LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONCESIJŲ ĮSTATYMO NR. I-1510 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. gruodžio 13 d. Nr. XIV-1676

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Išsamus įsipareigojamasis pasiūlymas – ekonominės veiklos vykdytojo raštu teikiamas siūlymas atlikti darbus ir (ar) teikti paslaugas pagal suteikiančiosios institucijos nustatytas koncesijos suteikimo sąlygas.“

2. Pakeisti 3 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Koncesija – suteikiančiosios institucijos koncesininkui pagal šį įstatymą ir sudaromą sutartį suteikiamas leidimas vykdyti ekonominę veiklą, apimančią paslaugų teikimą ir (ar) darbų vykdymą, ir (ar) viešųjų paslaugų teikimą, kai koncesininkas prisiima visą ar didžiąją dalį su tokia veikla susijusios rizikos bei atitinkamas teises ir pareigas, o jo atlygį už tokią veiklą sudaro tik teisės užsiimti atitinkama veikla suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos arba tokios teisės suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos kartu su atlygiu, mokamu koncesininkui suteikiančiosios institucijos, atsižvelgiant į jos prisiimtą riziką.“

3. Pakeisti 3 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Koncesijos sutarties sudarymo atidėjimo terminas (toliau – atidėjimo terminas) – pagal šio įstatymo reikalavimus nustatytas laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti koncesijos sutartį išsiuntimo suteikiančiosios institucijos suinteresuotiems dalyviams dienos ir kuriam pasibaigus sudaroma koncesijos sutartis.“

4. Pakeisti 3 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

18. Nepriekaištingos reputacijos asmuo – asmuo, atitinkantis visas šias sąlygas:

1) kuris atitinka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytus nepriekaištingos reputacijos kriterijus, keliamus asmeniui, einančiam valstybės tarnautojo pareigas;

2) kuris nėra pripažintas pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą arba dėl kurio sprendimas pripažinti jį pažeidusiu šį įstatymą priimtas anksčiau kaip prieš vienus metus iki Komisijos sudarymo dienos;

3) kuriam nėra paskirta administracinė nuobauda (išskyrus įspėjimą) už šio įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimą arba sprendimas dėl tokios administracinės nuobaudos paskyrimo įsiteisėjo ar asmuo įvykdė administracinį nurodymą anksčiau kaip prieš vienus metus iki Komisijos sudarymo dienos.

5. Pakeisti 3 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

20. Netinkama paraiška – paraiška, kurią pateikęs dalyvis atitinka suteikiančiosios institucijos koncesijos dokumentuose nustatytą ekonominės veiklos vykdytojo pašalinimo pagrindą arba neatitinka šiuose dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų.“

6. Pakeisti 3 straipsnio 23 dalį ir ją išdėstyti taip:

23. Pasiūlymas – dalyvio raštu teikiamų dokumentų ir duomenų visuma, apimanti preliminarų neįsipareigojamąjį pasiūlymą ir išsamų įsipareigojamąjį pasiūlymą ir paaiškinimus.“

7. Papildyti 3 straipsnį 281 dalimi:

281. Supaprastinta koncesija – koncesija, kurios vertė yra mažesnė už šio įstatymo 3 straipsnio 29 dalyje nurodytą vertę.“

8. Pakeisti 3 straipsnio 30 dalį ir ją išdėstyti taip:

30. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių, 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančiame Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70, keleivinio autobusų, tramvajų, geležinkelių ar metro transporto viešosioms paslaugoms teikti, kurios buvo suteiktos konkurso tvarka, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Viešųjų pirkimų įstatyme, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Numatomos koncesijos vertės skaičiavimas

1. Koncesijos vertę sudaro suteikiančiosios institucijos koncesijos sutarties vykdymo laikotarpiu apskaičiuotos koncesininko pajamos, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio, kurios bus gautos kaip atlygis už darbus ir paslaugas, kurie yra koncesijos dalykas, taip pat už prekes, susijusias su tokiais darbais ir paslaugomis.

2. Koncesijos vertė apskaičiuojama iki šio įstatymo 14 straipsnio 9 ir 10 dalyse nurodytų sprendimų priėmimo dienos ir gali būti tikslinama iki koncesijos suteikimo procedūros pradžios.

3. Koncesijos vertė apskaičiuojama taikant objektyvų koncesijos dokumentuose nurodytą metodą. Apskaičiuojant koncesijos vertę, suteikiančioji institucija turi atsižvelgti į:

1) visas koncesijos sutarties pasirinkimo galimybes, koncesijos sutarties trukmę ir koncesijos sutarties pratęsimą, jeigu toks numatytas;

2) koncesininko pajamas iš darbų ir teisės eksploatuoti darbų rezultatus ir (ar) paslaugų, gautinas kaip tiesioginių vartotojų sumokami mokėjimai (įskaitant netesybas) už naudojimąsi darbų rezultatais ir paslaugomis. Į šias pajamas neįskaičiuojamos koncesininko pajamos, kurias pagal koncesijos sutartį koncesininkas perduoda suteikiančiajai institucijai;

3) suteikiančiosios institucijos koncesininkui mokamą atlygį arba kitą bet kurios rūšies finansinę naudą, įskaitant kompensacijas už viešųjų paslaugų teikimą ar investicijų subsidijas, atsižvelgiant į suteikiančiosios institucijos prisiimamą riziką;

4) bet kokius trečiųjų asmenų mokėjimus už koncesijos vykdymą;

5) pajamas, gautinas pardavus turtą, kuris yra koncesijos dalis;

6) prekių ir paslaugų, kurias suteikiančioji institucija perduoda koncesininkui, vertę, jeigu tokios prekės ar paslaugos yra būtinos darbams vykdyti ar paslaugoms teikti;

7) prizus ar mokėjimus dalyviams;

8) visas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos koncesijos vertės pasikeitimui;

9) kitas koncesijos sutarties vykdymo metu gautinas pajamas, nenurodytas šios dalies
1–8 punktuose.

4. Jeigu koncesijos suteikimo metu koncesijos vertė padidėja daugiau kaip 20 procentų, palyginti su ta verte, kuri apskaičiuota iki koncesijos suteikimo procedūros pradžios, koncesijos verte laikoma ta vertė, kuri apskaičiuota koncesijos suteikimo metu.

5. Numatomos koncesijos vertės apskaičiavimo metodas negali būti pasirenkamas taip, kad būtų siekiama išvengti šio įstatymo taikymo. Koncesija negali būti skaidoma į dalis, siekiant išvengti šio įstatymo taikymo, išskyrus atvejus, kai toks skaidymas pagrįstas objektyviomis priežastimis.

6. Kai koncesija skaidoma į atskiras darbų ir paslaugų dalis, bendrą koncesijos vertę sudaro visų dalių vertė. Kai koncesijos suteikimo metu ketinama sudaryti koncesijos sutartį kiekvienai koncesijos daliai, vadovaujamasi šio įstatymo nuostatomis, kurios taikytinos atsižvelgiant į bendrą visų koncesijos dalių vertę.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 6 straipsnio 7 punktą.

 

4 straipsnis. I skyriaus ketvirtojo skirsnio pakeitimas

Pakeisti I skyriaus ketvirtąjį skirsnį ir jį išdėstyti taip:

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KONCESIJŲ YPATUMAI

 

11 straipsnis. Mišrios sutartys

1. Kai koncesijos dalykas apima:

1) darbus kartu su paslaugomis, taikomos šio įstatymo nuostatos, kurios taikytinos pagrindinei mišrios koncesijos sutarties dalyko daliai;

2) šio įstatymo 4 priede nurodytas paslaugas ir kitas paslaugas, taikomos šio įstatymo nuostatos, taikytinos mišrios koncesijos sutarties dalyko daliai, kurios numatoma koncesijos vertė yra didžiausia, palyginti su kitomis tos koncesijos dalimis.

2. Kai sudaroma sutartis, kurios dalykas apima koncesijų ir kitus elementus, suteikiančioji institucija gali sudaryti vieną sutartį arba sudaryti atskiras sutartis dėl skirtingų dalyko dalių. Kai suteikiančioji institucija nusprendžia sudaryti:

1) sutartis dėl skirtingų dalyko dalių, sprendimas dėl šio įstatymo nuostatų taikymo priimamas dėl kiekvienos dalies atskirai, įvertinus atitinkamo dalyko dalies ypatybes;

2) mišrią sutartį, neatsižvelgiant į dalyko dalių vertę ir į tai, kokių teisės aktų nuostatos turėtų būti taikomas toms dalims, tokiai sutarčiai taikomos šio įstatymo nuostatos, išskyrus šio įstatymo 111 straipsnyje arba šios dalies 3 punkte numatytus atvejus;

3) mišrią sutartį dėl dalyko, turinčio koncesijų ir viešųjų pirkimų ar pirkimų sutarčių, kurioms taikomos atitinkamai Viešųjų pirkimų įstatymo arba Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatos, elementų, tokiai sutarčiai taikytinas teisės aktas nustatomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 3 punkto arba Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatomis.

3. Jeigu dėl objektyvių priežasčių, susijusių su sutarties dalyko techninėmis ir (ar) ekonominėmis ypatybėmis, sutarties dalykas negali būti atskirtas, tokiai sutarčiai taikytinos teisės aktų nuostatos nustatomos atsižvelgiant į tai, kuri sutarties dalyko dalis yra pagrindinė. Kai sutartis apima paslaugų koncesijos ir prekių sutarties elementus, pagrindinė sutarties dalyko dalis nustatoma atsižvelgiant į tai, kuri iš atitinkamų paslaugų ar prekių numatomų verčių yra didesnė.

4. Jeigu sutartimi siekiama apimti kelių rūšių veiklą, kurių vienai taikomas šio įstatymo 2 priedas arba Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, taikytinos nuostatos nustatomos atitinkamai pagal šio įstatymo 12 straipsnį ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 21 straipsnį.

 

111 straipsnis. Mišrios sutartys, apimančios gynybos ar saugumo aspektus

1. Šio straipsnio nuostatos taikomos tais atvejais, kai sudaroma mišri sutartis dėl dalyko, kurio daliai taikomos šio įstatymo nuostatos, o kitai daliai – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatos.

2. Kai sudaroma mišri sutartis apima kelių rūšių veiklas, kurių dalis patenka į šio įstatymo 2 priedo arba Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo taikymo sritį, o kitai daliai taikomos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatos, taikomos šio įstatymo 12 straipsnio ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 24 straipsnio nuostatos.

3. Jeigu objektyviai gali būti sudaromos atskiros sutartys dėl skirtingų dalyko dalių, suteikiančioji institucija gali sudaryti vieną sutartį arba sudaryti sutartis dėl skirtingų dalyko dalių. Kai suteikiančioji institucija nusprendžia sudaryti:

1) atskiras sutartis dėl skirtingų dalių, sprendimas, kokio teisės akto nuostatas taikyti, priimamas dėl kiekvienos sutarties atskirai, įvertinus atitinkamos sutarties dalyko ypatybes;

2) mišrią sutartį dėl dalyko, kurio daliai taikomos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio nuostatos arba skirtingoms dalims taikomos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio ir Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatos, tokiai sutarčiai šio įstatymo nuostatos netaikomos, jeigu mišrios sutarties sudarymas pagrįstas objektyviomis priežastimis;

3) mišrią sutartį dėl dalyko, kurio daliai taikomos Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatos, tokiai sutarčiai taikomos šio įstatymo arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatos, jeigu mišrios sutarties sudarymas pagrįstas objektyviomis priežastimis.

4. Pasirinkimo sudaryti mišrią sutartį negali nulemti siekis išvengti šio įstatymo ir Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatų taikymo.

5. Jeigu dėl objektyvių priežasčių, susijusių su sutarties dalyko techninėmis ir (arba) ekonominėmis ypatybėmis, negali būti sudaromos atskiros sutartys dėl dalyko, kurio daliai taikomos:

1) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio nuostatos, tokiai sutarčiai šio įstatymo nuostatos gali būti netaikomos;

2) Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatos, tokiai sutarčiai suteikiančioji institucija gali taikyti šio įstatymo arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatas.

 

12 straipsnis. Sutartys, apimančios šio įstatymo 2 priede nurodytų rūšių veiklą ir kitų rūšių veiklą

1. Neatsižvelgdama į šio įstatymo 11 straipsnio nuostatas, suteikiančioji institucija, vykdanti kurią nors iš šio įstatymo 2 priede nurodytų rūšių veiklą, siekdama sudaryti sutartį dėl kelių rūšių veiklų, gali sudaryti vieną sutartį arba atskiras sutartis dėl kiekvienos veiklos rūšies. Suteikiančioji institucija, nusprendusi sudaryti vieną sutartį, vadovaujasi šio straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis. Tačiau tuo atveju, kai vienai iš veiklų, kurias apima sutartis, taikomos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio nuostatos arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatos, vadovaujamasi šio įstatymo 121 straipsnio nuostatomis.

2. Pasirinkimo sudaryti vieną ar kelias atskiras sutartis negali nulemti siekis išvengti šio įstatymo taikymo arba atitinkamais atvejais Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo taikymo.

3. Jeigu sutartis apima kelių rūšių veiklą, ji sudaroma vadovaujantis reguliavimu, taikytinu tai veiklai, dėl kurios sutartis iš esmės yra sudaryta.

4. Jeigu objektyviai neįmanoma nustatyti, dėl kurios veiklos rūšies sutartis iš esmės yra sudaryta, taikytinas reguliavimas nustatomas vadovaujantis šiomis nuostatomis:

1) sutartis sudaroma vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis, taikomomis šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytai suteikiančiajai institucijai, jeigu vienai iš veiklos rūšių, dėl kurios sudaroma sutartis, turėtų būti taikomos šio įstatymo nuostatos, skirtos šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytai suteikiančiajai institucijai, o kitai – šio įstatymo nuostatos, skirtos šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytai suteikiančiajai institucijai;

2) sutartis sudaroma vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, jeigu vienai iš veiklos rūšių, dėl kurios sudaroma sutartis, taikomos šio įstatymo nuostatos, o kitai – Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos;

3) sutartis sudaroma vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis, jeigu vienai iš veiklos rūšių, dėl kurios sudaroma sutartis, taikomos šio įstatymo nuostatos, o kitai – netaikomos nei šio įstatymo, nei Viešųjų pirkimų įstatymo, nei Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatos.

 

121 straipsnis. Koncesijų sutartys, apimančios šio įstatymo 2 priede nurodytų rūšių veiklą ir veiklą, susijusią su gynybos arba saugumo aspektais

1. Suteikiančioji institucija, vykdanti kurią nors iš šio įstatymo 2 priede nurodytų rūšių veiklą, siekdama sudaryti sutartį dėl kelių rūšių veiklų, gali sudaryti vieną sutartį arba atskiras sutartis dėl kiekvienos veiklos rūšies. Suteikiančiajai institucijai nusprendus:

1) sudaryti atskiras sutartis dėl skirtingų veiklos rūšių, sprendimas, kokio teisės akto nuostatas taikyti, priimamas dėl kiekvienos sutarties atskirai, įvertinus atitinkamos veiklos ypatybes;

2) sudaryti vieną sutartį, neatsižvelgiant į šio įstatymo 111 straipsnio nuostatas, taikomos šio straipsnio 3 dalies nuostatos.

2. Pasirinkimo sudaryti vieną ar kelias atskiras sutartis negali nulemti siekis išvengti šio įstatymo arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo taikymo.

3. Kai sudaroma sutartis apima veiklą, kuriai taikytinos šio įstatymo ir:

1) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio nuostatos, sudarant sutartį šio įstatymo nuostatos gali būti netaikomos;

2) Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatos, sudarant sutartį taikomos šio įstatymo arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatos. Ši nuostata taikoma atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytas pirkimo vertės ribas ir atvejus, kai Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo reikalavimai netaikomi. Jeigu šiame punkte nurodytos sutartys turi pirkimų ar kitų elementų, kuriems taikomos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio nuostatos, jos gali būti sudaromos netaikant šio įstatymo nuostatų.

 

13 straipsnis. Mokslinių tyrimų plėtros paslaugos

Mokslinių tyrimų plėtros paslaugų koncesijoms, kurių BVPŽ kodai yra nuo 73000000-2 iki 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 ir 73430000-5, šis įstatymas taikomas, kai yra tenkinamos visos šios sąlygos:

1) gauta nauda yra taikoma tik suteikiančiosios institucijos veiklos poreikiams tenkinti;

2) už teikiamą paslaugą viską sumoka pati suteikiančioji institucija.“

 

5 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 14 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Koncesijos suteikiamos šio įstatymo III skyriuje nurodytais koncesijų suteikimo būdais.“

2. Papildyti 14 straipsnį 12 dalimi:

12. Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju ar kai Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos taikymo, suteikiančioji institucija paraiškos ar pasiūlymo vertinimui ir sutarties nutraukimui mutatis mutandis gali taikyti Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies ir 90 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas.“

 

6 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Ilgiau kaip 5 metus trunkančių koncesijos sutarčių maksimali trukmė neturi viršyti laikotarpio, kurio koncesininkui galėtų pagrįstai prireikti, kad būtų atgautos investicijos, skirtos darbams vykdyti ar paslaugoms teikti, ir būtų gauta investuoto kapitalo grąža, atsižvelgiant į investicijas, būtinas konkretiems tikslams pasiekti. Investicijos, į kurias atsižvelgiama apskaičiavimo tikslais, turi apimti pradines investicijas ir investicijas, atliktas koncesijos vykdymo metu.“

 

7 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Suteikiančioji institucija turi teisę apriboti dalyvių, kuriuos ji kvies pateikti pasiūlymus, skaičių. Suteikiančioji institucija koncesijos skelbime nurodo objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus ir taisykles, kuriuos suteikiančioji institucija ketina taikyti atrinkdama dalyvius, kurie atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, mažiausią ir, jeigu reikia, didžiausią kviečiamų pateikti pasiūlymus dalyvių skaičių. Kviečiamų dalyvių skaičius turi būti pakankamas konkurencijai užtikrinti, tačiau negali būti mažesnis kaip trys, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje ir šio įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytus atvejus.“

 

 

8 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

20 straipsnis. Koncesijos suteikimą atliekantys ir kiti su koncesijos suteikimu ar jos vykdymu susiję asmenys“.

2. Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Suteikiančioji institucija koncesijų suteikimo procedūroms atlikti privalo sudaryti Komisiją, nustatyti jai užduotis ir suteikti visus įgaliojimus toms užduotims atlikti. Suteikiančioji institucija gali sudaryti atskiras komisijas koncesijos pasirengimo, ginčų nagrinėjimo ar sutarties vykdymo etapams vykdyti arba tokias užduotis nustatyti koncesijos procedūras atliekančiai Komisijai. Jeigu suteikiančioji institucija koncesijos suteikimui organizuoti ir procedūroms iki koncesijos sutarties sudarymo atlikti įgalioja kitą instituciją, šiuos veiksmus atlieka įgaliotoji institucija. Komisija dirba pagal suteikiančiosios institucijos patvirtintą darbo reglamentą, yra jai atskaitinga ir vykdo tik rašytines jos užduotis ir įpareigojimus. Darbo reglamente taip pat turi būti nustatyta Komisijos narių, patekusių į interesų konflikto situaciją, nusišalinimo tvarka.“

3. Pakeisti 20 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Komisijos pirmininku skiriamas Komisiją sudariusios suteikiančiosios institucijos vadovas arba jo įgaliotas šios suteikiančiosios institucijos ar bendru pavaldumu susijusios kitos suteikiančiosios institucijos darbuotojas. Jeigu suteikiančioji institucija koncesijos suteikimui organizuoti ir procedūroms iki koncesijos sutarties sudarymo atlikti įgalioja kitą instituciją, Komisijos pirmininku gali būti skiriamas šios institucijos vadovas arba jo įgaliotas šios institucijos darbuotojas. Skiriant Komisijos narius, turi būti atsižvelgiama į jų ekonomines, technines, teisines žinias ir šio įstatymo bei kitų koncesijas reglamentuojančių teisės aktų išmanymą, taip pat kitas specialiąsias žinias, kurios padėtų siekti aplinkos apsaugos, socialinių tikslų, skatinti inovacijų pasiūlą. Komisijos nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.“

4. Papildyti 20 straipsnį 7 dalimi:

7. Suteikiančioji institucija skiria asmenį (asmenis), atsakingą (atsakingus) už koncesijos sutarties vykdymą. Šis reikalavimas gali būti netaikomas, jeigu Komisijai nustatytos užduotys apima visus sutarties vykdymo etapus. Skiriant asmenį (asmenis), atsakingą (atsakingus) už koncesijos sutarties vykdymą, turi būti atsižvelgiama į koncesijos dalyko ir šio įstatymo 62 ir 63 straipsnių nuostatų išmanymą.

 

9 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 21 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai pažeistų teisės aktų, įskaitant teisės aktus dėl teisės gauti informaciją, reikalavimus;

2) jeigu tai pažeistų šio įstatymo 29 ir 58 straipsniuose nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą koncesijos sutartį ir dalyvių informavimo;

3) pateiktos dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti dalyvio įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, tuo atveju, kai ši informacija reikalinga dalyviui jo teisėtiems interesams ginti;

4) apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, ir subrangovus tuo atveju, kai ši informacija reikalinga dalyviui jo teisėtiems interesams ginti.“

2. Pakeisti 21 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Suteikiančioji institucija, kilus abejonių dėl pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, gali prašyti dalyvio įrodyti informacijos konfidencialumo pagrįstumą. Jeigu dalyvis per suteikiančiosios institucijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.“

 

10 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

22 straipsnis. Interesų konfliktas suteikiančiojoje institucijoje

1. Suteikiančiosios institucijos koncesijose kylantiems interesų konfliktams priskiriami atvejai, kai suteikiančiosios institucijos ar įgaliotosios institucijos darbuotojai, iniciatoriai, Komisijos nariai ar ekspertai, dalyvaujantys koncesijos suteikimo procese ar galintys daryti įtaką jos rezultatams, turi tiesioginį ar netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio asmeninį suinteresuotumą, galintį neigiamai paveikti koncesijos suteikimo proceso metu rengiamų, svarstomų ir (ar) priimamų sprendimų nešališkumą ir nepriklausomumą.

2. Suteikiančioji institucija, siekdama užkirsti kelią koncesijose kylantiems interesų konfliktams, turi:

1) reikalauti, kad kiekvienas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo koncesijos suteikimo procese dalyvautų ar su koncesija susijusius sprendimus priimtų tik prieš tai pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravęs privačius interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti privačius interesus, – pasirašę Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją. Suteikiančiosios institucijos ar įgaliotosios institucijos darbuotojai, iniciatoriai, Komisijos nariai ar ekspertai, dalyvaujantys koncesijos suteikimo procese ar galintys daryti įtaką jos rezultatams, patekę į interesų konflikto situaciją, privalo nusišalinti nuo su atitinkama koncesija susijusių sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo;

2) pateikti šio įstatymo 67 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytoje ataskaitoje Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 8 punkte nurodytų asmenų vardus, pavardes.

3. Gavusi pagrįstos informacijos apie tai, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo gali būti patekęs į interesų konflikto situaciją ir nenusišalino nuo su atitinkama koncesija susijusių sprendimų rengimo, svarstymo ir (ar) priėmimo, suteikiančioji institucija ar jos įgaliota institucija sustabdo nurodyto asmens dalyvavimą rengiant, svarstant ir (ar) priimant su atitinkama koncesija susijusius sprendimus ir atlieka to asmens su koncesija susijusios veiklos patikrinimą. Suteikiančioji institucija ar jos įgaliota institucija, nustačiusi, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo pateko į interesų konflikto situaciją, pašalina jį iš su atitinkama koncesija susijusių sprendimų rengimo, svarstymo ir (ar) priėmimo ir įvertina, ar dėl nustatyto interesų konflikto neatsirado šio įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytas dalyvio pašalinimo pagrindas.“

 

11 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Papildyti 23 straipsnį 9 dalimi:

9. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonės, informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonės ir jų techninės charakteristikos turi nediskriminuoti ekonominės veiklos vykdytojų, būti visiems prieinamos ir suderintos su visuotinai naudojamomis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis, neriboti ekonominės veiklos vykdytojų galimybių dalyvauti koncesijos suteikimo procedūrose.“

 

12 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

26 straipsnis. Dalyvio pašalinimo pagrindai

1. Suteikiančioji institucija, nurodyta šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose, pašalina, o suteikiančioji institucija, kaip nurodyta šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose, gali pašalinti dalyvį iš koncesijos suteikimo procedūros, jeigu sužino, kad dalyvis arba jo atsakingas asmuo, nurodytas šio straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:

1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;

2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;

3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos, tikslinės paramos, subsidijos ar dotacijos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą ir (ar) organizavimą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;

4) teroristinį nusikaltimą ar su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;

5) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;

6) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą.

2. Laikoma, kad dalyvis yra nuteistas už šio straipsnio 1 ar 3 dalyje nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:

1) dalyvio, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti dalyviui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti dalyvio apskaitos dokumentus (supaprastintos koncesijos atveju – dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti dalyvio apskaitos dokumentus), per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis (šie) asmuo (asmenys) turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal dalyvio šalies teisės aktų reikalavimus.

3. Už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas dalyvis, ar pagal šalies, kurioje yra dalyvio, kaip fizinio asmens, gyvenamoji vieta, ar šalies, kurioje yra suteikiančioji institucija, reikalavimus dalyvis iš koncesijos suteikimo procedūros pašalinamas (jeigu koncesiją suteikia suteikiančioji institucija, kaip nurodyta šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose, gali būti pašalinamas), jeigu suteikiančioji institucija sužino, kad dalyvis arba jo atsakingas asmuo nuteistas, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Ši nuostata netaikoma, jeigu:

1) dalyvis yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas, ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šiuos įsipareigojimus;

2) įsiskolinimo suma neviršija 50 (penkiasdešimt) eurų;

3) dėl esamo įsipareigojimų neįvykdymo dalyvis dar nelaikomas skolingu pagal šalies, kurioje jis registruotas ar kurioje yra jo gyvenamoji vieta, teisės aktus;

4) dalyvis apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų šios dalies 2 punkto nuostatas. Dalyvis šiuo pagrindu nepašalinamas iš koncesijos suteikimo procedūros, jeigu jis, suteikiančiajai institucijai susipažinus su paraiška ar pasiūlymu, įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.

4. Suteikiančioji institucija pašalina dalyvį iš koncesijos suteikimo procedūros, jeigu:

1) suteikiančioji institucija turi pakankamai įtikinamų duomenų, kad dalyvis su kitais koncesijos suteikimo procedūroje dalyvaujančiais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimus, kuriais siekiama iškreipti arba kurie iškreipia koncesijos suteikimo procedūroje dalyvaujančių ekonominės veiklos vykdytojų konkurenciją;

2) koncesijos suteikimo procedūrų metu dalyvis pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta šio įstatymo 22 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti;

3) dalyvis dalyvavo pasirengiant koncesijos suteikimui, kaip apibrėžta šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje, ir dėl to pažeista konkurencija, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti;

4) koncesijos suteikimo procedūrų metu dalyvis nuslėpė ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį šiame straipsnyje ir šio įstatymo 41 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir suteikiančioji institucija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis arba dalyvis dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti šio įstatymo 42–45 straipsniuose nurodytų patvirtinančių dokumentų. Šiuo pagrindu dalyvis taip pat šalinamas iš koncesijos suteikimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų šio įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka, metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti šio įstatymo 42–45 straipsniuose nurodytų patvirtinančių dokumentų, dėl kokių priežasčių per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš koncesijos suteikimo ar pirkimo procedūrų. Šiuo pagrindu dalyvis taip pat pašalinamas iš koncesijos suteikimo procedūros, kai, vadovaudamasis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš koncesijos suteikimo ar pirkimo procedūrų arba buvo taikomos kitos panašios sankcijos;

5) koncesijos suteikimo procedūrų metu dalyvis ėmėsi veiksmų, siekdamas daryti įtaką suteikiančiosios institucijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą koncesijos suteikimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką suteikiančiosios institucijos sprendimams dėl dalyvių pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir suteikiančioji institucija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

6) dalyvis yra neįvykdęs koncesijos sutarties, viešojo pirkimo–pardavimo sutarties, kaip ji apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatyme, pirkimo–pardavimo sutarties, kaip ji apibrėžta Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, viešojo pirkimo–pardavimo sutarties, kaip ji apibrėžta Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme, su suteikiančiąja institucija, perkančiąja organizacija ar perkančiuoju subjektu ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis koncesijos sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas suteikiančiosios institucijos, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad dalyvis sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas suteikiančiosios institucijos, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimas, kad dalyvis sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu dalyvis taip pat pašalinamas iš koncesijos suteikimo procedūros, kai vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, nurodytą šiame punkte, nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta prieš terminą, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos;

7) suteikiant gynybos ir saugumo sričių koncesijas, kai, remiantis bet kurios rūšies įrodymais, įskaitant apsaugotus duomenų šaltinius, paaiškėja, kad dalyvis nėra patikimas, kai tai būtina, kad nekiltų pavojus valstybės saugumui;

8) suteikiančioji institucija bet kokiomis tinkamomis priemonėmis gali įrodyti, kad dalyvis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio suteikiančioji institucija abejoja dalyvio sąžiningumu. Šiuo pagrindu dalyvis iš koncesijos suteikimo procedūros pašalinamas, kai jis:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. Taikant šį dalyvio pašalinimo iš koncesijos suteikimo procedūros pagrindą, vadovaujamasi Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

5. Suteikiančioji institucija šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytais pagrindais gali nepašalinti dalyvio iš koncesijos suteikimo procedūros tik išimtiniais atvejais, kai yra būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą, įskaitant visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

6. Suteikiančioji institucija gali pašalinti dalyvį iš koncesijos suteikimo procedūros, jeigu jis:

1) yra pažeidęs bent vieną iš šio įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį suteikiančioji institucija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu suteikiančioji institucija gali pašalinti dalyvį iš koncesijos suteikimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

2) yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (dalyvio ir kreditorių susitarimą tęsti dalyvio veiklą, kai dalyvis prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši. Tačiau, kai yra šiame punkte nurodyta padėtis, suteikiančioji institucija gali nepašalinti dalyvio iš koncesijos suteikimo procedūros, jeigu jis pateikė pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti koncesijos sutartį;

3) yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus nurodytą šio straipsnio 4 dalies 8 punkte), dėl kurio suteikiančioji institucija abejoja koncesininko sąžiningumu, ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu suteikiančioji institucija gali pašalinti dalyvį iš koncesijos suteikimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

7. Suteikiančioji institucija pašalina dalyvį iš koncesijos suteikimo procedūros pagal šio straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad dalyvis yra įsteigtas arba dalyvauja koncesijos suteikimo procedūroje vietoj kito asmens, siekdama išvengti šio straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

8. Suteikiančioji institucija, priimdama sprendimus dėl dalyvio pašalinimo iš koncesijos suteikimo procedūros pagal šio straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus pašalinimo pagrindus, atsižvelgia į tai, ar vertinant dalyvio patikimumą dalyvio pašalinimas iš koncesijos suteikimo procedūros proporcingas vertinamam dalyvio elgesiui, šio straipsnio 4 dalies 8 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį dalyvio pašalinimo iš koncesijos suteikimo procedūros pagrindą būtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl dalyvio pašalinimo iš koncesijos suteikimo procedūros pagal šio straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytus pašalinimo pagrindus, gali būti atsižvelgiama į pagal šio įstatymo 461 ir 64 straipsnius skelbiamą informaciją.

9. Suteikiančioji institucija dalyvį pašalina iš koncesijos suteikimo procedūros bet kuriuo koncesijos suteikimo procedūros etapu, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš koncesijos suteikimo procedūrą ar jos metu jis atitinka koncesijos dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų.

10. Jeigu dalyvis atitinka šio straipsnio 1, 4 ir 6 dalyse nustatytus pašalinimo pagrindus, suteikiančioji institucija gali jo nepašalinti iš koncesijos suteikimo procedūros, jeigu yra abi šios sąlygos kartu:

1) dalyvis pateikė suteikiančiajai institucijai informaciją apie tai, kad, siekdamas įrodyti savo patikimumą, jis ėmėsi atitinkamų priemonių, įskaitant:

a) savanorišką nusikalstama veika ar pažeidimu padarytos žalos atlyginimą, pašalinimą;

b) bendradarbiavimą, aktyvią pagalbą ar kitas priemones, padedančias ištirti, išsiaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą;

c) technines, organizacines, personalo valdymo priemones, skirtas tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

2) suteikiančioji institucija įvertino dalyvio informaciją, pateiktą pagal šios dalies 1 punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi dalyvis, siekdamas įrodyti savo sąžiningumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos pavojingumą ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Suteikiančioji institucija turi pateikti dalyviui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios dalies 1 punkte nurodytos dalyvio informacijos gavimo.

11. Šio straipsnio 9 dalis netaikoma, jeigu dalyvis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra pašalintas iš pirkimo procedūros ar koncesijos suteikimo procedūros teismo sprendime nurodytam laikotarpiui.

12. Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu dalyviui yra nustatytas šio straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų laikotarpis, suteikiančioji institucija pašalina dalyvį iš koncesijos suteikimo procedūros teismo sprendime nurodytam laikotarpiui.“

 

13 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 28 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Koncesijos suteikimo procedūra prasideda, kai Viešųjų pirkimų tarnyba išsiunčia Europos Sąjungos leidinių biurui (supaprastintos koncesijos atveju – paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) suteikiančiosios institucijos pateiktą koncesijos skelbimą. Kai šio įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais apie koncesijos suteikimą neskelbiama, koncesijos suteikimo procedūra prasideda pateikus ekonominės veiklos vykdytojui (vykdytojams) kvietimą dalyvauti koncesijos suteikimo procedūroje.“

2. Pakeisti 28 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Suteikiančioji institucija bet kuriuo metu iki koncesijos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti koncesijos suteikimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba koncesijos dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių koncesijos suteikimas tampa nebetikslingas ar ją suteikus sutarties dalykas būtų ne toks, kokio reikia suteikiančiajai institucijai.“

 

14 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

29 straipsnis. Koncesijos skelbimai, išankstiniai informaciniai skelbimai, skelbimai apie koncesijos suteikimą ir skelbimai dėl koncesijos pakeitimo

1. Suteikiančioji institucija, ketinanti suteikti koncesiją, privalo paskelbti koncesijos skelbimą, o ketinanti suteikti šio įstatymo 4 priede nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų koncesiją, – išankstinį informacinį skelbimą (toliau – koncesijos skelbimas), išskyrus atvejus, kai šiame įstatyme nurodyta, kad neprivaloma skelbti apie ketinimą suteikti koncesiją, taip pat skelbimą apie koncesijos suteikimą, skelbimą dėl koncesijos pakeitimo, laikydamasi šių reikalavimų:

1) skelbimas apie koncesijos suteikimą skelbiamas ne vėliau kaip per 48 dienas po koncesijos sutarties sudarymo;

2) skelbimai apie šio įstatymo 4 priede nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų koncesijų suteikimą gali būti grupuojami kas ketvirtį ir suteikiančioji institucija sugrupuotus skelbimus privalo išsiųsti per 48 dienas nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos;

3) skelbimas dėl koncesijos pakeitimo skelbiamas šio įstatymo 62 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais nedelsiant po koncesijos sutarties pakeitimo.

2. Skelbime apie koncesijos suteikimą gali būti neskelbiama informacija, kurios atskleidimas trukdytų įgyvendinti šį įstatymą arba kitaip prieštarautų visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus ekonominės veiklos vykdytojo komercinius interesus ar būtų pažeista konkurencija.

 

15 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

30 straipsnis. Koncesijos skelbimų, skelbimų apie koncesijos suteikimą ir skelbimų dėl koncesijos pakeitimo rengimas ir skelbimas

1. Informacija, kuri turi būti nurodyta šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nurodytuose skelbimuose, skelbimų standartinės formos, klaidų ištaisymo formos ir skelbimų reikalavimai nustatyti 2019 m. rugsėjo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1780, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 2015/1986 (e. formos).

2. Sudarant tarptautinės koncesijos sutartį, koncesijos skelbimai, skelbimai apie koncesijos suteikimą ir skelbimai dėl koncesijos pakeitimo skelbiami per Europos Sąjungos leidinių biurą ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

3. Sudarant supaprastintos koncesijos sutartį, koncesijos skelbimai, skelbimai apie koncesijos suteikimą ir skelbimai dėl koncesijos pakeitimo skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

4. Koncesijos skelbimai, skelbimai apie koncesijos suteikimą ir skelbimai dėl koncesijos pakeitimo rengiami ir teikiami elektroninėmis priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Visus skelbimus, kurie skelbiami Europos Sąjungos leidinių biuro ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, suteikiančioji institucija pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai.

5. Viešųjų pirkimų tarnyba, gavusi suteikiančiosios institucijos pateiktus skelbimus, privalo:

1) kai sudaroma tarptautinės koncesijos sutartis, – per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos Europos Komisijos nustatytu formatu išsiųsti Europos Sąjungos leidinių biurui ir po 48 valandų nuo patvirtinimo apie skelbimo gavimą Europos Sąjungos leidinių biure paskelbti juos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Skelbimo paskelbimo data yra laikoma Europos Sąjungos leidinių biuro suteikiančiajai institucijai atsiųstoje informacijoje nurodyta paskelbimo data;

2) kai sudaroma supaprastintos koncesijos sutartis, – per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Skelbimo paskelbimo data yra laikoma jo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data.

6. Koncesijos skelbimai, skelbimai apie koncesijos suteikimą ir skelbimai dėl koncesijos pakeitimo turi būti skelbiami lietuvių kalba. Papildomai jie gali būti skelbiami ir kitomis suteikiančiosios institucijos pasirinktomis oficialiosiomis Europos Sąjungos institucijų kalbomis. Autentišku skelbimo tekstu laikomas tik suteikiančiosios institucijos parengtas skelbimų tekstas.

7. Koncesijų skelbimai, skelbimai apie koncesijos suteikimą ir skelbimai dėl koncesijos pakeitimo papildomai gali būti skelbiami suteikiančiosios institucijos interneto svetainėje, kitur internete ir (ar) leidiniuose. Kita su koncesijomis susijusi informacija, įskaitant informaciją apie galiojančius kvietimus teikti paraiškas ir pasiūlymus, planuojamas koncesijas, sudarytas koncesijos sutartis ir kitą bendrojo pobūdžio informaciją, papildomai gali būti skelbiama suteikiančiosios institucijos interneto svetainėje.

8. Kai sudaroma tarptautinės koncesijos sutartis, skelbiant koncesijų skelbimus, skelbimus apie koncesijos suteikimą ir skelbimus dėl koncesijos pakeitimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, suteikiančiosios institucijos interneto svetainėje, kitur internete ir (ar) leidiniuose, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

1) prieš tai juos turi paskelbti Europos Sąjungos leidinių biuras;

2) juose turi būti nurodyta skelbimo išsiuntimo Europos Sąjungos leidinių biurui data;

3) to paties skelbimo turinys visur turi būti tapatus.

9. Sudarant supaprastintos koncesijos sutartį, koncesijos skelbimai, skelbimai apie koncesijos suteikimą ir skelbimai dėl koncesijos pakeitimo prieš skelbiant suteikiančiosios institucijos interneto svetainėje, kitur internete ir (ar) leidiniuose turi būti paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir to paties skelbimo turinys visur turi būti tapatus.“

 

16 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 31 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Suteikiančioji institucija koncesijos dokumentuose turi pateikti visą informaciją apie koncesijos suteikimo sąlygas ir procedūras.“

2. Pakeisti 31 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) ekonominės veiklos vykdytojų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems ekonominės veiklos vykdytojams. Suteikiančioji institucija koncesijos dokumentuose turi paaiškinti, kaip ekonominės veiklos vykdytojų grupės turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus, keliamus pagal šio įstatymo
41–44 straipsnius. Jeigu ekonominės veiklos vykdytojų grupei keliami reikalavimai, taip pat koncesijos sutarties vykdymo sąlygos, įskaitant reikalavimus, kad ekonominės veiklos vykdytojų grupė paskirtų bendrą atstovą arba vadovaujantį narį, nurodytų grupės sudėtį, skiriasi nuo atskiriems dalyviams keliamų reikalavimų ir sąlygų, šie reikalavimai ir sąlygos turi būti pagrįsti objektyviomis priežastimis ir proporcingi;“.

3. Pakeisti 31 straipsnio 2 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) informacija apie dalyvių pareigą pateikti preliminarius neįsipareigojamuosius pasiūlymus, jeigu tai nustato suteikiančioji institucija;“.

4. Pakeisti 31 straipsnio 2 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12) teisinės formos reikalavimai, suteikiančiajai institucijai priėmus sprendimą reikalauti, kad, ekonominės veiklos vykdytojo ar tokių vykdytojų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti koncesijos sutartį, šis ekonominės veiklos vykdytojas ar tokių vykdytojų grupė įsteigtų juridinį asmenį, nurodant pareigą ekonominės veiklos vykdytojui ar tokių vykdytojų grupei laiduoti už įsteigto juridinio asmens prievoles, susijusias su koncesijos sutarties sąlygų įvykdymu. Šiame punkte išdėstyti reikalavimai negali būti keliami tam, kad ekonominės veiklos vykdytojų grupės galėtų pateikti paraišką ar pasiūlymą;“.

5. Pakeisti 31 straipsnio 2 dalies 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23) informacija, kad pasiūlymuose nurodytas koncesijos mokestis (jeigu taikoma), pajamos ir sąnaudos bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose koncesijos mokestis (jeigu taikoma), pajamos ir sąnaudos nurodyti užsienio valiuta, jie bus perskaičiuojami eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;“.

 

17 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 33 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Suteikiančioji institucija koncesijos dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į ekonominės veiklos vykdytojų paklausimus dėl koncesijos dokumentų, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kartu su koncesijos skelbimu, siunčiamu kviečiant pateikti paraišką ar pateikti pasiūlymą.“

2. Pakeisti 33 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu suteikiančioji institucija negali koncesijos dokumentų paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, nes jų neįmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis dėl bent vienos šio įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytos priežasties ar yra taikomi šio įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai, suteikiančioji institucija koncesijos dokumentus pateikia taikydama koncesijos skelbime nurodytas kitas priemones ir (ar) konfidencialumo reikalavimus, o pasiūlymų pateikimo terminas yra pratęsiamas.“

3. Pakeisti 33 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu papildomos su koncesijos dokumentais susijusios informacijos paprašoma laiku, suteikiančioji institucija ją pateikia visiems ekonominės veiklos vykdytojams ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.“

4. Pripažinti netekusia galios 33 straipsnio 4 dalį.

5. Pakeisti 33 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Kai suteikiančioji institucija tikslina informaciją, pateiktą koncesijos skelbime, ji privalo atitinkamai patikslinti koncesijos skelbimą, o prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį ekonominės veiklos vykdytojai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į pateiktus patikslinimus.“

 

18 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 36 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Paraiškų, nepaisant to, ar su jomis pateikiami ir pasiūlymai, pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip:

1) 30 dienų nuo Viešųjų pirkimų tarnybos skelbimo išsiuntimo Europos Sąjungos oficialiajam leidiniui dienos – tarptautinės koncesijos suteikimo procedūros atveju;

2) 22 dienos nuo skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje dienos – supaprastintos koncesijos suteikimo procedūros atveju.“

2. Pakeisti 36 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu suteikiančioji institucija kviečia ekonominės veiklos vykdytojus pateikti preliminarius neįsipareigojamuosius pasiūlymus, tokių pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 22 dienos nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo dienos. Jeigu suteikiančioji institucija nekviečia ekonominės veiklos vykdytojų pateikti preliminarių neįsipareigojamųjų pasiūlymų, šioje dalyje nustatytas terminas taikomas išsamiems įsipareigojamiesiems pasiūlymams.“

3. Papildyti 36 straipsnį 9 dalimi:

9. Jeigu dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį koncesijos dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, suteikiančioji institucija, nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, gali prašyti dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai patikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

 

19 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Susipažinimas su paraiškomis ar pasiūlymais pradedamas koncesijų dokumentuose nurodytą dieną, valandą ir minutę. Komisijos posėdžio diena ir valanda turi sutapti su paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Pakeitus šį terminą, atitinkamai turi būti pakeistas ir susipažinimo su paraiškomis ar pasiūlymais laikas. Nustatytu laiku turi įvykti pradinis susipažinimas su visomis paraiškomis ar pasiūlymais, gautais nepasibaigus jų pateikimo terminui.“

 

20 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Minimalūs kvalifikacijos ir informacijos bei dokumentų, kuriais dalyviai turi pagrįsti kvalifikaciją ir kuriuos turi pateikti suteikiančiajai institucijai, reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 42–45 straipsniais.“

 

21 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 43 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Suteikiančioji institucija, tikrindama tiekėjo finansinį ir ekonominį pajėgumą, gali:

1) nustatyti tam tikrą iš dalyvių reikalaujamą metinių veiklos pajamų iš visos veiklos arba iš veiklos, su kuria susijusi suteikiama koncesija, sumą. Reikalaujama metinė dalyvio veiklos pajamų suma negali būti daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamos koncesijos vertę, išskyrus pagrįstus atvejus, kai dėl paslaugų ar darbų pobūdžio arba su tuo susijusios rizikos būtina nustatyti didesnę reikalaujamą metinę dalyvio veiklos pajamų sumą. Suteikiančioji institucija koncesijos dokumentuose arba koncesijos procedūrų ataskaitoje nurodo pagrindines tokio reikalavimo priežastis;

2) atsižvelgti į tam tikrą finansinį santykį, įskaitant turimo turto ir įsipareigojimų santykį. Suteikiančioji institucija gali atsižvelgti į tokį santykį, jeigu koncesijos dokumentuose ji nurodė skaidrius, objektyvius ir nediskriminacinius finansinio santykio vertinimo kriterijus ir metodus;

3) reikalauti atitinkamo lygio dalyvio profesinės civilinės atsakomybės draudimo;

4) nustatyti kitus reikalavimus, kurie įrodytų, kad dalyvis yra finansiškai pajėgus finansuoti ir įvykdyti sutartį.“

2. Pakeisti 43 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Suteikiančioji institucija gali reikalauti iš dalyvių pateikti šiuos dokumentus (vieną ar kelis), patvirtinančius jų finansinį ir ekonominį pajėgumą:

1) atitinkamus banko ar kitos finansų įstaigos raštus ar pažymas;

2) atitinkamus įrodymus, kad dalyvis yra apsidraudęs profesiniu civilinės atsakomybės draudimu, jeigu tokia profesinė rizika yra draudžiama;

3) paskutinių finansinių metų ekonominio veiklos vykdytojo finansinių ataskaitų rinkinį su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauką, jeigu šalies, kurioje registruotas dalyvis, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį;

4) daugiausia paskutinių 3 finansinių metų, o jeigu ekonominės veiklos vykdytojas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ekonominės veiklos vykdytojo įregistravimo ar veiklos su koncesija susijusioje srityje pradžios dalyvio įmonės pažymą apie gautas pajamas iš visos veiklos ar iš veiklos, su kuria susijęs suteikiama koncesija, jeigu ši informacija turima;

5) kitų dokumentų, kurie įrodytų, kad dalyvis yra pajėgus finansuoti koncesijos sutartį.“

 

22 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

45 straipsnis. Dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančios priemonės

1. Suteikiančioji institucija, koncesijos dokumentuose reikalaudama, kad dalyvis įrodytų, jog šio įstatymo 26 straipsnio 1, 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte nurodytų aplinkybių nėra, kaip pakankamą įrodymą priima teismo, valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos dokumentą.

2. Jeigu dalyvis negali pateikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų šio įstatymo 26 straipsnio 1, 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, – oficialia dalyvio deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai valstybėje narėje ar savo kilmės šalyje arba šalyje, kurioje jis yra įsisteigęs.“

 

23 straipsnis. Įstatymo papildymas 461 straipsniu

Papildyti Įstatymą 461 straipsniu:

461 straipsnis. Informacijos nuslėpimas ar melagingos informacijos pateikimas arba dokumentų nepateikimas

1. Suteikiančioji institucija Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia šią informaciją apie dalyvį (esant dalyvių grupei – apie visus grupės narius), kuris (kurie) koncesijos suteikimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį šio įstatymo 26 ir 41 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, arba dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė šio įstatymo
42–45 straipsniuose nurodytų patvirtinančių dokumentų:

1) dalyvio pavadinimas (jeigu dalyvis yra fizinis asmuo, – vardas ir pavardė), suteikiančiosios institucijos sprendimo pašalinti dalyvį pagal šio įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 6 punktą iš koncesijos suteikimo procedūros priėmimo data ir priežastys, dėl kurių priimtas šis sprendimas;

2) dalyvio kreipimosi į teismą, kuriuo ginčijamas suteikiančiosios institucijos sprendimas pašalinti dalyvį iš koncesijos suteikimo procedūros, data;

3) galutinio teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti dalyvio reikalavimą, kuriuo ginčijamas suteikiančiosios institucijos sprendimas pašalinti jį iš koncesijos suteikimo procedūros, įsiteisėjimo data ir nuoroda į šį sprendimą.

2. Suteikiančioji institucija šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją paskelbia nedelsdama, bet ne anksčiau, negu dalyviui pateikė informaciją pagal šio straipsnio 3 dalį, ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nurodyto įvykio dienos. Jeigu šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas dalyvio reikalavimas galutiniu teismo sprendimu yra patenkinamas, suteikiančioji institucija nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pašalina šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie dalyvį.

3. Suteikiančioji institucija nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nurodytų įvykių dienos, informuoja dalyvį apie tai, kad bus paskelbta šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija. Dalyvis turi teisę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka pateikti šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos informacijos paaiškinimą.

4. Šiame straipsnyje nurodytos informacijos paskelbimo tikslas – informuoti perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus ar suteikiančiąsias institucijas apie tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros ar dalyvio pašalinimo iš koncesijos suteikimo procedūros pagrindą. Viešųjų pirkimų tarnyba, atlikdama šio įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytą funkciją, užtikrina, kad šiame straipsnyje nustatyta informacija būtų skelbiama ne ilgiau kaip vienus metus nuo šio įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodyto pažeidimo padarymo dienos.“

 

24 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 47 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

47 straipsnis. Konkurso vykdymas

Suteikiančioji institucija konkursą vykdo šiais etapais:

1) šio įstatymo 29 ir 31 straipsniuose nustatyta tvarka kviečia ekonominės veiklos vykdytojus pateikti paraiškas dalyvauti konkurse. Supaprastintos koncesijos atveju paraiškas dalyvauti konkurse gali kviesti teikti kartu su pasiūlymais;

2) patikrina, ar nėra koncesijos dokumentuose nustatytų dalyvių pašalinimo pagrindų, ar kandidatai atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus, atlieka dalyvių kvalifikacinę atranką, jeigu tokia atranka numatyta koncesijos dokumentuose;

3) kviečia dalyvius teikti preliminarius neįsipareigojamuosius pasiūlymus, jeigu koncesijos dokumentuose nustatyta, kad jie turi būti teikiami ir nebuvo pateikti kartu su paraiška, ir įvertina šiuos pasiūlymus pagal koncesijos dokumentuose nustatytus reikalavimus ir tvarką;

4) kviečia dalyvius teikti išsamius įsipareigojamuosius pasiūlymus, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su paraiška;

5) įvertina dalyvių pateiktus išsamius įsipareigojamuosius pasiūlymus pagal koncesijos dokumentuose nustatytus kriterijus ir tvarką;

6) vykdo derybas su dalyviu ar dalyviais;

7) pasirašo koncesijos sutartį su konkurso laimėtoju.“

 

25 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 50 straipsnio 1 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

1. Išsamiuose įsipareigojamuosiuose pasiūlymuose privalo būti pateikta koncesijos dokumentuose reikalaujama informacija, kuri visais atvejais turi apimti:“.

 

26 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 51 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

51 straipsnis. Išsamių įsipareigojamųjų pasiūlymų vertinimas ir palyginimas

Vadovaudamasi koncesijos skelbime ir koncesijos dokumentuose nustatytais vertinimo kriterijais, suteikiančioji institucija įvertina gautus išsamius įsipareigojamuosius dalyvių pasiūlymus, koncesijos dokumentuose pasiūlytų sutarties projekto sąlygų komentarą ar išlygas dėl jų ir sudaro dalyvių sąrašą pagal suteiktų vertinimų eiliškumą. Jeigu yra gautas tik vienas išsamus įsipareigojamasis pasiūlymas, kuris atitinka koncesijos dokumentuose nustatytus reikalavimus, suteikiančioji institucija kviečia dalyvį dalyvauti derybose šio įstatymo 53 straipsnyje nustatyta tvarka, jeigu suteikiančioji institucija nepasinaudoja teise nutraukti koncesijos suteikimo procedūrų, vadovaudamasi šio įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi.“

 

27 straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 53 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Suteikiančioji institucija pakviečia dalyvį, kuris šio įstatymo 51 ir 52 straipsniuose nustatyta tvarka gavo aukščiausią įvertinimą, dalyvauti derybose. Derantis negali būti iš esmės pakeistas koncesijos dalykas, taip pat negali būti keičiami vertinimo kriterijai ir minimalūs kvalifikacijos reikalavimai.“

2. Pakeisti 53 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pasibaigus deryboms, suteikiančioji institucija paprašo dalyvio pateikti galutinį pasiūlymą, atsižvelgiant į derybų rezultatus.“

 

28 straipsnis. III skyriaus antrojo skirsnio pakeitimas

Pakeisti III skyriaus antrąjį skirsnį ir jį išdėstyti taip:

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KONCESIJOS SUTEIKIMAS, KAI NEPRIVALOMA SKELBTI KONCESIJOS SKELBIMO

 

54 straipsnis. Koncesijos suteikimas, kai neprivaloma skelbti koncesijos skelbimo

1. Koncesija gali būti suteikiama neskelbiant koncesijos skelbimo, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

1) jeigu darbus atlikti arba paslaugas suteikti gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl vienos iš šių priežasčių:

a) koncesijos tikslas – unikalaus meno kūrinio ar meninio pasirodymo sukūrimas arba įsigijimas;

b) konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių;

c) išimtinės teisės egzistavimas;

d) dėl intelektinės nuosavybės teisių ir kitų išimtinių teisių, negu apibrėžta šio įstatymo 3 straipsnio 8 dalyje, apsaugos;

2) jeigu supaprastinta koncesija suteikiama dėl neatidėliotino infrastruktūros ir su ja susijusių paslaugų poreikio, kurio nebuvo galima iš anksto numatyti, ir (ar) reikia užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų teikimą, ir susidarius tokioms nenumatytoms aplinkybėms nėra galimybės rengti konkursą dėl koncesijos suteikimo. Aplinkybės, kuriomis grindžiamas neatidėliotinas poreikis, negali priklausyti nuo suteikiančiosios institucijos;

3) jeigu per ankstesnę koncesijos suteikimo procedūrą nebuvo pateikta paraiškų ar pasiūlymų arba buvo pateiktos netinkamos paraiškos ar netinkami pasiūlymai, su sąlyga, kad iš esmės nekeičiamos pradinės koncesijos dokumentų sąlygos ir kad Europos Komisijai nusiunčiama ataskaita, kai ji to prašo.

2. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkto b, c ir d papunkčiuose nustatytos išimtys taikomos tik tuo atveju, kai nėra pagrįstos alternatyvos arba pakaitalo ir konkurencijos nebuvimas nėra nulemtas dirbtinio koncesijos suteikimo parametrų susiaurinimo.

 

55 straipsnis. Koncesijos suteikimo, kai neprivaloma skelbti koncesijos skelbimo, etapai

1. Suteikiančioji institucija koncesiją, kai neprivaloma skelbti koncesijos skelbimo, suteikia šiais etapais:

1) pasirinktus ekonominės veiklos vykdytojus kviečia raštu pateikti paraiškas arba jas pateikti kartu su pasiūlymais dalyvauti koncesijos suteikimo procedūroje;

2) patikrina, ar nėra koncesijos dokumentuose nustatytų dalyvių pašalinimo pagrindų ir ar dalyviai atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus;

3) dalyvius kviečia raštu pateikti išsamius įsipareigojamuosius pasiūlymus, išskyrus atvejus, kai jie buvo pateikti kartu su paraiška, ir jų pateiktus išsamius įsipareigojamuosius pasiūlymus vertina pagal koncesijos dokumentuose nustatytus kriterijus ir tvarką;

4) vykdo derybas su dalyviu ar dalyviais, kaip nurodyta šio įstatymo 53 straipsnyje;

5) pasirašo koncesijos sutartį su laimėtoju.

2. Suteikiančioji institucija, suteikdama koncesiją, kai vadovaujantis šio įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 1 punktu neprivaloma skelbti koncesijos skelbimo, gali nesilaikyti šio straipsnio 1 dalyje nustatytų etapų, tačiau privalo laikytis šio įstatymo 14 straipsnyje nustatytų reikalavimų.“

 

29 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 58 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

58 straipsnis. Informavimas apie koncesijos suteikimo procedūros rezultatus

1. Suteikiančioji institucija suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio įstatymo 53, 55 ir 57 straipsniuose nurodytų procedūrų pasibaigimo raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti koncesijos sutartį, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta koncesijos suteikimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą. Kai koncesijos sutartis nėra sudaroma, suteikiančioji institucija turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti koncesijos sutarties arba pradėti koncesijos suteikimo procedūrą iš naujo.

2. Suteikiančioji institucija, gavusi suinteresuoto dalyvio raštu pateiktą prašymą, kaip įmanoma greičiau, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šio prašymo gavimo dienos, turi nurodyti:

1) dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimą;

2) dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, – pasiūlymo atmetimo priežastis.

3. Suinteresuoti dalyviai nuo suteikiančiosios institucijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti suteikiančiosios institucijos pateikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą. Tokiu atveju šio įstatymo 73 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą pateikimo suteikiančiajai institucijai dienos tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Suteikiančioji institucija laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją.

4. Suinteresuoti dalyviai turi teisę prašyti suteikiančiosios institucijos supažindinti juos su kitų dalyvių, kurie buvo pakviesti pateikti pasiūlymų, paraiškomis.

5. Suteikiančioji institucija šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turi neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai.

6. Kai šis įstatymas neleidžia atskleisti su koncesija susijusios informacijos, su ja gali susipažinti tik Komisijos nariai ir suteikiančiosios institucijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, kitų Vyriausybės įgaliotų institucijų bei įstaigų, pagal kompetenciją atliekančių koncesijų priežiūrą, atstovai, suteikiančiosios institucijos vadovas, jo įgalioti asmenys bei kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys, kuriems įgaliojimai suteikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.“

 

30 straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 59 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Suteikiančioji institucija gali reikalauti, kad dalyvis įsteigtų tam tikrą teisinę formą turintį juridinį asmenį, jeigu tai būtina sutarčiai tinkamai įvykdyti. Reikalavimai dėl tokio juridinio asmens įsteigimo ir jo teisinės formos turi būti nustatyti koncesijos dokumentuose. Jeigu suteikiančioji institucija reikalauja iš dalyvio, kurio pasiūlymas pripažintas geriausiu, įsteigti juridinį asmenį, koncesijos sutartis sudaroma su dalyviu ir su jo įsteigtu juridiniu asmeniu. Dalyvis ar ūkio subjektai, įsteigę juridinį asmenį, privalo laiduoti už įsteigto juridinio asmens prievoles, susijusias su koncesijos sutarties sąlygų įvykdymu. Tai turi būti nurodyta ir koncesijos dokumentuose.“

 

31 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 60 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Sudarant koncesijos sutartį, joje negali būti keičiamos laimėjusio dalyvio po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme nustatytos koncesijos sąlygos ir pradinės koncesijos sąlygos, dėl kurių šalys nesiderėjo.“

2. Pakeisti 60 straipsnio 6 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) šalių teisės į turtą, kuris bus sukuriamas, naudojamas, keičiamas, valdomas, prižiūrimas ar perduodamas arba kuriuo bus naudojamasi teikiant paslaugas ar atliekant darbus pagal koncesijos sutartį, ir dėl to atsirandančios pareigos;“.

3. Pakeisti 60 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Koncesijos sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 dienų (supaprastintos koncesijos atveju – ne trumpesnis kaip 5 darbo dienos), o jeigu pranešimas apie sprendimą sudaryti koncesijos sutartį nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, terminas negali būti trumpesnis kaip 15 dienų. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma koncesijos sutartis, ir nėra kitų suinteresuotų dalyvių.“

4. Papildyti 60 straipsnį 8 dalimi:

8. Suteikiančioji institucija laimėjusio dalyvio galutinį pasiūlymą, sudarytą koncesijos sutartį ir šios sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus ekonominės veiklos vykdytojo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį ekonominės veiklos vykdytojų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo koncesijos sutarties sudarymo ar jos pakeitimo dienos Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.“

 

32 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 62 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jeigu koncesijos sutarties pakeitimas laikomas esminiu pagal šio straipsnio 2 dalį ar jis nepatenka tarp šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse apibrėžtų atvejų, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdoma nauja koncesijos suteikimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus.“

2. Pakeisti 62 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Koncesijos sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo numatytas koncesijos dokumentuose, aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotose koncesijos sutarties peržiūros sąlygose ar pasirinkimo galimybėse. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų koncesijos sutarties pobūdis.“

3. Pakeisti 62 straipsnio 5 dalies 2 punkto c papunktį ir jį išdėstyti taip:

c) jeigu sutartis nėra skirta kuriai nors iš šio įstatymo 2 priede nurodytų rūšių veiklai, kiekvieno atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės koncesijos sutarties vertės. Jeigu koncesijos sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal joje numatytas kainų peržiūros sąlygas, atsižvelgiama į patikslintą sutarties vertę. Atskiri pakeitimai negali būti vykdomi vien siekiant išvengti šio įstatymo taikymo;“.

4. Pakeisti 62 straipsnio 5 dalies 3 punkto b papunktį ir jį išdėstyti taip:

b) dėl pradinio koncesininko reorganizavimo ar nemokumo, kaip jis suprantamas pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą, naujas koncesininkas, atitinkantis anksčiau koncesijos dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio koncesininko teises ir pareigas. Toks koncesininko pakeitimas negali lemti kitų esminių sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti šio įstatymo taikymo;“.

 

33 straipsnis. 64 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 64 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

64 straipsnis. Koncesijos sutarties neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas

1. Suteikiančioji institucija Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia šią informaciją apie koncesijos sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius koncesininkus (koncesininkų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi koncesininkas ir kurie su koncesininku prisiėmė solidarią atsakomybę už koncesijos sutarties įvykdymą pagal šio įstatymo 46 straipsnio 2 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos koncesijos sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti:

1) koncesininko pavadinimas (jeigu koncesininkas yra fizinis asmuo, – vardas ir pavardė), suteikiančiosios institucijos sprendimo nutraukti koncesijos sutartį dėl esminio koncesijos sutarties pažeidimo arba suteikiančiosios institucijos sprendimo, kad koncesininkas koncesijos sutartyje nustatytą esminę koncesijos sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to suteikiančioji institucija pritaikė koncesijos sutartyje nustatytą sankciją, priėmimo data;

2) koncesininko kreipimosi į teismą, kuriuo ginčijamas suteikiančiosios institucijos sprendimas nutraukti koncesijos sutartį dėl esminio koncesijos sutarties pažeidimo ar sprendimas, kad koncesininkas koncesijos sutartyje nustatytą esminę koncesijos sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to suteikiančioji institucija pritaikė koncesijos sutartyje nustatytą sankciją, data;

3) galutinio teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti koncesininko reikalavimą, kuriuo ginčijamas koncesijos sutarties nutraukimas dėl esminio koncesijos sutarties pažeidimo ar suteikiančiosios institucijos sprendimas, kad koncesininkas koncesijos sutartyje nustatytą esminę koncesijos sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to suteikiančioji institucija pritaikė koncesijos sutartyje nustatytą sankciją, įsiteisėjimo data ir nuoroda į šį sprendimą;

4) teismo sprendimo, kuriuo tenkinamas suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad koncesininkas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, įsiteisėjimo data.

2. Suteikiančioji institucija šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją paskelbia nedelsdama, bet ne anksčiau, negu koncesininkui pateikė informaciją pagal šio straipsnio 3 dalį, ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodyto įvykio dienos. Jeigu šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas koncesininko reikalavimas galutiniu teismo sprendimu yra patenkinamas, suteikiančioji institucija nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pašalina šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie koncesininką.

3. Suteikiančioji institucija nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų įvykių dienos, informuoja koncesininką apie tai, kad bus paskelbta šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija. Koncesininkas turi teisę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka pateikti šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos informacijos paaiškinimą.

4. Šiame straipsnyje nurodytos informacijos paskelbimo tikslas – informuoti perkančiąsias organizacijas, perkančiuosius subjektus ar suteikiančiąsias institucijas apie koncesijos sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius koncesininkus.“

 

34 straipsnis. 65 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 65 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Koncesijų priežiūrą atlieka Viešųjų pirkimų tarnyba ir kitos Vyriausybės įgaliotos institucijos bei įstaigos pagal kompetenciją, taip pat Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys, kuriems įgaliojimai suteikti Viešojo administravimo įstatymo, pagal savo kompetenciją. Koncesijas prižiūrinčios institucijos turi teisę stebėti visas koncesijų suteikimo procedūras, prireikus filmuoti Komisijos posėdžius ir kitas koncesijų suteikimo procedūras.“

2. Papildyti 65 straipsnį 10 ir 11 dalimis:

10. Duomenis apie koncesijos sutarčių vykdymą iš informacinės sistemos „E. sąskaita“ į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą teikia valstybės įmonė Registrų centras. Informaciją, kuri turi būti teikiama pagal šį reikalavimą, nustato Viešųjų pirkimų tarnyba.

11. Informaciją apie subjektus, neatitinkančius minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, kaip tai nurodyta šio įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 8 punkto b papunktyje, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymu.“

 

35 straipsnis. 66 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 66 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Viešųjų pirkimų tarnyba, be kitų šiame įstatyme nustatytų funkcijų:

1) pagal savo kompetenciją rengia ir (ar) priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus;

2) vykdo šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, kontroliuoja, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų;

3) pagal savo kompetenciją nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;

4) analizuoja ir vertina koncesijų suteikimą, pastebėjusi trūkumų, rengia valstybės institucijoms pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

5) konsultuoja suteikiančiąsias institucijas ir ekonominės veiklos vykdytojus šio įstatymo taikymo klausimais, taip pat atrankos proceso teisėtumo bei šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų taikymo koncesininkų atrankos metu klausimais, rengia metodines rekomendacijas koncesininko atrankos dokumentų rengimo ir atrankos vykdymo klausimais;

6) renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie koncesijas, sudarytas koncesijos sutartis ir sutarčių vykdymo rezultatus, koncesijų ginčus, nustatytus koncesijų suteikimo tvarkos pažeidimus ir koncesijų praktikoje kylančias problemas. Šią informaciją, išskyrus konfidencialią, teikia Europos Komisijai ir skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

7) koordinuoja informacijos pagal kitų valstybių narių institucijų, suteikiančiųjų institucijų ar ekonominės veiklos vykdytojų paklausimus dėl šio įstatymo 26, 34, 35 ir 41 straipsnių nuostatų teikimą;

8) administruoja suteikiančiųjų institucijų pagal šio įstatymo 64 straipsnio 1 dalį paskelbtą informaciją apie koncesijos sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius koncesininkus ir pagal šio įstatymo 461 straipsnio 1 dalį paskelbtą informaciją apie dalyvius, kurie koncesijos suteikimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį šio įstatymo 26 ir 41 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, arba apie dalyvius, kurie dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal šio įstatymo 42–45 straipsnius;

9) pagal savo kompetenciją vertina, kaip suteikiančiojoje institucijoje veikia koncesijos suteikimo vidaus kontrolė;

10) tvirtina šio įstatymo įgyvendinimo priežiūros vykdymo tvarkos aprašą;

11) kiekvienais metais Europos Komisijai teikia visų sprendimų dėl koncesijų, kuriuos priėmė teismas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 104 straipsnio 2 dalį, kopijas ir tuos sprendimus viešai skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

12) Europos Komisijai teikia informaciją apie šio įstatymo 65 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas institucijas;

13) Europos Komisijos prašymu perduoda šio įstatymo 67 straipsnyje nurodytas ataskaitas ar pagrindinę ataskaitose pateiktą informaciją;

14) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbia informaciją apie tarptautinės koncesijos vertės ribas, įskaitant informaciją apie patikslintas vertės ribas;

15) kai ekonominės veiklos vykdytojui suteikiama išimtinė teisė vykdyti vienos iš šio įstatymo 2 priede nurodytų rūšių veiklą, per vieną mėnesį po šios išimtinės teisės suteikimo apie tai informuoja Europos Komisiją;

16) bendradarbiauja su Europos Komisija koncesijų teisės aktų taikymo klausimais, palaiko ryšius su atitinkamomis kitų valstybių narių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.“

 

36 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 67 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Suteikiančioji institucija privalo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti:

1) kiekvienos koncesijos suteikimo procedūrų ataskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po koncesijos suteikimo procedūros pabaigos;

2) kiekvienos įvykdytos ar nutrauktos koncesijos sutarties ataskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų, įvykdžius ar nutraukus koncesijos sutartį.“

 

37 straipsnis. 68 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 68 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

68 straipsnis. Suteikiančiosios institucijos atsakomybė ir koncesijos suteikimo procedūros bei koncesijos sutarties vykdymo vidaus kontrolė

1. Už suteikiančiosios institucijos atliekamas koncesijos suteikimo procedūras ir koncesijos sutarties vykdymą atsako suteikiančiosios institucijos vadovas.

2. Komisijos nariai, ekspertai, stebėtojai, už sutarties vykdymą atsakingi asmenys ir kiti koncesijos suteikimo procese dalyvaujantys ar galintys daryti įtaką jo rezultatams asmenys atsako už savo veiką pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3. Koncesijos suteikimo procedūros ir koncesijos sutarties vykdymo vidaus kontrolės procese dalyvaujantys asmenys (struktūriniai padaliniai), jų funkcijos, atsakomybė ir atskaitomybė apibrėžiama suteikiančiosios institucijos patvirtintame koncesijos suteikimo procedūros organizavimo bei koncesijos sutarties vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos apraše. Suteikiančiosios institucijos kuriama ir įgyvendinama koncesijos suteikimo procedūros ir koncesijos sutarties vykdymo vidaus kontrolė turi padėti užtikrinti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme nurodytų vidaus kontrolės tikslų pasiekimą per visą koncesijos suteikimo procedūrą – nuo pasirengimo koncesijos suteikimo procedūrai iki koncesijos sutarties įvykdymo.

4. Suteikiančioji institucija turi dokumentais pagrįsti atliekamos koncesijos suteikimo procedūros eigą net ir tuo atveju, kai koncesija suteikiama elektroninėmis priemonėmis.

5. Planavimo ir pasirengimo koncesijos suteikimo procedūrai dokumentai, koncesijos suteikimo procedūros dokumentai, paraiškos, pasiūlymai bei jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, Komisijos sprendimų priėmimo, derybų ar kiti protokolai, susirašinėjimo su dalyviais dokumentai, kiti su koncesijos suteikimu susiję dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 4 metus nuo koncesijos suteikimo procedūros pabaigos, koncesijos sutartys, jų pakeitimai ir su jų vykdymu susiję dokumentai – ne trumpiau kaip 4 metus nuo koncesijos sutarties įvykdymo. Šioje dalyje nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.“

 

38 straipsnis. 71 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 71 straipsnį.

 

39 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 73 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Ekonominės veiklos vykdytojas turi teisę pateikti pretenziją suteikiančiajai institucijai ar įgaliotajai institucijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl koncesijos sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl koncesijos sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):

1) per 10 dienų (suteikiant supaprastintą koncesiją – per 5 darbo dienas) nuo suteikiančiosios institucijos ar įgaliotosios institucijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos;

2) per 10 dienų (suteikiant supaprastintą koncesiją – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie suteikiančiosios institucijos ar įgaliotosios institucijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti ekonominės veiklos vykdytojus ar suinteresuotus dalyvius apie suteikiančiosios institucijos ar įgaliotosios institucijos priimtus sprendimus.“

 

40 straipsnis. Įstatymo 6 priedo pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios Įstatymo 6 priedą.

 

41 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Viešųjų pirkimų tarnyba iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pradėtos koncesijų suteikimo procedūros tęsiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusias Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo nuostatas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_6b01c732096949d8a076d0575cab0e79_end