įskaitant lauko kavines, barai ir kiti panašios paskirties objektai).

9.

Garažų

Naudojami transporto priemonėms laikyti ir remontuoti (automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir kiti panašios paskirties objektai, išskyrus garažus lengviesiems automobiliams, esančius namų valdoje).

10.

Gamybos ir pramonės, transporto, sandėliavimo

Naudojami:

- gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti panašios paskirties objektai);

- transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties objektai);

- sandėliuoti arba ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti).

11.

Mokslo, kultūros ir švietimo, sporto, poilsio 

Naudojami:

- švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinių tyrimų įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai, kiti panašios paskirties objektai);

- kultūros tikslams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai, kiti panašios paskirties objektai);

- sportui (sporto halės, salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtų klubai, šaudyklos, stadionai, maniežai, aikštynai, laikinos sporto aikštelės ir kiti panašios paskirties objektai);

- poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, jaunimo nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai, poilsio stovyklos (stovyklavietės), poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos aikštelės, kiti turizmo objektai ir kiti panašios paskirties objektai).

12.

Gydymo

Naudojami gydymo tikslams, kuriuose teikiama medicinos pagalba ir sveikatos priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, sveikatos priežiūros įstaigų slaugos namai ir kiti panašios paskirties objektai) ar gyvūnams (veterinarijos gydyklos, gyvūnų globos namai ir kiti panašios paskirties objektai).

13.

Prekybinės paskirties patalpų, esančių degalinių teritorijose

Naudojami didmeninei ir (ar) mažmeninei prekybai naftos produktais ir kitomis prekėmis (parduotuvės–operatorinės).

14.

Į sodininkų bendrijų teritoriją patenkantys žemės sklypai

Priskiriami mėgėjų sodo teritorijos žemės sklypai, skirti mėgėjų sodininkystei, vieno buto gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais, kitos (sodų) paskirties pastatams.

15.

Kita (religinė, specialioji ir kitos paskirties objektai)

Naudojami:

- religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros, parapijų namai ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai);

- specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti panašios paskirties objektai);

- kitai paskirčiai (lošimų namų pastatai) ir kiti savarankiški objektai, kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai.

_________________________


 

Vilniaus miesto savivaldybės

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

2 priedas

 

BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ DETALIZAVIMAS, IŠSKIRIANT PASTOVIĄSIAS IR KINTAMĄSIAS SĄNAUDAS*

 

Nr.

Sąnaudų sąrašas

Sąnaudos Eur/tona

Pastoviosios

Kintamosios

Iš viso:

1.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo kaina

9,35

24,05

33,40

2.

MBA kaina

12,26

41,28

53,54

3.

Į MBA patekusių antrinių žaliavų atskirimo nuo MKA sąnaudos

4.

DGA aikštelių eksploatavimo sąnaudos

2,36

0,60

2,96

5.

DGA, pavojingų, tekstilės ir kt. atliekų surinkimas

6.

Biologiškai skaidžių atliekų (įskaitant maisto atliekas) surinkimo ir tvarkymo sąnaudos

7.

Kompostavimo aikštelės eksploatacijos sąnaudos

8.

Visuomenės švietimas

0,07

0,00

0,07

9.

Netinkamų eksploatuoti sąvartynų priežiūra

3,00

0,00

3,00

10.

KA tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo sąnaudos

9,59

0,00

9,59

11.

KA tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos

4,55

0,00

4,55

Iš viso (be VASA veiklos sąnaudų):

41,18

65,93

107,11

VASA veiklos sąnaudos (iki 10 proc. visų sąnaudų):

10,71

0,00

10,71

IŠ VISO (su VASA veiklos sąnaudomis):

51,89

65,93

117,82

Sąnaudų dalis proc.:

44,0

56,0

100,0

 

* − Būtinųjų sąnaudų, taikomų apskaičiuojant rinkliavą už 2017 metų mokestinį laikotarpį, apskaičiavimas yra prognozinio pobūdžio, padarytas išanalizavus šiuo metu veikiančių komunalinių atliekų vežėjų ir kitų atliekų tvarkymo sistemos dalyvių duomenis. Antraisiais ir kiekvienais paskesniais rinkliavos galiojimo metais patvirtinti būtinųjų sąnaudų dydžiai peržiūrimi ir, esant pagrindui, perskaičiuojami atsižvelgiant į iš atliekų tvarkymo sistemos dalyvių gautus aktualius (faktinius) duomenis apie praėjusį (prieš šiuos metus buvusį) mokestinį laikotarpį.

____________________________


Vilniaus miesto savivaldybės

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

3 priedas

 

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMOS IR RINKLIAVOS DYDŽIAI PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJAS*

 

 

Eil. nr.

Kategorijos pavadinimas

Vidutinė MKA susikaupimo norma

kg/kv. m

Metinė rinkliavos pastovioji dalis

Eur/kv. m

Metinė rinkliavos kintamoji

dalis

Eur/kv. m

1.

Gyvenamoji – daugiabučiai pastatai su įrengta šachtine komunalinių atliekų šalinimo sistema

9,4

0,2907

0,6226

2.

Gyvenamoji – daugiabučiai pastatai be įrengtos šachtinės komunalinių atliekų šalinimo sistemos

7,2

0,4769

3.

Gyvenamoji – individualūs namai

3,7

0,2451

4.

Viešbučių

5,6

0,3709

5.

Administracinė

5,1

0,3378

6.

Prekybos

9,1

0,6027

7.

Paslaugų

5,9

0,3908

8.

Maitinimo

15,9

1,0531

9.

Garažų

1,5

0,0994

10.

Gamybos ir pramonės, transporto, sandėliavimo

3,7

0,2451

11.

Mokslo, kultūros ir švietimo, sporto, poilsio 

2,9

0,1921

12.

Gydymo

5,4

0,3577

13.

Prekybinės paskirties patalpų, esančių degalinių teritorijose

92,0

6,0936

14.

Į sodininkų bendrijų teritoriją patenkantys žemės sklypai

2,0**

0,1325

15.

 

Kita (religinė, specialioji ir kitos paskirties objektai)

2,9

0,1921

 

* − Vidutinių MKA susikaupimo normų ir pastoviosios bei kintamosios dalių apskaičiavimas yra prognozinio pobūdžio, padarytas išanalizavus šiuo metu veikiančių komunalinių atliekų vežėjų ir kitų atliekų tvarkymo sistemos dalyvių duomenis. Šie dydžiai taikomi apskaičiuojant rinkliavą pirmaisiais jos taikymo metais. Antraisiais ir kiekvienais paskesniais rinkliavos galiojimo metais patvirtinti dydžiai peržiūrimi ir, esant pagrindui, perskaičiuojami atsižvelgiant į iš atliekų tvarkymo sistemos dalyvių gautus aktualius (faktinius) duomenis apie praėjusį (prieš šiuos metus buvusį) mokestinį laikotarpį.

** – Šiai kategorijai vidutinė mišrių komunalinių atliekų susikaupimo norma nustatyta už 10 kv. m.

 

___________________________