NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. BRA-152 „DĖL 2014–2020 M. PROGRAMINIO LAIKOTARPIO VIETOS PROJEKTŲ, PATEIKTŲ PO 2017 M. RUGSĖJO 1 D. PAGAL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAS, ĮGYVENDINAMAS BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 25  d. Nr. BR1-394

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašą, patvirtintą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 11 priedo lentelės III dalies 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9.

Ar pareiškėjas veikia sąžiningai, t. y. savo veiksmais ar neveikimu nėra sukūręs neteisėtų sąlygų gauti paramą?

(Prašoma Agentūros metodinės pagalbos ir vertinama pagal Agentūros pateiktą atsakymą ir užpildytą Procedūros aprašo 40 priedąSusietumo ir funkcinio nesavarankiškumo tikrinimo atsekamumo lentelė“. Taikoma, jeigu vietos projekte numatytos investicijos naujo verslo kūrimui arba esamo verslo plėtrai (įskaitant NVO, bendruomeninį ir socialinį verslą), taip pat kitais atvejais, numatytais VPS priemonei ar jos veiklos sričiai pagal turinį panašiose KPP priemonių gyvendinimo taisyklėse. Jei šis tinkamumo reikalavimas netaikomas, žymimas atsakymas „N/a“.)

Taip

Ne

N/a“.

 

 

2. Pakeičiu 11 priedo lentelės III dalies 20 punktą ir jį išdėstau taip:

„20.

Ar partneris (-ai) veikia sąžiningai, t. y. savo veiksmais ar neveikimu nėra sukūręs neteisėtų sąlygų gauti paramą?

(Prašoma Agentūros metodinės pagalbos ir vertinama pagal Agentūros pateiktą atsakymą ir užpildytą Procedūros aprašo 40 priedąSusietumo ir funkcinio nesavarankiškumo tikrinimo atsekamumo lentelė“. Taikoma, jeigu vietos projekte numatytos investicijos naujo verslo kūrimui arba esamo verslo plėtrai (įskaitant NVO, bendruomeninį ir socialinį verslą), taip pat kitais atvejais, numatytais VPS priemonei ar jos veiklos sričiai pagal turinį panašiose KPP priemonių gyvendinimo taisyklėse. Jei šis tinkamumo reikalavimas netaikomas, žymimas atsakymas „N/a“.)

Taip

Ne

N/a“.

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                    Aleksandras Muzikevičius