JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENINĖS PAGALBOS POREIKIO NUSTATYMO IR ASMENINĖS PAGALBOS ORGANIZAVIMO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 13B-1323

Jonava

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo, Neįgaliojo mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo tvarkos aprašais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo‘‘,

t v i r t i n u Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos organizavimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Administracijos direktorius                                                                           Valdas Majauskas

 

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 13B-1323

 

 

ASMENINĖS PAGALBOS POREIKIO NUSTATYMO IR ASMENINĖS PAGALBOS ORGANIZAVIMO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos organizavimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmeninės pagalbos poreikio nustatymą ir asmeninės pagalbos teikimo organizavimą neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis (toliau – asmuo).

2. Asmeninę pagalbą Jonavos rajono savivaldybėje teikia Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras (toliau – Pagalbos teikėjas). Asmeninę pagalbą gali teikti ir asmens, ar asmens atstovo pasiūlytas Pagalbos teikėjui pasitelkti asmens poreikius atitinkantis asmeninis asistentas, atitinkantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

 

II SKYRIUS

TEISĖ GAUTI ASMENINĘ PAGALBĄ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

4. Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, nurodyti Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“ (toliau ‒ SADM Aprašas) II skyriuje.

5. Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į Jonavos rajono savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija) socialinės paramos skyrių (toliau ‒ Socialinės paramos skyrius) ir pateikia SADM Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus SADM Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

6. Socialinės paramos skyriuje gauti SADM Aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai ir (ar) kita informacija užregistruojami suteikiant registracijos numerį ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų užregistravimo dienos perduodami (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis)  atsakingam Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro socialiniam darbuotojui (toliau – socialinis darbuotojas).

 

 

III SKYRIUS

ASMENINĖS PAGALBOS POREIKIO NUSTATYMAS IR PASLAUGOS SKYRIMAS

 

7. Asmeninės pagalbos poreikį asmeniui, vadovaudamasis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio ir SADM Aprašo nuostatomis, vertina ir nustato socialinis darbuotojas.

8. Asmeninės pagalbos asmeniui poreikis nustatomas vieniems metams nuo sprendimo priėmimo dienos. Likus ne daugiau kaip 30 dienų iki šio termino pabaigos, pasibaigus šiam terminui ir (ar) asmeniui ar asmens atstovui Socialinės paramos skyriui pateikus SADM Aprašo 7 punkte nurodytą prašymą-paraišką ir, jei reikia, kitus pasikeitusius ar patikslintus dokumentus ir (ar) kitą informaciją, nurodytus SADM Aprašo 7 punkte, asmeniui iš naujo organizuojamas asmeninės pagalbos poreikio vertinimas SADM Aprašo nustatyta tvarka.

9. Socialinis darbuotojas, gavęs SADM Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus ir (ar) kitą informaciją, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo SADM Aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų ir (ar) kitos informacijos gavimo dienos įvertina asmeninės pagalbos asmeniui poreikį ir raštu pateikia Socialinės paramos skyriui motyvuotą išvadą ir rekomendaciją dėl asmeninės pagalbos skyrimo konkrečiam asmeniui tikslingumo (netikslingumo). Socialinis darbuotojas, užpildydamas dokumentus, vadovaujasi SADM Aprašo nuostatomis. Jeigu socialinis darbuotojas asmeninės pagalbos poreikio vertinimo dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, asmens ligos, traumos, išvykimo ir pan.) negali atlikti per nustatytą terminą, informuoja Socialinės paramos skyrių dėl poreikio pratęsti terminą, nurodant priežastį. Tokiu atveju  šis terminas pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 darbo dienų.

10. Jei socialiniam darbuotojui reikalingi papildomi dokumentai ir (ar) informacija, susijusi su asmeninės pagalbos poreikio nustatymu, nenurodyti SADM Aprašo 7 punkte, jis gali prašyti asmens ar asmens atstovo pateikti papildomus dokumentus (jų kopijas) ir (ar) kitą informaciją, reikalingą pildant klausimyną.

11. Jei, įvertinus asmens asmeninės pagalbos poreikį, paaiškėja, kad asmeninės pagalbos jam neužtenka, socialinis darbuotojas pateikia rekomendaciją asmeniui ar asmens atstovui bei Socialinės paramos skyriui, dėl socialinės priežiūros paslaugų poreikio vertinimo.

12. Socialinės paramos skyriaus vedėjas priima sprendimą dėl asmeninės pagalbos skyrimo tikslingumo (netikslingumo) (toliau – sprendimas). Sprendimas dėl asmeninės pagalbos skyrimo priimamas per 5 darbo dienas nuo socialinio darbuotojo išvados ir rekomendacijos dėl asmeninės pagalbos skyrimo gavimo Socialinės paramos skyriuje dienos. Sprendimo pavyzdinė forma pateikiama SADM Aprašo 3 priede.

13. Jei priimamas sprendimas, kad asmeniui asmeninę pagalbą skirti tikslinga, sprendime nurodoma SADM Aprašo 18 punkte nustatyta informacija. Jei priimamas sprendimas, kad asmeniui skirti asmeninę pagalbą netikslinga, sprendime nurodoma sprendimą priėmusio subjekto pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, asmens, dėl kurio priimtas sprendimas, vardas ir pavardė, gimimo data, teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, motyvai, sprendimo apskundimo tvarka, įvardijant konkrečią skundą nagrinėjančią instituciją ar įstaigą, skundo padavimo terminą.

14. Socialinės paramos skyriaus specialistas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos asmens prašyme-paraiškoje nurodytu būdu informuoja asmenį ar asmens atstovą apie priimtą sprendimą, kartu pateikdamas tokio sprendimo kopiją. Sprendimas ir kiti reikalingi dokumentai perduodami (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) Pagalbos teikėjui.

15. Jei asmuo ar asmens atstovas nesutinka su sprendimu, jis turi teisę šį sprendimą apskųsti SADM Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

FINANSINIS VERTINIMAS IR SUTARTIES PASIRAŠYMAS

 

16. Priėmus sprendimą, kad asmeniui asmeninę pagalbą skirti tikslinga, Socialinės paramos skyriaus specialistas atlieka asmens finansinių galimybių mokėti už asmeninę pagalbą vertinimą vadovaujantis Neįgaliojo mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“ ir dokumentą pateikia (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) Pagalbos teikėjui. Asmuo ar asmens atstovas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo gavimo dienos su Pagalbos teikėju pasirašo Asmeninės pagalbos teikimo sutartį (toliau – Sutartis), nurodytą SADM Aprašo 22 punkte.

17. Jei Sutarties dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, asmens ar asmens atstovo ligos, traumos, išvykimo iš šalies ir pan.) neįmanoma pasirašyti per nurodytą terminą, šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą dar 20 darbo dienų nuo skirto termino pasirašyti Sutartį pasibaigimo dienos. Asmeninė pagalba asmeniui pradedama teikti tik pasirašius Sutartį.

18. Jei Sutartis nepasirašoma per 40 darbo dienų nuo sprendimo gavimo dienos, tačiau asmuo pageidauja gauti asmeninę pagalbą ar asmens atstovas pageidauja, kad asmeniui tokia pagalba būtų teikiama, jis turi iš naujo kreiptis į Socialinės paramos skyrių SADM Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

19. Asmuo ar asmens atstovas turi teisę Pagalbos teikėjui siūlyti teikiant asmeninę pagalbą pasitelkti asmens poreikius atitinkantį asmeninį asistentą (savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu – kelis asmeninius asistentus), atitinkantį Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 3 dalyje asmeniniam asistentui keliamus reikalavimus ir galintį teikti asmeniui asmeninę pagalbą, nurodydamas jo vardą, pavardę, telefono ryšio numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą. Tokiu atveju SADM Aprašo 22 punkte nurodytą Sutartį pasirašo Pagalbos teikėjas, asmuo ar asmens atstovas ir asmens ar asmens atstovo pasiūlytas pasitelkti asmeninis asistentas. Ši Sutartis gali būti keičiama tik asmens ar asmens atstovo, Pagalbos teikėjo ir (ar) asmens atstovo pasiūlyto pasitelkti asmeninio asistento rašytiniu sutarimu.

20. Pagalbos teikėjas Sutarties kopiją per 3 darbo dienas pateikia (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) Socialinės paramos skyriui.

 

V SKYRIUS

ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMO SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS AR NUTRAUKIMAS, ASMENINĖS PAGALBOS TEIKĖJO KEITIMAS, ATSISKAITYMO UŽ ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMĄ ORGANIZAVIMAS

 

21. Socialinės paramos skyriaus vedėjas, Pagalbos teikėjo arba asmens ar asmens atstovo siūlymu, priima sprendimą dėl asmeninės pagalbos teikimo sustabdymo, atnaujinimo ar nutraukimo.

22. Asmeninės pagalbos teikėjas keičiamas ir (ar) asmeninės pagalbos teikimas asmeniui sustabdomas, atnaujinamas ar nutraukiamas SADM Aprašo VI skyriuje nustatyta tvarka.

23. Pagalbos teikėjas, kontroliuodamas, kaip asmeninis asistentas teikia asmeninę pagalbą, gavęs Asmeninio asistento ataskaitą, įvertina asmens ar asmens atstovo išvadą dėl asmeniui suteiktos asmeninės pagalbos kokybės ir tai, ar suteikta asmeninė pagalba atitinka asmens poreikius, SADM Apraše nustatytus reikalavimus.

24. Pagalbos teikėjas pildo duomenis, reikalingus Asmeninės pagalbos teikėjo ataskaitai. Baigęs asmeniui teikti asmeninę pagalbą, Pagalbos teikėjas per 14 dienų Socialinės paramos skyriui pateikia asmeninės pagalbos teikimo eigos ir pasiektų rezultatų ataskaitą.

25. Valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti naudojimas, atsiskaitymas ir kontrolė vykdoma vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“.

26. Savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito tarnybos atsakingi darbuotojai pagal poreikį tikrina ir vertina asmeninės pagalbos teikimą ir tam skirtų lėšų naudojimo tinkamumą, teisėtumą.

27. Socialinės paramos skyrius:

27.1. teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) metines ir ketvirtines asmeninės pagalbos teikimo ataskaitas ir prašymus skirti lėšų asmeninei pagalbai teikti, atsižvelgiant į Pagalbos teikėjo prašymą;

27.2. koordinuodamas ir kontroliuodamas asmeninės pagalbos teikimą savivaldybės teritorijoje, vertina, ar asmeninės Pagalbos teikėjo asmeniui teikiama asmeninė pagalba atitinka SADM Aprašo reikalavimus.

28. Savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos skyrius (toliau – Buhalterija) teikia Departamentui veiklos ir finansines ataskaitas pagal Lėšų naudojimo sutartyse, kurios pasirašomos vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, nustatytą tvarką, formą ir terminus.

29. Buhalterijos atsakingas darbuotojas parengia, su Departamentu suderina išlaidų sąmatą ir prireikus ją tikslina vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

30. Pagalbos teikėjas teikia informaciją savivaldybės administracijai dėl lėšų poreikio asmeninei pagalbai teikti ir asmeninės pagalbos teikimą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Pagalbos teikėjas ir savivaldybės administracija viešina informaciją savo interneto svetainėje ir (ar) žiniasklaidos priemonėse apie teikiamą asmeninę pagalbą, sąlygas gauti asmeninę pagalbą, kitą su asmeninės pagalbos gavimu ir teikimu susijusią informaciją, neskelbdamas asmenų, kuriems teikiama asmeninė pagalba, ar asmens atstovų ar asmeninių asistentų asmens duomenų.

32. Duomenis apie asmeniui skirtas, teikiamas ar neskirtas asmeninės pagalbos paslaugas Pagalbos teikėjas ir Socialinės paramos skyrius teikia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje.

33. Asmuo, kuriam teikiama asmeninė pagalba, ar asmens atstovas turi teisę iš savivaldybės administracijos ir (ar) Pagalbos teikėjo gauti visą informaciją ir dokumentus (jų kopijas), susijusius su jam teikiama asmenine pagalba.

34. Asmuo ar asmens atstovas, pateikęs informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus asmeninei pagalbai gauti, atsako už pateiktų dokumentų ir (ar) informacijos teisingumą.

35. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatomis.

36. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

37. Dokumentai saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

________________________________