LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 3D-889 „DĖL DIRBTINAI SUKURTŲ SĄLYGŲ PARAMAI GAUTI NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. kovo 20 d. Nr. 3D-198

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1. Papildau 121 punktu ir jį išdėstau taip:

121. Tuo atveju, jei projekto, pateikto pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, administravimo arba priežiūros metu nustatoma, kad paramos gavėjo projektas atitinka tris ir daugiau Metodikos 3 priede pateiktus rizikos kriterijus, laikoma, kad paramos gavėjas dirbtinai sukūrė paramai gauti reikalingas sąlygas ir turi būti vykdomas pažeidimo tyrimas, kaip numatyta Agentūros vidiniuose darbo dokumentuose.“

2. Papildau 3 priedu (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                       Virginija Baltraitienė

 

Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodikos

3 priedas

 

RIZIKOS KRITERIJAI DIRBTINAI SUKURTŲ SĄLYGŲ PARAMAI GAUTI PAGAL KPP PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI“ NUSTATYMAS PROJEKTO ADMINSTRAVIMO IR PRIEŽIŪROS METU

 

Eil. Nr.

Rizikos kriterijus

Rizikos kriterijų detalizuojantys požymiai

1.

Projekto (projektų) įgyvendinimo vieta

Kelių pareiškėjų ir (arba) paramos gavėjų kontaktiniai duomenys (pvz., ūkininko registracijos vieta, elektroninio pašto adresai, kontaktinių telefonų numeriai) yra tie patys.

2.

Projekte (projektuose) numatyta vykdyti arba vykdoma veikla

Skirtingų pareiškėjų ir (arba) paramos gavėjų projektuose numatyta vykdyti arba vykdoma tokia pati veikla (pvz., augalininkystė, gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė, gėlininkystė ir t.t.).

3.

Ūkio valdymas pagal įgaliojimą

Pareiškėjas gali nevykdyti žemės ūkio veiklos ir išvykti į užsienį, palikdamas įgaliojimą veikti kitiems asmenims.

4.

Kitiems asmenims perregistruojami sklypai, kurie buvo valdoje paramos paraiškos teikimo metu

Pareiškėjas perleidžia sklypus, kurie buvo valdoje paramos paraiškos teikimo metu, asmenims, kurie šiuos sklypus įsitraukę į savo valdas dalyvauja KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srityje „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.

5.

Paramos lėšomis įgytų investicijų nepanaudojimas

Už paramos lėšas įsigyta technika ir įranga yra nenaudojama verslo plane numatytai veiklai vykdyti, t. y. buvo sukurtos sąlygos paramai gauti, o ne veiklai vykdyti.

_______________________