LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2022 M. RUGPJŪČIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 1-250 „DĖL 2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-05-01 „ĮGYVENDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ DIDINANČIAS PRIEMONES VIEŠUOSIUOSE CENTRINĖS VALDŽIOS PASTATUOSE, INDIVIDUALIUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE IR ĮMONĖSE“ APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 27 d. Nr. 1-478

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1-250 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ aprašo patvirtinimo“, ir papildau 1 priedu (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                        Dainius Kreivys  

 

 

 


 

2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ aprašo

1 priedas

 

 

PRIEMONĖS „CENTRINĖS VALDŽIOS VIEŠŲJŲ PASTATŲ ATNAUJINIMAS DIDINANT ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Modernizavimo fondo lėšomis finansuojamos priemonės „Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Modernizavimo fondo lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška), iš Modernizavimo fondo lėšų bendrai finansuojamų projektų vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką, finansavimo skyrimą ir pagal Aprašą finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Centrinės valdžios viešieji pastatai – Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų, kurių bendras plotas yra 250 kv. metrų ar didesnis sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1-7 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų, kurių bendras plotas yra 250 kv. metrų ar didesnis, sąrašo patvirtinimo“ esantys pastatai.

2.2. Grąžinamoji subsidija – projektui skiriamos finansavimo lėšos, kurias visas arba jų dalį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros su Apraše nustatytus reikalavimus pareiškėjams atitinkančiu juridiniu asmeniu arba jo įgaliotu asmeniu sudaromoje sutartyje dėl subsidijos suteikimo projektui įgyvendinti nustatytomis sąlygomis projekto vykdytojas privalo grąžinti.

2.3. Grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo grafikas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros nustatytos formos dokumentas, tvirtinamas kartu su galutiniu mokėjimo prašymu, kuriame individualiai nustatomas grąžintinų lėšų dydis ir jų grąžinimo terminai kiekvienam projektui.

2.4. Negrąžinama projekto finansavimo dalis – projektui skiriamų finansavimo lėšų dalis, apskaičiuojama iš bendro projekto biudžeto atėmus projektui skiriamas finansavimo lėšas, kurias visas arba jų dalį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros su Apraše nustatytus reikalavimus pareiškėjams atitinkančiu juridiniu asmeniu arba jo įgaliotu asmeniu sudaromoje sutartyje dėl subsidijos suteikimo projektui įgyvendinti nustatytomis sąlygomis projekto vykdytojas privalo grąžinti.

2.5. Paramos gavėjas paraišką finansuoti iš Modernizavimo fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą pagal Aprašą pateikęs juridinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo, atitinkantis Apraše nustatytus reikalavimus pareiškėjams, su kuriuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra sudarė sutartį dėl subsidijos projektui įgyvendinti suteikimo.

2.6. Pareiškėjas – juridinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo, atitinkantis Apraše nustatytus reikalavimus pareiškėjams, kuris pateikė paraišką finansuoti iš Modernizavimo fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą pagal Aprašą.

2.7. Projektas – pagal priemonę „Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą“ finansuojamas ir pagal Aprašą įgyvendinamas vieno pastato arba tarpusavyje susijusių pastatų grupės, nurodytos energijos vartojimo audito ataskaitoje, atnaujinimo projektas, kuriuo pasiekiama ne žemesnė kaip B pastato energinio naudingumo klasė.

2.8. Projekto sutartis – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros su Apraše nustatytus reikalavimus pareiškėjams atitinkančiu juridiniu asmeniu arba jo įgaliotu asmeniu sudaroma sutartis dėl finansavimo suteikimo projektui įgyvendinti, kurioje numatomi pareiškėjo įsipareigojimai, projekto vertė, maksimali subsidijos suma, planuojami rodikliai, projekto lėšų panaudojimo, projekto vykdymo ir atsiskaitymo tvarka.

2.9. Stacionari socialinių paslaugų įstaiga – Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ 17.1 papunktyje nustatyta socialinės globos įstaiga.

3. Įgyvendindamos priemonę „Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą“ (toliau – Investicinė priemonė):

3.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija planuoja lėšų poreikį veiklai įgyvendinti, rengia finansavimo skyrimo tvarką ir nustato finansavimo išmokėjimo bei grąžinamosios subsidijos grąžinimo sąlygas;

3.2. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) administruoja paramos gavėjams skirtą finansavimą, savo interneto svetainėje skelbia kvietimus teikti paraiškas, jas vertina, vykdo finansavimo gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą.

4. Pagal Investicinę priemonę teikiamo finansavimo forma – grąžinamoji subsidija.

5. Projektų atranka pagal Investicinę priemonę atliekama tęstinės projektų atrankos būdu.

6. Pagal Aprašą vykdomiems projektams įgyvendinti iš viso numatoma skirti iki 40 000 000 (keturiasdešimt milijonų) eurų Modernizavimo fondo lėšų.

7. Investicinės priemonės tikslai:

7.1. atnaujinti iki 115 900 m2 centrinės valdžios viešųjų pastatų ploto, siekiant juose pasiekti ne žemesnę kaip B energinio naudingumo klasę arba aukštesnę energinio naudingumo klasę;

7.2. sumažinti (nuo 2028 metų) metinį pirminės energijos suvartojimą iki 7,6 GWh bei metines šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas iki 764,9 tCO2 ekvivalentu.

8. Pagal Aprašą remiama ši veikla – centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas ir jų inžinerinių sistemų fizinių ir energinių savybių pagerinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir įrengiant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) technologijas.

9. Kvietimą teikti paraiškas projektams finansuoti įgyvendinant Aprašo 8 punkte nurodytą remiamą veiklą numatoma paskelbti 2022 m. IV ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

10. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai – centrinės valdžios viešuosius pastatus patikėjimo, panaudos arba nuosavybės teise valdantys:

10.1. biudžetinės įstaigos;

10.2. Valstybės įmonė Turto bankas;

10.3. viešosios įstaigos, kurių savininkė yra valstybė (arba kai valstybė turi ne mažiau kaip 50 procentų  balsų visuotiniame dalininkų susirinkime) ir kurioms Lietuvos Respublikos teisės aktai nesuteikia teisės imti paskolų. Į šią pareiškėjų kategoriją nepatenka viešosios įstaigos, kurios turi teisę imti paskolas, tačiau kurioms kredito įstaigos ar finansų įmonės nesuteikė arba nesuteiktų paskolų dėl jų finansinės būklės, patikimumo arba kitų priežasčių, taip pat viešosios įstaigos, kurios neturi teisės imti paskolų vien tik dėl to, kad tokia nuostata yra įtraukta į jų įstatus.

11. Stacionarios socialinių paslaugų įstaigos negali būti pareiškėjais ir negali gauti finansavimo pagal Investicinę priemonę.

12. Partneriai pagal šį Aprašą negalimi.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

13. Pagal Aprašą finansuojami projektai turi prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų, nustatytų Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane ir Lietuvos ilgalaikėje renovacijos strategijoje. Įgyvendinant pagal Aprašą finansuojamą projektą privaloma:

13.1. mažinti pirminės energijos suvartojimą;

13.2. mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas;

13.3. atnaujinti pastatą (pastatus) iki ne žemesnės kaip B energinio naudingumo klasės;

13.4. įdiegti AEI technologijas šilumos energijai gaminti prie efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemos neprijungtuose pastatuose, kuriuose iki projekto įgyvendinimo pradžios nėra įdiegtos AEI technologijos;

13.5. įdiegti AEI technologijas elektros energijai gaminti pastatuose, kuriuose iki projekto įgyvendinimo pradžios nėra įdiegtos AEI technologijos.

14. AEI naudojančių technologijų galia, kuri turi būti įdiegta įgyvendinant kiekvieną projektą, nustatoma pastato energijos vartojimo audito metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo reikalavimais ir atsižvelgiant į pastato energijos vartojimo poreikius. Jeigu pastato energijos vartojimo audito metu nustatoma, kad pastate (įskaitant jo išorę bei sklypą) nėra galimybių įrengti AEI technologijų, tenkinančių pastato energijos vartojimo poreikius, arba dėl teisės aktuose nustatytų apribojimų AEI technologijų, reikalingų elektros energijos gamybai, įrengti negalima, arba šių technologijų įrengimas techniškai ar ekonomiškai netikslingas, turi būti užtikrinta, kad elektros energijos vartojimo poreikis būtų tenkinamas iš AEI kitais pagrindais. Elektros energijos įsigijimas iš AEI kitais pagrindais gali būti neįtraukiamas į projekto apimtis, jeigu pareiškėjas pateikia dokumentus, įrodančius, kad jau naudoja AEI energiją arba ne projekto lėšomis pats vysto AEI parką, kurio įrengtoji galia atitinka projektu atnaujinamo pastato energijos vartojimo poreikius ir kuris planuojamas pradėti naudoti ne vėliau kaip iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

15. Pirminės energijos sąnaudos kiekviename pagal Aprašą atnaujinamame pastate turi būti sumažintos ne mažiau kaip 30 procentų. Pirminės energijos sąnaudų sumažėjimas (procentais) vertinamas lyginant sumines skaičiuojamąsias energijos sąnaudas arba bendras šildymo, vėsinimo, karšto vandens ruošimo sumines skaičiuojamąsias elektros energijos sąnaudas prieš pastato atnaujinimą pagal pateikiamą energinio naudingumo sertifikatą, išduotą ir registruotą Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registre, su bendromis šildymo, vėsinimo, karšto vandens ruošimo suminėmis skaičiuojamosiomis elektros energijos sąnaudomis, nurodytomis projektiniame energinio naudingumo sertifikate, pateiktame energijos vartojimo audito ataskaitoje, o po pastato atnaujinimo – nurodytomis energinio naudingumo sertifikate.

16. Pagal Aprašą teikiamų projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėlesnė, kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2023 m. birželio 1 d., bet ne ilgiau, negu pasibaigs Investicinei priemonei skirtų lėšų paskirstymas, o išlaidos paramos gavėjams gali būti apmokamos ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d.

17. Dėl objektyvių priežasčių, kurių paramos gavėjas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis, numatytas projekto sutartyje, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 2027 m. birželio 30 d.

18. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

19. Įgyvendinant pagal Aprašą finansuojamą projektą turi būti siekiama Investicinės priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

19.1. produkto stebėsenos rodiklio „Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas“, kodas RCR26;

19.2. produkto stebėsenos rodiklio „Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas“, kodas RCR29;

19.3. produkto stebėsenos rodiklio „Renovuotas pastato plotas“, kodas RCO19.

20. Projekto parengtumui taikomi reikalavimai:

20.1. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti atlikęs planuojamo atnaujinti pastato energijos vartojimo auditą, parengtą pagal Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 „Dėl Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) bei gavęs Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – LEA) išduotą teigiamą išvadą dėl atlikto audito atitikties Metodikos ir Aprašo reikalavimams. Pastato energijos vartojimo audito išvadoje turi būti nurodytos siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, numatyta pasiekti atnaujinto pastato energinio naudingumo klasė (ne žemesnė kaip B), sutaupytos energijos bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo kiekiai (ne mažiau kaip 30 proc.) ir investicijų poreikis, pagrįstas aktualiais paslaugų bei rangos darbų įkainiais ir skaičiavimais (jeigu neparengtas techninis projektas arba lokalinės sąmatos).

20.2. Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento Nr. 1408 /2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais arba 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje su visais pakeitimais nuostatomis, Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti gavęs raštišką pastate prekiaujančio ar paslaugas teikiančio ūkio subjekto (nuomininko, panaudos gavėjo ar kitais teisėtais pagrindais valdančio pastatą) sutikimą, kad jam būtų registruota de minimis pagalba. Ši nuostata taikoma, jeigu atnaujinamame pastate paslaugas teikia nuomininkas, panaudos gavėjas ar kitais teisėtais pagrindais valdantis pastatą ūkio subjektas ir jam gali būti teikiama de minimis pagalba. Atskiro raštiško pastate prekiaujančio ar paslaugas teikiančio ūkio subjekto (nuomininko, panaudos gavėjo ar kitais teisėtais pagrindais valdančio pastatą) sutikimo nereikia, jeigu toks sutikimas yra įtrauktas į Aprašo 20.5 papunktyje nurodytą visų pastato patalpų savininkų ar valdytojų rašytinį susitarimą dėl projekto vykdymo ir kito (-ų) savininko (-ų) ar valdytojo (-ų) lėšų prisidėjimo prie projekto, jo atnaujinamai pastato daliai.

20.3. Jeigu projektu atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas yra kultūros paveldo objektas arba jis patenka į paveldo vietovės teritoriją ar jos apsaugos zoną, pastato energijos efektyvumo didinimo priemonės ir lėšų poreikis jų įgyvendinimui energijos vartojimo audite turi būti numatyti atsižvelgiant į Kultūros vertybių registre nurodytas pastato vertingąsias savybes.

20.4. Iki paraiškos pateikimo turi būti parengtas pastato naudojimo planas visam projekto ataskaitiniam laikotarpiui, kaip numatyta Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa) 25 punkte.

20.5. Iki paraiškos pateikimo, esant daugiau nei vienam pastato savininkui ar valdytojui (patikėjimo teise valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam turtu), turi būti parengtas ir pasirašytas visų pastato patalpų savininkų ar valdytojų rašytinis susitarimas dėl projekto vykdymo. Tokiame susitarime turi būti numatytas grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo paskirstymas tarp pastato savininkų ar valdytojų, taip pat vienas iš patalpų savininkų ar valdytojų turi būti įgaliotas teikti paraišką ir pasirašyti projekto sutartį.

21. Daiktinės pareiškėjo teisės į statinį, kuriame įgyvendinant projektą, bus vykdomi atnaujinimo (modernizavimo) darbai, statinio patikėjimo, nuomos, panaudos sutartys, turi būti įregistruotos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka. Jei statinys yra naudojamas pagal panaudos, patikėjimo ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo, patikėtojo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas ir įsipareigojimą perimti pareiškėjo ar paramos gavėjo iš projekto sutarties kylančias teises ir pareigas arba perduoti tiesiogiai su projektu susijusį turtą kitam teisėtam turto valdytojui, perimančiam pareiškėjo ar paramos gavėjo teises ir pareigas, jeigu, pateikus paraišką, projekto įgyvendinimo metu ar poprojektiniu laikotarpiu (ne trumpiau kaip 10 metų) pasibaigtų arba nutrūktų teisiniai santykiai, kurių pagrindu pareiškėjas ar paramos gavėjas valdo tiesiogiai su projektu susijusį turtą.

22. Įgyvendinant projektą, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Atnaujinant pastatą, taikomi reikalavimai dėl pastato pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams pagal Statybos įstatymą ir normatyvinius statybos techninius dokumentus.

23. Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ir kitų požymių principams įgyvendinti.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

24. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

24.1. šildymo (vėsinimo) ir karšto vandens inžinerinių sistemų modernizavimo;

24.2. vėdinimo ir (ar) rekuperacijos sistemų modernizavimo ar įrengimo;

24.3. stogo šiltinimo (taip pat ir naujos stogo dangos įrengimo), perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimo;

24.4. išorinių pastato sienų ir cokolio šiltinimo, taip pat ir sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimo ir nuogrindos sutvarkymo;

24.5. perdangų, kurios ribojasi su išore, šiltinimo;

24.6. lauko ir tambūro durų keitimo, taip pat ir įėjimo laiptų remonto ir pritaikymo neįgaliųjų poreikiams;

24.7. langų keitimo į mažesnio šilumos pralaidumo langus;

24.8. rūsio perdangos ir (ar) grindų ant grunto šiltinimo, šildomo rūsio atitvarų šiltinimo;

24.9. apšvietimo sistemos modernizavimo;

24.10. atnaujintame pastate esančios katilinės modernizavimo;

24.11. energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginių diegimo;

24.12. centralizuotai pagamintos šilumos tiekimo pastatui tinklų ir įrenginių įrengimo;

24.13. bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (elektros, priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, drenažo, taip pat ir pastatui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimo ar keitimo;

24.14. konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą) keitimo;

24.15. bendrojo naudojimo laiptinių paprastojo remonto (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimo dažyti ir dažymo, laiptų, laiptų turėklų atnaujinimo ir dažymo);

24.16. projektavimo, ekspertizės, techninės priežiūros, pastatų energijos vartojimo audito ir kitų su pastatų renovacijos darbų atlikimu susijusių būtinų paslaugų;

24.17. konsultacijų rengiant individualius projektus, energijos vartojimo audito, viešųjų pirkimų ir parengtų projektų dokumentų (energijos vartojimo audito, projektinių pasiūlymų ir kt.) analizės paslaugų.

25. Aprašo 24 punkte nurodytų projekto išlaidų tinkamumui finansuoti taikomi šie apribojimai:

25.1. Aprašo 24.13–24.15 papunkčiuose nurodytos išlaidos (kartu paėmus) negali sudaryti daugiau kaip 20 procentų nuo visų projekto įgyvendinimo išlaidų, o Aprašo 24.16–24.17 papunkčiuose nurodytos išlaidos (kartu paėmus) negali sudaryti daugiau kaip 10 procentų nuo visų projekto įgyvendinimo išlaidų.

25.2. Paramos gavėjų, kuriems skirtas projekto finansavimas pagal Aprašą yra valstybės pagalba, projekto išlaidos parengiamosioms veikloms yra tinkamos tik jeigu jos patirtos ne anksčiau kaip 2022 m. kovo 24 d. (darbams – jeigu jos patirtos ne anksčiau kaip paraiškos pateikimo dieną) ir ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto sutarties pratęsimo atveju projekto išlaidos taip pat yra tinkamos finansuoti, jeigu jos patirtos per projekto sutarties pratęsimo laikotarpį.

25.3. Paramos gavėjų, kuriems skirtas projekto finansavimas pagal Aprašą nėra valstybės pagalba, projekto išlaidos yra tinkamos tik jeigu jos patirtos ne anksčiau kaip 2022 m. kovo 24 d. ir ne vėliau kaip 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto sutarties pratęsimo atveju projekto išlaidos taip pat yra tinkamos finansuoti, jeigu jos patirtos per projekto sutarties pratęsimo laikotarpį.

25.4. Projekto išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti jeigu Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas) jos įvardintos netinkamomis finansuoti išlaidomis.

26. Projekto išlaidos turi atitikti valstybės pagalbos (jai esant) ir de minimis pagalbos (jai esant) teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus, nurodytus 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais, Reglamente (ES) Nr. 1407/2013, Reglamente (ES) Nr. 1408/2013 ir Reglamente (ES) Nr. 717/2014. Aprašui nėra taikomas 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms.

27. Projekto negrąžinama finansavimo dalis sudaro nuo 60 iki 80 procentų. Ją, paramos gavėjui įgyvendinus projektą ir pateikus galutinį mokėjimo prašymą, Agentūra nustato kiekvienam projektui atskirai, atsižvelgdama į Aprašo 72 punkte nurodytus kriterijus.

28. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

29. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, finansuojama projekto vykdytojo nuosavomis arba (ir) skolintomis lėšomis, arba Aprašo 69 punkte nustatyta tvarka skiriamomis lėšomis.

30. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą bei reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms, nustatytus Aprašo 2426 punktuose. Projekto darbų įkainiai bei investicijų poreikis nustatomi pastato energijos vartojimo audito metu, vadovaujantis Statybos sektoriaus vystymo agentūros skelbiamomis rekomendacijomis, užtikrinančiomis STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ išdėstytų statybos kainos nustatymo principų praktinį įgyvendinimą ir skirtomis investicinio proceso dalyviams, arba rinkoje egzistuojančiomis darbų ar paslaugų kainomis, arba pareiškėjo turimais dokumentais, įrodančiais projekto biudžeto pagrįstumą (viešųjų pirkimų dokumentai, skaičiavimai, projektinės sąmatos, parengti pagal galiojančius paslaugų bei rangos darbų įkainius, arba ne mažiau kaip 3 tiekėjų komerciniai pasiūlymai, gauti pastato energinio audito ataskaitoje numatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms ir darbams).

31. Pagal Aprašą nėra finansuojami konkretūs pastatų atnaujinimo veiksmai (priemonės), kuriems skirta ir panaudota lėšų iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti, skyrus Modernizavimo fondo lėšas, jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

32. Visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai turi būti žalieji pirkimai, vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais. Pastato atnaujinimo darbų metu turi būti naudojamos naujos medžiagos ir montuojami nauji įrenginiai.

33. Visos projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti pagrįstos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, taip pat turi būti užtikrintas jų atsekamumas.

 

 

V SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLES

 

34. Valstybės pagalbos reikalavimai, nustatyti Apraše, nėra taikomi projektams, jeigu jiems skiriamas finansavimas neatitinka bent vieno Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatyto valstybės pagalbos kriterijaus.

35. Pagal Aprašą teikiamas finansavimas kultūros infrastruktūros atnaujinimo projektams yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos kultūros infrastruktūrai teikimo sąlygas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 5 dalies h punktą ir laikoma, kad šiai pagalbai netaikomas skatinamojo poveikio reikalavimas arba manoma, kad ši pagalba turi skatinamąjį poveikį.

36. Valstybės pagalba kultūros infrastruktūros atnaujinimui teikiama: muziejams, archyvams, bibliotekoms, meno ir kultūros centrams ar erdvėms, teatrams, kino teatrams, operos teatrams, koncertų salėms, kitoms gyvų pasirodymų organizacijoms, kino paveldo institucijoms ir kitoms panašioms meninėms ir kultūrinėms infrastruktūroms, organizacijoms ir institucijoms.

37. Valstybės pagalba kultūros infrastruktūros atnaujinimui teikiama tik tokiai infrastruktūrai, kurios bent 80 procentų laiko arba vietos pajėgumo per metus yra naudojama kultūros tikslams.

38. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka Agentūra:

38.1 Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 39 punktu, išlaidos energijai yra priskiriamos veiklos išlaidoms ir patenka į veiklos pelno apibrėžimą. Siekdama patikrinti, ar kultūros infrastruktūros atveju energijos išlaidų sutaupymai galėtų būti priskiriami veiklos pelnui, susijusiam su infrastruktūrų valdymu ir normalia veikla kultūros sektoriuje, Agentūra įvertina infrastruktūros dalį, kurią naudoja pats kultūros paskirties pastato valdytojas ir nustato, ar  energijos sąnaudų sutaupymai sumažintų vykdomos kultūrinės veiklos išlaidas bei padidintų pastato valdytojo kultūrinės veiklos pelną. Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnio 6 dalimi, Agentūra nustato, ar investicinės pagalbos atveju pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo. Veiklos pelnas iš tinkamų finansuoti išlaidų atskaitomas ex ante, remiantis pagrįstomis prognozėmis, arba taikant lėšų susigrąžinimo mechanizmą. Infrastruktūros valdytojui leidžiama atitinkamu laikotarpiu pasilikti pagrįstą pelną.

38.2 Agentūrai įvertinus, kad valstybės pagalba neviršija 2 mln. eurų, gali būti nustatyta didžiausia valstybės pagalbos suma, kuri sudaro 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, netaikant Aprašo 38.1 papunkčio nuostatų.

38.3 Agentūra įvertina infrastruktūros dalį, kurią kultūros paskirties pastato valdytojas nuomoja, ir patikrina, kas yra minėtų sutaupymų naudos gavėjas. Agentūrai nustačius, kad energijos sąnaudų sutaupymai sumažina kultūros paskirties pastato valdytojo infrastruktūros valdymo veiklos išlaidas (arba dėl padidėjusios nuomos kainos – padidina pastato valdytojo pajamas), laikoma, kad tai padidina pastato valdytojo infrastruktūros valdymo veiklos pelną. Jeigu energijos sąnaudų sutaupymai sumažina pastatų valdytojų, nuomininkų, panaudos gavėjų ar kitais teisėtais pagrindais valdančių pastatą ūkio subjektų veiklos išlaidas, tai pagal Aprašo 39 punktą, jiems gali būti teikiama de minimis pagalba.

39. Pagal Aprašą patalpų nuomininkui, panaudos gavėjui ar kitais teisėtais pagrindais valdančiam pastatą ūkio subjektui gali būti teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2014, Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 arba Reglamento (ES) Nr. 717/2014 nuostatas (netaikoma kultūros infrastruktūros atnaujinimui, kuriam gali būti teikiama valstybės pagalba pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014). Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2014 4 straipsnio 1 dalimi, Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 4 straipsnio 1 dalimi, Reglamento (ES) Nr. 717/2014 4 straipsnio 1 dalimi ir Reglamento (ES) Nr. 651/2014 5 straipsnio 1 dalimi bei 7 straipsnio 3 dalimi,  Agentūra diskontuoja de minimis pagalbos ir valstybės pagalbos sumas jų suteikimo metu.

40. Projektams, kurie atitinka visus Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus pagalbos kriterijus, tačiau neatitinka valstybės pagalbos reikalavimų, nustatytų Apraše, Reglamente (ES) 651/2014, ir (arba) projektams, kurie neatitinka Reglamente (ES) Nr. 1407/2014, Reglamente (ES) Nr. 1408/2013 arba Reglamente (ES) Nr. 717/2014 de minimis pagalbai nustatytų reikalavimų, finansavimas pagal Aprašą neteikiamas.

41. Tais atvejais, kai modernizuojamame (atnaujinamame) pastate paslaugas teikia nuomininkas, panaudos gavėjas ar kitais teisėtais pagrindais valdantis pastatą ūkio subjektas, pastato valdytojas turi užtikrinti, kad ūkio subjektas dėl pastato atnaujinimo negautų jokios išskirtinės naudos. Pavyzdžiui, nuomos kaina turėtų būti padidinama proporcingai sumažėjusioms komunalinių paslaugų ir (arba) nuomos sąnaudoms. Jeigu šios sąlygos įvykdyti pareiškėjui arba paramos gavėjui neįmanoma, pagal Aprašą pastate paslaugas teikiančiam ūkio subjektui (nuomininkui, panaudos gavėjui ar kitais teisėtais pagrindais valdančiam pastatą) gali būti teikiama de minimis pagalba, kuri turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 1407/2014, Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 arba Reglamento (ES) Nr. 717/2014 nuostatas. Atitiktį šio punkto reikalavimams vertina Agentūra paraiškos vertinimo metu.

42. De minimis pagalba konkrečiam de minimis pagalbos naudos gavėjui galima Agentūrai patikrinus de minimis pagalbos naudos gavėjo teisę gauti vienai įmonei, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1407/2014 2 straipsnio 2 dalyje, Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje arba Reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnio 2 dalyje, suteikiamą de minimis pagalbą. Agentūra turi patikrinti visas su de minimis pagalbos gavėju susijusias įmones ir pateikti Energetikos ministerijai informaciją apie patikrinimo rezultatus kartu su tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita.

43. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) 651/2014 taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 53 straipsnyje.

44. Vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl suteiktos valstybės pagalbos registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ (toliau Registras), 17 punktu, Agentūra duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą į Registrą teikia per 20 darbo dienų, o apie suteiktą de minimis pagalbą – per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo ją suteikti įsigaliojimo dienos. Energetikos ministerija, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsniu, skelbia informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą, kurios vertė viršija 500 000 eurų, Europos Komisijos sukurtoje Valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje per šešis mėnesius nuo suteiktos valstybės pagalbos datos.

45. Siekiant nustatyti, ar laikomasi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnyje nustatytų pranešimo ribų, atsižvelgiama į visą remiamai veiklai, projektui ar ūkio subjektui skiriamos valstybės pagalbos sumą.

46. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 2 dalimi, 4 straipsnio 1 dalyje nustatytos arba nurodytos ribos neapeinamos dirbtinai išskaidant pagalbos schemas arba pagalbos projektus.

47. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

47.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jeigu tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

47.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma tai pagalbai.

48. Valstybės pagalba neteikiama sunkumus patiriančiam ūkio subjektui, t. y. ūkio subjektui, kuris susiduria su bent viena iš Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte nurodytų aplinkybių:

48.1. Ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (kuri nėra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti trumpiau nei trejus metus, arba, siekiant atitikti rizikos finansų pagalbos skyrimo reikalavimus, MVĮ per 7 metus nuo jos pirmojo komercinio pardavimo, atitinkanti rizikos finansų investicijų reikalavimus po finansų tarpininko išsamaus patikrinimo), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš rezervų (ir visų kitų elementų, kurie paprastai laikomi bendrovės nuosavų lėšų dalimi) gaunama bendra neigiama suma, viršijantis pusę pasirašytojo akcinio kapitalo.

48.2. Bendrovė, kurioje bent keli nariai turi neribotą turtinę atsakomybę už bendrovės (kuri nėra MVĮ, veikianti trumpiau nei trejus metus, arba, siekiant atitikti rizikos finansų pagalbos skyrimo reikalavimus, MVĮ per 7 metus nuo jos pirmojo komercinio pardavimo, atitinkanti rizikos finansų investicijų reikalavimus po finansų tarpininko išsamaus patikrinimo) skolą, kurios daugiau nei pusė jos kapitalo, kaip parodyta bendrovės apskaitoje, buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių.

48.3. Įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kad jos kreditorių prašymu jai būtų pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra.

48.4. Įmonė gavo sanavimo pagalbą ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano.

48.5. Įmonė, kuri nėra MVĮ, jeigu per paskutinius dvejus metus:

48.5.1. įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir

48.5.2. įmonės EBITDA (pajamų neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) palūkanų padengimo santykis yra mažesnis kaip 1,0.

49. Valstybės pagalba neteikiama ūkio subjektui, kuriam išduotas vykdomasis raštas išieškoti sumas pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame tos pačios valstybės narės suteikta pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

 

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

50. Paraiškų teikimas vykdomas Projektų atrankos ir finansavimo tvarkos apraše ir Apraše nustatyta tvarka.

51. Kvietimas teikti paraiškas, nurodant paraiškų teikimo tvarką ir terminus, projektų finansavimo sąlygas, skelbiamas Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt ir (arba) kitomis visuomenės informavimo priemonėmis per 20 darbo dienų nuo Aprašo įsigaliojimo dienos.

52. Jeigu per Aprašo 16 punkte nustatytą kvietimo teikti paraiškas terminą nepateikiama paraiškų visai kvietimui teikti paraiškas skirtai sumai ir (arba) įgyvendinant projektus atsiranda sutaupytų lėšų, Agentūra, gavusi Energetikos ministerijos pritarimą, gali pratęsti kvietimą teikti paraiškas, paskelbti papildomą kvietimą teikti paraiškas arba informuoti paramos gavėjus apie galimybę kreiptis dėl papildomo finansavimo.

53. Vienoje paraiškoje finansavimas prašomas vieno pastato arba susijusių pastatų grupės, nurodytos energijos vartojimo audito ataskaitoje, atnaujinimui. Pareiškėjas gali teikti ne vieną paraišką gauti finansavimą skirtingiems projektams.

54. Pareiškėjas, norintis gauti finansavimą Projektui įgyvendinti, pateikia Agentūrai jos nustatytos formos paraišką, kurioje nurodoma:

54.1. pastato unikalus numeris;

54.2. bendras ir atnaujinamas plotas;

54.3. Kultūros vertybių registre registruotas kultūros paveldo objekto numeris (jeigu atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas yra kultūros paveldo objektas arba jis patenka į paveldo vietovės teritoriją ar jos apsaugos zoną);

54.4. energinio naudingumo klasės prieš atnaujinimą ir po atnaujinimo;

54.5. siektini rodikliai, apskaičiuoti vadovaujantis atnaujinamo pastato energinio naudingumo sertifikato ir preliminaraus energinio naudingumo sertifikato (pateikto su energijos vartojimo audito ataskaita) duomenimis:

54.5.1metinis pirminės energijos suvartojimo sumažėjimas atnaujintuose pastatuose (kWh/metai);

54.5.2bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas (tonos CO2 ekvivalentu);

54.5.3. informacija apie aplinkybes, dėl kurių teikianti paraišką viešoji įstaiga atitinka Aprašo 10.3 papunktyje nustatytus reikalavimus (pateikiamas patvirtinimas, kad teisės aktuose nėra nuostatų, suteikiančių teisę imti paskolas).   

54.6. projekto įgyvendinimui reikalingas biudžetas ir prašoma skirti finansavimo suma eurais;

54.7. kita paraiškoje prašoma pateikti informacija, kurią nustato Agentūra.

55. Su paraiška teikiami dokumentai:

55.1. įgaliojimas, jeigu paraišką teikia ne pats pareiškėjas;

55.2. pareiškėjo užpildyta nustatytos formos  vienos įmonės deklaracija apie kitą per einamuosius ir dvejus ankstesnius finansinius metus pagal de minimis reglamentus gautą de minimis pagalbą (pateikiama ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 376 „Dėl ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“, arba kita atitinkama forma, kurią Agentūra rekomenduoja kvietime teikti paraiškas);

55.3.  pagal Metodiką parengta atnaujinamo pastato energijos vartojimo audito ataskaita, pagrindžianti, kad atnaujinus (modernizavus) pastatą bus pasiekta ne žemesnė kaip B energinio naudingumo klasė, pirminės energijos sąnaudos bus sumažintos ne mažiau kaip 30 procentų ir įdiegtos AEI technologijos, atsižvelgiant į Aprašo 13.4, 13.5 papunkčių bei 14 punkto nuostatas;

55.4. LEA išvada dėl energijos vartojimo audito atitikties Metodikos reikalavimams, Aprašo 13, 14, 15, 30 punktuose ir 20.1, 20.3, 55.3 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams;

55.5. dokumentai, įrodantys projekto biudžeto pagrįstumą (viešųjų pirkimų dokumentai, skaičiavimai, projektinės sąmatos, parengti pagal galiojančius paslaugų bei rangos darbų įkainius, arba ne mažiau kaip 3 tiekėjų komerciniai pasiūlymai, gauti pastato energijos vartojimo audito ataskaitoje numatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms ir darbams);

55.6. pastato naudojimo planas visam projekto ataskaitiniam laikotarpiui, kaip numatyta Viešųjų pastatų energinio efektyvumo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“, 25 punkte;

55.7. jeigu atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas yra naudojamas pagal panaudos, patikėjimo ar nuomos sutartį – panaudos davėjo, patikėtojo ar nuomotojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas ir įsipareigojimas perimti paramos gavėjo iš projekto sutarties kylančias teises ir pareigas arba perduoti tiesiogiai su projektu susijusį turtą kitam teisėtam turto valdytojui, perimančiam pareiškėjo ar paramos gavėjo teises ir pareigas, jeigu pateikus paraišką, projekto įgyvendinimo metu ar poprojektiniu laikotarpiu (ne trumpiau kaip 10 metų), pasibaigtų arba nutrūktų teisiniai santykiai, kurių pagrindu pareiškėjas ar paramos gavėjas valdo tiesiogiai su projektu susijusį turtą;

55.8. su projekto įgyvendinimu susijusių paslaugų bei darbų viešųjų pirkimų dokumentai (jeigu atlikti);

55.9. raštiškas pastate prekiaujančio ar paslaugas teikiančio ūkio subjekto (nuomininko, panaudos gavėjo ar kitais teisiniais pagrindais valdančio pastatą) sutikimas, kad atitikus de minimis reglamento nuostatas, jam būtų registruojama de minimis pagalba (jeigu taikoma);

55.10. visų pastato patalpų savininkų ar valdytojų rašytinis susitarimas dėl projekto vykdymo ir kito (-ų) savininko (-ų) ar valdytojo (-ų) lėšų prisidėjimo prie projekto jo atnaujinamai pastato daliai (jeigu taikoma).

56. Paraiškos ir privalomi pateikti dokumentai teikiami per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS). Jie turi būti pasirašyti teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu.

 

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMAS DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO

 

57. Paraiškų vertinimą, projektų ir skirto finansavimo administravimą, vadovaudamasi Projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu ir Aprašu, vykdo Agentūra.

58. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą. Apie gautą paraišką Agentūra informuoja pareiškėją automatine žinute.

59. Paraiškų atitiktį Apraše nustatytiems reikalavimams Agentūra patikrina naudodamasi prieinamomis duomenų bazėmis ir registrais.

60. Vertinant paraišką atliekamas administracinės atitikties vertinimas ir tinkamumo finansuoti vertinimas.

61. Agentūra vertina paraiškas eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS. Vienos paraiškos administracinės atitikties vertinimo terminas – ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų po paraiškos registravimo APVIS.

62. Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar paraiška tinkamai užpildyta, ar pateikti visi reikiami dokumentai, ar pareiškėjas atitinka jam keliamus reikalavimus gauti projekto finansavimą.

63. Paraiškos, neatitinkančios pareiškėjui keliamų reikalavimų, atmetamos.

64. Paraiškos, atitinkančios administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, teikiamos tinkamumo finansuoti vertinimui. Šio vertinimo metu apskaičiuojama projekto finansavimo suma, įvertinami projekto tikslai, planuojami rodikliai. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimas vykdomas ne ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo atlikto paraiškos administracinės atitikties teigiamo įvertinimo.

65. Agentūra, nustačiusi, kad paraiškoje pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai ar iš dalies, pateikta klaidinga informacija arba trūksta informacijos, leidžiančios įvertinti pareiškėjo atitiktį Aprašo reikalavimams, informuoja pareiškėją apie ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Jeigu per Agentūros nustatytą terminą pareiškėjas nepateikia trūkstamų dokumentų arba patikslintos paraiškos, arba informacijos, Agentūros sprendimu paraiška atmetama. Agentūra, priėmusi sprendimą atmesti paraišką, per 5 darbo dienas apie tai raštu informuoja pareiškėją nurodydama atmetimo priežastis. Jas pašalinęs pareiškėjas iki paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos turi teisę teikti paraišką pakartotinai.

66. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo arba neskyrimo priima Agentūros direktorius, atsižvelgdamas į paraiškų vertinimo rezultatus. Sprendimas dėl finansavimo skyrimo įforminamas Agentūros direktoriaus įsakymu. Informacija skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir Teisės aktų informacinėje sistemoje. Sprendimas neskirti finansavimo įforminamas raštu, kuriame pareiškėjui pateikiama informacija apie priimtą sprendimą neskirti finansavimo, teisinis tokio sprendimo priėmimo pagrindas ir priimto sprendimo apskundimo tvarka. Apie Agentūros sprendimą pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

67. Projekto sutartyje nurodomi paramos gavėjo įsipareigojimai, projekto vertė, maksimali subsidijos suma, planuojami rodikliai, projekto lėšų panaudojimo, projekto vykdymo ir atsiskaitymo tvarka.

68. Grąžinamoji subsidijos dalis apskaičiuojama pagal planuojamus pasiekti rodiklius, nustatytus Aprašo 72 punkte.

69. Jeigu, vadovaujantis Aprašo 52 punktu, paramos gavėjai informuojami apie galimybę kreiptis dėl papildomo finansavimo, Agentūra, gavusi paramos gavėjo prašymą skirti papildomą finansavimą projektui įgyvendinti, papildomą finansavimą projektui įgyvendinti skiria vadovaudamasi šiais principais:

69.1. skiriant papildomą finansavimą neviršijami Aprašo V skyriuje numatyto valstybės pagalbos intensyvumo ir maksimalaus galimos skirti subsidijos dydžiai;

69.2. papildomas finansavimas skiriamas, kai paramos gavėjui atlikus rangos darbų viešuosius pirkimus, padidėja projekto tinkamų išlaidų vertė;

69.3. papildomas finansavimas skiriamas atsižvelgiant į prašymo skirti papildomą finansavimą pateikimo laiką, pirmiausia skiriant papildomą finansavimą paramos gavėjui, kuris tokį prašymą pateikė anksčiau;

69.4. prašymas skirti papildomą finansavimą ir jį pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti Agentūrai paskelbus kvietimą teikti prašymus papildomam finansavimui gauti (arba informavus paramos gavėjus dėl papildomo finansavimo galimybės);

69.5. Agentūrai skyrus papildomą finansavimą paramos gavėjui, atliekamas projekto sutarties pakeitimas.

 

 

VIII SKYRIUS

GRĄŽINAMOSIOS SUBSIDIJOS GRĄŽINIMO TVARKA

 

70. Grąžinamosios subsidijos grąžinimo tvarka nustatoma projekto sutartyje ir grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo grafike. Grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo terminas negali būti ilgesnis kaip 10 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.

71. Paramos gavėjas, įgyvendinęs projektą, su galutiniu mokėjimo prašymu Agentūrai pateikia ir suderina grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo grafiką.

72. Grąžintinų lėšų dydis kiekvienam projektui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

72.1. Jeigu atnaujinamų (modernizuojamų) centrinės valdžios viešųjų pastatų energinis efektyvumas didinamas iki B energinio naudingumo klasės, įrengiant AEI technologijas šilumos energijai gaminti prie CŠT sistemos neprijungtuose pastatuose ir elektros energijai gaminti (arba įsigyjant jas iš nutolusių AEI elektrinių parkų) – kai tai yra techniškai ar ekonomiškai tikslinga – grąžinama 30 procentų grąžinamosios subsidijos.

72.2. Jeigu  atnaujinamų (modernizuojamų) centrinės valdžios viešųjų pastatų energinis efektyvumas didinamas iki A energinio naudingumo klasės, įrengiant AEI technologijas šilumos energijai gaminti prie CŠT sistemos neprijungtuose pastatuose ir įrengiant AEI technologijas elektros energijai gaminti (arba įsigyjant jas iš nutolusių AEI elektrinių parkų) – kai tai yra techniškai ar ekonomiškai tikslinga – grąžinama 25 procentai grąžinamosios subsidijos.

72.3. Jeigu atnaujinamų (modernizuojamų) centrinės valdžios viešųjų pastatų energinis efektyvumas didinamas iki A+ arba A++ energinio naudingumo klasės, įrengiant AEI technologijas šilumos energijai gaminti prie CŠT sistemos neprijungtuose pastatuose ir elektros energijai gaminti (arba įsigyjant jas iš nutolusių AEI elektrinių parkų) – kai tai yra techniškai ar ekonomiškai tikslinga – grąžinama 20 procentų grąžinamosios subsidijos.

72.4. Aprašo 72.1–72.2 papunkčiuose nurodytais atvejais, nepriklausomai nuo šiuose papunkčiuose numatytų grąžintinų lėšų dydžių, jeigu pagal kvietimą teikti paraiškas vienu arba keliais to paties paramos gavėjo projektais atnaujinama (modernizuojama) ne mažiau kaip 10 000 m2 pastatų bendro ploto – grąžinama 20 procentų grąžinamosios subsidijos. Jeigu šį pastatų plotą paramos gavėjas atnaujina įgyvendindamas daugiau kaip vieną projektą skirtingu laiku, grąžinamosios subsidijos grąžinimo grafike iš pradžių nustatomi  72.1 arba 72.2 papunktyje nurodyti grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo dydžiai, o paramos gavėjui įgyvendinus visus projektus, pagal kuriuos atnaujinama ne mažiau kaip 10 000 m2 pastatų bendro ploto, ir pateikus Agentūrai paskutinio projekto galutinį mokėjimo prašymą, visiems paramos gavėjo projektams nustatomas 20 procentų grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo dydis ir atitinkamai koreguojami anksčiau to paties paramos gavėjo įgyvendintų projektų grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo grafikai.

72.5. Aprašo 72.1–72.4 papunkčiuose nurodytais atvejais grąžintinų lėšų dydis didinamas 10 procentinių punktų projektams, kuriems įgyvendinti buvo skirtas finansavimas iš Energijos efektyvumo fondo ir (arba) pagal 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ ir buvo užbaigti rangos darbų viešieji pirkimai bei nustatytas laimėtojas.

73. Grąžinamosios subsidijos grąžinimas atliekamas vieną kartą per metus: iki einamųjų metų birželio 30 d.

74. Agentūra apie su paramos gavėju suderintą grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo grafiką ir (arba) grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo grafiko pakeitimus informuoja Energetikos ministeriją ir pateikia jai grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo grafiko kopiją. Kai paramos gavėjas yra biudžetinė įstaiga, Agentūra grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo grafiko kopiją taip pat perduoda asignavimų valdytojui.

75. Paramos gavėjas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po kiekvieno grąžintinų lėšų grąžinimo Agentūrai turi pateikti lėšų grąžinimo faktą pagrindžiančių apskaitos dokumentų kopijas.

76. Vadovaujantis Aprašu, susigrąžintos grąžinamosios subsidijos lėšos turi būti naudojamos kitiems Investicinės priemonės projektams finansuoti.

 

 

IX SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

77. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų atrankos ir finansavimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus.

78. Paramos gavėjas raštu arba elektroniniu paštu turi informuoti pastate įsikūrusį ir paslaugas teikiantį ūkio subjektą (nuomininką, panaudos gavėją ar kitais teisėtais pagrindais valdantį pastatą) apie tai, kad jam suteikiama de minimis pagalba, nurodydamas de minimis pagalbos dydį bei pobūdį, pateikdamas nuorodą į de minimis reglamentą (taikoma de minimis pagalbos, esant pastate įsikūrusiam ir paslaugas teikiančiam ūkio subjektui (nuomininkui, panaudos gavėjui ar kitais teisėtais pagrindais valdančiam pastatą), atveju).

79. Paramos gavėjas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas, įsigytas arba sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas, ir ne trumpesniam laikotarpiui kaip 5 (penkeri) metai po projekto finansavimo pabaigos ir statybos užbaigimo akto įforminimo dienos. Draudimo įvykio atveju paramos gavėjas turi atkurti prarastą turtą.

80. Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas – atnaujintas pastatas turi būti naudojamas pagal pastato naudojimo planą, parengtą pagal Aprašo 20.4 papunktyje nurodytus reikalavimus.

 

X SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

81. Teikiant tarpinį mokėjimo prašymą, paramos gavėjas Agentūrai pateikia:

81.1. APVIS teisingai užpildytą mokėjimo prašymą;

81.2. atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą.

82. Įgyvendinus projektą, paramos gavėjas, teikdamas galutinį mokėjimo prašymą, Agentūrai pateikia:

82.1. atnaujinto pastato energinio naudingumo sertifikatą, įregistruotą Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registre https://www.ssva.lt/registrai/pensreg/pensert_list.php;

82.2. APVIS teisingai užpildytą mokėjimo prašymą;

82.3. atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą;

82.4. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme įtvirtintą statybos užbaigimą įrodantį dokumentą (statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją);

82.5. informaciją apie pasiektus rodiklius pagal atnaujintam (modernizuotam) pastatui išduotą energinio naudingumo sertifikatą (metinį pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimą, bendrą metinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimą, renovuotą pastato plotą);

82.6. kitus Agentūros prašomus pateikti papildomus dokumentus.

83. Pateikus tinkamai įformintą mokėjimo prašymą ir visus išlaidų pagrindimo ir (ar) apmokėjimo įrodymo dokumentus, Agentūra mokėjimo prašymą patvirtina ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo paramos gavėjo tinkamai pateikto mokėjimo prašymo registravimo dienos; patvirtintas mokėjimo prašymas apmokamos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo patvirtinimo dienos. Paramos gavėjas raštu informuojamas apie mokėjimo prašymo patvirtinimą ir pervestą subsidijos sumą.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

84. Jeigu įgyvendindamas projektą paramos gavėjas nesilaiko finansavimo sutartyje nustatytų sąlygų, Agentūra atlieka pažeidimo tyrimą pagal Agentūros patvirtintą tvarką ir priima sprendimą dėl finansavimo sustabdymo, nutraukimo, sumažinimo ir (ar) išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo arba dėl finansinių korekcijų.

85. Paramos gavėjui nepasiekus projekto sutartyje nustatytos pastato energinio naudingumo klasės ir (arba) neįdiegus AEI technologijų ir (arba) nesumažinus pirminės energijos suvartojimo kiekio bent 30 procentų, susigrąžinama visa skirto finansavimo suma.

86. Paramos gavėjui nepasiekus projekto sutartyje nustatyto pirminės energijos suvartojimo modernizuotuose (atnaujintuose) viešuosiuose pastatuose sumažėjimo ir (arba) bendro metinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ir (arba) renovuoto pastato arba pastatų ploto rodiklio, grąžinamoji projekto finansavimo dalis proporcingai didinama nepasiektų projekto rodiklių reikšmių vidurkiui. 

87. Paaiškėjus, kad paramos gavėjas paraiškoje ir kituose su projektu įgyvendinimu susijusiuose dokumentuose pateikė klaidingus duomenis arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių suteikta arba išmokėta per didelė subsidija, arba subsidija negalėjo būti suteikta, Agentūra priima sprendimą dėl projekto sutarties nutraukimo ir (arba) išmokėtų ir (arba) permokėtų lėšų sugrąžinimo. Apie tai Agentūra raštu praneša Energetikos ministerijai ir paramos gavėjui. Paramos gavėjas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pervesti Agentūros sprendime dėl išmokėtų ir (arba) permokėtų lėšų sugrąžinimo nurodytą sumą į Agentūros pranešime nurodytą sąskaitą. Per nustatytą laiką negrąžinta išmokėta ir (arba) permokėta suma iš paramos gavėjo išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

88. Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl finansavimo skyrimo arba mokėjimo ar neišmokėjimo priėmimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

89. Ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 20 dienos Agentūra pateikia Energetikos ministerijai informaciją apie per praėjusius kalendorinius metus pagal Investicinę priemonę gautas bei įvertintas paraiškas, sudarytas sutartis, skirtą finansavimą, išmokėtas lėšas, atnaujintus viešuosius pastatus ir pasiektus kitus stebėsenos rodiklius.

90. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 10 metų. Jeigu teikiama valstybės pagalba, šie dokumentai turi būti saugomi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, o jeigu teikiama de minimis pagalba - Reglamento (ES) Nr. 1407/2014 6 straipsnio 4 dalyje, Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 6 straipsnio 4 dalyje arba Reglamento (ES) Nr. 717/2014 6 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

______________

 

part_ab03a32ca8cc4b4eada6853b71c6745d_end