Nacionalinės žemės tarnybos

PRIE žemės ūkio ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPų PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI Jais PATIKĖJIMO TEISE Vilniaus rajono SAVIVALDYBEI

 

2022 m. kovo 9 d. Nr. 1P-79-(1.3 E.)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto
f papunkčiu, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T3-259 „Dėl prašymo perduoti Vilniaus rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“:

1. Perduodu Vilniaus rajono savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus:

1.1. 0,1410 ha valstybinės kitos paskirties žemės sklypą (kadastro Nr. 4160/0100:852, unikalus Nr. 4400-4117-0627; naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos), esantį Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 21A, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise – ūkinei komercinei veiklai (prekyvietei ir prekybos / paslaugų paskirties statiniams įrengti ir eksploatuoti);

1.2. 0,0584 ha valstybinės kitos paskirties žemės sklypą (kadastro Nr. 4160/0100:895, unikalus Nr. 4400-5032-1321; naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos), esantį Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 25, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise – ūkinei komercinei veiklai (prekyvietei ir prekybos / paslaugų paskirties statiniams įrengti ir eksploatuoti).

2. Įgalioju Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėją pasirašyti Vilniaus rajono savivaldybės parengtą valstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktą.

3. P a v e d u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui prižiūrėti, kad Vilniaus rajono savivaldybė tinkamai vykdytų šio įsakymo nuostatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                               Saulius Mocevičius