LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 16 d. Nr. 3D-298

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/1839 (OL 2015 L 270, p. 1), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, EB Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1930 (OL 2015 L 282, p. 2), 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“, ir atsižvelgdama į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonės „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 3D-627 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonės „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3D-647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“ ir Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas.  

t v i r t i n u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

Žemės ūkio ministro

2016 m. gegužės 16 d.

įsakymu Nr. 3D-298

 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais, pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/1839 (OL 2015 L 270, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, EB Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1930 (OL 2015 L 282, p. 2) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 508/2014), 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897 (toliau – Veiksmų programa), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“, ir atsižvelgiant į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonės „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 3D-627 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonės „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Parengiamosios paramos taisyklės), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3D-647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“ (toliau – Metodika) ir Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), nuostatas.

2. Taisyklės reglamentuoja bendruomenių inicijuotų žvejybos ir akvakultūros vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos – rengimo, teikimo, vertinimo ir tvirtinimo – tvarką. Žvejybos ir akvakultūros vietos plėtros strategijų įgyvendinimo tvarką nustato Žvejybos ir akvakultūros vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro įsakymu (toliau – VPS administravimo taisyklės). Žvejybos ir akvakultūros vietos plėtros strategijos rengiamos ir įgyvendinamos vadovaujantis bendruomenių inicijuotos vietos plėtros principais, nurodytais Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 32 straipsnio 2 dalyje. Tais atvejais, kai teikiant paramą VPS priemonėms įgyvendinti, naudos gavėjai yra ekonominę veiklą vykdantys subjektai ir parama teikiama su žuvininkyste nesusijusiems projektams (t. y. nepatenkantiems į Reglamento (ES) Nr. 508/2014 V antraštinės dalies I, II ir IV skyrius), tokia parama yra laikoma de minimis pagalba ir turi būti teikiama laikantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 reikalavimų ir Bendrųjų administravimo taisyklių nuostatų.

 

 

 

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

3. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

3.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

3.2. EJRŽF – Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas;

3.3. ES – Europos Sąjunga;

3.4. EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai;

3.5. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;

3.6. SSGG – stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės;

3.7. TERPAS – Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritorinis paramos administravimo skyrius;

3.8. VVG – vietos veiklos grupė;

3.9. NVO – nevyriausybinė organizacija;

3.10. ŽRVVG – žvejybos ir akvakultūros regiono vietos veiklos grupė.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Dvisektorė VVG – VVG, įgyvendinanti dvisektorę VPS;

4.2. Dvisektorė vietos plėtros strategija (toliau – dvisektorė VPS) – iš EŽŪFKP, EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojama VPS, kurioje nustatomi kaimo vietovių, žvejybos ir akvakultūros regiono plėtros prioritetai, tikslai ir priemonės jiems pasiekti;

4.3. Paraiška įgyvendinti vietos plėtros strategiją (toliau – paraiška) – Ministerijos nustatytos formos dokumentas, kurį pareiškėjas kartu su VPS ir kitais reikiamais dokumentais teikia Agentūrai, siekdamas gauti paramą VPS įgyvendinti;

4.4. Parama vietos plėtros strategijai įgyvendinti (toliau – parama VPS įgyvendinti) – EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos VPS administruoti ir įgyvendinti;

4.5. Paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti sutartis (toliau – VPS paramos sutartis) – sutartis, sudaroma skiriant paramą VPS administruoti ir įgyvendinti pagal Veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“;

4.6. Pareiškėja – ŽRVVG, teikianti paraišką kartu su VPS Agentūrai, siekdama gauti paramą VPS įgyvendinti;

4.7. Žvejybos ir akvakultūros vietos plėtros strategija (toliau – VPS) – iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojama VPS, kurioje nustatomi žvejybos ir akvakultūros regiono plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės jiems pasiekti. VPS rengia ir įgyvendina ŽRVVG;

4.8. Žvejybos ir akvakultūros vietos plėtros strategijos vykdytoja (toliau – VPS vykdytoja) – ŽRVVG, gavusi paramą VPS įgyvendinti.

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai apibrėžti Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme, Veiksmų programoje, Administravimo taisyklėse, Parengiamosios paramos taisyklėse, Veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimą reglamentuojančiuose bei kituose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

REMIAMŲ VPS SĄSAJA SU ES PRIORITETAIS IR NACIONALINIAIS POREIKIAIS

 

6. VPS priemonėmis bus prisidedama prie bent vieno iš šių EJRŽF ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas“ konkrečių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo:

6.1. ekonomikos augimo ir darbo jėgos judumo, kurio siekiama:

6.1.1. taikant verslinės žvejybos arba akvakultūros veiklos įvairinimą investuojant į kitus ekonomikos sektorius, išskyrus infrastruktūrą, bei artimus žvejybos ir akvakultūros veiklai sektorius (kodas 6.1.1.Ž);

6.1.2. taikant verslinės žvejybos ir akvakultūros sektorių konkurencingumą didinančias priemones (kodas 6.1.2.Ž);

6.2. darbo vietų kūrimo ir įsidarbinimo galimybių didinimo, kurio siekiama:

6.2.1. taikant su mokymusi žvejybos ir akvakultūros srityje visą gyvenimą susijusias priemones (kodas 6.2.1.Ž);

6.2.2. skatinant žvejybos ir akvakultūros regiono aplinkos išteklių didinimą ir jų panaudojimą, įskaitant klimato kaitos švelninimo veiksmus (kodas 6.2.2.Ž);

6.2.3. skatinant žvejybos ir akvakultūros paveldo išsaugojimą bei pritaikymą (kodas 6.2.3.Ž);

6.3. socialinės įtraukties, kurio siekiama:

6.3.1. skatinant socialinę gerovę žvejybos ir akvakultūros regionuose (kodas 6.3.1.Ž);

6.3.2. stiprinant žvejybos ir akvakultūros bendruomenių vaidmenį vykdant vietos plėtrą (kodas 6.3.2.Ž).

7. VPS turi būti siekiama bent vieno iš šių ES žvejybos ir akvakultūros sektoriaus poreikių tenkinimo, atsižvelgiant į vietos poreikius:

7.1. skatinant naujoves ir kokybės bei darbo vietų kūrimą visais žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo grandinės etapais (kodas 7.1.Ž);

7.2. remiant veiklos diversifikavimą verslinės žvejybos ar kituose sektoriuose, mokymąsi visą gyvenimą ir darbo vietų kūrimą žvejybos ir akvakultūros regionuose (kodas 7.2.Ž);

7.3. gausinant ir apsaugant žvejybos ir akvakultūros regionų gamtos išteklius, įskaitant kovą su klimato kaita (kodas 7.3.Ž);

7.4. puoselėjant kultūros paveldą žvejybos ir akvakultūros regionuose, įskaitant žvejybos paveldą (kodas 7.4.Ž).

 

IV SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ TINKAMUMO SĄLYGOS

 

 

 

8. Paraišką gali teikti ŽRVVG.

9. Tinkamumo sąlygos, taikomos ŽRVVG:

9.1. būti ribotos civilinės atsakomybės viešuoju juridiniu asmeniu, įsteigtu pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą;

9.2. neturėti įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjai yra atidėti mokesčių arba valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai (atitiktis šiai bendrajai tinkamumo sąlygai gali būti tikslinama paraiškos ir VPS vertinimo metu);

9.3. tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;

9.4. neturėti iškeltos bylos dėl bankroto ir (arba) negali būti likviduojama, pertvarkoma, reorganizuojama arba restruktūrizuojama;

9.5. turi turėti administravimo ir finansų valdymo gebėjimų parengti VPS ir administruoti viešąsias lėšas, t. y. už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo turėtų būti įgyvendinęs bent vieną valstybės biudžeto ir (ar) ES lėšomis, ar kitomis viešosiomis lėšomis finansuojamą projektą;

9.6. jos veiklos teritorija:

9.6.1. turi turėti jūros, upės ar ežero pakrantę, įskaitant tvenkinius ar upės baseiną;

9.6.2. turi būti žvejybos ir akvakultūros regiono dalis, kurioje veikia ŽRVVG ir kurios gyventojų skaičius yra nuo 10 tūkst. iki 150 tūkst. (pagal 2014 m. sausio 1 d. Lietuvos statistikos departamento duomenis apie gyventojų skaičių). Šis reikalavimas netaikomas Neringos ir Klaipėdos miesto savivaldybių teritorijoms;

9.6.3. turi turėti didelį užimtumą ir bendruomenės priklausomybę nuo žuvininkystės, t. y. verslinės žvejybos ir (arba) akvakultūros sektoriuose dirba ne mažiau kaip 40 darbuotojų arba verslinės žvejybos laimikio apimtys yra ne mažesnės kaip 100 tūkst. kg per kalendorinius metus pagal 2014 m. liepos 1 d. užfiksuotus Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenis apie darbuotojų, dirbančių Lietuvos akvakultūros įmonėse ir ūkiuose, Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje žvejojančiose įmonėse, skaičių bei pagal 2014 m. sausio 1 d. užfiksuotus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos duomenis apie sugautų žuvų kiekį vidaus vandenyse bei Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos duomenis apie sugautų žuvų kiekį Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje.

10. Specialiosios tinkamumo sąlygos, taikomos ŽRVVG:

10.1. turi būti parengusi VPS ir nesiekti paramos dvisektorei VPS įgyvendinti;

10.2. turi veiklą grįsti trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu, įtraukiant žvejybos, akvakultūros sričių atstovus (fizinius ir juridinius asmenis);

10.3. atstovaujama teritorija geografiškai, ekonomiškai ir socialiniu požiūriu turi būti vientisa, nepriklausyti kitos dvisektorės VVG arba ŽRVVG teritorijai, kuri yra gavusi paramą dvisektorei VPS arba VPS įgyvendinti iš 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio. Jeigu iš geografiškai persidengiančios teritorijos pateikiamos vertinti kelios VPS, ŽRVVG atitiktį šiai tinkamumo sąlygai Agentūra nustato iki VPS paramos sutarties pasirašymo, tačiau po Ministerijos priimto sprendimo dėl paramos VPS įgyvendinti skyrimo pagal šių Taisyklių XV skyrių, kai iš kelių konkuruojančių VPS atrenkama kokybiškiausia (kokybiškiausia laikoma ta VPS, kuriai šių Taisyklių XIV skyriaus nustatyta tvarka skiriama daugiausia balų);

10.4. turi sudaryti kolegialų ŽRVVG valdymo organą, turintį teisę priimti sprendimus dėl projektų (įskaitant VPS) įgyvendinimo atstovaujamoje teritorijoje pagal Veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, susidedantį iš ne mažiau kaip 11 narių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams:

10.4.1. pilietinei visuomenei (ŽRVVG teritorijoje įsteigtoms ir veikiančioms žvejybos bei akvakultūros bendruomeninėms organizacijoms, kitoms NVO, pvz., jaunimo organizacijoms) – ne mažiau kaip 35 proc. ir ne daugiau kaip 49 proc. narių;

10.4.2. žvejybos ir (arba) akvakultūros verslui (pvz., ŽRVVG teritorijoje įsteigtoms ir veikiančioms žvejybos ir (arba) akvakultūros įmonėms, verslinę žvejybą plėtojantiems fiziniams asmenims) – nuo 20 proc. iki 35 proc. narių;

10.4.3. vietos valdžiai (savivaldybei) – nuo 20 proc. iki 30 proc. narių. Savivaldybės įsteigti savarankiški juridiniai asmenys kolegialiame ŽRVVG valdymo organe gali atstovauti vietos valdžios interesams, kai juos paskiria savivaldybės taryba;

10.5. ŽRVVG valdybos nariai turi būti renkami visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę procedūrą ir kurie:

10.5.1. būtų įvairaus amžiaus (bent 2 asmenys iki 40 m. jų išrinkimo dieną į kolegialų ŽRVVG valdymo organą) ir abiejų lyčių (santykiu 40:60, t. y. mažiausiai 40 proc. nesvarbu, kurios lyties, atstovų);

10.5.2. keistųsi VPS įgyvendinimo metu, t. y. ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeistų mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą. Ši nuostata turi būti įtvirtinta ŽRVVG įstatuose;

10.5.3. užtikrintų tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą, t. y. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka deklaruotų privačius interesus ir sutiktų teikti minėtas deklaracijas bei jų pakeitimus ŽRVVG ir Agentūrai. Savivaldybės meras, tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai, kiti asmenys, savivaldybėje dirbantys politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindais, taip pat savivaldybei atskaitingų įstaigų, įmonių ar kitų juridinių asmenų vadovai kolegialiame ŽRVVG valdymo organe turi teisę atstovauti tik vietos valdžios sektoriui. Jeigu asmuo, išrinktas į kolegialų ŽRVVG valdymo organą, pagal faktinę padėtį turi galimybę atstovauti pilietinės visuomenės ir verslo sektoriams, jis turi aiškiai raštu išreikšti, kuriam sektoriui atstovauja eidamas kolegialaus ŽRVVG valdymo organo nario pareigas;

10.6. jeigu atstovaujama ŽRVVG teritorija apima kelių besiribojančių savivaldybių teritoriją ar kelių savivaldybių teritorijų dalį (-is), kurios turi būti ne mažesnės negu seniūnija, į ŽRVVG valdymo organą iš kiekvienos savivaldybės turi būti deleguota bent po vieną asmenį iš visų trijų sektorių (pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios).

11. Atitiktį pareiškėjo tinkamumo sąlygoms ŽRVVG turi užtikrinti viso VPS įgyvendinimo laikotarpio metu.

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

12. ŽRVVG įsipareigojimai:

12.1. būti atviru naujiems nariams, t. y. užtikrinti lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią (lyties, tautinės kilmės, amžiaus, religijos ar įsitikinimų, negalios, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos pagrindu) naujų narių, veikiančių (juridinių asmenų atveju) arba gyvenančių (fizinių asmenų atveju deklaravusių gyvenamąją vietą) ŽRVVG teritorijoje, priėmimo tvarką. ŽRVVG turi teisę praplėsti atvirumo principo taikymą ir į ŽRVVG veiklą (kiek tai susiję su projektų įgyvendinimu pagal Veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ VPS atveju) įtraukti kitus asmenis, turinčius dokumentais įrodomas sąsajas su ŽRVVG teritorija (pvz., ŽRVVG teritorijoje registruotus, bet joje neveikiančius, juridinius asmenis; ŽRVVG teritorijoje ekonominę veiklą vykdančius, bet negyvenančius fizinius asmenis). Bet kokie ŽRVVG nustatyti apribojimai dėl narystės ŽRVVG yra draudžiami, išskyrus atvejus, kai ŽRVVG nariu norinčio tapti fizinio ar juridinio asmens veikla yra draudžiama kitų teisės aktų. ŽRVVG nustatytas privalomas mokėti stojamasis ir (arba) metinis narystės ŽRVVG mokestis, kuris yra didesnis negu 50 eurų juridinių asmenų atveju ir 30 eurų fizinių asmenų atveju, laikomas ribojančiu ŽRVVG atvirumą;

 

12.2. užtikrinti VPS administravimo, metodinius ir finansų valdymo gebėjimus įgyvendinti VPS ir administruoti viešąsias lėšas. Minimalūs reikalavimai:

12.2.1. VPS administravimo vadovui – turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę nei 3 m. darbo patirtį projektų valdymo srityje; arba turėti ne mažesnę negu 5 m. darbo patirtį VPS, dvisektorių VPS ar kaimo vietovių vietos plėtros strategijų administravimo ir įgyvendinimo srityje;

12.2.2. VPS buhalterinės apskaitos specialistui ir (arba) finansininkui – turėti aukštąjį išsilavinimą buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje ir ne mažesnę nei 2 m. darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje; arba turėti ne mažesnę negu 2 m. darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje įgyvendinant VPS, dvisektores VPS ar kaimo vietovių vietos plėtros strategijas;

12.2.3. VPS administratoriui – turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį projektų valdymo srityje; arba turėti ne mažesnę negu 2 m. darbo patirtį VPS, dvisektorių VPS ar kaimo vietovių vietos plėtros strategijų administravimo ir įgyvendinimo srityje;

12.2.4. viešųjų ryšių specialistui (ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatintojui) – turėti aukštąjį išsilavinimą arba turėti ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį VPS, dvisektorių VPS ar kaimo vietovių vietos plėtros strategijų administravimo ir įgyvendinimo srityje;

12.3. viešinti paramą VPS įgyvendinti pagal Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25d. įsakymu Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“;   

12.4. nedaryti įtakos, siekiant palankaus sprendimo, VPS vertinimą atliekančiam (-tiems) ekspertui (-ams), Agentūrai, projektų atrankos komitetui arba atskiriems jo nariams, Ministerijai.

12.5. VPS įgyvendinimo metu dalyvauti ŽRVVG tinklo veikloje (jeigu toks įkurtas ir veikia). ŽRVVG turi būti sukūrusi internetinę svetainę, kurioje turi būti skelbiama visa informacija apie ŽRVVG:

12.5.1. vadovo vardas ir pavardė;

12.5.2. kontaktinė informacija: buveinės adresas mobilaus telefono numeriai, elektroninis paštas.

13. VPS įgyvendinimo metu Taisyklių 10.4, 10.5 ir 12.1 papunkčiuose nustatytus įsipareigojimus privalo įtvirtinti ŽRVVG įstatuose.

14. Pareiškėjui parama negali būti teikiama, jei:

14.1. pareiškėjas neatitinka Taisyklių IV skyriuje nustatytų tinkamumo sąlygų;

14.2. paramos paraiškoje arba pridedamuose dokumentuose ar pagal Agentūros paklausimą pateiktuose dokumentuose pareiškėjas Agentūrai pateikė neteisingą informaciją;

14.3. pareiškėjui yra iškelta byla dėl bankroto arba jis yra likviduojamas;

14.4. yra priimtas galutinis sprendimas dėl pareiškėjo, ketinusio ir (arba) gavusio paramą iš  EŽŪFKP, EŽF, EJRŽF paramos teikimo ar sutarties sąlygų pažeidimo, apie kurį teisės aktų nustatyta tvarka buvo pranešta Europos Komisijai. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą vienerius metus nuo galutinio sprendimo priėmimo;

14.5. pareiškėjo įvykdytos nusikalstamos veikos, susijusios su parama. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.

 

VI SKYRIUS

VPS TINKAMUMO SĄLYGOS

 

15. Bendrosios VPS tinkamumo sąlygos, taikomos VPS:

15.1. joje turi būti pateikiama ŽRVVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos analizė (toliau – situacijos analizė), kuri pagrįsta patikimais statistiniais duomenimis. Patikimais statistiniais duomenimis laikomi: Lietuvos statistikos departamento duomenys, pateikti raštu arba esantys interneto tinklalapyje www.stat.gov.lt; kitų valstybės institucijų, taip pat valstybės įmonių duomenys, pateikti raštu arba esantys jų oficialiuose interneto tinklalapiuose; savivaldybės ar jos seniūnijų duomenys, pateikti raštu arba esantys oficialiai patvirtintuose dokumentuose; ŽRVVG teritorijos tyrimai, kai jie yra patvirtinti rengėjų; ŽRVVG ar jos narių atliktų apklausų duomenys, kai ŽRVVG buveinėje yra saugomos atliktų apklausų anketos atliktos raštu arba el. paštu, užpildytos respondentų; ŽRVVG visuotinių narių susirinkimų, ŽRVVG valdymo organo posėdžių protokolai. Situacijos analizėje turi būti pateikta visa privaloma informacija, nurodyta VPS rengimo instrukcijoje (VPS rengimo instrukcija pateikiama Taisyklių 4 priede), išskyrus atvejus, kai ŽRVVG pagrindžia, kad tam tikros privalomos informacijos negali pateikti dėl objektyvių priežasčių;

15.2. joje turi būti pateikiamos ŽRVVG teritorijos SSGG (stiprybės ir silpnybės susietos su jas pagrindžiančiais situacijos analizės rodikliais);

15.3. joje turi būti pagrįsta, kad rengiant VPS buvo ir įgyvendinant VPS bus laikomasi LEADER metodo ir horizontaliųjų principų bei prioritetų, t. y. pateikta VPS rengimo instrukcijos III dalies 8 punkte nurodyta privaloma informacija, kuria pagrindžiama, kad rengiant ir įgyvendinant VPS laikomasi LEADER metodo ir horizontaliųjų principų bei prioritetų įgyvendinimo;

15.4. joje turi būti pateikiami VPS priemonių ir jų veiklos sričių (kai tokių yra) aprašymai. Atskiros VPS priemonės ir jų veiklos sritys (kai tokių yra) turi užtikrinti pakankamai platų potencialių paramos gavėjų ratą, t. y. VPS nurodytas planuojamų remti vietos projektų pobūdis, paramos gavėjų teisinis statusas (juridinis ar fizinis asmuo) ir pobūdis (pvz., NVO, bendruomeninė organizacija, jaunimo organizacija ar pan.) leidžia daryti išvadą, kad įgyvendinant atskirą priemonę ir atskirą jos veiklos sritį (kai tokių yra) paramą galėtų gauti keli tarpusavyje konkuruojantys vietos projektai iš kelių ŽRVVG teritorijoje esančių seniūnijų (kaip administracinių vienetų). Vietos projektų paraiškų teikėjų ir (arba) vietos projektų atitiktis numatytoms tinkamumo sąlygoms (pagal atskiras VPS priemones, veiklos sritis) patikrinamos, yra vykdoma jų įgyvendinimo kontrolė vietos projekto įgyvendinimo metu ir kontrolės laikotarpiu. Numatyti vietos projektų atrankos objektyvūs kriterijai (pagal atskiras VPS priemones, veiklos sritis), jais sudaromos vienodos sąlygos vietos projektų paraiškų teikėjams, jais siekiama geriausios atitikties VPS prioritetams, priemonės tikslams;

15.5. joje turi būti pateikiamas VPS įgyvendinimo veiksmų planas pagal metus, įrodantis, kad VPS įgyvendinimas (pvz., ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimas, kvietimai teikti vietos projektus, jų vertinimas ir įgyvendinimas) tinkamai suplanuotas laike, veiksmai logiškai susieti su VPS prioritetais ir priemonėmis; ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiksmai numatyti viso VPS įgyvendinimo metu;

15.6. joje turi būti pateikiamos VPS pasiekimų rodiklių reikšmės, kurios logiškai išdėstytos pagal VPS prioritetus, priemones ir veiklos sritis (kai tokių yra), yra proporcingos suplanuotoms VPS lėšoms pagal atskiras VPS priemones;

15.7. joje turi būti pateikiamos planuojamos VPS administravimo išlaidos, neviršijančios 20 proc. planuojamos paramos VPS įgyvendinti;

15.8. joje turi būti pateikiama informacija apie VPS įgyvendinimo valdymą ir stebėseną (ŽRVVG lygmeniu); VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos funkcijos pagal ŽRVVG subjektus aiškiai atskirtos, nesidubliuoja, aiškiai apibūdinta VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus sistema;

15.9. ji turi būti pristatyta bent viename Regionų plėtros tarybos posėdyje arba pateikta Regionų plėtros tarybai raštu;

15.10. jai turi pritarti ŽRVVG nariai visuotinio narių susirinkimo metu ne mažesne nei 4/5 balsų dauguma. Į ŽRVVG visuotinį narių susirinkimą, kai yra svarstomas klausimas dėl pritarimo VPS, ŽRVVG turi kviesti ŽRVVG narius raštu registruotu laišku arba įteikti kvietimą pasirašytinai, arba kviesti el. paštu ir el. paštu išsiųstus kvietimus saugoti šių Taisyklių XIX skyriaus nustatyta tvarka.

16. Specialiosios VPS tinkamumo sąlygos, taikomos ŽRVVG:

16.1. joje turi būti pateikiami ŽRVVG teritorijos plėtros poreikiai, kurie susiję su SSGG analizės išvadomis, Veiksmų programos identifikuotais nacionaliniais žvejybos ir (arba) akvakultūros poreikiais, taip pat paaiškinta, ar poreikį ketinama tenkinti iš paramos VPS įgyvendinti lėšų ir iš EJRŽF fondo;

16.2. joje turi būti pateikti VPS prioritetai, priemonės, jų veiklos sritys (įskaitant teisingus priemonių ir jų veiklos sričių kodus), kurie susiję su ŽRVVG teritorijos plėtros poreikiais, neprieštarauja bei papildo Veiksmų programą, yra tinkami remti iš EJRŽF (VPS priemonių, jų veiklos sričių rekomenduojami pavadinimai ir privalomi kodai pateikiami šių Taisyklių 1 priede);

16.3. joje turi būti pateikiamos priemonės, veiklos sritys (kai jų yra), kurios tinkamai susijusios su EJRŽF ketvirtojo Sąjungos prioriteto konkrečiais tikslais (konkrečių tikslų pavadinimai pateikiami šių Taisyklių 6 punkte, o galimų VPS priemonių ir jų veiklos sričių sąsaja su jais – Taisyklių 1 priede);

16.4. joje turi būti pateikta VPS sąsaja su patvirtintais ŽRVVG teritorijos strateginiais dokumentais (ŽRVVG teritorijos savivaldybės(-ių) plėtros strateginiu(-iais) planu(-ais), regiono plėtros planu ir kitais ŽRVVG teritorijos strateginiais dokumentais (jei tokie yra);

16.5. joje turi būti pateiktas finansinis planas procentais pagal VPS prioritetus ir priemones, taip pat nurodytas paramos VPS įgyvendinti lėšų poreikis pagal metus. VPS finansinis planas turi būti sudarytas logiškai ir tinkamai, t. y. neturėti prieštaravimų tarp finansinio plano, VPS prioritetų ir priemonių, taip pat VPS pasiekimo rodiklių.

17. VPS įgyvendinimo metu daromi VPS keitimai, panaikinantys VPS atitiktį tinkamumo sąlygoms, neleidžiami.

 

VII SKYRIUS

VPS ATRANKOS KRITERIJAI

 

18. VPS kokybė vertinama balais pagal atrankos kriterijus. VPS atrankos kriterijai yra šie:

Eil. Nr.

Kriterijaus pavadinimas

Balų skaičius

 

 

 

1.

VPS įgyvendinimu siekiama darbo vietų ŽRVVG teritorijoje kūrimo, įskaitant palankios aplinkos verslui ŽRVVG teritorijoje kūrimą bei sąlygų grįžti į darbo rinką sudarymą, t. y. VPS priemonėms arba jų veiklos sritims, kurių pagrindinis tikslas – darbo vietų kūrimas, numatyta skirti (didžiausias galimas surinkti balų skaičius pagal šį kriterijų skiriamas, jeigu VPS atitinka arba viršija šios lentelės 1.1 papunktyje nurodytą kriterijaus reikšmę):

 

 

 

45

1.1.

ne mažiau kaip 65 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų

45

1.2.

ne mažiau kaip 55 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų

35

1.3.

ne mažiau kaip 45 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų

25

1.4.

ne mažiau kaip 35 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų

15

1.5.

ne mažiau kaip 25 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų

5

1.6.

mažiau kaip 25 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų

0

2.

VPS investavimo logika (didžiausias galimas surinkti balų skaičius pagal šį kriterijų nustatomas sumuojant balus pagal šios lentelės 2.1–2.5 papunkčius)

30

2.1.

SSGG analizės stiprybės ir silpnybės išsamiai susijusios su situacijos analizėje pateiktais statistiniais duomenimis

6

2.2.

ŽRVVG teritorijos plėtros poreikiai išsamiai susiję su SSGG analizės išvadomis, žvejybos bei akvakultūros ir ŽRVVG teritorijos gyventojų poreikiais, aiški poreikių prioritetų nustatymo sistema

6

2.3.

pasirinktos tinkamos ir inovatyvios VPS priemonės identifikuotiems ir pasirinktiems ŽRVVG teritorijos plėtros poreikiams tenkinti

6

2.4.

suplanuotos VPS lėšos konkrečioms VPS priemonėms yra pakankamos VPS priemonių tikslams pasiekti

6

2.5.

VPS pasiekimų rodikliai pagal konkrečias priemones ir jų veiklos sritis (kai tokių yra) yra realūs, suderinti su suplanuotomis lėšomis pagal konkrečias VPS priemones, veiksmų plane nurodyti VPS įgyvendinimo etapai pagrindžia jų pasiekiamumą

6

3.

Teminė VPS aprėptis ir numatomų veiksmų mastas,  t. y. VPS priemonėmis bus prisidedama prie bet kurio (-ių) IV Sąjungos prioriteto (-ų) konkrečių tikslų įgyvendinimo (didžiausias galimas surinkti balų skaičius pagal šį kriterijų, skiriamas, jeigu VPS atitinka arba viršija šios lentelės 3.1 papunktyje nurodytą kriterijaus reikšmę). IV Sąjungos prioriteto konkretūs tikslai nustatyti šiose Taisyklėse (Taisyklių 6 punktas).

15

3.1.

ne mažiau kaip trijų žvejybos ir akvakultūros konkrečių tikslų įgyvendinimo

15

3.2.

dviejų žvejybos ir akvakultūros konkrečių tikslų įgyvendinimo

10

3.3.

vieno žvejybos ir akvakultūros konkretaus tikslo įgyvendinimo

5

4.

Jaunų žmonių įtrauktis į ŽRVVG sprendimų priėmimo procesus, t. y. jaunų žmonių ŽRVVG valdymo organe yra (didžiausias galimas surinkti balų skaičius pagal šį kriterijų skiriamas, jeigu VPS atitinka šios lentelės 4.1 papunktyje nurodytą kriterijaus reikšmę)

10

4.1.

nuo daugiau kaip 40 iki 80 proc. imtinai

10

4.2.

nuo daugiau kaip 30 iki 40 proc. imtinai

5

4.3.

nuo 20 iki 30 proc. imtinai

3

4.4.

mažiau kaip 20 proc. arba daugiau kaip 80 proc. 

0

 

Didžiausia galima balų suma:

100

 

Minimalus privalomas surinkti balų skaičius:

70

 

19. Tinkamai pagrįstais atvejais VPS keitimai po paramos VPS įgyvendinti skyrimo ir VPS paramos sutarties sudarymo, turintys įtakos VPS kokybės vertinimo metu paskirtų balų sumai, leidžiami, išskyrus atvejus, kai dėl VPS keitimo VPS kokybės vertinimo metu būtų skirta mažiau kaip 70 balų. Jeigu dėl VPS keitimo VPS kokybės vertinimo metu būtų skirta mažiau balų, tokiu atveju perskaičiuojama paramos VPS įgyvendinti suma, ją atitinkamai sumažinant. Jeigu dėl VPS keitimo VPS kokybės vertinimo metu būtų skirta daugiau balų, tokiu atveju paramos VPS įgyvendinti suma gali būti perskaičiuojama, ją atitinkamai padidinant tik tuomet, kai rezerve, skirtame vietos projektams įgyvendinti pagal VPS, yra lėšų, dėl kurių panaudojimo nesudarytos VPS paramos sutartys. Šios nuostatos įgyvendinimo tvarka, įskaitant detalią VPS keitimo tvarką, nustatoma VPS administravimo taisyklėse.

 

VIII SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS DĖL PARAMOS VPS ĮGYVENDINTI DYDŽIO IR TINKAMŲ FINANSUOTI VPS IŠLAIDŲ

 

20. Paramos dydis VPS įgyvendinti apskaičiuojamas vadovaujantis paramos skyrimo VPS įgyvendinti Metodika.

21. Vietos projektų įgyvendinimas finansuojamas iš paramos VPS įgyvendinti lėšų, skiriamų iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

22. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos, taikomos VPS:

22.1. vietos projektų įgyvendinimo išlaidos. Šioms išlaidoms VPS turi būti numatyta ne mažiau kaip 80 proc. planuojamos paramos VPS įgyvendinti sumos. Bendrosios nuostatos dėl vietos projektų įgyvendinimo finansavimo sąlygų:

22.1.1. didžiausia paramos suma vietos projektui įgyvendinti – 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų) (išskyrus, jeigu Reglamente (ES) Nr. 508/2014 nenustatyta kitaip (pvz., Reglamento (ES) Nr. 508/2014 30 straipsnio 4 dalis nustato mažesnę sumą 75 000 Eur). Didžiausia paramos suma mažos apimties vietos projektui įgyvendinti – 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų). ŽRVVG turi teisę VPS numatyti mažesnę didžiausios paramos sumą vienam vietos projektui įgyvendinti;

22.1.2. didžiausia paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

22.1.2.1. 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra ne pelno arba socialinio verslo pobūdžio, arba jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo. Visuomenei turi būti suteikiama galimybė susipažinti su projektų, finansuojamų iš EJRŽF lėšų, vykdytų veiksmų rezultatais;

22.1.2.2. 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus žuvininkystės verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo. Fizinių asmenų vietos projektai gali būti remiami tik tuo atveju, jeigu jie yra privataus verslo pobūdžio (fizinių asmenų privataus verslo pobūdžio vietos projektais laikomi vietos projektai, kurie yra teikiami fizinių asmenų, vietos projekto paraiškos pateikimo dieną arba vietos projekto įgyvendinimo metu veikiančių pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, arba teikiami uždarųjų akcinių bendrovių ar kitą teisinį statusą turinčių juridinių asmenų, kai jų steigėjais yra vienas fizinis asmuo). Šiame papunktyje nurodytas paramos intensyvumas privataus žuvininkystės verslo pobūdžio vietos projektams didinamas arba mažinamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 508/2014 I priedu;

22.1.2.3. ŽRVVG turi teisę sumažinti didžiausią paramos lyginamąją dalį, nurodytą Taisyklių 22.1.2.1 ir 22.1.2.2 papunkčiuose;

22.1.3. tinkamos finansuoti vietos projektų išlaidos yra tos, kurios yra tiesiogiai susijusios su VPS įgyvendinimu, atitinka Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65–71 straipsnių ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 62 straipsnio 1 dalies d punkto bei 63 straipsnio reikalavimus;

22.1.4. tinkamos finansuoti vietos projektų išlaidos apmokamos atlyginant tinkamas finansuoti faktiškai patirtas ir apmokėtas išlaidas;

22.1.5. EJRŽF investicijos (vietos projektų lygmeniu) gali būti daromos ŽRVVG teritorijoje. Tinkamai pagrįstais atvejais išimtis gali būti taikoma mažos apimties socialinio pobūdžio vietos projektams, kai jų tikslinė grupė – ŽRVVG teritorijos gyventojų grupės arba NVO;

22.2. VPS administravimo išlaidos, kurios negali viršyti 20 proc., išskirtos į 2 kategorijas: ŽRVVG veiklos išlaidas – joms numatyta skirti ne daugiau kaip 75 proc. VPS administravimui suplanuotų lėšų, ir ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidas – joms numatyta ne mažiau kaip 25 proc. VPS administravimui suplanuotų lėšų.

23. VPS finansinis planas rengiamas pagal VPS formos III dalies 11 punkte „VPS finansinis planas“ rengimo instrukciją (Taisyklių 3 priedas). Detaliojo tinkamų finansuoti VPS išlaidų sąrašo VPS pateikti nereikalaujama.

24. VPS administravimo taisyklėse nustatomos specialiosios nuostatos dėl tinkamų ir netinkamų finansuoti VPS išlaidų, t. y. pateikiamas detalusis tinkamų finansuoti VPS administravimo išlaidų sąrašas, tinkamų finansuoti vietos projektų įgyvendinimo išlaidų kategorijos ir nuostatos dėl tinkamų finansuoti vietos projektų įgyvendinimo išlaidų detaliųjų sąrašų sudarymo.

 

IX SKYRIUS

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS IR VPS

 

25. Kvietimą teikti paraiškas ir VPS skelbia Agentūra pagal Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštį. Kvietimas teikti paraiškas ir VPS skelbiamas bent viename šalies dienraštyje, taip pat Ministerijos ir Agentūros interneto tinklalapiuose (http://zum.lrv.lt, www.nma.lt).

 

X SKYRIUS

PARAIŠKOS IR VPS RENGIMAS, TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

 

26. Paraiška rengiama pagal Taisyklių 2 priede pateikiamą formą.

27. VPS rengiama pagal Taisyklių 3 priede pateikiamą formą ir Taisyklių 4 priede pateikiamą rengimo instrukciją.

28. Paraiškoje ir VPS turi būti pateikiama visa informacija, kuri yra privaloma pagal Taisyklių 4 priede pateikiamas rengimo instrukcijas, išskyrus atvejus, kai ŽRVVG paraiškos III dalyje pagrindžiama, kad tam tikros privalomos informacijos negalima pateikti dėl objektyvių priežasčių.

29. Prie užpildytos paraiškos turi būti pridėti šie dokumentai (visų dokumentų kopijų tikrumas turi būti patvirtintas žyma „Kopija tikra“, ŽRVVG įgalioto asmens parašu ir ŽRVVG antspaudu):

29.1. VPS su priedais. ŽRVVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų poreikių analizėje arba kitose VPS dalyse minimi dokumentai (pvz., ŽRVVG teritorijos gyventojų apklausų rezultatai, informacija iš ŽRVVG visuotinių narių susirinkimų ir pan.) prie VPS gali būti nepridedami, jeigu VPS yra aiškiai nurodyta pagrindinė informacija, įtikinanti tų duomenų patikimumu ir atsekamumu (pvz., cituojant ŽRVVG visuotinių narių susirinkimų sprendimus turi būti nurodoma ŽRVVG visuotinio narių susirinkimo data ir protokolo registracijos Nr., cituojant ŽRVVG teritorijos tyrimų rezultatus turi būti nurodomas tyrimo pavadinimas ir jį parengusio ir (arba) patvirtinusio subjekto rekvizitai; visi su VPS rengimu susiję dokumentai turi būti saugomi ŽRVVG buveinėje šių Taisyklių XIX skyriaus nustatyta tvarka; kilus klausimų, VPS vertinimą atliekantys asmenys turi teisę paprašyti juos pateikti el. paštu arba raštu, arba inicijuoti ŽRVVG patikrą vietoje šių Taisyklių XVII skyriuje nustatyta tvarka);

29.2. juridinio asmens įstatų kopija arba kitų dokumentų, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą laikomi įstatais, kopijos;

29.3. ŽRVVG visuotinio narių susirinkimo, kurio metu pritarta VPS, protokolo ir dalyvių sąrašo (turi būti pasirašę visi visuotinio narių susirinkimo dalyviai) kopija;

29.4. finansinės atskaitomybės dokumentai už praėjusius ir ataskaitinius finansinius metus (naujai įregistruoti juridiniai asmenys turi pateikti ūkinės veiklos pradžios balansą);

29.5. ŽRVVG kolegialaus valdymo organo, turinčio teisę priimti sprendimus dėl projektų (įskaitant VPS) įgyvendinimo atstovaujamoje teritorijoje pagal šias Taisykles narių privačių interesų deklaracijų kopijos.

30. ŽRVVG paraišką su VPS ir kitais reikalaujamais priedais turi pateikti į Agentūros TERPAS pagal ŽRVVG buveinės vietą asmeniškai ŽRVVG vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Agentūros TERPAS adresai nurodyti Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt. Jeigu paraišką teikia ŽRVVG vadovo įgaliotas asmuo, jis turi turėti įgaliojimą, patvirtintą ŽRVVG vadovo parašu ir antspaudu. Turi būti pateikta:

30.1. paraiškos su VPS ir kitais reikalaujamais priedais originalas spausdintine (popieriuje pateikta) forma;

30.2. paraiškos, VPS ir pridedamų dokumentų elektroninė versija, įrašyta į elektroninių duomenų laikmeną.

31. Kitu negu Taisyklių 30 punkte nurodytu būdu (pvz., el. paštu, registruotu paštu, per kurjerį ar pan.) paraiškos, VPS ir kiti reikalaujami dokumentai nepriimami.

32. Paraiškos gali būti teikiamos iki kvietime teikti paraiškas ir VPS nurodytos datos (įskaitytinai), atsižvelgiant į Agentūros darbo dienos pabaigos laiką. Vėliau pateiktos paraiškos ir VPS nepriimamos.

33. Pateikus Agentūrai paraišką, ŽRVVG neturi teisės teikti papildomos informacijos, jeigu jos nepaprašo Agentūra, išskyrus atvejį, kai po paraiškos užregistravimo keičiasi ŽRVVG kontaktiniai duomenys.

34. Paraiškos vertinimas atliekamas pagal paraiškos pateikimo dieną ŽRVVG pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš ŽRVVG po Agentūros paklausimo (-ų). Jeigu šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis. Jeigu po paraiškos užregistravimo susiklostė tam tikros aplinkybės, iš esmės keičiančios VPS įgyvendinimo galimybes, ŽRVVG turi raštu pranešti Agentūrai apie pateiktos paraiškos atšaukimą.

35. Informacija apie užregistruotas paraiškas ir VPS skelbiama Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt, nurodant ŽRVVG pavadinimą, VPS pavadinimą, paraiškos kodą.

 

XI SKYRIUS

PARAIŠKOS IR VPS VERTINIMO ETAPAI, VERTINIMO STEBĖSENA, VERTINIMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

36. Paraiškos ir VPS vertinimą sudaro trys etapai:

36.1. paraiškos administracinės atitikties vertinimas, kurį atlieka Agentūra;

36.2. ŽRVVG ir VPS tinkamumo vertinimas. ŽRVVG ir VPS tinkamumo vertinimą atlieka Agentūra. VPS tinkamumo vertinimui Agentūra gali pasitelkti  nepriklausomus ekspertus, pasamdytus Agentūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą;

36.3. VPS kokybės vertinimas, kurį atlieka Agentūra. VPS kokybės vertinimui Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus, pasamdytus Agentūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.

37. VPS vertinimo stebėseną vykdo Ministerija. Agentūra ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį nuo pirmosios paraiškos ir VPS gavimo arba Ministerijos prašymu teikia Ministerijai VPS vertinimo eigos ataskaitą, kurioje nurodoma bent ši informacija:

37.1. ŽRVVG, pateikusios paraiškas ir VPS;

37.2. ŽRVVG, dėl kurių baigtas paraiškos administracinės atitikties vertinimas, nurodant vertinimo rezultatus;

37.3. ŽRVVG, dėl kurių baigtas ŽRVVG tinkamumo vertinimas, nurodant vertinimo rezultatus;

37.4. ŽRVVG, dėl kurių baigtas VPS tinkamumo vertinimas, nurodant vertinimo rezultatus;

37.5. ŽRVVG, dėl kurių baigtas VPS kokybės vertinimas, nurodant vertinimo rezultatus (suteiktų balų skaičių, siūlomą paramos VPS įgyvendinti sumą);

37.6. ŽRVVG, kurioms išsiųsti paklausimai, nurodant paraiškos ir VPS vertinimo etapą;

37.7. ŽRVVG, kurių patikrą ketinama pradėti arba atliekama patikra vietoje, nurodant paraiškos ir VPS vertinimo etapą.

 

XII SKYRIUS

PARAIŠKOS ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS 

 

 

38. Paraiškų administracinės atitikties vertinimas pradedamas gavus pirmąją paraišką. Paraiškų administracinės atitikties vertinimas Agentūroje atliekamas per 5 (penkias) darbo dienas. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo kvietimo teikti paraiškas pabaigos. Termino skaičiavimas konkrečios paraiškos atžvilgiu gali būti sustabdomas, jeigu siunčiami paklausimai ŽRVVG ar kitoms institucijoms (termino skaičiavimas atnaujinamas gavus atsakymus), atliekama ŽRVVG patikra vietoje (termino skaičiavimas atnaujinamas gavus ŽRVVG patikros vietoje rezultatus).

39. Jeigu Agentūra teigiamai įvertina paraiškos administracinę atitiktį, apie tai el. paštu informuoja ŽRVVG.

40. Jeigu atliekant paraiškos administracinę atitiktį yra nustatoma trūkumų (pvz., pateikti ne visi reikalaujami dokumentai):

40.1. Agentūra paprašo ŽRVVG pašalinti paraiškos trūkumus;

40.2. prašyme pašalinti trūkumus nurodomas terminas, kuris negali būti trumpesnis nei 3 (trys) darbo dienos ir ne ilgesnis nei 5 (penkios) darbo dienos. Laiškas laikomas įteiktu praėjus 2 (dvejoms) darbo dienoms po jo išsiuntimo paštu (registruotu laišku) arba išsiuntimo dieną, kai paklausimas siunčiamas elektroniniu paštu. Terminas gali būti pratęstas tik pagrįstais atvejais, kai paraiškos trūkumams šalinti ŽRVVG turi pasitelkti trečiuosius asmenis, nesusijusius su paraiškos rengimu;

40.3. jeigu ŽRVVG per Agentūros nurodytą terminą paraiškos trūkumų nepašalina, pašalina netinkamai arba nepagrindžia, kad terminą būtina pratęsti, Agentūra raštu informuoja, kad ŽRVVG paraiška atmetama.

41. Informacija apie paraiškas, kurioms atliktas administracinės atitikties vertinimas, skelbiama Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt, nurodant ŽRVVG pavadinimą, VPS pavadinimą, paraiškos kodą.

42. Po teigiamo paraiškos administracinės atitikties įvertinimo paraiška perduodama į kitą vertinimo etapą – atliekamas ŽRVVG ir VPS tinkamumo vertinimas.

 

XIII SKYRIUS

ŽRVVG IR VPS TINKAMUMO VERTINIMAS

 

43. ŽRVVG ir VPS tinkamumo vertinimo etape nustatoma, ar ŽRVVG ir VPS yra tinkama gauti paramą pagal Veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

44. ŽRVVG tinkamumo vertinimas:

44.1. atliekamas pagal pareiškėjų tinkamumo sąlygas, nurodytas Taisyklių 9–10 punktuose, taip pat privalomus pareiškėjų įsipareigojimus, nurodytus Taisyklių 12–13 punktuose;

44.2. pradedamas po to, kai baigiamas bent vienos paraiškos administracinės atitikties vertinimas. Visų ŽRVVG tinkamumo vertinimas Agentūroje atliekamas per 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo paraiškų administracinės atitikties vertinimo termino pabaigos. Termino skaičiavimas dėl konkrečios ŽRVVG tinkamumo vertinimo gali būti sustabdomas, kai siunčiami paklausimai ŽRVVG ar kitoms institucijoms (termino skaičiavimas atnaujinamas gavus atsakymus), atliekama ŽRVVG patikra vietoje (termino skaičiavimas atnaujinamas gavus ŽRVVG patikros vietoje rezultatus);

44.3. jeigu Agentūra teigiamai įvertina ŽRVVG tinkamumą, apie tai el. paštu informuoja ŽRVVG;

44.4. jeigu atliekant ŽRVVG tinkamumo vertinimą yra nustatoma trūkumų:

44.4.1. Agentūra iš el. pašto adreso ZVPSvertinimas@nma.lt išsiunčia prašymą ŽRVVG pašalinti trūkumus. Prašymas siunčiamas tokiu ŽRVVG el. pašto adresu, koks yra nurodytas paraiškoje;

44.4.2. prašyme pašalinti trūkumus nurodomas terminas, kuris negali būti trumpesnis nei 3 (trys) darbo dienos ir ne ilgesnis nei 5 (penkios) darbo dienos, terminą pradedant skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po prašymo išsiuntimo el. paštu. Terminas gali būti pratęstas tik pagrįstais atvejais, kai ŽRVVG tinkamumo trūkumams šalinti ŽRVVG turi pasitelkti trečiuosius asmenis, nesusijusius su VPS rengimu;

44.4.3. jeigu ŽRVVG per Agentūros nurodytą terminą ŽRVVG tinkamumo trūkumų nepašalina, pašalina netinkamai arba nepagrindžia, kad terminą būtina pratęsti, Agentūra siunčia raštą paštu ŽRVVG buveinės adresu ir el. paštu, kuriame informuoja, kad ŽRVVG paraiška ir VPS bus atmesta, jeigu ŽRVVG per 5 (penkias) darbo dienas nepašalins ŽRVVG tinkamumo trūkumų ir el. pašto adresu ZVPSvertinimas@nma.lt, taip pat registruotu laišku nepateiks prašomos informacijos. Terminas pradedamas skaičiuoti praėjus 2 (dvejoms) darbo dienoms po Agentūros rašto išsiuntimo paštu;

44.4.4. jeigu ŽRVVG per Agentūros rašte nurodytą terminą ŽRVVG tinkamumo trūkumų nepašalina, paraiška ir VPS atmetama.

45. VPS tinkamumo vertinimas:

45.1. atliekamas pagal Taisyklių 15–16 punktuose nurodytas VPS tinkamumo sąlygas;

45.2. pradedamas po to, kai baigiamas bent vienos paraiškos administracinės atitikties vertinimas. Visų VPS tinkamumo vertinimas Agentūroje atliekamas per 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo paraiškų ir VPS administracinės atitikties vertinimo termino pabaigos. Termino skaičiavimas dėl konkrečios VPS tinkamumo vertinimo gali būti sustabdomas, kai siunčiami paklausimai ŽRVVG ar kitoms institucijoms (termino skaičiavimas atnaujinamas gavus atsakymus), atliekama ŽRVVG patikra vietoje (termino skaičiavimas atnaujinamas gavus ŽRVVG patikros vietoje rezultatus);

45.3. jį atlieka 2 (du) VPS tinkamumo vertintojai. VPS tinkamumo vertintojai VPS atitiktį tinkamumo sąlygoms įvertina atskirai;

45.4. jeigu abu VPS tinkamumo vertintojai teigiamai įvertina VPS tinkamumą, apie tai Agentūra el. paštu informuoja ŽRVVG. Prie el. laiško turi būti pridedamas galutinis VPS, suderintos tarp VPS tinkamumo vertintojų ir ŽRVVG, variantas;

45.5. jeigu atliekant VPS tinkamumo vertinimą bent vienas iš VPS tinkamumo vertintojų nustato VPS trūkumų:

45.5.1. VPS vertintojas el. paštu išsiunčia prašymą ŽRVVG pašalinti VPS trūkumus. Pastabos dėl VPS trūkumų turi būti išdėstomos raštu atskiru dokumentu arba nurodomos VPS tekste sekimo režimu. Prašymas pašalinti trūkumus turi būti siunčiamas ŽRVVG, kurios VPS yra vertinama, el. paštu, nurodytu paraiškoje;

45.5.2. prašyme pašalinti trūkumus nurodomas terminas, kuris negali būti trumpesnis negu 5 (penkios) darbo dienos ir ne ilgesnis nei 10 (dešimt) darbo dienų, terminą pradedant skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po prašymo išsiuntimo el. paštu. Terminas gali būti pratęstas tik tinkamai pagrįstais atvejais, kai VPS tinkamumo trūkumams šalinti ŽRVVG turi pasitelkti trečiuosius asmenis, nesusijusius su VPS rengimu;

45.5.3. jeigu ŽRVVG per VPS tinkamumo vertintojų nurodytą terminą VPS tinkamumo trūkumų nepašalina, pašalina netinkamai arba nepagrindžia, kad terminą būtina pratęsti, Agentūra siunčia raštą paštu ŽRVVG buveinės adresu ir el. paštu, kuriame informuoja, kad ŽRVVG paraiška ir VPS bus atmesta, jeigu ŽRVVG per 5 (penkias) darbo dienas nepašalins VPS tinkamumo trūkumų ir el. pašto adresu VPSvertinimas@nma.lt, taip pat registruotu laišku nepateiks prašomos informacijos. Terminas pradedamas skaičiuoti praėjus 2 (dvejoms) darbo dienoms po Agentūros rašto išsiuntimo paštu;

45.5.4. jeigu ŽRVVG per Agentūros rašte nurodytą terminą VPS tinkamumo trūkumų nepašalina, paraiška ir VPS atmetama.

46. Iki ŽRVVG ir VPS tinkamumo vertinimo pradžios turi būti parengta ŽRVVG ir VPS tinkamumo vertinimo metodika. ŽRVVG tinkamumo vertinimo metodiką rengia ir tvirtina Agentūra bei informuoja Ministeriją. VPS tinkamumo vertinimo metodiką rengia nepriklausomi ekspertai, pasamdyti Agentūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, ir ją derina su Agentūra. Agentūra apie suderintą metodiką informuoja Ministeriją. ŽRVVG ir VPS tinkamumo vertinimo metodika skelbiama Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt.

47. Po teigiamo ŽRVVG ir VPS tinkamumo įvertinimo paraiška ir VPS perduodama į kitą vertinimo etapą – atliekamas VPS kokybės vertinimas.

 

XIV SKYRIUS

VPS KOKYBĖS VERTINIMAS IR PARAMOS DYDŽIO VPS ĮGYVENDINTI NUSTATYMAS

 

48. VPS kokybės vertinimo etape nustatoma, ar VPS yra kokybiška gauti paramą pagal Veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, o ją įgyvendinant bus sukurta pridėtinė vertė.

49. Jeigu iš geografiškai persidengiančios teritorijos pateikiamos vertinti kelios VPS, VPS kokybės vertinimo metu iš kelių konkuruojančių VPS atrenkama kokybiškiausia (kokybiškiausia laikoma ta VPS, kuriai skiriama daugiausia balų).

50. VPS kokybė nustatoma pagal šių Taisyklių 18 punkte nurodytus VPS atrankos kriterijus.

51. VPS kokybės vertinimo metu negali būti siunčiami jokie paklausimai ŽRVVG, ŽRVVG neturi teisės inicijuoti VPS taisymų ir tikslinti VPS.

52. VPS kokybės vertinimą atlieka 2 (du) VPS kokybės vertintojai. VPS kokybės vertinimas pradedamas po to, kai baigiamas bent vienos ŽRVVG tinkamumo ir VPS tinkamumo vertinimas. Visų VPS kokybės vertinimas Agentūroje atliekamas per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo VPS tinkamumo vertinimo termino pabaigos. Vertinimo procesas turi būti baigtas ne vėliau kaip 2017 m. sausio 9 d.

53. VPS kokybė vertinama balais. Parama VPS įgyvendinti skiriama tik toms VPS, kurios VPS kokybės vertinimo etape surenka ne mažiau kaip 70 iš 100 balų. VPS kokybės vertinimo metu 70 balų nesurinkusios VPS nėra tinkamos finansuoti ir yra atmetamos arba grąžinamos į VPS tinkamumo vertinimo etapą taisyti.

54. Iki VPS kokybės vertinimo pradžios turi būti parengta VPS kokybės vertinimo metodika, kurioje turi būti:

54.1. tikslaus balo apskaičiavimo tvarka, kai balai yra skiriami pagal šių Taisyklių 18 punkte pateiktos lentelės 1, 3 ir 4 eilutėse nurodytus VPS atrankos kriterijus, o VPS nurodomos tarpinės atitikties kriterijui reikšmės (pvz., VPS priemonėms, kurių pagrindinis tikslas – darbo vietų kūrimas, numatyta skirti 58 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų);

54.2. tikslaus balo apskaičiavimo tvarka, kai balai yra skiriami pagal šių Taisyklių 18 punkte pateiktos lentelės 2 eilutėje nurodytus VPS atrankos kriterijus, o VPS iki galo neatitinka kriterijaus.

55. VPS kokybės vertinimo metodiką rengia nepriklausomi ekspertai, pasamdyti Agentūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, ir ją derina su Agentūra. Agentūra apie suderintą metodiką informuoja Ministeriją. Suderinta su Agentūra VPS kokybės vertinimo metodika skelbiama Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt.

56. VPS kokybės vertinimą kiekvienas VPS  kokybės vertintojas atlieka atskirai. Vertinimo rezultatai pateikiami VPS kokybės vertinimo rezultatų ataskaitoje. VPS kokybės vertintojų balai, suteikti pagal šių Taisyklių 18 punkte pateiktos lentelės 1, 3 ir 4 eilutėse nurodytus VPS atrankos kriterijus, skirtis negali. VPS kokybės vertintojų balai, suteikti pagal šių Taisyklių 18 punkte pateiktos lentelės 2 eilutėje nurodytus VPS atrankos kriterijus, gali skirtis iki 5 balų.

57. Jeigu VPS kokybės vertintojų vertinimo rezultatai nesiskiria arba pagal šių Taisyklių 18 punkte pateiktos lentelės 2 eilutėje nurodytus VPS atrankos kriterijus skiriasi ne daugiau kaip 5 balais, vertinimas yra tinkamas ir laikomas baigtu. Agentūra nustato galutinį VPS suteikiamą balą. Galutinis VPS suteikiamas balas yra dviejų VPS kokybės vertintojų balų vidurkis.

58. Jeigu VPS kokybės vertintojų vertinimo rezultatai pagal šių Taisyklių 18 punkte pateiktos lentelės 2 eilutėje nurodytus VPS atrankos kriterijus skiriasi 6–10 balais, Agentūra paskiria trečiąjį VPS kokybės vertintoją kontroliniam VPS kokybės vertinimui atlikti. Kontrolinį VPS kokybės vertinimą atlieka Agentūros darbuotojas. Kontrolinis VPS kokybės vertinimas gali trukti ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų. Trečiojo VPS kokybės vertintojo kontrolinio VPS kokybės vertinimo rezultatai pateikiami VPS kokybės vertinimo rezultatų ataskaitoje. Atlikus kontrolinį VPS kokybės vertinimą, Agentūra nustato galutinį VPS suteikiamą balą. Galutinis VPS suteikiamas balas yra dviejų VPS kokybės vertintojų, kurių suteiktų balų skaičius yra artimiausias, suteiktų balų vidurkis.

59. Jeigu VPS kokybės vertintojų vertinimo rezultatai pagal šių Taisyklių 18 punkte pateiktos lentelės 2 eilutėje nurodytus VPS atrankos kriterijus skiriasi daugiau kaip 10 balų, Agentūra VPS kokybę įvertina iš naujo. Bent vienas iš pakartotinį VPS kokybės vertinimą atliekančių VPS kokybės vertintojų turi būti nesusijęs su pirmuoju VPS kokybės vertinimu.   

60. Pasibaigus VPS kokybės vertinimui Agentūra, atsižvelgdama į apibendrintus VPS kokybės vertinimo balus ir paramos skyrimo VPS įgyvendinti Metodiką nustato siūlomą paramos VPS įgyvendinti sumą.

61. Po VPS kokybės vertinimo Agentūra parengia VPS vertinimo ataskaitą (Taisyklių 5 priedas) ir kartu su galutiniu VPS variantu pateikia ją Ministerijai. Ministerijos prašymu Agentūra turi pateikti kitą informaciją ar dokumentus, susijusius su paraiškos ir VPS vertinimu.

 

XV SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL PARAMOS VPS ĮGYVENDINTI SKYRIMO

 

62. Sprendimo dėl paramos VPS įgyvendinti skyrimo priėmimo procese dalyvauja projektų atrankos komitetas ir Ministerija.

63. Ministerija per 5 (penkias) darbo dienas nuo galutinio sprendimo dėl paramos VPS įgyvendinti skyrimo ir Agentūra per 5 (penkias) darbo dienas nuo Ministerijos galutinio sprendimo gavimo dienos interneto tinklalapiuose (atitinkamai http://zum.lrv.lt ir www.nma.lt) skelbia informaciją apie priimtus sprendimus dėl paramos VPS įgyvendinti skyrimo. Skelbiamoje informacijoje turi būti nurodoma: ŽRVVG pavadinimas, VPS pavadinimas, paraiškos kodas, skirta paramos VPS įgyvendinti suma ir VPS finansavimo šaltinis.

 

XVI SKYRIUS

VPS PARAMOS SUTARTIES SUDARYMAS

 

 

64. Agentūra, gavusi ir užregistravusi Ministerijos sprendimą skirti paramą VPS įgyvendinti, vadovaudamasi Administravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais, rengia paramos sutarties projektą, derina jį su ŽRVVG ir siūlo pasirašyti VPS paramos sutartį.

65. Agentūra iki VPS paramos sutarties pasirašymo:

65.1. paprašo ŽRVVG atsidaryti banke atskirą sąskaitą paramos VPS įgyvendinti lėšoms;

65.2. pasiūlo ŽRVVG proporcingai sumažinti VPS įgyvendinimo rodiklius, jeigu buvo skirta mažesnė paramos VPS įgyvendinti suma negu didžiausia galima paramos suma VPS įgyvendinti pagal paramos skyrimo VPS įgyvendinti Metodiką.

66. VPS paramos sutartyje nurodomos paramos VPS įgyvendinti teikimo sąlygos:

66.1. paramos VPS įgyvendinti suma nurodoma kaip didžiausia galima paramos VPS įgyvendinti suma, kuri bus išmokėta strategijos vykdytojui, jeigu jis iki VPS įgyvendinimo pabaigos atitiks visas ŽRVVG ir VPS tinkamumo sąlygas, taip pat įvykdys kitus prisiimtus įsipareigojimus, kurie nustatyti VPS paramos sutartyje, paraiškoje, VPS, VPS administravimo taisyklėse. VPS paramos sutartyje nurodoma, kad 20 proc. VPS įgyvendinti skirtos paramos rezervuojama iki bus gautas teigiamas VPS įgyvendinimo pažangos vertinimas VPS administravimo ir (arba) įgyvendinimo taisyklių nustatyta tvarka; 

66.2. ŽRVVG turi įsipareigoti VPS įgyvendinimo laikotarpiu jokiu būdu neperleisti, neįkeisti ilgalaikio turto ar kitokiu būdu nesuvaržyti daiktinių teisių į ilgalaikį turtą, kuris įsigytas iš VPS administravimui skirtų paramos VPS įgyvendinti lėšų, taip pat įsipareigoja ne trumpesniam nei VPS įgyvendinimo laikotarpiui apdrausti ilgalaikį turtą (didžiausiu ilgalaikio turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų), kuriam įsigyti ar sukurti bus naudojamos VPS administravimui skirtos paramos VPS įgyvendinti lėšos;

66.3. paraiška ir VPS (išskyrus kitus paraiškos priedus ir VPS priedus) yra neatsiejamos VPS paramos sutarties dalys. Šių Taisyklių, VPS administravimo taisyklių nuostatos į VPS paramos sutartį neperkeliamos, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina siekiant geriau suprasti ŽRVVG ir Agentūros teises ir pareigas įgyvendinant VPS.

67. ŽRVVG, pasirašiusi su Agentūra VPS paramos sutartį, tampa VPS vykdytoja.

68. Informacija apie pasirašytas VPS paramos sutartis skelbiama Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt. Skelbiamoje informacijoje turi būti nurodoma: VPS paramos sutarties sudarymo data, VPS vykdytojo pavadinimas, VPS pavadinimas, paraiškos kodas, skirta paramos VPS įgyvendinti suma ir VPS finansavimo šaltinis.

 

XVII SKYRIUS

ŽRVVG PATIKROS VIETOJE

 

69. VPS atrankos metu Agentūra turi teisę atlikti ŽRVVG patikras vietoje savo iniciatyva arba projektų atrankos komiteto sprendimu.

70. ŽRVVG patikras vietoje atlieka Agentūra, vadovaudamasi savo darbo procedūrų aprašuose nustatyta tvarka. Atliekant ŽRVVG patikrą vietoje turi teisę dalyvauti Ministerijos atstovai, projektų atrankos komiteto nariai.

71. Jeigu VPS atrankos metu kyla klausimų dėl ŽRVVG veiklos organizavimo, taip pat paraiškoje, VPS ar prie jų pridedamuose dokumentuose pateikiamų duomenų pagrįstumo ar teisingumo, gali būti atliekamos suplanuotos ŽRVVG patikros vietoje.

72. Jeigu Agentūra VPS atrankos metu gauna rašytinės informacijos, kad ŽRVVG veiksmais arba neveikimu galimai pažeidžiami teisės aktai, reglamentuojantys ES paramos panaudojimo tvarką, arba pažeidžiami kitų asmenų teisėti interesai, susiję su Veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimu, atliekamos užsakomosios ŽRVVG patikros vietoje.

73. ŽRVVG turi užtikrinti tinkamas sąlygas Agentūrai atlikti ŽRVVG patikrą vietoje: ŽRVVG patikros vietoje dieną turi dalyvauti ŽRVVG vadovas arba kitas tinkamai įgaliotas ŽRVVG atstovas, kuris ŽRVVG patikros vietoje atlikimo dieną turi įsileisti Agentūros darbuotojus, Ministerijos atstovus, projektų atrankos komiteto narius (jeigu jie dalyvauja ŽRVVG patikroje vietoje) į ŽRVVG buveinę, pateikti visus prašomus dokumentus, susijusius su ŽRVVG veiklos organizavimu, paraiškos ir VPS rengimu (suplanuotų ŽRVVG patikrų vietoje atveju), pateikti visus prašomus dokumentus, susijusius su ŽRVVG veiklos organizavimu, paraiškos ir VPS rengimu, taip pat kitus dokumentus, susijusius su ES paramos panaudojimu arba siekiu ją gauti ir panaudoti (užsakomųjų ŽRVVG patikrų vietoje atveju).

74. Jeigu ŽRVVG neužtikrina tinkamų sąlygų Agentūrai atlikti ŽRVVG patikros vietoje arba atsisako pasirašyti ŽRVVG patikros vietoje ataskaitą, arba pateikti raštu pastabas dėl šios ataskaitos (jeigu tokių pastabų ŽRVVG turi), laikoma, kad yra trukdoma atlikti ŽRVVG patikrą vietoje, dėl to paraiška ir VPS turi būti atmetama.

75. Jeigu ŽRVVG patikros vietoje metu:

75.1. nenustatoma jokių neatitikčių, VPS atrankos procedūra tęsiama toliau;

75.2. nustatomos neesminės neatitiktys, kurios gali būti ištaisytos ŽRVVG (pvz., netinkamai saugomi VPS rengimo dokumentai), Agentūra per 5 (penkias) darbo dienas suformuluoja reikalavimus ŽRVVG ir nustato terminą, per kurį Agentūros reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimus ir jų įvykdymo terminus Agentūra turi raštu informuoti ŽRVVG. Įvykdžiusi Agentūros reikalavimus ŽRVVG raštu informuoja Agentūrą. Agentūra įsitikina, kad neatitiktys ištaisytos tinkamai ir atnaujina VPS atrankos procesus;

75.3. nustatomos esminės neatitiktys, kurios paneigia paraiškoje arba VPS deklaruojamą ŽRVVG arba VPS atitiktį bent vienai tinkamumo sąlygai ir (arba) ŽRVVG įsipareigojimams, kurie nurodyti Taisyklių IV–VI skyriuose, Agentūra:

75.3.1. jeigu esminės neatitiktys gali būti ištaisytos, per 5 (penkias) darbo dienas suformuluoja reikalavimus ŽRVVG ir nustato terminą, per kurį Agentūros reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimus ir jų įvykdymo terminus Agentūra turi raštu informuoti ŽRVVG. Įvykdžiusi Agentūros reikalavimus ŽRVVG raštu informuoja Agentūrą. Agentūra įsitikina, kad neatitiktys ištaisytos tinkamai, ir atnaujina VPS atrankos procesus;

75.3.2. jeigu esminės neatitiktys negali būti ištaisytos, pripažįsta, kad paraiška ir VPS nėra tinkama gauti paramą VPS įgyvendinti – paraiška ir VPS atmetama.

 

XVIII SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

76. ŽRVVG, nesutikdama su Agentūros ir (arba) Ministerijos priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, susijusiais su paraiškos ir VPS atranka (vertinimu ir tvirtinimu), turi teisę juos apskųsti.

77. Agentūros konkrečių valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų veiksmus arba neveikimą ŽRVVG gali apskųsti Agentūros vadovui raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai ji sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokius veiksmus ar neveikimą.

78. Nepriklausomų ekspertų (jeigu tokie yra) veikimą arba neveikimą ŽRVVG gali apskųsti Agentūrai raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai ji sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius sprendimus, veiksmus ar neveikimą.

79. Agentūros sprendimus, veikimą arba neveikimą ŽRVVG gali apskųsti Ministerijai raštu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai ji sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius sprendimus, veiksmus ar neveikimą. Agentūros sprendimus, veikimą ar neveikimą, kuriuos Ministerija jau buvo nagrinėjusi ir priėmusi sprendimą, ŽRVVG gali apskųsti savo pasirinkimu Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (toliau – VAGK) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

80. ŽRVVG, nesutikdama su Agentūros ir (arba) Ministerijos sprendimais, veikimu ar neveikimu, gali tiesiogiai kreiptis į VAGK Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administracinį teismą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

81. Skundams nagrinėti Agentūra ir (arba) Ministerija gali sudaryti specialią komisiją, kuri veikia pagal savo patvirtintą darbo reglamentą.

 

XIX SKYRIUS

ŽRVVG DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

82. ŽRVVG ir VPS vykdytojas privalo saugoti dokumentus, susijusius su VPS atranka (rengimu, teikimu, vertinimu ir tvirtinimu), nuo VPS rengimo pradžios iki VPS įgyvendinimo pabaigos ir 3 (tris) metus po galutinio Agentūros paramos VPS įgyvendinimo išmokėjimo ŽRVVG arba 5 (penkerius) metus po galutinio Agentūros paramos VPS įgyvendinti išmokėjimo ŽRVVG, jeigu VPS yra numatyta parama vietos projektams, susijusiems su investicijomis į infrastruktūrą arba gamybą.

83. ŽRVVG ir VPS vykdytojas turi saugoti:

83.1. su paraiškos ir VPS rengimu, VPS pateikiama informacija susijusius dokumentus (pvz., ŽRVVG visuotinių narių susirinkimų ir ŽRVVG valdymo organo posėdžių protokolus, kuriuose aiškiai nurodyta data ir numeris; ŽRVVG teritorijos gyventojų apklausų anketas, užpildytas respondentų; ŽRVVG teritorijos tyrimus, kuriuose aiškiai nurodyti tyrimų rengėjai; prašymus tapti ŽRVVG nariais ir pan.);

83.2. su paraiškos ir VPS teikimu susijusius dokumentus (paraiškos, VPS ir jų priedų kopijas, įgaliojimo kopiją ir pan.);

83.3. su paraiškos ir VPS vertinimu susijusius dokumentus (Agentūros paklausimų originalus ar kopijas, susirašinėjimo su Agentūra, nepriklausomais ekspertais ar Ministerija raštus, el. laiškus ir pan.);

83.4. su VPS tvirtinimu susijusius dokumentus (Ministerijos kvietimą atvykti į projektų atrankos komiteto posėdį, Agentūros pasiūlymą pasirašyti VPS paramos sutartį ir pan.).

84. ŽRVVG ir VPS vykdytojas Taisyklių 82–83 punktuose nurodytų dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamiesi šiais dokumentais:

84.1. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“;

84.2. Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

84.3. Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ (šių Taisyklių nuostatos ŽRVVG ir VPS vykdytojui yra rekomenduojamos).

85. ŽRVVG privalo užtikrinti su VPS atranka (rengimu, teikimu, vertinimu ir tvirtinimu) susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius, pateiktus el. paštu arba esančius el. laikmenose) saugumą ir prieinamumą Agentūrai, nepriklausomiems ekspertams (jeigu tokie yra), Ministerijai ar kitoms institucijoms, kurioms teisės aktais suteikiama teisė kontroliuoti ir tikrinti ES paramos lėšų panaudojimo efektyvumą ir (arba) skaidrumą.

86. Ministerija ir Agentūra saugo dokumentus, susijusius su VPS atranka (teikimu, vertinimu ir tvirtinimu, įskaitant Agentūros susirašinėjimą su ŽRVVG el. paštu ZVPSvertinimas@nma.lt) atitinkamai Ministerijos ir Agentūros nustatyta tvarka.

 

XX SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

 

87. Informaciją ir paaiškinimus dėl VPS rengimo ir tvirtinimo teikia Ministerija el. paštu zum@zum.lt. Klausimo langelyje turi būti pateikiama aiški nuoroda į šias Taisykles, klausiančiojo vardas ir pavardė arba atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas.

88. Informaciją ir paaiškinimus dėl VPS vertinimo teikia Agentūra el. paštu info@nma.lt. Klausimo langelyje turi būti pateikiama aiški nuoroda į šias Taisykles, klausiančiojo vardas ir pavardė arba atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas.

89. Ministerijos pateikta informacija ir paaiškinimai, kurie gali būti aktualūs daugeliui ŽRVVG, el. paštu išsiunčiami žuvininkystės regionų ŽRVVG tinklui (jeigu toks įkurtas ir veikia) el. paštu, taip pat Agentūrai.

90. Agentūros pateiktą informaciją ir paaiškinimus, kurie gali būti aktualūs daugeliui ŽRVVG, Agentūra el. paštu išsiunčia žuvininkystės regionų ŽRVVG tinklui (jeigu toks įkurtas ir veikia), taip pat Ministerijai.

__________________