LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS –

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1467 „DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 17 d. Nr. V-1494

Vilnius

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“:

1. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. uždarose erdvėse vykstančiose varžybose dalyvautų ne daugiau nei 150 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant sportininkų ir kitų asmenų), ir tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, būtų užtikrintas ne mažesnis nei 2 m atstumas. Atstumas tarp žiūrovų gali būti mažesnis, jei užtikrinama, kad žiūrovai varžybų metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);“.

2. Pakeičiu 4.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2.2. tokia 1.2 papunkčio redakcija:

„1.2. uždarose erdvėse vykstančiose varžybose dalyvautų ne daugiau nei 200 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant sportininkų ir kitų asmenų), ir tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, būtų užtikrintas ne mažesnis nei 2 m atstumas. Atstumas tarp žiūrovų gali būti mažesnis, jei užtikrinama, kad žiūrovai viso renginio metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras-valstybės lygio

Ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                           Aurelijus Veryga