LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS MIŠKŲ ŪKIO SEKTORIAUS PLĖTROS 2012–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2015–2017 METŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 9 d. Nr. D1-209

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 569 „Dėl Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, 9 punktu,

tvirtinu Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2015–2017 metų planą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministerijos

2015-03-04 raštu Nr. 2D-978(12.149)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2015 m. kovo 9 d.

įsakymu Nr. D1-209

 

NACIONALINĖS MIŠKŲ ŪKIO SEKTORIAUS PLĖTROS 2012–2020 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2015–2017 METŲ PLANAS

Eil. Nr.

Priemonė

Įvykdymo laikotarpis

Atsakingi vykdytojai

Finansavimo šaltiniai

Tikslas: išsaugoti ir gausinti Lietuvos miškus ir jų išteklius

1.

Įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje numatytas ES finansinės paramos naujų miškų įveisimui priemones, sudarant galimybę paramos gavėjams įveisti ne mažiau kaip po 2500 ha naujų miškų kasmet

2015–2017

Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba

Lietuvos kaimo plėtros programos lėšos

2.

Kasmet VĮ miškų urėdijoms perduoti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintuose žemės valdos projektuose suprojektuotus valstybinės žemės sklypus miškui įveisti

2015–2017

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Aplinkos ministerija,

VĮ miškų urėdijos

VĮ miškų urėdijų lėšos,

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos (toliau – BMŪRFP) lėšos

3.

Kasmet VĮ miškų urėdijose įveisti ne mažiau kaip 500 ha naujų miškų, įskaitant kompensavimui už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis skirtus miškus

2015–2017

VĮ miškų urėdijos, Generalinė miškų, Aplinkos ministerija

VĮ miškų urėdijų lėšos, BMŪRFP lėšos

4.

Organizuoti informavimą žemės savininkų, kurių žemėse naujai inventorizuoti medžių savaiminukai įtraukiami į apskaitą kaip miškas arba kaip apauganti mišku žemė

2015–2017

Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba

BMŪRFP lėšos

5.

Integruoti plantacinius miškus į miškų funkcinę klasifikaciją, aktualizuoti jų veisimo, auginimo ir kirtimo reglamentavimą

2015–2016

Aplinkos ministerija

BMŪRFP lėšos

6.

Organizuoti eksperimentinio valstybinio miško medelyno sodmenims su uždara šaknų sistema auginti įkūrimo kompleksinio projekto įgyvendinimą

2015–2016

Aplinkos ministerija, Generalinė miškų urėdija, Dubravos eksperimentinė mokomoji miškų urėdija

BMŪRFP lėšos, VĮ miškų urėdijų lėšos

7.

Veisti miško sėklines plantacijas, didinti sėklų iš miško sėklinių plantacijų ruošos apimtis ir iš jų išauginamų miško sodmenų kiekį 2 %

2015–2017

Valstybinė miškų tarnyba, Generalinė miškų urėdija, VĮ miškų urėdijos

BMŪRFP lėšos, VĮ miškų urėdijų lėšos

8.

Vykdyti ąžuolynų atkūrimą ir įveisimą valstybiniuose miškuose remiantis patikslintomis ąžuolynų atkūrimo ir įveisimo apimtimis pagal VĮ miškų urėdijų teritorijas

2015–2017

Generalinė miškų urėdija,

Valstybinė miškų tarnyba, Aplinkos ministerija

BMŪRFP lėšos

9.

Sukurti teisinio reguliavimo ir finansinio skatinimo priemones ąžuolynų gausinimui privačiuose miškuose

2015

Aplinkos ministerija

BMŪRFP lėšos

10.

Patvirtinti metines miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros priemones ir jas įgyvendinti

2015–2017

Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba, Generalinė miškų urėdija, VĮ miškų urėdijos

BMŪRFP lėšos,

VĮ miškų urėdijų lėšos

11.

Organizuoti visuomenės informavimą miško gaisrų prevencijos ir sanitarinės miško apsaugos klausimais

2015–2017

Aplinkos ministerija, Generalinė miškų urėdija, VĮ miškų urėdijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

BMŪRFP lėšos, VĮ miškų urėdijų lėšos

12.

Organizuoti miškininkų specialistų kvalifikacijos kėlimo kursus miško genetikos, selekcijos, sėklininkystės, sodmenų išauginimo bei atkūrimo klausimais, miško sanitarinės apsaugos klausimais

2015–2017

Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba, Generalinė miškų urėdija

BMŪRFP lėšos, VĮ miškų urėdijų lėšos

13.

Įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje numatytas ES finansinės paramos priemones gaisrų ir kitų stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimui

2015–2017

Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba, Generalinė miškų urėdija, VĮ miškų urėdijos

Lietuvos kaimo plėtros programos lėšos

Tikslas: užtikrinti racionalų Lietuvos miškų išteklių naudojimą ir didinti medynų produktyvumą

14.

Organizuoti valstybinių miško sklypų, rezervuotų, bet nepanaudotų nuosavybės teisių atkūrimui, kurie yra įsiterpę arba besiribojantys su valstybinės reikšmės miškais, arba kurie yra 10 ha ir didesni ir turi privažiavimą, suformavimą žemės reformos žemėtvarkos projektuose, priskyrimą valstybinės reikšmės miškų plotams ir perdavimą patikėjimo teise valdyti valstybės įmonėms miškų urėdijoms

2015–2017

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerija, VĮ miškų urėdijos

Valstybės biudžeto lėšos, VĮ miškų urėdijų lėšos

15.

Atnaujinti ir įgyvendinti valstybiniuose III–IV grupių miškuose esančių perbrendusių medynų sumažinimo priemonių planą

2015–2017

Generalinė miškų urėdija, VĮ miškų urėdijos

VĮ miškų urėdijų lėšos

16.

Įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje numatytas ES finansinės paramos jaunuolynų ugdymui valstybiniuose ir privačiuose miškuose priemones

2015–2017

Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Aplinkos ministerija, Generalinė miškų urėdija, VĮ miškų urėdijos

Lietuvos kaimo plėtros programos lėšos

17.

Įdiegti papildomas teisinio reguliavimo ir organizacines priemones medienos biokuro mobilizavimui iš privačių ir valstybinių miškų

2015–2017

Aplinkos ministerija

BMŪRFP lėšos

18.

Atnaujinti miško kelių įrengimo, rekonstrukcijos, priežiūros ir taisymo (remonto) teisinį reglamentavimą

2015–2016

Aplinkos ministerija, Generalinė miškų urėdija

BMŪRFP lėšos

19.

Organizuoti miško kelių inventorizacijos atlikimą pagal atnaujintą miško kelių įrengimo, rekonstrukcijos, priežiūros ir taisymo (remonto) teisinį reguliavimą

2016–2017

Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba, Generalinė miškų urėdija

BMŪRFP lėšos

20.

Plėtoti miškų georeferencinio pagrindo tinklą VĮ miškų urėdijų administruojamų teritorijų miškuose

2015–2017

Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba, Generalinė miškų urėdija, VĮ miškų urėdijos

BMŪRFP lėšos, VĮ miškų urėdijų lėšos

21.

Parengti nepertraukiamos miškotvarkos koncepciją, apimančią sklypinės miškų inventorizacijos metodų įvertinimą, pokyčių tarpinventorizaciniame laikotarpyje registravimą, duomenų atnaujinimą ir tikslinimą

2015

Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba

BMŪRFP lėšos

22.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro plėtros projektą

2015–2017

Valstybinė miškų tarnyba

BMŪRFP lėšos

Tikslas: didinti miškų ūkio ekonominį efektyvumą ir konkurencingumą

23.

Įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje numatytas ES finansinės paramos priemones investicijoms į miškų ūkio technologijas, taip pat priemones miško savininkų kooperacijai ir kitokiam bendradarbiavimui skatinti

2015–2017

Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Aplinkos ministerija

Lietuvos kaimo plėtros programos lėšos

24.

Peržiūrėti su miškų ūkiu susijusių mokesčių sistemą ūkio subjektų konkurencingumo kontekste ir parengti pasiūlymus dėl šios sistemos tobulinimo

2015

Aplinkos ministerija, Finansų ministerija

Valstybės biudžeto lėšos

25.

Parengti ir įgyvendinti priemones dėl miškų ūkio subjektų administracinės naštos mažinimo

2016–2017

Aplinkos ministerija

BMŪRFP lėšos

26.

Atlikti baltalksnynų, drebulynų ir kitų panašių medynų naudojimo biokuro gamybai ekonominės naudos įvertinimą

2015

Aplinkos ministerija

BMŪRFP lėšos

27.

Organizuoti miško savininkų informavimo kampaniją, atskleidžiant baltalksnynų ir kitų panašių medynų naudojimo biokuro gamybai ekonominę naudą

2015-2016

Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba

BMŪRFP lėšos

28.

Organizuoti miško savininkų konsultavimą/informavimą žiniasklaidos priemonėse

2015–2017

Aplinkos ministerija

BMŪRFP lėšos

29.

Organizuoti miško savininkų mokymo kursus (40 val. trukmės) kiekvienos apskrities teritorijoje 3 skirtingose savivaldybėse

2015–2017

Aplinkos ministerija

BMŪRFP lėšos

30.

Organizuoti miškininkų specialistų kvalifikacijos kėlimo kursus miško naudojimo klausimais

2015–2017

Valstybinė miškų tarnyba, Generalinė miškų urėdija, VĮ miškų urėdijos

BMŪRFP lėšos, VĮ miškų urėdijų lėšos

31.

Įteisinti medkirtėmis atliekamus apvaliosios medienos matavimus ir tūrio nustatymą

2015

Aplinkos ministerija

BMŪRFP lėšos

Tikslas: Išsaugoti ir didinti miško ekosistemų tvarumą atsižvelgiant į jų ekologinį ir socialinį vaidmenį, klimato kaitos įtaką

32.

Padidinti neplynų pagrindinių miško kirtimų ploto dalį lyginant su visu pagrindinių miško kirtimų plotu valstybiniuose miškuose

2015–2017

Generalinė miškų urėdija, VĮ miškų urėdijos, Valstybinė miškų tarnyba

VĮ miškų urėdijų lėšos

33.

Sumažinti miško sanitarinės apsaugos cheminių priemonių nuo ligų, kenkėjų ir nepageidaujamos augalijos panaudojimo VĮ miškų urėdijose apimtis

2015–2017

Generalinė miškų urėdija, VĮ miškų urėdijos, Valstybinė miškų tarnyba

VĮ miškų urėdijų lėšos, BMŪRFP lėšos

34.

Organizuoti miškų ūkyje naudotinų naujų augalų apsaugos priemonių biologinio efektyvumo priešregistracinius bandymus

2015–2017

Aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba

BMŪRFP lėšos

35.

Įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje numatytas ES finansinės paramos priemones miško ekosistemų atsparumui ir miškų aplinkosauginei vertei didinti

2015–2017

Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Aplinkos ministerija

Lietuvos kaimo plėtros programos lėšos

36.

Sukurti naujus rekreacinės infrastruktūros objektus miškuose

2015–2017

VĮ miškų urėdijos, ES parama besinaudojantys privačių miškų savininkai

Lietuvos kaimo plėtros programos lėšos, VĮ miškų urėdijų, privačių miškų savininkų lėšos

37.

Prižiūrėti, tvarkyti ir atnaujinti esamus rekreacinės infrastruktūros objektus miškuose

2015–2017

Generalinė miškų urėdija,

VĮ miškų urėdijos

 

VĮ miškų urėdijų, savivaldybių, privačių miškų savininkų lėšos

38.

Organizuoti miškininkų specialistų kvalifikacijos kėlimo kursus miško ekosistemų ekologinio ir kraštovaizdžio stabilumo, biologinės įvairovės apsaugos bei miško rekreacijos klausimais

2015–2017

Valstybinė miškų tarnyba, Generalinė miškų urėdija, VĮ miškų urėdijos

BMŪRFP lėšos, VĮ miškų urėdijų lėšos