LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 m. lapkričio 22 d. ĮSAKYMO Nr. V-1001 „DĖL privalomojo radiacinės saugos mokymo ir INSTRUKTAVIMO tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 28 d. Nr. V-546

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL privalomojo radiacinės saugos mokymo ir INSTRUKTAVIMO tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 15 ir 151 straipsniais:

1. T v i r t i n u Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. privalomasis radiacinės saugos mokymas iki 2017 m. sausio 1 d. turi būti vykdomas pagal privalomojo radiacinės saugos mokymo programas, patvirtintas iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, o nuo 2017 m. sausio 1 d. privalomasis radiacinės saugos mokymas turi būti vykdomas pagal šio įsakymo nustatyta tvarka suderintas privalomojo radiacinės saugos mokymo programas;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Juras Požela


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1001

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-546 redakcija)

 

 

PRIVALOMOJO RADIACINĖS SAUGOS MOKYMO IR INSTRUKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja:

1.1. asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomąjį radiacinės saugos mokymą;

1.2. juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų filialų darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, privalomąjį radiacinės saugos mokymą ir instruktavimą;

1.3. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jų struktūrinių padalinių vadovų, pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei savivaldybių civilinės saugos specialistų, kurių darbas (veikla) susijęs (susijusi) su paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių bei radionuklidais užterštų objektų aptikimu, privalomąjį radiacinės saugos mokymą ir instruktavimą;

1.4. metalų laužo ir atliekų supirkimo, metalų laužo ir atliekų perdirbimo įmonių ir įstaigų vadovų ir (ar) administracijos atstovų ir darbuotojų privalomąjį radiacinės saugos mokymą ir instruktavimą;

1.5. ūkio subjektų, montuojančių, prižiūrinčių, remontuojančių ir prekiaujančių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, privalomąjį radiacinės saugos mokymą ir instruktavimą;

1.6. juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų filialų darbuotojų, darbo aplinkoje galinčių susidurti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kai šie asmenys nėra priskirti A ar B kategorijos darbuotojams, privalomąjį radiacinės saugos instruktavimą;

1.7. reikalavimus ūkio subjektams, vykdantiems privalomąjį radiacinės saugos mokymą;

1.8. fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos Tvarkos aprašo 1.1–1.5 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms (toliau – asmuo, siekiantis įgyti teisę mokyti radiacinės saugos), atestavimą;

1.9. valstybinę privalomojo radiacinės saugos mokymo priežiūrą bei ūkio subjekto, vykdančio privalomąjį radiacinės saugos mokymą, ir darbdavio atsakomybę.

2. Tvarkos aprašas netaikomas vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

3. Ūkio subjektų, kurie savo veikloje naudoja V pavojingumo kategorijos uždaruosius ar atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, rentgeno bagažo saugumo kontrolės prietaisus, rentgeno optikos įrenginius, rentgeno analizatorius, šalutinę rentgeno spinduliuotę generuojančius prietaisus, rentgeno fluorescencinius spektrometrus, rentgeno difraktometrus, kaulų densitometrijos įrenginius, kurių anodinė įtampa ≤70 kV, lygio, tankio ir kitus rentgeno matuoklius, svetimkūnių aptikimo produkcijoje rentgeno įrenginius, darbuotojų radiacinės saugos prieš jiems pradedant dirbti ar eiti pareigas ir periodiškai mokyti nereikia, tačiau juos privaloma instruktuoti.

4. Jei ūkio subjekte yra tik vienas asmuo, atitinkantis išsilavinimo reikalavimus, keliamus asmeniui, atsakingam už radiacinę saugą, jį privaloma mokyti pagal radiacinės saugos programą, kurią baigęs įgyja teisę būti atsakingu už radiacinę saugą ir dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

5. Asmenų, priskiriamų Tvarkos aprašo 1.2 papunktyje nurodytai asmenų grupei, kurie ne anksčiau kaip prieš penkerius metus yra baigę profesinio mokymo programą ar profesinio kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą ir radiacinės saugos žinių ir (ar) įgūdžių įgijo mokydamiesi ne trumpiau už nurodytą minimalią mokymo trukmę pagal Tvarkos aprašo 1 priedo atitinkamus (atsižvelgiant į darbo pobūdį ir uždarųjų ar atvirųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategoriją) mokymo programų modulius, radiacinės saugos prieš jiems pradedant dirbti ar eiti pareigas mokyti nereikia.

6. Asmenų, priskiriamų Tvarkos aprašo 1.3 papunktyje nurodytoms asmenų grupėms, kurie ne anksčiau kaip prieš penkerius metus yra baigę profesinio mokymo programą ar profesinio kvalifikacijos tobulinimo programą ir radiacinės saugos žinių ir (ar) įgūdžių įgijo mokydamiesi ne trumpiau už nurodytą minimalią mokymo trukmę pagal Tvarkos aprašo 1 priedo atitinkamus mokymo programų modulius, radiacinės saugos prieš jiems pradedant dirbti ar eiti pareigas mokyti nereikia.

7. Asmenys, priskiriami Tvarkos aprašo 1.1–1.5 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms, turi būti mokomi radiacinės saugos prieš jiems pradedant dirbti ar eiti pareigas (toliau – pradinis mokymas), o vėliau – ne rečiau kaip kas penkerius metus (toliau – periodinis mokymas).

8. Asmenų, priskiriamų Tvarkos aprašo 1.1–1.5 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms, privalomą radiacinės saugos mokymą privalo organizuoti darbdaviai Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme (toliau – Radiacinės saugos įstatymas) 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

9. Pagrindinės Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

9.1. asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo pažymėjimas (toliau – atestavimo pažymėjimas) – dokumentas, suteikiantis teisę mokyti atestavimo pažymėjime nurodytomis radiacinės saugos temomis, laikantis Tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų;

9.2. atestavimas – radiacinės saugos žinių ir gebėjimų, nustatytų asmenims, siekiantiems įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, tikrinimas ir vertinimas bei kompetencijos pripažinimas;

9.3. instruktavimas – darbuotojo supažindinimas su darbo vietoje galiojančių radiacinės saugos teisės aktų reikalavimais ir išaiškinimas saugių veikimo būdų, kuriuos jis privalo vykdyti dirbdamas jam pavestus darbus, įforminant teisės aktų nustatyta tvarka;

9.4. nuotolinis mokymas – savarankiškas mokymasis ar dėstytojo prižiūrimas mokymasis, kai asmuo, turintis atestavimo pažymėjimą, ir besimokantysis nėra vienoje auditorijoje (klasėje), o besimokantysis pasiekti mokymo medžiagą ir bendrauti su asmeniu, turinčiu atestavimo pažymėjimą, gali pasinaudodamas informacinėmis technologijomis;

9.5. privalomasis radiacinės saugos mokymas – neformalusis tęstinis švietimas, suteikiantis reikiamą kompetenciją (bendrąsias ir specialiąsias radiacinės saugos žinias bei praktinius įgūdžius) vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus radiacinės saugos srityje;

9.6. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Radiacinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme (toliau – Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą ir neformalųjį švietimą, vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

reikalavimAI ūkio subjektams, vykdantiems privalomąjį radiacinės saugos mokymą

 

10. Ūkio subjektai, vykdantys privalomąjį radiacinės saugos mokymą, privalo turėti teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir jų tęstinį mokymą ir vadovautis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu, Tvarkos aprašu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą ir neformalųjį švietimą.

11. Ūkio subjektai, vykdantys privalomąjį radiacinės saugos mokymą, privalo:

11.1. vykdyti Radiacinės saugos įstatymo 151 straipsnio 14 dalyje nustatytą reikalavimą;

11.2. turėti parengtas ir su Radiacinės saugos centru (toliau – Centras) suderintas galiojančias privalomojo radiacinės saugos mokymo programas (toliau – mokymo programa). Galima naudoti ir užsienyje parengtas ir su Centru suderintas mokymo programas,. Mokymo programos turi būti parengtos Tvarkos aprašo 8 priede nustatyta tvarka;

11.3. turėti mokymo patalpas, vaizdo ir garso aparatūros, mokymo priemonių (leidinių, plakatų, bukletų ir kt.) ir parengtą metodinę medžiagą;

11.4. mokymo laikotarpiu užtikrinti, kad mokomi asmenys galėtų naudotis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir tarptautinių organizacijų rekomendacijomis radiacinės saugos srityje;

11.5. praktinių užsiėmimų metu užtikrinti, kad būtų naudojama dozimetrinė, radiometrinė ir kita įranga, reikalinga praktiniams užsiėmimams, bei turėti bendradarbiavimo sutartis su ūkio subjektais, kuriuose vykdomi praktiniai užsiėmimai;

11.6. sudaryti ne didesnes kaip 30 asmenų teorinio mokymo ir ne didesnes kaip 15 asmenų praktinio mokymo grupes pagal jų išsilavinimą ir specialybę;

11.7. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas raštu informuoti Centrą apie planuojamus organizuoti mokymus ir radiacinės saugos žinių vertinimą, nurodyti tikslią mokymų bei žinių vertinimo datą, laiką, vietą, programos pavadinimą bei paskirtį (pradinis ar periodinis mokymas, atsakingajam ar dirbančiajam), pagal kurią bus organizuojami mokymai, asmenis, vykdančius praktinius užsiėmimus ir paskaitas, konkretų dalyvių skaičių. Prieš kiekvienus mokymus turi būti rengiami detalūs mokymų tvarkaraščiai, kuriuose būtų nurodyta mokymų organizavimo vieta (vietos – kai paskaitos ir praktiniai užsiėmimai organizuojami skirtingose vietose), programos tema, pagal kurią vyks mokymai, programos paskirtis (pradinis ar periodinis mokymas, atsakingajam ar dirbančiajam), paskaitų bei praktinių užsiėmimų temos ir trukmė, asmenys, vykdantys praktinius užsiėmimus ir paskaitas, žinių vertinimo data ir laikas. Mokymų tvarkaraščiai Centrui turi būti teikiami tik Centrui pareikalavus. Jei Centrui pateikta informacija keitėsi (buvo keičiamas mokymų tvarkaraštis), apie tai ūkio subjektai, vykdantys privalomąjį radiacinės saugos mokymą, privalo nedelsdami informuoti Centrą ir pateikti pakeistą informaciją bei pridėti tvarkaraštį;

11.8. organizuoti radiacinės saugos žinių vertinimą, suderinę su Centru žinių vertinimo datą, laiką ir vietą, ir išduoti radiacinės saugos pažymėjimus.

12. Tvarkos aprašo 1.3 papunktyje nurodytos asmenų grupės gali būti mokomos nuotoliniu būdu.

 

III SKYRIUS

ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ MOKYTI RADIACINĖS SAUGOS, ATESTAVIMAS

 

13. Asmenys, siekiantys įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, privalo atitikti Radiacinės saugos įstatymo 151 straipsnio 2 dalies 1 punkte keliamus išsilavinimo reikalavimus. 

14. Asmenys, siekiantys įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, privalo Centrui Radiacinės saugos įstatymo 151 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pateikti šiuos dokumentus:

14.1. prašymą dėl atestavimo (Tvarkos aprašo 2 priedas);

14.2. išsilavinimą liudijančio dokumento, kuris Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pripažįstamas Lietuvos Respublikoje, kopiją;

14.3. mokslo vardo, kvalifikacinio laipsnio (jei tokį turi) dokumento kopiją;

14.4. kvalifikacijos tobulinimo pažymų ar pažymėjimų (jei tokius turi) kopijas.

15. Asmenis, siekiančius įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestuoja Centro direktoriaus įsakymu sudaryta Asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo komisija (toliau – Atestavimo komisija).

16. Atestavimo komisija darbą organizuoja vadovaudamasi Centro direktoriaus patvirtintais Asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo komisijos nuostatais.

17. Asmuo, siekiantis įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestuojamas pagal Radiacinės saugos mokymo temų sąrašą (Tvarkos aprašo 3 priedas).

18. Asmeniui, siekiančiam įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, Radiacinės saugos įstatymo 151 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka išduodamas atestavimo pažymėjimas (Tvarkos aprašo 4 priedas).

19. Atestavimo pažymėjimai registruojami Atestavimo pažymėjimų duomenų bazėje, kurioje nurodomi šie duomenys: išduoto atestavimo pažymėjimo numeris, išdavimo data. Asmuo, siekiantis įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, turi pasirašyti Atestavimo komisijos protokole.

20. Neatestuotas asmuo iš naujo gali atestuotis artimiausio Atestavimo komisijos posėdžio metu, Centro direktoriui pateikęs Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytus dokumentus.

21. Asmeniui, praradusiam ar sugadinusiam atestavimo pažymėjimą, jo dublikatas išduodamas Radiacinės saugos įstatymo 151 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.

22. Asmuo, turintis atestavimo pažymėjimą, privalo tobulinti kvalifikaciją radiacinės saugos klausimais atestavimo pažymėjime nurodytomis temomis iš viso ne mažiau kaip 100 valandų per penkerius metus ir ne mažiau kaip 10 valandų kasmet ir kas penkerius metus pateikti Centrui kvalifikacijos tobulinimą (dalyvavimą seminaruose, kursuose, mokymuose, konferencijose radiacinės saugos temomis) patvirtinančių dokumentų kopijas.

23. Centras, nustatęs, kad asmuo, turintis atestavimo pažymėjimą, nepateikė Centrui Tvarkos aprašo 22 punkte nurodytų kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų ar informacijos, įspėja asmenį, turintį atestavimo pažymėjimą, apie galimą atestavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą Radiacinės saugos įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka.

24. Centras turi teisę įspėti asmenį, turintį atestavimo pažymėjimą, apie galimą atestavimo pažymėjimo galiojimo panaikinimą Radiacinės saugos įstatymo 151 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka.

25. Atestavimo pažymėjimo galiojimas sustabdomas Radiacinės saugos įstatymo 151 straipsnio 10 dalyje nustatytais atvejais.

26. Atestavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas Radiacinės saugos įstatymo 151 straipsnyje 11 dalyje nustatytais atvejais.

27. Atestavimo pažymėjimo galiojimas panaikinamas Radiacinės saugos įstatymo 151 straipsnio 12 dalyje nustatytais atvejais.

28. Atestuotas asmuo, nesutinkantis su Atestavimo komisijos ar Centro direktoriaus sprendimu, per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo turi teisę apskųsti šį sprendimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

MOKYMo PROGRAMA, MOKYMO organizavimas, radiacinės saugos žinių vertinimas, RADIACINĖS SAUGOS PAŽYMĖJIMo išdavimas

 

29. Asmenys, priskiriami Tvarkos aprašo 1.1–1.5 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms, mokomi pagal pradinio ir periodinio mokymo programas.

30. Ūkio subjektai, vykdantys privalomąjį radiacinės saugos mokymą, turi peržiūrėti, jei reikia, keisti ir su Centru suderinti mokymo programas ne rečiau kaip kartą per penkerius metus arba pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių mokymą, reikalavimams.

31. Jei ūkio subjektai, vykdantys privalomąjį radiacinės saugos mokymą, po penkerių metų neperžiūrėjo ir su Centru nesuderino mokymo programų, jos yra laikomos negaliojančiomis.

32. Asmenų, priskiriamų Tvarkos aprašo 1.1–1.5 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms, išskyrus asmenis, atsakingus už radiacinę saugą, ūkio subjektuose, kurie savo veikloje naudoja I–II pavojingumo kategorijos uždaruosius ar atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, privalomojo radiacinės saugos mokymo programos turi būti parengtos pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytus modulius.

33. Asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, ūkio subjektuose, kurie savo veikloje naudoja I–II pavojingumo kategorijos uždaruosius ar atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, pradinio privalomojo radiacinės saugos mokymo programos turi būti parengtos pagal Tvarkos aprašo 5 priede nurodytus modulius.

34. Asmenims, priskiriamiems Tvarkos aprašo 1.1–1.5 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms, keliami Tvarkos aprašo 6 priede nurodyti išsilavinimo, mokymo ir instruktavimo trukmės bei mokymų programų apimties reikalavimai. Šie reikalavimai taikomi asmenims, pradėjusiems dirbti ar eiti pareigas.

35. Asmenų, priskiriamų Tvarkos aprašo 1.1–1.5 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms (toliau – egzaminuojamas asmuo), radiacinės saugos žinias vertina komisija (toliau – vertinimo komisija), kurią sudaro ūkio subjektas, vykdantis privalomąjį radiacinės saugos mokymą. Vertinimo komisijai vadovauja Centro atstovas. Vertinimo komisijoje gali būti ir daugiau Centro deleguotų atstovų. Bent vienas vertinimo komisijos narys turi būti asmuo, turintis atestavimo pažymėjimą.

36. Vertinimo komisija negali vertinti egzaminuojamų asmenų radiacinės saugos žinių, jei vertinime nedalyvauja vertinimo komisijos pirmininkas.

37. Radiacinės saugos žinių vertinimo (toliau – egzaminas) metu vertinamos egzaminuojamų asmenų teorinės radiacinės saugos žinios ir praktiniai įgūdžiai.

38. Asmenų, priskiriamų Tvarkos aprašo 1.1 papunktyje nurodytai asmenų grupei, teorinės radiacinės saugos žinios pradinio ir periodinio mokymo egzamino metu vertinamos žodžiu, atsakius į tris vertinimo komisijos sudarytame biliete pateiktus klausimus. Egzaminuojamas asmuo į egzamino bilieto klausimus turi pasirengti atsakyti per vieną valandą. Egzamino rezultatai vertinami dešimties balų sistema. Egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinios vertinamos teigiamai, jei jo surinktų balų vidurkis ne mažesnis kaip septyni.

39. Pradinio mokymo egzamino metu papildomai vertinami egzaminuojamo asmens praktiniai įgūdžiai – pateikiama viena praktinė užduotis. Praktinė užduotis vertinama dešimties balų sistema. Egzaminuojamo asmens radiacinės saugos praktiniai įgūdžiai vertinami teigiamai, jei jo surinktų balų vidurkis ne mažesnis kaip septyni. Egzaminuojamo asmens teorines radiacinės saugos žinias ir praktinius įgūdžius (atskirai) įvertinus mažiau balų, egzaminas laikomas neišlaikytu.

40. Asmenų, priskiriamų Tvarkos aprašo 1.2 papunktyje nurodytai asmenų grupei, pradinio mokymo radiacinės saugos žinios vertinamos teorinių radiacinės saugos žinių ir praktinių įgūdžių egzaminu, periodinio mokymo – testu.

41. Asmenų, priskiriamų Tvarkos aprašo 1.3 papunktyje nurodytoms asmenų grupėms, pradinio ir periodinio mokymo metu įgytos radiacinės saugos žinios vertinamos testu. Jei pradinio mokymo programa integruota į profesinio mokymo programą ar profesinio kvalifikacijos tobulinimo programą, radiacinės saugos žinios vertinamos testu, rezultatą laikant sudedamąja baigiamojo egzamino dalimi. Egzaminas organizuojamas vadovaujantis ūkio subjekto, vykdančio privalomąjį radiacinės saugos mokymą, nustatyta vidaus tvarka.

42. Asmenų, priskiriamų Tvarkos aprašo 1.4–1.5 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms, pradinio ir periodinio mokymo metu įgytos radiacinės saugos žinios vertinamos testu.

43. Teorines radiacinės saugos žinias vertinant testu, egzaminuojamam asmeniui pateikiama 30 klausimų su keliais atsakymo variantais, iš kurių vienas arba keli teisingi. Testo klausimus rengia Centro atstovas. Teorinės radiacinės saugos žinios vertinamos teigiamai, kai egzaminuojamas asmuo teisingai atsako į ne mažiau kaip 70 procentų klausimų.

44. Kilus neaiškumui dėl radiacinės saugos žinių vertinimo arba kilus įtarimų, kad egzaminuojamas asmuo testo užduotis išsprendė nesavarankiškai, vertinimo komisijos nariai turi teisę papildomai tikrinti jo teorines radiacinės saugos žinias žodžiu (apklausos būdu). Vertinimo komisijai papildomai tikrinant egzaminuojamo asmens teorines radiacinės saugos žinias, visi jos nariai turi lygias balso teises ir kiekvienas jų egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinias vertina dešimties balų sistema. Egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinios vertinamos teigiamai, jei jo surinktų balų vidurkis ne mažesnis kaip septyni.

45. Egzaminų rezultatai surašomi egzaminų protokole. Egzaminų protokole nurodomi šie duomenys: eilės numeris, egzaminuojamo asmens vardas, pavardė, gimimo data, radiacinės saugos žinių įvertinimas, išduoto radiacinės saugos pažymėjimo numeris, išdavimo data, programos, pagal kurią buvo vykdyti mokymai, pavadinimas ir programos paskirtis (pradinis ar periodinis mokymas). Egzaminų protokolą pasirašo vertinimo komisijos pirmininkas, vertinimo komisijos nariai ir egzaminuojamas asmuo. Egzaminų protokolus ūkio subjektas, vykdantis privalomąjį radiacinės saugos mokymą, saugo ne trumpiau kaip penkerius metus. Egzaminų protokolų kopijas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas ūkio subjektas, vykdantis privalomąjį radiacinės saugos mokymą, privalo pateikti Centrui.

46. Centras yra atsakingas už gautų egzaminų protokolų duomenų apie išduotus radiacinės saugos pažymėjimus kaupimą ir tvarkymą.

47. Egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinias įvertinus neigiamai, pakartotinas egzaminas gali būti rengiamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų. Pakartotiniam egzaminui egzaminuojamas asmuo gali rengtis savarankiškai.

48. Egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinias neigiamai įvertinus antrą kartą, egzaminuojamas asmuo gali pakartotinai mokytis savarankiškai arba ūkio subjekte, vykdančiame privalomąjį radiacinės saugos mokymą, pagal atitinkamą mokymo programą ir egzaminą laikyti ne anksčiau kaip po 30 dienų.

49. Teigiamai įvertinus egzaminuojamo asmens radiacinės saugos žinias, jam išduodamas nustatytos formos radiacinės saugos pažymėjimas (Tvarkos aprašo 7 priedas).

50. Ūkio subjektas, vykdantis privalomąjį radiacinės saugos mokymą, radiacinės saugos pažymėjimus registruoja Radiacinės saugos pažymėjimų duomenų bazėje, kurioje nurodomi šie duomenys: eilės numeris, asmens, gavusio radiacinės saugos pažymėjimą, vardas, pavardė, gimimo data, išduoto radiacinės saugos pažymėjimo numeris, išdavimo data. Egzaminuojamas asmuo, gavęs radiacinės saugos pažymėjimą, turi pasirašyti egzaminų protokole.

51. Egzaminuojamas asmuo, praradęs radiacinės saugos pažymėjimą, jį išdavusiam ūkio subjektui, vykdančiam privalomąjį radiacinės saugos mokymą, pateikia prašymą išduoti radiacinės saugos pažymėjimo dublikatą. Ūkio subjektas, vykdantis privalomąjį radiacinės saugos mokymą, įsitikinęs, kad asmeniui, prašančiam išduoti radiacinės saugos pažymėjimo dublikatą, neuždrausta vykdyti radiacinės saugos pažymėjime nurodytos veiklos ir yra duomenų, patvirtinančių, kad radiacinės saugos pažymėjimas buvo išduotas ir galioja, išduoda radiacinės saugos pažymėjimo dublikatą. Išduodant radiacinės saugos pažymėjimo dublikatą, radiacinės saugos pažymėjimo dublikato viršutiniame kampe užrašoma: „DUBLIKATAS“.

52. Radiacinės saugos pažymėjimo galiojimas gali būti panaikintas, jeigu:

52.1. Centras, gavęs informacijos, kad asmuo, turintis radiacinės saugos pažymėjimą, pažeidžia, nevykdo ar nežino radiacinę saugą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, nustato, kad tokia informacija teisinga;

52.2. siūlymas panaikinti radiacinės saugos pažymėjimo galiojimą įrašytas į Radiacinės saugos reikalavimų patikrinimo aktą.

53. Centras turi išnagrinėti radiacinės saugos pažymėjimo galiojimo klausimą ir priimti sprendimą per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo arba Radiacinės saugos reikalavimų patikrinimo akto surašymo.

54. Centras apie priimtą sprendimą privalo per 10 darbo dienų raštu informuoti asmenį, kurio radiacinės saugos pažymėjimo galiojimas buvo panaikintas, radiacinės saugos pažymėjimą išdavusį ūkio subjektą, vykdantį privalomąjį radiacinės saugos mokymą, ir darbovietę bei nurodyti tokio sprendimo priežastis.

55. Apie radiacinės saugos pažymėjimo galiojimo panaikinimą turi būti pažymėta Radiacinės saugos pažymėjimų duomenų bazėje.

 

V SKYRIUS

INSTRUKTAVIMAS RADIACINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS

 

56. Asmenis, priskiriamus Tvarkos aprašo 1.1–1.6 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms, nepriklausomai nuo darbo patirties ir kvalifikacijos, privaloma supažindinti su radiacinės saugos reikalavimais. Tuo tikslu vykdomas jų instruktavimas.

57. Jei darbdavys yra asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, ir dirba su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir neturi daugiau darbuotojų, tai jam šio skyriaus reikalavimai netaikomi.

58. Instruktavimas vykdomas pagal darbdavių patvirtintas radiacinės saugos instrukcijas.

59. Apie instruktavimą pažymima instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale ir (arba) specialioje instruktavimo registravimo kortelėje.

60. Instruktavimų rūšys:

60.1. pirminis instruktavimas darbo vietoje;

60.2. periodinis instruktavimas darbo vietoje;

60.3. papildomas instruktavimas darbo vietoje.

61. Pirminis instruktavimas darbo vietoje yra privalomas visiems, priimtiems į darbą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, asmenims, priskiriamiems Tvarkos aprašo 1.1–1.6 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms. Pirminį instruktavimą atlieka darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, ar kitas įgaliotas asmuo (kai nėra asmens, atsakingo už radiacinę saugą), turintis galiojantį radiacinės saugos pažymėjimą. Atlikus pirminį instruktavimą, leidžiama dirbti tik tada, kai asmuo, atlikęs instruktavimą, apie tai pažymi instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale ir (arba) specialioje instruktavimo registravimo kortelėje, kurioje pasirašo ir instruktuotas asmuo.

62. Periodinis instruktavimas darbo vietoje atliekamas ne rečiau kaip kartą per vienerius metus. Periodinį instruktavimą darbo vietoje atlieka darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, ar kitas įgaliotas asmuo, instruktuotas asmens, atsakingo už radiacinę saugą, ir turintis galiojantį radiacinės saugos pažymėjimą, arba, kai nėra asmens, atsakingo už radiacinę saugą, kitas įgaliotas asmuo, turintis galiojantį radiacinės saugos pažymėjimą. Apie periodinį instruktavimą darbo vietoje pažymima instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale ir (arba) specialioje instruktavimo registravimo kortelėje, kurioje pasirašo ir instruktuotas asmuo.

63. Tvarkos aprašo 62 punkte nurodyti asmenys papildomą darbuotojų instruktavimą darbo vietoje privalo atlikti:

63.1. pakeitus ar priėmus naujus radiacinę saugą ar jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, jei dėl šių pakeitimų turi būti keičiamos radiacinės saugos instrukcijos;

63.2. kai reikalavimas papildomai instruktuoti darbuotojus darbo vietoje įrašytas į Radiacinės saugos patikrinimo aktą;

63.3. perkeldami į kitą darbą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pakeitus darbo vietą ar pradėjus dirbti su kitu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu;

63.4. pradėję naudoti naujas ar modernizuotas darbo priemones, pradėję naudoti naujas technologijas, keisdami darbo organizavimą, darbo sąlygas, susijusias su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

63.5. įvykus radiologiniam incidentui ar avarijai arba susirgus profesine liga, kurios priežastis jonizuojančioji spinduliuotė (jei tai atlikti įpareigojo tyrimo komisija).

64. Apie papildomą instruktavimą darbo vietoje pažymima instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale ir (arba) specialioje instruktavimo registravimo kortelėje, kurioje pasirašo ir instruktuotas asmuo.

 

VI SKYRIUS

VALSTYBINĖ PRIVALOMOJO RADIACINĖS SAUGOS MOKYMO PRIEŽIŪRA ir Ūkio subjektO, vykdanČIO privalomąjį radiacinės saugos mokymą, ir darbdavio ATSAKOMYBĖ

 

65. Už mokymo kokybę, radiacinės saugos žinių tikrinimą ir radiacinės saugos pažymėjimų išdavimą atsako ūkio subjektas, vykdantis privalomąjį radiacinės saugos mokymą.

66. Centras vykdo valstybinę privalomojo radiacinės saugos mokymo priežiūrą, kurios tikslas – stebėti, koordinuoti, analizuoti, tikrinti ir vertinti ūkio subjektų, vykdančių privalomąjį radiacinės saugos mokymą, veiklą privalomojo radiacinės saugos mokymo srityje.

67. Vykdydamas valstybinę privalomojo radiacinės saugos mokymo priežiūrą, Centras:

67.1. tikrina ūkio subjektų, vykdančių privalomąjį radiacinės saugos mokymą, įgyvendinamus mokymus, siekdamas įvertinti, kaip jos laikosi Tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mokymą, reikalavimų, bei teikia siūlymus ūkio subjektams, vykdantiems privalomąjį radiacinės saugos mokymą, mokymo įgyvendinimo kokybei tobulinti;

67.2. nagrinėja prašymus, skundus ir pranešimus, susijusius su mokymo įgyvendinimu.

68. Valstybinę privalomojo radiacinės saugos mokymo priežiūrą vykdo Centro direktoriaus įgalioti Centro valstybės tarnautojai.

69. Centras, nustatęs, kad ūkio subjektas, vykdantis privalomąjį radiacinės saugos mokymą, nevykdo Tvarkos aprašo 11 punkte nustatytų reikalavimų, gali sustabdyti ar panaikinti ūkio subjekto, vykdančio privalomąjį radiacinės saugos mokymą, kai kurių ar visų mokymo programų galiojimą.

70. Ūkio subjektai, vykdantys privalomąjį radiacinės saugos mokymą, ir darbdaviai, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

 

 

Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir

instruktavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

ASMENŲ, priSKIRIAMŲ Tvarkos aprašo 1 punkte NURODYToms asmenų grupėms, MOKYMO PROGRAMŲ MODULIAI

(IŠSKYRUS ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ RADIACINĘ SAUGĄ, ŪKIO SUBJEKTUOSE, KURIE SAVO VEIKLOJE NAUDOJA I─II pavojingumo kategorijos UŽDARuosius AR ATVIRuosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, MOKYMO PROGRAMĄ)

 

Modulis

Modulio pavadinimas

Modulio turinys

Modulio trukmė, val.

asmenų, priklausančių Tvarkos aprašo 1.2–1.5 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms, pradinis mokymas

asmenų, priklausančių Tvarkos aprašo 1.1–1.5 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms, periodinis mokymas

asmenų, priklausančių Tvarkos aprašo 1.1 papunktyje nurodytoms asmenų grupėms, pradinis mokymas

M 1

Radiacinės saugos pagrindai (išskyrus odontologiją)

1.  Įvadas. Radiacinės saugos samprata. Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą.

2.  Branduolio fizikos pagrindai.

3.  Biologinis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis: nulemtieji ir atsitiktiniai reiškiniai.

4.  Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, dozių rūšys ir matavimo vienetai.

5.  Darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga.

6.  Individualioji ir darbo vietų stebėsena.

7.  Radiologinės ir branduolinės avarijos: samprata, prevencija ir apšvitos ribojimo reikalavimai.

8.  Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras*.

9.  Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo reikalavimai*.

10.  Įrangos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos atitikties reikalavimai*.

11.  Patalpų, kuriose bus naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, projektavimo ir įrangos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdėstymo reikalavimai*.

12.  Radioaktyviųjų medžiagų vežimo reikalavimai*.

13.  Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimai, jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatavimo baigimo tvarka*.

 >=10

 >=6

 >=40

M 1.1

Radiacinės saugos pagrindai odontologijoje

1.   Įvadas. Radiacinės saugos samprata. Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą.

2.   Branduolio fizikos pagrindai.

3.   Biologinis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis: nulemtieji ir atsitiktiniai reiškiniai.

4.   Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, dozių rūšys ir matavimo vienetai.

5.   Darbuotojų ir gyventojų radiacinė sauga.

6.   Individualioji ir darbo vietų stebėsena.

7.   Radiologinės ir branduolinės avarijos: samprata, prevencija ir apšvitos ribojimo reikalavimai.

8.   Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras*.

9.   Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo reikalavimai*.

10. Įrangos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos atitikties reikalavimai*.

11. Patalpų, kuriose bus naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, projektavimo ir įrangos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdėstymo reikalavimai*.

12. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatavimo baigimo tvarka*.

 >=4

 >=10

M 2

Radiacinė sauga odontologijoje

1.  Radiacinės saugos odontologijoje reglamentavimas.

2.  Radiacinės saugos pagrįstumas ir optimizavimas dantų rentgenodiagnostikoje.

3.  Pacientų radiacinė sauga dantų rentgenodiagnostikoje (įskaitant nėščiąsias ir vaikus).

4.  Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonės.

 >=10

 >=8

 >=10

M 3

Radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje (išskyrus odontologiją)

1.  Radiacinės saugos rentgenodiagnostikoje (kompiuterinėje tomografijoje, intervencinėje radiologijoje, mamografijoje ir kt.) reglamentavimas.

2.  Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonės*.

3.  Pacientų radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje (įskaitant nėščiąsias ir vaikus).

4.  Radiacinės saugos pagrįstumas ir optimizavimas.

5.  Vaizdo kokybės ir dozės santykis.

 >=20

 >=14

 >=20

M 4

Radiacinė sauga pramoninėje radiografijoje

1.  Radiacinės saugos pramoninėje radiografijoje reglamentavimas.

2.  Radiografijai naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, jų charakteristikos.

3.  Radiacinės saugos optimizavimas. 

4.  Uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinė sauga*.

 >=20

 >=14

 >=20

M 5

Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje

1.  Radiacinės saugos branduolinėje medicinoje reglamentavimas.

2.  Branduolinėje medicinoje naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir įranga.

3.  Darbuotojų radiacinė sauga atliekant branduolinės medicinos procedūras. Apšvitos ribojimo reikalavimai.

4.  Išorinės ir vidinės apšvitos vertinimo ir dozių skaičiavimo metodai*.

5.  Pacientų radiacinė sauga (įskaitant nėščiąsias ir vaikus).

6.  Radiacinės saugos pagrįstumas ir optimizavimas atliekant diagnostikos ir terapijos procedūras.

7.  Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonės.

 >=20

 >=14

 >=20

M 6

Radiacinė sauga spindulinėje terapijoje

1.  Radiacinės saugos spindulinėje terapijoje (rentgenoterapijoje, išorinėje spindulinėje terapijoje ir brachiterapijoje) reglamentavimas.

2.  Spindulinėje terapijoje naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir įranga.

3.  Radiacinė sauga atliekant spindulinės terapijos procedūras.

4.  Darbuotojų radiacinė sauga spindulinėje terapijoje.

5.  Pacientų radiacinė sauga spindulinėje terapijoje (įskaitant nėščiąsias ir vaikus).

6.  Ūmios apšvitos sukeltos pasekmės, simptomai.

7.  Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonės.

8.  Spindulinėje terapijoje naudojamų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinė sauga*.

 >=20

 >=14

 >=20

M 7

Radiacinė sauga dirbant su nemedicininės paskirties atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

1.  Radiacinės saugos dirbant su nemedicininės paskirties atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais reglamentavimas.

2.  Atvirųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių charakteristikos.

3.  Radiacinės saugos dirbant su atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais užtikrinimas.

4.  Vidinės apšvitos vertinimo ir dozių skaičiavimo metodai*.

 >=20

 >=14

 >=20

M 8

Radiacinė sauga dirbant su nemedicininės paskirties jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

(išskyrus atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, naudojamus pramoninėje radiografijoje)

1.  Radiacinės saugos dirbant su nemedicininės paskirties uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais reglamentavimas.

2.  Nemedicininės paskirties uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai ir jų charakteristikos.

3.  Radiacinės saugos dirbant su nemedicininės paskirties uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais užtikrinimas.

4.  Nemedicininės paskirties uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinė sauga*.

 >=20

 >=14

 >=20

M 9

Pasirengimas avarijoms ir reagavimas radiologinių avarijų atveju

1.  Lietuvos ir tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys pasirengimą radiologinėms ir branduolinėms avarijoms.

2.  Civilinės saugos sistemos pajėgų funkcijos, atsakomybė ir bendradarbiavimas radiologinių ir branduolinių avarijų atveju.

3.  Radiologinių ir branduolinių avarijų problemos mastas ir avarijų apžvalga.

4.  Terorizmo, naudojant radioaktyviąsias ir branduolines medžiagas, grėsmė.

5.  Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojaus įspėjamasis ženklinimas (taip pat ir vežant).

6.  Biologinis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis: nulemtieji (ūmus radiacinis sindromas, radiaciniai nudegimai) ir atsitiktiniai reiškiniai.

7.  Darbas užterštoje aplinkoje. Radiacinės saugos principai. Personalo asmeninė apsauga ir dozimetrinė kontrolė. Asmeninių apsaugos priemonių pasirinkimas, parengimas darbui ir darbas su jomis.

 >=4

 >=4

M 10

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pasirengimas avarijoms ir reagavimas aptikus paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ar radionuklidais užterštų objektų

1.  Policijos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pasirengimas avarijoms ir veiksmų, aptikus paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ar radionuklidais užterštų objektų, planavimas.

2.  Viešosios tvarkos, įvykus radiologinei ar branduolinei avarijai, saugos principai.

3.  Bendradarbiavimas su žiniasklaida ir visuomenės informavimas.

 >=2

 >=2

M 11

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jo struktūrinių padalinių pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pasirengimas avarijoms ir reagavimas aptikus paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ar radionuklidais užterštų objektų

1.  Radioaktyviosios medžiagos: jų fizinės ir cheminės savybės, apsauga nuo žalingo poveikio.

2.  Jonizuojančiosios spinduliuotės dozės ir jų matavimo vienetai, sąveika su medžiaga.

3.  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jo struktūrinių padalinių pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pasirengimas avarijoms, reagavimo veiksmai aptikus paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ar radionuklidais užterštų objektų bei jų planavimas.

4.  Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo prietaisai ir jų naudojimas.

5.  Išorinė ir vidinė apšvita. Dezaktyvavimo metodai.

6.  Oro, vandens, dirvožemio ir augmenijos bandinių atrinkimo metodai ir darbas su bandinių ėmimo įranga.

 >=4

 >=4

M 12

Savivaldybių civilinės saugos specialistų pasirengimas avarijoms ir reagavimas aptikus paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ar radionuklidais užterštų objektų

1.  Savivaldybių pasirengimas avarijoms ir specialistų veiksmai aptikus paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ar radionuklidais užterštų objektų bei jų planavimas. Prevencijos priemonės.

2.  Dozės ir dozės galios matavimo prietaisai ir jų naudojimas.

 >=2

 >=2

M 13

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie

Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jos struktūrinių padalinių vadovų, metalų laužo ir atliekų supirkimo, metalų laužo ir atliekų perdirbimo įmonių vadovų ir (ar) administracijos atstovų radiacinės saugos mokymas

1.  Įvadas. Radiacinės saugos samprata. Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą.

2.  Jonizuojančioji spinduliuotė, jos šaltiniai ir rūšys.

3.  Biologinis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis: nulemtieji (ūmus radiacinis sindromas, radiaciniai nudegimai) ir atsitiktiniai reiškiniai. Dozių rūšys ir jų matavimo vienetai.

4.  Radiacinė sauga.

5.  Paliktieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, jų identifikavimas ir tvarkymas.

 >=5

 >=5

M 14

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos pareigūnų ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, radiacinės saugos mokymas

1.  Įvadas. Radiacinės saugos samprata. Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą.

2.  Jonizuojančioji spinduliuotė.

3.  Biologinis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis: nulemtieji (ūmus radiacinis sindromas, radiaciniai nudegimai) ir atsitiktiniai reiškiniai. Dozių rūšys ir jų matavimo vienetai.

4.  Radiacinė sauga.

5.  Matavimo prietaisai ir jų naudojimas.

6.  Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių atpažinimas.

7.  Paliktieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, jų identifikavimas ir tvarkymas.

 >=8

 >=8

M 15

Metalų laužo ir atliekų supirkimo, metalų laužo ir atliekų perdirbimo įmonių darbuotojų radiacinės saugos mokymas

1.  Įvadas. Radiacinės saugos samprata. Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą.

2.  Jonizuojančioji spinduliuotė. Biologinis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis: nulemtieji (ūmus radiacinis sindromas, radiaciniai nudegimai) ir atsitiktiniai reiškiniai. 

3.  Apsisaugojimo nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio būdai.

4.  Dozių rūšys ir jų matavimo vienetai. Matavimo prietaisai ir jų naudojimas.

5.  Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių atpažinimas.

6.  Metalų laužo, atliekų, gaminių dozimetrinė kontrolė.

7.  Veiksmai, nustačius metalų laužo, atliekų, gaminių radioaktyviąją taršą.

 >=8

 >=8

M16

Radiacinės saugos veterinarijoje mokymas

1. Radiacinė sauga rentgenodiagnostikoje (intervencinėje radiologijoje, kompiuterinėje tomografijoje ir kt.).

2. Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje (kai tai aktualu pagal veiklos sritį).

3. Radiacinė sauga spindulinėje terapijoje (kai tai aktualu pagal veiklos sritį).

4. Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena.

5. Gyvūnų laikymas ir jų judesių suvaržymas procedūrų metu.

6. Procedūrų metu padedančių asmenų radiacinė sauga.

7. Veterinarijoje naudojama įranga ir darbo su ja specifika.

8. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kokybės laidavimo programa ir jos įgyvendinimo priemonės.

≥ 20

≥ 9

≥ 20

 

* – Šios temos netaikomos Tvarkos aprašo 1.2–1.5 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms.

_____________

 

 

Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir

instruktavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo dėl atestavimo forma)

 

Radiacinės saugos centro direktoriui

 

PRAŠYMAS

DĖL ATESTAVIMO

 

20 m. d.

 

Asmens duomenys (vardą ir pavardę rašyti didžiosiomis raidėmis)

Vardas

 

Pavardė

 

Gyvenamosios vietos adresas, telefonas, el. paštas

 

Duomenys apie išsilavinimą

Mokymo, mokslo įstaiga

Baigimo metai

Įgyta specialybė

Kvalifikacinis laipsnis

Diplomo serija, Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesiniai ir kvalifikaciniai duomenys

 

 

 

 

Darbo vieta ir pareigos

 

 

 

 

Darbo stažas (bendras / dėstomojo dalyko srityje), metai

 

 

 

 

Pedagoginis vardas

 

 

 

 

Atestavimo tikslas:

Prašau atestuoti, siekiant:

£[] įgyti teisę mokyti radiacinės saugos šiomis temomis:

..................    ..................

..................    ..................

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Pastabos:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

 

 

 

_____________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir

instruktavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

RADIACINĖS SAUGOS MOKYMO TEMŲ SĄRAŠAS

 

Radiacinės saugos mokymo temos:

1. Branduolio fizika.

2. Radiobiologijos pagrindai.

3. Jonizuojančiosios spinduliuotės dozių rūšys, matavimo dydžiai ir vienetai, dozimetrijos prietaisai ir metodai.

4. Radiacinės saugos pagrindai. Radiacinės saugos sistema ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Valstybinės radiacinės saugos priežiūros sistema Lietuvoje.

5. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo reikalavimai. Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras.

6. Radiacinė sauga pramonėje ir moksle: apšvitos būdai, pagrįstumas, apribojimai, optimizavimas, kokybės laidavimo ir kontrolės sistema.

7. Radiacinė sauga medicinoje: apšvitos būdai, pagrįstumas, apribojimai, optimizavimas, kokybės laidavimo ir kontrolės sistema, radiacinė sauga pediatrijoje bei tiriant nėščiąsias.

8. Gyventojų apšvita: būdai, stebėsena ir ribojimo reikalavimai.

9. Radioaktyviųjų atliekų klasifikacija, tvarkymas ir saugojimas.

10. Radioaktyviųjų medžiagų vežimas.

11. Pasirengimas ir reagavimas radiacinių avarijų atveju (medicininės avarinės apšvitos prevencija ir padarinių ribojimo reikalavimai).

12. Radiometrija ir dozimetrija.

13. Radiacinė sauga veterinarijoje.

_________________

 

 

Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir

instruktavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Fizinio asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo pažymėjimo forma)

 

(herbas)

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

 

FIZINIO ASMENS, TURINČIO TEISĘ MOKYTI RADIACINĖS SAUGOS,

 

ATESTAVIMO PAŽYMĖJIMAS

 

 

Nr.

 

(data)

 

 

 

 

(vieta)

 

 

Pažymima, kad _________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

turi teisę mokyti privalomojo radiacinės saugos mokymo temomis:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

 

 

 

Išduotas 20__ m. ________________ d.

 

 

 

Radiacinės saugos centro direktorius

__________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir

instruktavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ RADIACINĘ SAUGĄ, ŪKIO SUBJEKTUOSE, KURIE SAVO VEIKLOJE NAUDOJA I─II pavojingumo kategorijos UŽDARuosius AR ATVIRuosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, LINIJINIUS GREITINTUVus, NAUDOJAMus MEDICINOJE, PRADINIO MOKYMO PROGRAMOS MODULIAI

 

Eil. Nr.

Modulio pavadinimas

Rekomenduojama modulio trukmė, val.

teorija

praktika

eksperimentas

iš viso

1.

Branduolio fizikos pagrindai

>=12

>=8

>=4

>=24

2.

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir jų taikymas

>=8

>=6

>=4

>=18

3.

Jonizuojančiosios spinduliuotės ir medžiagos sąveika

>=6

>=6

>=6

>=18

4.

Jonizuojančiosios spinduliuotės dozimetrija

>=18

>=6

>=12

>=36

5.

Jonizuojančiosios spinduliuotės biologinis poveikis

>=18

>=18

6.

Radiacinės saugos teisinė bazė

>=8

>=12

>=20

7.

Radiacinė sauga

>=10

>=4

>=4

>=18

8.

Darbuotojų apšvita

>=12

>=12

>=24

9.

Gyventojų apšvita

>=10

>=4

>=4

>=18

10.

Medicininė apšvita

>=12

>=12

>=24

11.

Avarinė apšvita

>=8

>=8

>=16

12.

Radiacinės saugos duomenų valdymas

>=6

>=12

>=18

13.

Naudojama įranga ir prietaisai

>=6

>=6

>=12

14.

Egzaminas

 

6

 

Iš viso

>=134

>=96

>=34

>=270

_________________

 

 

Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir

instruktavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

ASMENŲ, PRISKIRIAMŲ TVARKOS APRAŠO 1.11.6 PAPUNKČIUOSE NURODYTOMS ASMENŲ GRUPĖMS, IŠSILAVINIMO, MOKYMO IR INSTRUKTAVIMO TRUKMĖS REIKALAVIMAI

 

 

Veiklos sritis

Išsilavinimas asmenų, dirbančių

Pradinio mokymo trukmė / apimtis pagal asmenų, priskiriamų Tvarkos aprašo 1 punkte nurodytoms asmenų grupėms, mokymo programų modulius

Periodinio mokymo trukmė / apimtis pagal asmenų, priskiriamų Tvarkos aprašo 1 punkte nurodytoms asmenų grupėms, mokymo programų modulius

Periodinio instruktavimo dažnumas

medicininės paskirties ūkio subjektuose

 

nemedicininės paskirties ūkio subjektuose

Asmenys, priskiriami Tvarkos aprašo 1.1 ir 1.5 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms

1. Ūkio subjektai, kurie savo veikloje naudoja I pavojingumo kategorijos uždaruosius ar atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

Aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimas

Aukštasis universitetinis fizinių, technologijos arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimas

>=270 val./ pagal Tvarkos aprašo 5 priedo programos modulius

>=20 val./ M1 modulis ir dar ne mažiau kaip vienas modulis pasirinktinai nuo M3 iki M8, atsižvelgiant į darbo specifiką

ne rečiau kaip kartą per metus

2 Ūkio subjektai, kurie savo veikloje naudoja II pavojingumo kategorijos uždaruosius ar atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, bei jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, kurių energija ≥1MeV* 

Aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimas

Technologijos, fizinių arba biomedicinos mokslų studijų srities aukštesnysis arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas

>=270 val./ pagal Tvarkos aprašo 5 priedo programos modulius

>=20 val./

M1 modulis ir dar ne mažiau kaip vienas modulis pasirinktinai nuo M3 iki M8, atsižvelgiant į darbo specifiką

ne rečiau kaip kartą per metus

3. Ūkio subjektai, kurie savo veikloje naudoja III–V pavojingumo kategorijos uždaruosius ar atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius

(išskyrus ūkio subjektus, kurie savo veikloje naudoja dantų rentgenodiagnostikos aparatus, ir veterinarijos srities ūkio subjektus)

Aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių, socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimas

Aukštesnysis arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo pobūdį

>=60 val./

M1 modulis ir dar ne mažiau kaip vienas modulis pasirinktinai nuo M3 iki M8 (išskyrus M4 modulį), atsižvelgiant į darbo specifiką

>=20 val./

M1 modulis ir dar ne mažiau kaip vienas modulis pasirinktinai nuo M3 iki M8 (išskyrus M4 modulį), atsižvelgiant į darbo specifiką

ne rečiau kaip kartą per metus

4. Ūkio subjektai, kurie savo veikloje naudoja dantų rentgenodiagnostikos aparatus

Aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių, socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimas

-

>=20 val./

M1.1 ir M2 moduliai

>=8 val./

M2 modulis

ne rečiau kaip kartą per metus

5. Veterinarijos srities ūkio subjektai

Aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimas

-

60 val./

M1 ir M16 moduliai

15 val./

M1 ir M16 moduliai

ne rečiau kaip kartą per metus

6. Ūkio subjektai, turintys teisę montuoti, prekiauti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius,

įrašytus į licencijos priedą

Aukštasis universitetinis išsilavinimas montuojantiems, prižiūrintiems, remontuojantiems I–III pavojingumo kategorijos uždaruosius ar atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius.

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas montuojantiems, prižiūrintiems, remontuojantiems IVV pavojingumo kategorijos uždaruosius ar atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

 

≥ 40 val./

M1 modulis

≥ 6 val./

M1 modulis

ne rečiau kaip kartą per metus

Asmenys, priskiriami Tvarkos aprašo 1.2 ir 1.5 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms

7. Ūkio subjektai, kurie savo veikloje naudoja I–II pavojingumo kategorijos uždaruosius ar atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, bei jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, kurių energija ≥1MeV*

Biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities aukštesnysis arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį

Vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį

>=30 val./

M1 modulis ir dar ne mažiau kaip vienas modulis pasirinktinai nuo M3 iki M8, atsižvelgiant į darbo specifiką

>=20 val./

M1 modulis ir dar ne mažiau kaip vienas modulis pasirinktinai nuo M3 iki M8, atsižvelgiant į darbo specifiką

ne rečiau kaip kartą per metus

8. Ūkio subjektai, kurie savo veikloje naudoja III–IV pavojingumo kategorijos uždaruosius ar atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius

(išskyrus Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytus ūkio subjektus, veterinarijos srities ūkio subjektus ir ūkio subjektus, kurie savo veikloje naudoja dantų rentgenodiagnostikos aparatus)

>=30 val. /

M1 modulis ir dar ne mažiau kaip vienas modulis pasirinktinai nuo M3 iki M8 (išskyrus M4 modulį), atsižvelgiant į darbo specifiką

>=20 val./

M1 modulis ir dar ne mažiau kaip vienas modulis pasirinktinai nuo M3 iki M8 (išskyrus M4 modulį), atsižvelgiant į darbo specifiką

ne rečiau kaip kartą per metus

9. Ūkio subjektai, kurie savo veikloje naudoja V pavojingumo kategorijos uždaruosius ar atviruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir Tvarkos aprašo 3 punkte nurodyti ūkio subjektai

Biomedicinos, fizinių, socialinių arba technologijos mokslų studijų srities aukštesnysis arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį

Vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį

-

-

ne rečiau kaip kartą per metus

10. Ūkio subjektai, kurie savo veikloje naudoja dantų rentgenodiagnostikos aparatus

Biomedicinos, fizinių, socialinių arba technologijos mokslų studijų srities aukštesnysis arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija, atitinkanti darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį

-

>=14 val./

M11 ir M2 moduliai

>=8 val./

M2 modulis

ne rečiau kaip kartą per metus

 

11. Veterinarijos srities ūkio subjektai

Aukštasis universitetinis biomedicinos, fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimas

-

30 val./

M1 ir M16 moduliai

15 val./

M1 ir M16 moduliai

ne rečiau kaip kartą per metus

12. Ūkio subjektai, turintys teisę montuoti, prekiauti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius,

įrašytus į licencijos priedą

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas

arba asmenų Lietuvoje ar užsienyje įgytas

specialusis vidurinis (iki 1995 metų) išsilavinimas (specialioji vidurinė mokykla, technikumas, aukštesnioji mokykla) ar

aukštesnysis išsilavinimas (iki 2006 metų)

≥ 10 val./

M1 modulis

Papildomas modulis priklausomai nuo to, kokią įrangą montuos ar kokia prekiaus

6 val./

M1 modulis

ne rečiau kaip kartą per metus

Asmenys, priskiriami Tvarkos aprašo 1.3 ir 1.4 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms

13. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos ir jų struktūriniai padaliniai (vadovams)

Kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose šių specialistų profesinį mokymą

 

>=5 val./

M13 modulis

>=5 val./

M13 modulis

ne rečiau kaip kartą per metus

14. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir jų struktūriniai padaliniai (pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis)

Kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose šių specialistų profesinį mokymą

 

>=8 val./

M14 modulis

>=8 val./

M14 modulis

ne rečiau kaip kartą per metus

15. Metalų laužo ir atliekų supirkimo, metalų laužo ir atliekų perdirbimo įmonės (vadovams ir (ar) administracijos atstovams)

Pagrindinis išsilavinimas (ne jaunesni nei 18 metų)

 

>=5 val./

M13 modulis

>=5 val./

M13 modulis

ne rečiau kaip kartą per metus

Asmenys, priskiriami Tvarkos aprašo 1.3 ir 1.4 papunkčiuose nurodytoms asmenų grupėms

16. Metalų laužo ir atliekų supirkimo, metalų laužo ir atliekų perdirbimo įmonės (darbuotojams)

Pagrindinis išsilavinimas (ne jaunesni nei 18 metų)

 

>=8 val./

M15 modulis

>=8 val./

M15 modulis

ne rečiau kaip kartą per metus

17. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jo struktūriniai padaliniai (pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis)

Kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose šių specialistų profesinį mokymą

 

>=8val ./

M9 ir M11 moduliai

>=8 val./

M9 ir M11 moduliai

ne rečiau kaip kartą per metus

18. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jo struktūriniai padaliniai (pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis)

Kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose šių specialistų profesinį mokymą

 

>=6 val./

M9 ir M10 moduliai

>=6 val./

M9 ir M10 moduliai

ne rečiau kaip kartą per metus

19. Savivaldybių administracijos (civilinės saugos specialistams)

Kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose šių specialistų profesinį mokymą

 

>=6 val./

M9 ir M12 moduliai

>=6 val./

M9 ir M12 moduliai

ne rečiau kaip kartą per metus

Paaiškinimai:

1. Išsilavinimo reikalavimai keliami asmenims, pradedantiems dirbti įsigaliojus Tvarkos aprašui.

2. Ūkio subjektai pagal jų naudojamų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumą skirstomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavojingumo kategorijų aprašo patvirtinimo“.

* – Netaikoma dirbant su stacionariai įrengtais jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais, kurie naudojami krovinių kontrolei atlikti. 

 

 

Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir

instruktavimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Radiacinės saugos pažymėjimo forma)

 

 

RADIACINĖS SAUGOS PAŽYMĖJIMAS

 

______________________________________________________________

(pažymėjimą išdavusio ūkio subjekto, vykdančio privalomąjį radiacinės saugos mokymą, pavadinimas)

 

 

 

(Nuotraukos vieta)

Pažymėjimo Nr. _______________

Pavardė ______________________

Vardas (-ai) ___________________

Galioja iki ____________________

Ūkio subjekto, vykdančio privalomąjį radiacinės saugos mokymą, vadovas

Parašas ______________________

V. Pavardė ___________________

 

 

 

 

 

 

Mokėsi

 

 

(mokymo programos pavadinimas, valandų skaičius, programos paskirtis (dirbančiam / atsakingam, pradinis / periodinis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminų protokolo Nr. _____________

 

 

Data _____________

 

 

 

Pažymėjimo registracijos Nr. _____________

 

Išdavimo data: _____________

 

 

 

Komisijos pirmininkas __________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

Paaiškinimas. Radiacinės saugos pažymėjimo formatas 85,6 x 53,98 mm.

 

 

 

Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir

instruktavimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

 

(Privalomojo radiacinės saugos mokymo programos forma)

 

 

(ŪKIO SUBJEKTO, VYKDANČIO PRIVALOMĄJĮ RADIACINĖS SAUGOS MOKYMĄ, PAVADINIMAS)

 

 

 

TVIRTINU

(Pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(Data)

 

 

 

 

 

 

(mokymo programos pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymo trukmė:                 valandos

 

Programa skirta:           asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą ar darbuotojams

(palikti tinkamą variantą)

 


 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Radiacinės saugos centro

direktorius

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 

 

MOKYMO PROGRAMOS ANOTACIJA

 

 

 

 

Tikslinė grupė:

 

(kokios srities specialistams yra skirti mokymai ir asmenų išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos, darbo patirties reikalavimai, nurodyti Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo 6 priede)

 

 

Įgyjama kompetencija:

 

(asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, ar darbuotojas, dirbantis su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais)

 

 

Programai rengti panaudotų teisės aktų, literatūros, kitų informacijos šaltinių sąrašas:

 

 

 

Mokymo programų moduliai, pagal kuriuos rengta programa:

 

(moduliai nurodyti Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo 1  priede)

 

 

Mokymo metodai:

 

(paskaitos, darbas grupėse, praktinės užduotys)

 

 

Reikalavimai metodiniams ir materialiems ištekliams:

 

(nurodyti Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo II skyriuje)

 

 

Baigiamasis žinių vertinimas:

 

(vertinimo būdas, trukmė, kiti žinių vertinimo reikalavimai, nurodyti Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo IV skyriuje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKYMO PLANAS

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Trukmė (val.)

Iš viso

Teorija

Praktika

1.

Modulis M A. Pagal Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo 1 priedą.

 

 

 

2.

Modulis M B. Pagal Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo 1 priedą.

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

3.

Egzaminas. Egzamino trukmė val.

 

 

 

 

MOKYMO PROGRAMA

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Trukmė (val.)

Iš viso

Teorija

Praktika

1.

Modulis M A

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

1.3.

 

 

 

 

1.4.

 

 

 

 

2.

Modulis M B

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

2.3.

 

 

 

 

2.4.

 

 

 

 

2.5.

 

 

 

 

2.5.1.

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

3.

Egzaminas. Egzamino trukmė val.