LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2016 M. BALANDŽIO 26 D. ĮSAKYMO NR. A1-209 „DĖL LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021 m. liepos 12 d. Nr. A1-503

Vilnius

 

 

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. A1-209 „Dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 2 d.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                           Monika Navickienė