LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, IŠSKYRUS ASMENIS, KURIEMS TAIKOMAS UŽIMTUMO RĖMIMO ĮSTATYMAS, NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS AR VIDAUS TARNYBOS STATUTO PATVIRTINIMO ĮSTATYMAS, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 2017 METŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 19 d. Nr. V-379

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u Asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Užimtumo rėmimo įstatymas, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas ar Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas  2017 metų planą (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                    Jurgita Petrauskienė